Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2012 m. liepos 25 d.

2013 m. biudžeto projektas. Pirmininko J. M. Barroso laiškas valstybių ir vyriausybių vadovams dėl Tarybos pozicijos

2012 m. liepos 24 d. laiške ES valstybių ir vyriausybių vadovams Pirmininkas J. M. Barroso išreiškė susirūpinimą Tarybos pozicija dėl 2013 m. biudžeto projekto.

Liepos 24 d. Taryba be svarstymų patvirtino 2012 m. liepos 11 d. Nuolatinių atstovų komiteto poziciją 2013 m. ES biudžete mokėjimus didinti ne daugiau kaip 2,79 proc. Pirminiame 2012 m. balandžio 25 d. pasiūlyme Komisija siūlė mokėjimus didinti 6,8 proc., atsižvelgiant į teisinę prievolę išmokėti lėšas gavėjams pagal ankstesnius įsipareigojimus, dėl kurių valstybės narės jau buvo sutarusios. Laikantis Tarybos pozicijos, biudžete būtų 5,2 mlrd. eurų mažiau, nei Komisija prašė, atsižvelgdama į realius mokėjimo poreikius.

Visas 2012 m. liepos 24 d. laiško tekstas.

Vos prieš tris savaites Europos Vadovų Taryboje sutarėme, kad ir toliau darysime viską, kad Europoje vėl būtų pradėta laikytis pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo krypties. Visų valstybių arba vyriausybių vadovai pasirašė Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kuriame nustatyti labai konkretūs įsipareigojimai, susiję su ekonomikos finansavimu, įskaitant likusių šio laikotarpio struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Taip sunkmečiu savo piliečiams duotume teisingą ženklą.

Rašau Jums dabar, nes esu susirūpinęs, kad derybos dėl 2013 m. biudžeto jau kelia pavojų mūsų neseniai pasiektam susitarimui, nes nepakankamai lėšų skiriama tam, kad Europos Sąjunga galėtų išmokėti sutarto dydžio paramos sumas ir paremti daugelį augimą skatinančių projektų.

Metiniame biudžete nustatyta teisiškai privaloma ES įsipareigojimų piliečiams, MVĮ, tyrėjams, ūkininkams, studentams ir regionams suma. Dėl šių įsipareigojimų atsiranda prievolės, kurių vėliau turi būti laikomasi atliekant atitinkamus mokėjimus pagal sutartas taisykles ir faktiškai įgyvendinant programas. Be šių įsipareigojimų daugelis šių projektų niekada nebūtų pradėti vykdyti. Kilus abejonėms dėl ES gebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus, silpnėja pasitikėjimas mūsų finansavimo programomis ir apskritai mūsų įsipareigojimu remti augimą.

Pastebiu ir vertinu drąsias daugelio Jūsų pastangas konsoliduoti valstybės finansus. Komisijos pateiktame biudžeto projekte į šias aplinkybes visiškai atsižvelgta – realiai įšaldyti nauji įsipareigojimai. Taip aiškiai pripažįstame esamą padėtį ir į tai turime atsižvelgti nustatydami įnašus į biudžetą. Siūlymas 2013 m. mokėjimus padidinti 6,8 proc. daugiausia grindžiamas teisiniais įsipareigojimais. Turime įgyvendinti tai, dėl ko jau esame susitarę. Dauguma šių mokėjimų reikalingi sritims, kurios gali labiausiai paskatinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Realusis padidėjimas 2013 m. iš esmės atrodytų daug mažesnis, jeigu 2012 m. biudžeto mokėjimų asignavimai būtų buvę nustatyti pagal tikruosius poreikius. Visa tai turime pripažinti bandydami suprasti dabartinę padėtį. Galiausiai biudžetui tenka labai svarbus vaidmuo stabilizuojant ekonomiką ir investuojant daugelyje valstybių narių; jeigu nekreipsime į tai dėmesio, padariniai bus neigiami.

2013 m. mokėjimus sumažinę daugiau kaip 5 mlrd. eurų, kaip pasiūlė Taryba, sutaupytume trumpuoju laikotarpiu, bet patirtume nuostolių ilguoju laikotarpiu. Tai turėtų rimtų pasekmių ekonomikos gaivinimui, nes lėšų trūkumą pajustų regionai, tyrėjai ar MVĮ, ir kiltų pavojus, kad jie iš viso negautų finansavimo.

Jau 2012 m. susiduriame su dideliais sunkumais norėdami tenkinti mokėjimo prašymus mokslinių tyrimų, inovacijų ir sanglaudos srityse. Todėl atsiduriame keblioje padėtyje: turime nuspręsti, kurias sąskaitas apmokėti, o kurias atidėti. Jei deramai neatsižvelgsime į 2012 m. biudžeto padėtį ir priimsime netinkamą susitarimą dėl 2013 m. biudžeto, padėtis tik dar labiau pablogės.

Puikiai suprantu, kad kai kurios valstybės narės turės labai pasistengti, kad Europos Sąjunga galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Tačiau tikiuosi, kad galėsime bendrai sutarti, jog dabar ne laikas atsisakyti augimui palankių investicijų ir kad bendrai ES biudžeto lėšomis finansuojamos investicijos duoda tikros papildomos naudos.

Tikiuosi, kad būsite pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir Komisija siekiant susitarti dėl biudžeto, kurio reikia Europai. Šio rašto kopiją siunčiu Europos Parlamento Pirmininkui.


Side Bar