Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 25 juli 2012

Budgetförslaget 2013: Ordförande Barrosos brev till stats- och regeringschefer om rådets ståndpunkt

Ordförande José Manuel Barroso sände den 24 juli 2012 ett brev till alla EU:s stats- och regeringschefer om sin oro över rådets ståndpunkt om budgetförslaget för 2013.

Den 24 juli godkände rådet, utan debatt, Corepers ståndpunkt av den 11 juli 2012 att begränsa ökningen av utbetalningar i EU-budgeten till 2,79 %. Kommissionen lämnade in ett förslag den 25 april 2012 om en ökning av utbetalningarna på 6,8 % för att kunna uppfylla de rättsliga skyldigheterna att betala stödmottagare enligt tidigare åtaganden som redan överenskommits av medlemsländerna. Rådets ståndpunkt skulle resultera i 5,2 miljarder euro mindre än det belopp kommissionen har begärt för att kunna tillgodose faktiska betalningsbehov.

Hela brevet av den 24 juli 2012.

För tre veckor sedan kom vi vid Europeiska rådet överens om att fortsätta vidta nödvändiga åtgärder för att få tillbaka Europa in på spåret för smart och hållbar tillväxt för alla. Alla stats- och regeringschefer skrev under en pakt för tillväxt och sysselsättning vilken omfattar specifika åtaganden vad gäller finansieringen av ekonomin, däribland mobilisering av de återstående strukturfondsmedlen för den nuvarande perioden. Våra medborgare behöver denna information i dessa svåra tider.

Jag skriver till er för att jag är orolig över att detta avtal redan äventyras av förhandlingarna om 2013 års budget, då tillräckliga medel inte kommer att anslås för att EU ska kunna betala ut den avtalade stödnivån för diverse tillväxtprojekt.

I den årliga budgeten fastställs det belopp som går till rättsligt bindande åtaganden för EU att stödja medborgare, små och medelstora företag, forskare, jordbrukare, studenter och regioner. Dessa åtaganden skapar förpliktelser som senare måste uppfyllas i form av utbetalningar enligt de överenskomna reglerna och programmens faktiska genomförande. Utan dessa åtaganden skulle många av dessa projekt aldrig sättas i verket. Att EU:s förmåga att uppfylla sina förpliktelser ifrågasätts undergräver trovärdigheten för våra finansieringsprogram och vårt åtagande att stödja tillväxt.

Jag är medveten om och välkomnar de modiga insatser som många av er gör för att konsolidera de offentliga finanserna. Kommissionens utkast till budgetförslag tog full hänsyn till dessa omständigheter genom att frysa nya åtaganden i reala termer. Detta är ett tydligt erkännande av den situation vi befinner oss i och det måste beaktas för anslaget till budgeten. Förslaget om att betalningsnivån ska ökas med 6,8 % för år 2013 följer av lagliga skyldigheter. Det handlar om att genomföra det vi redan har kommit överens om. De flesta av dessa betalningar behövs för områden som har störst potential för att främja tillväxt och konkurrenskraft. Den faktiska ökningen för år 2013 skulle inte te sig så stor om betalningsbemyndigandena för 2012 års budget från första början hade fastställts på en nivå som motsvarade det faktiska behovet. Allt detta måste också beaktas när vi begrundar situationen. Budgeten spelar ju en väsentlig roll för att stabilisera ekonomier och för investeringar i ett flertal medlemsstater, och om vi förbiser detta kommer det att få motsatt effekt.

En sänkning av betalningsnivån med mer än 5 miljarder euro för 2013, som rådet föreslår, skulle motverka sitt syfte. Det skulle få allvarliga konsekvenser för ekonomisk återhämtning då dessa nedskärningar medför en risk att regioner, forskare eller små och medelstora företag skulle stå helt utan finansiering.

Redan under 2012 har vi fått uppleva stora svårigheter med att få igenom betalningsanspråk för forskning, innovation och sammanhållning, vilket har satt oss i en olycklig sits där vi måste välja vilka räkningar vi ska betala och vilka som får vänta. Om vi inte tar itu med situationen på ett korrekt sätt i 2012 års budget och om vi går vidare med en otillräcklig överenskommelse om 2013 års budget kommer denna ohållbara situation bara att försämras.

Jag är väl medveten om de insatser vissa medlemsstater måste göra för att EU ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Men jag hoppas att ni alla är eniga om att det inte är nu vi ska ge upp tillväxtfrämjande investeringar och att de investeringar som medfinansieras av EU ger ett verkligt mervärde.

Jag hoppas att ni vill samarbeta konstruktivt med Europaparlamentet och kommissionen för att komma överens om den budget som Europa verkligen behöver. Jag sänder en kopia av detta brev till ordföranden för Europaparlamentet.


Side Bar