Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 6 септември 2012 г.

Често задавани въпроси относно политиката на Европейската комисия във връзка с грамотността и доклада на експертна група на високо равнище по въпросите на грамотността

IP/12/940

Защо Европейската комисия създаде експертна група по въпросите на грамотността, след като образованието и грамотността в по-голямата си част са от компетентността на държавите членки?

Държавите членки имат взаимен интерес от подобряването на стандартите за грамотност както по отношение на децата, така и по отношение на възрастните. Подобряването на четивната грамотност беше една от първите цели на стартиралата през 2002 г. работна програма на Комисията „Образование и обучение“, като приоритетният характер на тази цел беше препотвърден и за периода 2010-2020 г. Държавите членки поеха ангажимент до края на десетилетието делът на петнадесетгодишните със слаби резултати по отношение на четивната грамотност да бъде намален и да възлиза на най-много 15 %.

През ноември 2010 г. Съветът на министрите прикани Комисията да създаде експертна група на високо равнище, която да проучи най-резултатните и ефикасни начини за подпомагане на четивната грамотност през целия живот. Докладът на групата има за цел да повиши осведомеността относно засегналата всички държави членки криза в областта на грамотността и да предостави препоръки за преодоляването ѝ. Комисията ще продължи да подпомага усилията на държавите членки за повишаване на грамотността. Ролята на Комисията по никакъв начин не накърнява изключителната компетентност на държавите членки при определянето на структурата и съдържанието на техните образователни системи.

Как бяха избрани членовете на експертната група? Защо принцеса Лаурентин беше избрана за председател на групата?

Членовете на групата на високо равнище са експерти в областта на грамотността. Те бяха избрани от Европейската комисия въз основа на техния опит и положение. Освен това Комисията взе предвид справедливото разпределение в географски план и равноправното участие на представители на двата пола.

Нейно кралско височество Лаурентин от Нидерландия е известен активист в тази област. Тя е специален пратеник на ЮНЕСКО за развитие чрез грамотност и председател на нидерландската фондация „Четене и писане“ (Stichting Lezen & Schrijven).

Какво представлява кампанията „Европа обича да чете“?

Кампанията „Европа обича да чете“ е инициатива на комисар Андрула Василиу и има за цел повишаване на осведомеността относно кризата в областта на грамотността в Европа и насърчаване на четенето за удоволствие. Г-жа Василиу присъства на редица публични четения в цяла Европа, в които участваха деца, подрастващи и възрастни. Тези прояви често имаха многоезично измерение, като децата бяха насърчавани да четат на глас на различни езици, така че да се подчертае значението на езиковото многообразие.

Какво означава понятието „със слаби резултати по четене“?

Лица със слаби резултати по четене са онези лица, които могат да извършват само най-лесните свързани с четенето задачи: намиране на отделна информация в текста, определяне на основната тема в текста или установяване на непосредствена връзка с познатото от ежедневието.

С цел да се осигури съпоставимост между държавите — членки на ЕС, по критериите на ЕС учениците със слаби резултати по четене се установяват въз основа на определението, използвано в проучването по Програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците (PISA), в което резултатите варират от ниво 1 до ниво 5 (което е най-високото ниво). Ученици със слаби резултати по четене са тези, чието ниво по теста PISA e по-ниско от 2. Това са ученици, които могат да извършват само най-лесните свързани с четенето задачи.

ОИСР стартира нова програма за международно оценяване на уменията на възрастните (PIAAC). Посредством нея ще бъдат получени подробни данни относно уменията на лицата на възраст между 16 и 65 години. По нея ще бъдат оценявани грамотността и цифровите умения, както и способността на хората да решават проблеми във високотехнологична среда. Ще бъдат оценявани и уменията, използвани на работното място. Първите резултати ще бъдат публикувани през октомври 2013 г.

Оказват ли някакво въздействие интернет, социалните медии и използването на интелигентни телефони върху равнището на грамотност? Какво е тяхното въздействие?

Интернет и цифровизацията промениха естеството, честотата и значението на писането. Цифровите приложения са източник на сериозна мотивация за писане, като това е особено очевидно сред младите хора. Общуването чрез приложенията на социалните мрежи като Фейсбук, както и чрез MSN и текстови съобщения заема междинно място между говоренето и писането с оглед на използвания речник. Тъй като достъпът до него е по-лесен и непосредствен, изпращането на текстови съобщения може да бъде сериозен източник на мотивация, по-специално за четящите със затруднение.

Тези неформални практики започват да се използват в учебния процес в някои училища и в други образователни институции, но по правило във вид на индивидуални проекти. Въпреки това, като се имат предвид ползите от тях по отношение на мотивацията, тези неформални практики следва да получат по-голямо признание в рамките на образователните системи.

