Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 6. september 2012

Ofte stillede spørgsmål om Europa-Kommissionens politik vedrørende læse- og skrivefærdigheder og rapporten fra ekspertgruppen på højt plan om læse- og skrivefærdigheder

IP/12/940

Hvorfor nedsatte Europa-Kommissionen en ekspertgruppe om læse- og skrivefærdigheder, når uddannelse og læse- og skrivefærdigheder hovedsagelig henhører under medlemsstaternes kompetenceområde?

Medlemsstaterne har en fælles interesse i at forbedre læse- og skrivefærdigheder både blandt børn og voksne. Forbedring af læsefærdigheder var et af de vigtigste mål i Kommissionens arbejdsprogram for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, der blev iværksat i 2002, og dette mål blev bekræftet som en prioritet for perioden 2010-2020. Medlemsstaterne har forpligtet sig til senest i 2020 at reducere andelen af 15-årige med læsevanskeligheder til højst 15 %.

Ministerrådet opfordrede i november 2010 Kommissionen til at nedsætte en ekspertgruppe på højt plan med henblik på at undersøge, hvordan man på den mest effektive måde kan støtte udviklingen af læsefærdigheder gennem hele livet. Gruppens rapport forsøger at øge bevidstheden om, at dårlige læse- og skrivefærdigheder vedrører alle medlemsstater, og der fremsættes henstillinger med henblik på at løse problemet. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaternes bestræbelser på at forbedre befolkningens læse- og skrivefærdigheder. Kommissionens rolle har på ingen måde indvirkning på medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af deres uddannelsessystemer.

Hvordan blev medlemmerne af ekspertgruppen udvalgt? Hvorfor er Prinsesse Laurentien blevet udnævnt til formand for gruppen?

Medlemmerne af gruppen på højt plan er eksperter inden for læse- og skrivefærdigheder. De er blevet udvalgt af Europa-Kommissionen på grundlag af deres ekspertviden og -status. Kommissionen har desuden taget hensyn til den geografiske balance og balancen mellem kønnene.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Laurentien af Nederlandene har arbejdet intensivt inden for dette område. Hun er UNESCO's særlige udsending for læsefærdigheder i udviklingssammenhæng og formand for den nederlandske stiftelse for læse- og skrivefærdigheder (Stichting Lezen & Schrijven).

Hvad er kampagnen "Europa elsker at læse"?

Kampagnen "Europa elsker at læse" er et initiativ iværksat af kommissær Androulla Vassiliou med henblik på at øge bevidstheden om læse- og skrivevanskeligheder i Europa og fremme læseglæden. Hun har deltaget i en række læsearrangementer i Europa sammen med børn, unge og voksne. Disse arrangementer er ofte flersproglige, og børnene tilskyndes til at læse højt på forskellige sprog for at fremhæve betydningen af den sproglige mangfoldighed.

Hvad menes der med personer med læsevanskeligheder?

Personer med læsevanskeligheder er personer, som kun kan gennemføre de mest simple læseøvelser, som f.eks. finde frem til en enkelt oplysning, beskrive tekstens hovedtema eller på en simpel måde relatere teksten til hverdagserfaringer.

Med henblik på at kunne sammenligne EU's medlemsstater udpeges personer med læsevanskeligheder i EU ved hjælp af undersøgelsen under OECD's program for international elevevaluering (PISA), hvor resultaterne beregnes fra niveau 1 til niveau 5 (højeste niveau). Personer med læsevanskeligheder er elever med resultater under niveau 2 i PISA-undersøgelsen. Det er elever, som kun er i stand til at gennemføre de mest simple læseøvelser.

OECD har iværksat et nyt program for international vurdering af voksnes kompetencer (PIAAC). Dette program vil give en detaljeret oversigt over kompetencer blandt voksne mellem 16 og 65 år. Programmet vil vurdere læse- og skrivefærdigheder og matematiske færdigheder samt deltagernes evne til at løse problemer i et teknologiintensivt miljø. Kompetencer, som anvendes på arbejdspladsen, vil ligeledes blive vurderet. De første resultater af denne undersøgelse vil blive offentliggjort i oktober 2013.

Hvilken indflydelse har internettet, de sociale medier og anvendelsen af smartphones på folks læse- og skrivefærdigheder?

Internettet og digitaliseringen har ændret karakteren, frekvensen og betydningen af skrivning. Digitale redskaber motiverer til at skrive, hvilket er særlig tydeligt blandt unge. Kommunikation via sociale netværkstjenester, som f.eks. Facebook, MSN og sms, befinder sig et sted mellem tale og skrift for så vidt angår det anvendte sprog. Da disse kommunikationstjenester er lettilgængelige, er tekstmeddelelser stærkt motiverende, især for personer med læsevanskeligheder.

Sådanne former for uformel praksis er langsomt ved at blive integreret i læringsprocessen i visse skoler og andre uddannelsesinstitutioner, men som regel i form af enkeltstående projekter. I betragtning af den motiverende faktor bør disse uformelle former for praksis imidlertid anerkendes bedre af uddannelsessystemerne.

