Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 25 juli 2012

Ontwerpbegroting 2013: brief van voorzitter Barroso aan de staatshoofden en regeringsleiders over het standpunt van de Raad

Op 24 juli 2012 stuurde voorzitter Barroso een brief aan alle staatshoofden en regeringsleiders van de EU om uiting te geven aan zijn bezorgdheid omtrent het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting voor 2013.

Op 24 juli hechtte de Raad zonder debat zijn goedkeuring aan het standpunt van het COREPER van 11 juli 2012 om de verhoging van de betalingskredieten op de EU-begroting 2013 te beperken tot 2,79 %. In haar oorspronkelijke voorstel van 25 april 2012 had de Commissie een verhoging van de betalingskredieten met 6,8 % voorgesteld om ten aanzien van de ontvangers van steun haar juridische en financiële verplichtingen na te komen die het gevolg zijn van in het verleden reeds goedgekeurde vastleggingen. Het standpunt van de Raad zou neerkomen op 5,2 miljard EUR minder dan wat de Commissie had gevraagd om in de reële betalingsbehoeften te voorzien.

Volledige tekst van de brief van 24.7.2012

Op de Europese Raad, nu nauwelijks drie weken geleden, waren wij het erover eens alles in het werk te blijven stellen om Europa weer op het pad van slimme, duurzame en inclusieve groei te krijgen. Alle staatshoofden en regeringsleiders onderschreven toen een Pact voor groei en werkgelegenheid, waarin zeer specifieke verbintenissen zijn vervat inzake financiële injecties voor de economie, bijvoorbeeld de benutting van de resterende middelen uit de Structuurfondsen voor de lopende periode. In deze moeilijke tijden zijn dat signalen waar onze burgers behoefte aan hebben.

Ik schrijf u deze brief uit bezorgdheid omdat de onderhandelingen over de begroting voor 2013 indruisen tegen de geest van dat pas bereikte akkoord, en er met name onvoldoende middelen ter beschikking van de Europese Unie worden gesteld om de overeengekomen steun voor tal van groeibevorderende projecten te betalen.

Op de jaarlijkse begroting worden kredieten opgevoerd ter dekking van juridisch verbindende vastleggingen van de Europese Unie om burgers, kmo's, onderzoekers, landbouwproducenten, studenten en regio's te steunen. Deze vastleggingen houden verplichtingen in die op een later tijdstip moeten worden nagekomen, in de vorm van de corresponderende betalingen volgens overeengekomen regels en van de concrete realisatie van programma's. Zonder de vastleggingen zou een groot deel van deze projecten nooit het licht zien. Twijfels doen rijzen omtrent het vermogen van de EU om haar verplichtingen na te komen, tast de geloofwaardigheid aan van onze financieringsprogramma's én van ons engagement om de groei te bevorderen.

Ik ben niet blind voor de moedige ingrepen die velen onder u verrichten om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De Commissie was zich bij het opstellen van de ontwerpbegroting terdege bewust van deze context en heeft ervoor gekozen om de nieuwe vastleggingen in reële termen te bevriezen. Dit houdt een duidelijke erkenning in van de actuele situatie, waaraan voor de afdrachten aan de begroting niet kan worden voorbijgegaan. De voorgestelde verhoging van de betalingskredieten met 6,8 % voor 2013 is grotendeels het gevolg van juridische verplichtingen. Het is een kwestie van uit te voeren wat wij eerder zijn overeengekomen. Het merendeel van die betalingskredieten is nodig voor gebieden met het grootste potentieel om de groei en het concurrentievermogen te stimuleren. De "reële" verhoging in 2013 zou in feite veel kleiner uitvallen indien de betalingskredieten in de begroting 2012 om te beginnen waren vastgesteld op het niveau van de werkelijke behoeften. Ook daarmee moet rekening worden gehouden bij een analyse van de stand van zaken. De begroting is immers een zeer belangrijke factor voor de stabilisering van de economieën en voor de investeringen in een aantal lidstaten, en dit loochenen zal de zaken geen goed doen.

Wie denkt dat een verlaging van de betalingskredieten met meer dan 5 miljard EUR in 2013, zoals de Raad voorstelt, een bezuiniging is, vergist zich. Het economisch herstel zou hier ernstig onder lijden, want de regio's, onderzoekers en kmo's zijn het slachtoffer daarvan en dreigen het zonder financiering te moeten stellen.

Reeds in 2012 ondervinden wij grote moeilijkheden bij de afwikkeling van betalingsverzoeken voor onderzoek, innovatie en cohesie. Hierdoor verkeren wij in de weinig benijdenswaardige positie te moeten kiezen welke rekeningen worden betaald en welke worden uitgesteld. Tenzij wij dit adequaat aanpakken in de begroting 2012 en een passend akkoord bereiken over de begroting 2013, zal deze onhoudbare situatie alleen maar erger worden.

Ik ben mij zeer goed bewust van de inspanningen die sommige lidstaten zullen moeten leveren om de Europese Unie in staat te stellen haar verplichtingen na te komen. Ik hoop echter dat u het ermee eens zult zijn dat dit niet het moment is om groeibevorderende investeringen op te offeren en dat uit de EU-begroting meegefinancierde investeringen een reële meerwaarde opleveren.

Ik spreek de hoop uit dat u constructief met het Europees Parlement en de Commissie zult samenwerken om tot een akkoord te komen over de begroting die Europa nodig heeft. Een kopie van deze brief wordt ook toegezonden aan de voorzitter van het Europees Parlement.


Side Bar