Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, dnia 25 lipca 2012 r.

Projekt budżetu na 2013 r.: pismo przewodniczącego Barroso do szefów państw i rządów w sprawie stanowiska Rady

W dniu 24 lipca 2012 r. przewodniczący Barroso przesłał do wszystkich szefów państw i rządów UE pismo, w którym wyraził zaniepokojenie stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu na 2013 r.

Dnia 24 lipca Rada zatwierdziła bez debaty stanowisko Komitetu Stałych Przedstawicieli z dnia 11 lipca 2012 r., który zaproponował, żeby ograniczyć zwiększenie środków na płatności w budżecie UE na 2013 r. do 2,79%. Komisja w swoim pierwotnym wniosku z dnia 25 kwietnia 2012 r. zaproponowała zwiększenie płatności o 6,8%, aby uwzględnić zobowiązania prawne do wypłaty beneficjentom środków z tytułu wcześniejszych zobowiązań, na które państwa członkowskie już wyraziły zgodę. Stanowisko Rady oznacza, że wnioskowana przez Komisję kwota uwzględniająca rzeczywiste potrzeby w zakresie płatności zmniejszyłaby się o 5,2 mld EUR.

Pełna treść pisma z dnia 24 lipca 2012 r.

Trzy tygodnie temu uzgodniliśmy na forum Rady Europejskiej, że będziemy nadal podejmować wszelkie niezbędne działania, by ponownie wprowadzić Europę na ścieżkę inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wszyscy szefowie państw i rządów podpisali się pod „Paktem na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, który zawiera bardzo konkretne zobowiązania w odniesieniu do finansowania gospodarki, w tym przez uruchomienie pozostałych środków z funduszy strukturalnych przeznaczonych na obecny okres. Na takie informacje zasługują nasi obywatele w tych trudnych czasach.

Zwracam się w tej chwili do Państwa, ponieważ obawiam się, iż negocjacje w sprawie budżetu na 2013 r. sprzeniewierzają się duchowi naszego niedawnego porozumienia w związku z możliwym nieudostępnieniem wystarczających środków pozwalających Unii Europejskiej na udzielenie wsparcia w uzgodnionej już wysokości na liczne projekty na rzecz wzrostu gospodarczego.

W budżecie rocznym określa się kwotę prawnie wiążących zobowiązań na rzecz obywateli, MŚP, naukowców, rolników, studentów i regionów, których Unia Europejska będzie wspierać. Tworzą one zobowiązania wypełniane później poprzez odpowiednie płatności na podstawie uzgodnionych zasad i faktycznej realizacji programów. Bez tych zobowiązań wiele z omawianych projektów nie zostałoby nigdy rozpoczętych. Poddawanie w wątpliwość zdolności UE do dotrzymywania jej zobowiązań podważa wiarygodność naszych programów finansowania i naszego zaangażowania na rzecz zwiększania wzrostu gospodarczego.

Doceniam i przyjmuję z zadowoleniem podejmowane przez wielu z Państwa odważne wysiłki na rzecz konsolidacji finansów publicznych. Projekt budżetu zaproponowany przez Komisję uwzględnia w pełni tę sytuację poprzez realne zamrożenie nowych zobowiązań. Jest to wynikiem jasnej oceny obecnej sytuacji, która powinna także znaleźć odzwierciedlenie we wkładach do budżetu. Zaproponowane podwyższenie poziomów płatności o 6,8 % na 2013 r. wynika w dużej mierze ze zobowiązań prawnych. Chodzi o realizację działań, na które już się wszyscy zgodziliśmy. Większość tych środków jest potrzebna w dziedzinach, które mają największy potencjał, by zwiększyć wzrost gospodarczy i konkurencyjność. „Realny” wzrost w 2013 r. wyglądałby w rzeczywistości na znacznie mniejszy, gdyby środki na płatności w budżecie na 2012 r. zostały określone na poziomie rzeczywistych potrzeb. Wszystkie te elementy należy wziąć pod uwagę, próbując znaleźć rozwiązanie obecnej sytuacji. Poza tym budżet odgrywa znaczącą rolę w stabilizowaniu gospodarek i napędza inwestycje w szeregu państw członkowskich, a nieuwzględnienie tego faktu będzie miało niekorzystne skutki.

Obniżenie poziomu płatności o ponad 5 mld EUR w 2013 r., jak zaproponowała to Rada, byłoby pozorną oszczędnością. Miałoby to poważne konsekwencje dla ożywienia gospodarczego, ponieważ cięcia te dotknęłyby regiony, naukowców lub MŚP, i naraziłyby ich na pozbawienie źródeł finansowania.

Już w 2012 r. mamy znaczne trudności w obsłudze wniosków o płatność w takich dziedzinach, jak badania naukowe, innowacje i spójność. Stawia to nas w niewdzięcznej sytuacji, zmuszając do dokonywania wyborów, które płatności zostaną zrealizowane, a które odroczone. Jeżeli nie uda się nam właściwie rozwiązać problemów w odniesieniu do budżetu na 2012 r. ani osiągnąć porozumienia co do odpowiedniego budżetu na 2013 r., doprowadzimy tylko do pogorszenia tej sytuacji.

Jestem w pełni świadomy wysiłku, jaki niektóre państwa członkowskie będą musiały podjąć, by umożliwić Unii Europejskiej wywiązanie się z jej zobowiązań prawnych. Ufam jednak, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że to nie jest dobry moment, by poświęcić inwestycje sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, oraz że inwestycje współfinansowane przez budżet UE stanowią faktyczną wartość dodaną.

Ufam, że będą Państwo skłonni do konstruktywnej współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją, by uzgodnić budżet, którego potrzebuje Europa. Kopię niniejszego pisma przekazuję Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego.


Side Bar