Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 25. júla 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013: list predsedu Barrosa k stanovisku Rady určený hlavám štátov a vlád

Dňa 24. júla 2012 zaslal predseda Európskej komisie Barroso všetkým hlavám štátov a vlád EÚ list, v ktorom vyjadril svoje obavy týkajúce sa stanoviska Rady k návrhu rozpočtu na rok 2013.

Rada 24. júla bez diskusie schválila stanovisko Výboru stálych predstaviteľov (COREPER) z 11. júla 2012, ktorého predmetom je obmedzenie zvýšenia platieb v rozpočte EÚ na rok 2013 na 2,79 %. Komisia vo svojom pôvodnom návrhu z 25. apríla 2012 navrhovala zvýšenie platieb o 6,8 %. V tomto návrhu sa zohľadňoval právny záväzok poskytovať prijímateľom finančné prostriedky v dôsledku minulých záväzkov, ktoré členské štáty už schválili. Následkom súčasného stanoviska Rady by bol rozpočet nižší o 5,2 miliardy EUR, o ktoré Komisia žiadala s cieľom pokryť skutočné platobné potreby.

Plné znenie listu z dňa 24. 7. 2012

Len pred troma týždňami sme na rokovaní Európskej rady rozhodli o tom, že budeme aj naďalej robiť všetko čo je potrebné, aby sme Európu dostali späť na cestu k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Všetky hlavy štátov a vlád podporili Pakt pre rast a zamestnanosť, ktorý zahŕňa konkrétne záväzky v súvislosti s financovaním hospodárstva, okrem iného prostredníctvom mobilizácie prostriedkov zostávajúcich v štrukturálnych fondoch pre súčasné obdobie. To sú dobré správy pre našich občanov v týchto ťažkých časoch.

Teraz sa na vás obraciam, pretože sa obávam, že rokovania o rozpočte na rok 2013 už narúšajú duch nedávnej dohody tým, že Európskej únii nie sú dané k dispozícii dostatočné prostriedky, aby bola schopná v dohodnutej výške financovať opatrenia pomoci pre mnohé projekty podporujúce rast.

Ročný rozpočet ustanovuje výšku právne viazaných záväzkov voči občanom, malým a stredným podnikom (MSP), vedeckým pracovníkom, poľnohospodárom, študentom a regiónom, ktoré bude Európska únia podporovať. Tieto záväzky budú neskôr naplnené prostredníctvom zodpovedajúcich platieb v súlade s dohodnutými pravidlami a skutočnou úrovňou vykonávania programov. Bez týchto prostriedkov by sa mnohé z podporovaných projektov ani nezačali. Pochybovanie o schopnosti EÚ plniť si svoje záväzky podkopáva dôveryhodnosť našich programov financovania a v konečnom dôsledku aj náš záväzok podporovať rast.

Uznávam a vítam odvážne úsilie, ktoré mnohí z vás vynakladajú s cieľom konsolidovať verejné financie. Návrh rozpočtu predložený Komisiou v plnej miere zohľadňuje tieto skutočnosti prostredníctvom zmrazenia nových záväzkov v reálnom vyjadrení. Tým sa jasne uznáva situácia, v ktorej sa nachádzame, a ktorú je potrebné zohľadniť pri príspevkoch do rozpočtu. Navrhované zvýšenie úrovne platieb o 6,8 % na rok 2013 do značnej miery pochádza z právnych záväzkov. Ide o realizáciu toho, čo sme už dohodli. Väčšina týchto platieb je potrebná na oblasti s najväčším potenciálom na podporu rastu a konkurencieschopnosti. V roku 2013 by „skutočné“ zvýšenie bolo v skutočnosti oveľa nižšie, pokiaľ by úroveň platobných prostriedkov v rozpočte na rok 2012 bola stanovená vo výške skutočných potrieb. To všetko musí byť pri nazeraní na súčasnú situáciu zohľadnené. Rozpočet v konečnom dôsledku má mimoriadne dôležitú úlohu pri stabilizácii hospodárstiev a pri investíciách v mnohých členských štátoch. Ak na to nebudeme brať zreteľ, bude to mať negatívne dôsledky.

Zníženie úrovne platieb o viac ako 5 miliárd EUR v roku 2013 tak ako to navrhuje Rada by znamenalo šetrenie na nesprávnom mieste. Malo by to závažné dôsledky pre hospodársku obnovu, keďže tieto škrty by ovplyvnili regióny, vedeckých pracovníkov alebo MSP, pričom existuje riziko, že by mali nedostatok financií.

Už v roku 2012 máme značné ťažkosti so spracovávaním žiadostí o platby na výskum, inovácie a súdržnosť. To nás stavia do nevďačnej pozície, keď si musíme vyberať, ktoré účty zaplatíme a ktoré odložíme na neskôr. Pokiaľ úplne nevyriešime túto situáciu v rozpočte na rok 2012 a pokiaľ sa nedohodneme na otázke rozpočtu na rok 2013, zhorší to túto neudržateľnú situáciu.

Som si vedomý úsilia, ktoré niektoré členské štáty budú musieť vynaložiť, aby Európska únia mohla splniť svoje záväzky. Dúfam však, že všetci budete ochotní súhlasiť, že teraz nie je čas obetovať investície zamerané na rast, ako aj s tým, že investície spolufinancované z rozpočtu EÚ prinášajú skutočnú pridanú hodnotu.

Dúfam, že budete ochotní konštruktívne spolupracovať s Európskym parlamentom a Komisiou pri odsúhlasení rozpočtu, ktorý Európa potrebuje. Kópiu tohto listu zasielam predsedovi Európskeho parlamentu.


Side Bar