Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 6. září 2012

Časté otázky týkající se politiky Evropské komise v oblasti se gramotnosti a zprávy odborné skupiny na vysoké úrovni pro gramotnost

IP/12/940

Proč Evropská komise vytvořila odbornou skupinu pro gramotnost, přestože vzdělávání a gramotnost spadá převážně do pravomocí členských států?

Členské státy mají společný zájem na zvyšování úrovně gramotnosti dětí i dospělých. Zlepšení čtenářské gramotnosti bylo jedním z prvních cílů pracovního programu Komise nazvaného „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, který byl zahájen v roce 2002, a tento cíl byl opět potvrzen jako prioritní pro období 2010–2020. Členské státy se zavázaly snížit nejpozději do konce desetiletí podíl patnáctiletých s problémy čtenářské gramotnosti na nejvýše 15 %.

V listopadu 2010 vyzvala Rada ministrů Komisi, aby ustavila odbornou skupinu na vysoké úrovni, která by posoudila nejúčinnější a nejefektivnější způsoby celoživotní podpory čtenářské gramotnosti. Zpráva této skupiny má zvýšit povědomí o krizi gramotnosti, která postihuje všechny členské státy, a uvádí doporučení, jak tento problém vyřešit. Komise bude i nadále podporovat úsilí členských států o zvýšení gramotnosti. Její úloha žádným způsobem nezasahuje do výhradní pravomoci členských států týkající se uspořádání struktury a obsahu jejich vzdělávacích systémů.

Jak byli členové odborné skupiny vybráni? Proč bylo předsednictví skupiny svěřeno princezně Laurentien?

Členy skupiny na vysoké úrovni jsou odborníci na gramotnost. Byli vybráni Evropskou komisí na základě svých odborných znalostí a svého postavení. Komise přitom rovněž zohlednila zeměpisnou rovnováhu a vyvážené zastoupení žen a mužů.

Její Královská Výsost nizozemská princezna Laurentien je známá svou činností v této oblasti. Je zvláštní vyslankyní UNESCO pro gramotnost pro rozvoj a předsedkyní nizozemské nadace pro čtení a psaní (Stichting lezen & schrijven).

Co je kampaň „Evropa ráda čte“?

Kampaň „Evropa ráda čte“ je iniciativa komisařky Androully Vassiliou zaměřená na zvyšování povědomí o krizi evropské gramotnosti a podporu čtení pro zábavu. Komisařka se v celé Evropě účastní řady akcí zaměřených na čtení, které jsou určeny dětem, mládeži i dospělým. Tyto akce často mají rozměr mnohojazyčnosti, přičemž povzbuzují děti k hlasité četbě v různých jazycích a zdůrazňují význam jazykové rozmanitosti.

Co se rozumí pojmem „žáci, kteří mají problémy se čtením“?

Za žáky mající problémy se čtením jsou považováni ti, kteří zvládají pouze nejméně složitá zadání, jako například vyhledat konkrétní informaci, určit hlavní námět textu nebo nalézt jednoduchou souvislost s poznatky z každodenního života.

Aby byla zajištěna srovnatelnost mezi členskými státy EU, identifikuje referenční úroveň EU žáky, kteří mají problémy se čtením, na základě definic používaných ve výzkumu Programu OECD pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA), ve kterém se udělují známky od úrovně 1 do úrovně 5 (nejvyšší úroveň). Žáci, kteří mají problémy, jsou ti, kteří v testu PISA dosáhnou úrovně nižší než 2. Jedná se o žáky, kteří zvládají pouze nejméně složité úkoly v oblasti čtení.

OECD zahájila nový Program pro mezinárodní hodnocení dospělých (PIAAC). Ten poskytne podrobný profil dovedností dospělých ve věku 16 až 65 let. Bude hodnotit dovednosti v oblasti čtení, psaní a počítání, jakož i schopnost řešit problémy v prostředí bohatém na technologie. Rovněž bude hodnotit dovednosti používané na pracovišti. První výsledky budou zveřejněny v říjnu 2013.

Jaký vliv na úroveň gramotnosti má internet, sociální média a používání „chytrých“ telefonů?

Internet a digitalizace změnily povahu, frekvenci a význam psaní. Digitální nástroje poskytují silnou motivaci pro psaní, která je obzvláště patrná mezi mladými lidmi. Jazyk používaný v komunikaci prostřednictvím síťových nástrojů, jako jsou Facebook, MSN a SMS, zaujímá místo někde na pomezí mezi mluveným a psaným projevem. Jelikož je posílání textových zpráv snadněji a bezprostředněji přístupné, může být velmi motivující, zejména pro ty, kdo mají se čtením velké potíže.

V některých školách a ostatních vzdělávacích zařízeních tyto neformální postupy začínají být začleňovány do procesů vzdělávání, avšak obvykle v podobě individuálních projektů. Nicméně vzhledem k jejich motivačním přínosům je zapotřebí, aby tyto neformální postupy byly vzdělávacími systémy lépe uznávány.