В контекста на дискусиите относно писането посредством цифрови медии на преден план излизат две общо разпространени опасения: дали ръкописът е за предпочитане пред машинното писане, когато малките деца се учат да четат и пишат, и дали изпращането на текстови съобщения се отразява благоприятно или неблагоприятно на писането и на правописа. Съществуващите понастоящем малко на брой доказателства са източник на доводи, които подкрепят в еднаква степен и двата възгледа. Необходими са допълнителни доказателства относно въздействието на цифровите медии и ръкописа с оглед на набелязването на целесъобразни подходи в настоящия нов контекст.

Защо съществуват толкова големи различия между резултатите по четене на момичетата и на момчетата?

Различията между половете се дължат преди всичко на различната мотивация. Данните показват, че при хората на всички възрасти мъжете четат по-рядко за удоволствие отколкото жените. От анализите на тестовете PISA е видно, че подрастващите момчета се отдават на четене по-рядко от момичетата и това намира отражение в по-слабите им резултати по четене и в по-високия дял на момчетата, които имат слаби резултати по четене.

Съществуват начини момчетата да бъдат мотивирани да четат: използването на повече цифрови формати, приспособяването на четивата в училище към техните интереси и по-общо предоставянето на по-голям избор на всички ученици (момчета и момичета) по отношение на това какво да четат. В доклада се изтъква също необходимостта от привличането на повече мъже в образователния процес, които да бъдат примери за подражание за момчетата.

Експертната група на високо равнище изглежда се занимава само с четивната грамотност, наистина ли е така?

Групата на високо равнище се занимава основно с уменията за четене и писане, но взема предвид различни аспекти на четенето, като например новите технологии и влиянието на цифровизацията върху уменията за четене и писане. Налице са много повече съпоставими данни от изследвания в областта на четенето отколкото в областта на писането. Една от препоръките на групата на високо равнище е да бъдат разработени международно съпоставими тестове за способностите за четене и да се активизират изследванията в тази област.

Групата на високо равнище използва многостепенно определение за грамотността — от основна грамотност до функционална и многоаспектна грамотност. Основната грамотност означава познаване на буквите, думите и текстовете, които трябва да бъдат прочетени и написани, на ниво, което предоставя самоувереност и мотивация за по-нататъшно развитие; функционалната грамотност е способността да се чете и пише с оглед бъдещото развитие и воденето на пълноценен живот в обществото, у дома, в училище и на работа; многоаспектната грамотност е способността да се използват уменията за четене и писане за съставянето, разбирането, тълкуването и подлагането на критична оценка на текстове, достъпни посредством различни медии и в различни форми (печатни, цифрови, аудиовизуални). Многоаспектната грамотност е основата за участието в цифровото общество и за извършването на осведомен избор по финансови, здравословни и други въпроси. Това определение се използва и в международни проучвания.

Има ли други изследвания, освен PISA на ОИСР, за измерване на уменията за четене и писане на учениците?

Съществуват други изследвания, като например изследването за напредъка в областта на международната четивна грамотност (PIRLS), координирано от Международната асоциация за оценка на постиженията в образованието. То е насочено към четвъртокласниците (девет- до единадесетгодишни).

По отношение на възрастните ОИСР стартира нова програма за международно оценяване на уменията на възрастните (PIAAC). Първите резултати от него ще бъдат публикувани през октомври 2013 г.

Какъв ще бъде приносът на групата на високо равнище?

В доклада на групата на високо равнище се изтъкват основните данни и доказателства за стандартите за грамотност, които са онагледени с примери от различни държави и индивидуални профили. В него е направено достъпно обобщение на най-важните налични изследвания и на основните политики, програми и кампании за повишаване на грамотността в Европа.

Докладът съдържа и специални препоръки за различните възрастови групи (малки деца, ученици от началното училище, подрастващи и възрастни), като се посочва какво могат и трябва да направят различните участници, за да се постигне резултат.

Докладът ще бъде в центъра на дискусията относно четивната грамотност на неофициалната среща на министрите на образованието в ЕС, която ще се състои в Кипър на 4 и 5 октомври. Техните обсъждания ще доведат до приемането на заключения от Съвет „Образование“ през ноември. В заключенията ще се съдържа подробна информация за по-нататъшните усилия на Европа във връзка с извлечените досега поуки.

Вярно ли е, че през 2011 г. в ЕС е имало приблизително 75 милиона ниско образовани възрастни, както и че вероятно много от тях имат проблеми и с грамотността?

Не разполагаме с точни данни относно грамотността на възрастните. Актуални проучвания са провеждани само във Франция, Германия и Обединеното кралство. От тях е видно, че всеки пети възрастен не е достатъчно грамотен, за да се справя с минималните изисквания в съвременното общество. Това се равнява на приблизително 75 милиона възрастни в целия ЕС. Новата програма за международно оценяване на уменията на възрастните ще предостави по-надеждни данни през октомври 2013 г.


Side Bar