Der er to hovedbekymringer i forbindelse med debatten om skrift i digitale medier: om håndskrift er bedre end maskinskrift, når man lærer børn at læse og skrive, og om tekstmeddelelser fører til bedre eller dårligere skrive- og stavefærdigheder. Begge synspunkter kan understøttes af den begrænsede foreliggende dokumentation. Der er behov for mere viden om betydningen af digitale medier og håndskrift for at fastlægge en hensigtsmæssig fremgangsmåde i denne nye sammenhæng.

Hvorfor er der så stor forskel på pigers og drenges læsefærdigheder?

Forskellen mellem kønnene er først og fremmest en forskel i motivation. Undersøgelser viser, at mænd i alle aldre læser mindre for fornøjelsens skyld end kvinder. Analyser af PISA-resultaterne viser, at teenagedrenge er mindre optaget af læsning end jævnaldrende piger, og dette afspejles i dårligere læseresultater blandt drenge og en større andel af drenge med læsevanskeligheder.

Man kan motivere drenge til at læse på flere måder: anvendelse af flere digitale platforme, tilpasning af skolernes læsemateriale til deres interesser og ved at give alle elever (drenge såvel som piger) større mulighed for at vælge, hvad de vil læse. I rapporten peges der også på, at det er nødvendigt at tiltrække flere mænd til lærerfaget, så disse kan optræde som forbilleder for drengene.

Det virker, som om gruppen på højt plan udelukkende har fokuseret på læsefærdigheder – er det korrekt?

Gruppen på højt plan fokuserede på både læse- og skrivefærdigheder, men tog hensyn til forskellige aspekter af læsning, som f.eks. nye teknologier og digitaliseringens betydning for læse- og skrivefærdigheder. Der findes langt mere forskning og flere sammenlignelige data om læsning end om skrivning. En af ekspertgruppens henstillinger er at udvikle internationalt sammenlignelige test af skrivefærdigheder og styrke forskningen på dette område.

Gruppen på højt plan anvendte en flerdimensionel definition af læse- og skrivefærdigheder, omfattende grundlæggende, funktionelle og komplekse læse- og skrivefærdigheder. Grundlæggende læse- og skrivefærdigheder er det kendskab til bogstaver, ord og tekst, der er nødvendigt for at kunne skrive på et niveau, som giver selvtillid og motivation nok til videreudvikling; funktionelle læse- og skrivefærdigheder er evnen til at læse og skrive, så man kan bidrage til og fungere i samfundet, i hjemmet, i skolen og på arbejdspladsen; komplekse læse- og skrivefærdigheder er evnen til at bruge disse færdigheder til at fremstille, forstå, fortolke og vurdere tekster fra en bred vifte af medier og i mange forskellige former (på tryk, digitale, audiovisuelle). Komplekse læse- og skrivefærdigheder udgør grundlaget for at deltage i det digitale liv og træffe velbegrundede valg med hensyn til bl.a. økonomi og sundhed. Denne definition anvendes også i internationale undersøgelser.

Findes der andre undersøgelser, som måler elevers læse- og skrivefærdigheder, ud over OECD's PISA-undersøgelse?

Der findes andre undersøgelser, som f.eks. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), som tilrettelægges af den internationale sammenslutning til vurdering af skoleresultater (IAE). Denne undersøgelse fokuserer på elever på fjerde klassetrin (9-11 år).

For så vidt angår voksne har OECD iværksat et nyt program for international vurdering af voksnes kompetencer (PIAAC). De første resultater af denne undersøgelse vil blive offentliggjort i oktober 2013.

Hvordan kan gruppen på højt plan gøre en forskel?

I rapporten fra gruppen på højt plan fremhæves de vigtigste data og oplysninger om læse- og skrivefærdigheder, som illustreres ved eksempler fra forskellige lande og portrætter af enkeltpersoner. Rapporten giver et tilgængeligt resumé af den mest relevante forskning og de vigtigste politiske tiltag, programmer og kampagner for forbedring af læse- og skrivefærdigheder i Europa.

Rapporten indeholder også specifikke henstillinger vedrørende forskellige aldersgrupper (småbørn, skolebørn, unge og voksne), som påpeger, hvad de forskellige aktører kan og bør gøre.

Rapporten vil danne grundlag for en drøftelse af læsefærdigheder på det uformelle møde for EU's undervisningsministre i Cypern den 4.-5. oktober. Disse drøftelser vil føre til vedtagelsen af Rådets (uddannelse) konklusioner i november. Konklusionerne vil fastlægge, hvordan Europa kan bygge videre på de indhøstede erfaringer.

Er det sandt, at der i 2011 var omkring 75 millioner voksne med lav uddannelse i EU, og at mange af disse sandsynligvis også har læse- og skrivevanskeligheder?

Der findes ingen nøjagtige tal om voksnes læse- og skrivefærdigheder. Kun i Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige er der for nylig blevet gennemført undersøgelser. Disse undersøgelser viser, at omkring hver femte voksen ikke har tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder til at kunne klare de mest grundlæggende krav i samfundet i dag. Det svarer til næsten 75 millioner voksne i hele EU. Det nye program for international vurdering af voksnes kompetencer vil i oktober 2013 give mere pålidelige oplysninger.


Side Bar