Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2012. gada 25. jūlijā

2013. gada budžeta projekts: Priekšsēdētāja Barrozu vēstule valstu un valdību vadītājiem par Padomes nostāju

Priekšsēdētājs Barrozu 2012. gada 24. jūlijā visiem ES valstu un valdību vadītājiem nosūtīja vēstuli, paužot bažas par Padomes nostāju attiecībā uz 2013. gada budžeta projektu.

Padome 24. jūlijā bez apspriešanās apstiprināja COREPER 2012. gada 11. jūlija nostāju ierobežot maksājumu palielinājumu ES 2013. gada budžetā līdz 2,79 %. Komisija savā sākotnējā priekšlikumā 2012. gada 25. aprīlī ierosināja maksājumu palielinājumu par 6,8 %, lai ņemtu vērā juridisko pienākumu maksāt līdzekļu saņēmējiem, pamatojoties uz saistībām, par kurām dalībvalstis jau vienojušās. Padomes nostājas rezultātā tiktu piešķirts par 5,2 miljardiem eiro mazāk, nekā Komisija ir lūgusi, lai ņemtu vērā faktiskās maksājumu vajadzības.

2012. gada 24. jūlija vēstules pilns teksts;

Ir pagājušas tikai trīs nedēļas, kopš mēs Eiropadomē vienojāmies, ka turpināsim darīt visu nepieciešamo, lai palīdzētu Eiropai atgriezties uz gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes ceļa. Visu valstu un valdību vadītāji pievienojās Izaugsmes un nodarbinātības paktam, kurā ietvertas ļoti konkrētas saistības attiecībā uz ekonomikas finansēšanu, tostarp izmantojot finansējumu no struktūrfondu atlikušajiem piešķīrumiem šim laikposmam. Šajos grūtajos laikos tas ir pareizs vēstījums mūsu pilsoņiem.

Rakstu Jums, jo esmu nobažījies, ka mūsu nesenās vienošanās pamatu jau apdraud sarunas par 2013. gada budžetu, ja netiks nodrošināti pietiekami līdzekļi, lai Eiropas Savienība varētu sniegt atbalstu daudziem izaugsmi veicinošiem projektiem tādā apmērā, par kuru jau bija panākta vienošanās.

Gada budžetā juridiski saistoši tiek noteikta saistību summa, no kurām Eiropas Savienība sniegs atbalstu iedzīvotājiem, MVU, pētniekiem, lauksaimniekiem, studentiem un reģioniem. Šīs saistības rada pienākumus, kas ir izpildāmi vēlāk, veicot atbilstošus maksājumus saskaņā ar noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās, un praksē īstenojot programmas. Bez šīm saistībām daudzi no šiem projektiem nekad netiktu pat iesākti. Apšaubot ES spējas izpildīt savas saistības, tiek grauta uzticēšanās mūsu finansēšanas programmām un arī mūsu apliecinājumam atbalstīt izaugsmi.

Es apsveicu un atzinīgi vērtēju drosmīgos centienus, ko daudzi no jums veic, lai konsolidētu valsts finanses. Komisijas ierosinātajā budžeta projektā šī situācija ir pilnībā ņemta vērā, faktiski iesaldējot jaunas saistības. Tādējādi skaidri tiek atzīta situācija, kādā mēs atrodamies un kura ir jāņem vērā attiecībā uz iemaksām budžetā. Ierosinātais maksājumu palielinājums 2013. gadam 6,8 % apmērā galvenokārt izriet no juridiskajām saistībām. Tas ir jautājums par to, vai mēs izpildīsim saistības, par kurām mēs visi jau esam vienojušies. Lielākā daļa no šiem maksājumiem ir vajadzīgi jomās, kurās ir vislielākais potenciāls izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai. "Faktiskais" palielinājums 2013. gadā būtu daudz mazāks, ja 2012. gada budžetā maksājumu apropriācijas būtu noteiktas tādā apmērā, kas no paša sākuma atbilstu faktiskajām vajadzībām. Tas viss arī ir jāņem vērā, kad meklējam risinājumu šajā situācijā. Visbeidzot, budžetam ir ļoti būtiska loma ekonomikas stabilizācijā un ieguldījumu veikšanā vairākās dalībvalstīs, un, neņemot to vērā, sekas var būt smagas.

Maksājumu apmēru samazināšana par vairāk nekā 5 miljardiem euro 2013. gadā, kā to ierosina Padome, būtu viltus ietaupījums. Tas būtu smags trieciens ekonomikas atveseļošanai, jo šie samazinājumi radītu risku, ka finansējums reģioniem, pētniekiem vai MVU varētu izsīkt pavisam.

Jau 2012. gadā mums ir nopietnas grūtības ar maksājumu pieprasījumu apstrādi pētniecībai, jauninājumiem un kohēzijai. Tas nostāda mūs aizvainojošā situācijā, liekot izvēlēties, kurus rēķinus mēs apmaksāsim un ar kuriem nogaidīsim. Ja mēs pienācīgi nerisināsim šo situāciju 2012. gada budžetā un ja par 2013. gada budžetu netiks panākta atbilstoša vienošanās, šī nedrošā situācija tikai pasliktināsies.

Es ļoti labi apzinos to centienu apmērus, kas dažām dalībvalstīm būs jāīsteno, lai Eiropas Savienība varētu izpildīt savas juridiskās saistības. Bet es ceru, ka jūs visi piekritīsiet tam, ka šis nav īstais brīdis, lai upurētu izaugsmi veicinošus ieguldījumus, un ka no ES budžeta līdzfinansēti ieguldījumi rada faktisku pievienoto vērtību.

Es ceru, ka jūs vēlēsieties konstruktīvi sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Komisiju, lai vienotos par tādu budžetu, kāds Eiropai ir vajadzīgs. Šīs vēstules kopiju es nosūtu Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam.


Side Bar