V diskusi týkající se písemné formy v digitálních médiích vyvstávají dvě obvyklé otázky: zda je při výuce čtení a psaní u malých dětí rukopis nadřazen zadávání textu na klávesnici a zda posílání textových zpráv zlepšuje či zhoršuje psaní a pravopis. Malé množství důkazů, které byly dosud získány, do stejné míry podporuje oba tyto postoje. Je zapotřebí více důkazů o dopadu digitálních médií a rukopisu, aby bylo možno stanovit vhodné přístupy v tomto novém kontextu.

Proč je tak velký rozdíl mezi výsledky čtení u dívek a u chlapců?

Rozdíl mezi dívkami a chlapci je především rozdílem v motivaci. Z údajů vyplývá, že ve všech věkových skupinách se čtení pro zábavu věnují muži méně než ženy. Z analýzy testů PISA vyplývá, že dospívající chlapci se četbě věnují méně než dívky a to se odráží v horších výsledcích čtení a větší míře nedostatečných výsledků u chlapců.

Existují způsoby, jak chlapce ke čtení motivovat a podněcovat: ve větší míře používat digitální formáty, přizpůsobovat materiály pro četbu ve školách jejich zájmům a obecněji poskytovat všem studentům (chlapcům i dívkám) větší možnost volby textů. Zpráva také naznačuje, že k učitelské profesi je třeba přilákat více mužů, kteří by pak mohli být pro chlapce vzorem.

Skupina na vysoké úrovni se zdá být zaměřená pouze na čtenářskou gramotnost. Je tomu opravdu tak?

Skupina na vysoké úrovni se zaměřila na dovednosti ve čtení a psaní, přitom však zohlednila různá hlediska, jako jsou nové technologie a vliv digitalizace na tyto dovednosti. Mnohem více výzkumu a srovnatelných údajů je k dispozici v oblasti čtení než v oblasti psaní. Jedním z doporučení skupiny na vysoké úrovni je vytvořit v oblasti psaní mezinárodně srovnatelné testy schopností a posílit výzkum v této oblasti.

Skupina na vysoké úrovni použila vícevrstvou definici gramotnosti, od základní gramotnosti až po funkční a vícenásobnou gramotnost. Základní gramotnost znamená znalost písmen, slov a textů potřebnou ke čtení a psaní na úrovni umožňující sebevědomí a motivaci pro další rozvoj; funkční gramotnost je schopnost číst a psát pro rozvoj a fungování ve společnosti, doma, ve škole a na pracovišti; vícenásobná gramotnost je schopnost využívat dovedností ve čtení a psaní k vytváření, porozumění, interpretaci a kritickému hodnocení textů získaných prostřednictvím různých médií a v mnoha podobách (v tištěné, digitální a audiovizuální podobě). Vícenásobná gramotnost představuje základ pro digitální účast a informovaná rozhodnutí o financích, zdraví atd. Tuto definici používají rovněž mezinárodní průzkumy.

Existují kromě studie PISA od OECD i jiné studie, které hodnotí dovednosti studentů v oblasti čtení a psaní?

Existují další studie, jako je Progress in Internacional Reading Literacy Study (Studie pokroku v mezinárodní čtenářské gramotnosti – PIRLS), kterou koordinuje International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Mezinárodní asociace pro hodnocení studijních výsledků). Ta se zaměřuje se na žáky ve věku 9 až 11 let.

Pro dospělé zahájila OECD nový Programme for the International Assessment of Adult Competences (Program pro mezinárodní hodnocení schopností dospělých – PIAAC). Jeho první výsledky budou zveřejněny v říjnu 2013.

Jaký přínos bude mít skupina na vysoké úrovni?

Zpráva skupiny na vysoké úrovni zdůrazňuje nejdůležitější údaje a důkazy týkající se norem gramotnosti, a to na základě příkladů a popisů z různých zemí. Poskytuje přístupné shrnutí nejdůležitějších výsledků výzkumu, které jsou k dispozici, a hlavních strategií, programů a kampaní v celé Evropě zaměřených na zlepšování gramotnosti.

Zpráva rovněž obsahuje konkrétní doporučení pro různé věkové skupiny (malé děti, žáky základních škol, dospívající a dospělé), přičemž zdůrazňuje, jaký přínos mohou a měli by mít jednotliví aktéři.

Zpráva bude předmětem diskuse o čtenářské gramotnosti na neformálním setkání ministrů školství EU na Kypru ve dnech 4. a 5. října. Jejich diskuse povedou k závěrům, které budou přijaty Radou pro vzdělávání v listopadu. V nich budou zahrnuty podrobné informace o tom, jak Evropa naváže na získané zkušenosti.

Je pravdou, že v roce 2011 bylo v EU v přibližně 75 milionů dospělých s nízkým vzděláním a že mnoho z nich má rovněž pravděpodobně i problémy s gramotností?

O gramotnosti dospělých nemáme přesné údaje. Průzkumy byly nedávno provedeny pouze ve Francii, Německu a Spojeném království. Z nich vyplývá, že přibližně jedna pětina dospělých nemá dostatečnou úroveň gramotnosti, aby se mohla vypořádat s minimální požadavky dnešní společnosti. To odpovídá téměř 75 milionům dospělých v EU. Spolehlivější údaje přinese nový Program pro mezinárodní hodnocení schopností dospělých v říjnu 2013.


Side Bar