Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel 25.7.2012

Vuoden 2013 talousarvioesitys: Puheenjohtaja Barroson kirje valtioiden ja hallitusten päämiehille

Puheenjohtaja Barroso on lähettänyt 24. heinäkuuta 2012 kirjeen kaikille EU:n jäsenvaltioiden ja hallitusten päämiehille ilmaistakseen huolensa neuvoston kannasta vuoden 2013 talousarvioesitykseen.

Neuvoston hyväksyi 24. heinäkuuta 2012 ilman keskusteluja COREPERin 11. heinäkuuta laatiman kannanoton EU:n talousarvioon vuodelle 2013 otettavien maksumäärärahojen korotuksen rajoittamisesta 2,79 prosenttiin. Komissio oli ehdottanut 25. huhtikuuta päivätyssä alkuperäisessä ehdotuksessaan maksumäärärahojen korottamista 6,8 prosentilla, jotta talousarvio riittäisi menoihin, joihin jäsenvaltiot olivat jo aiemmin oikeudellisesti sitoutuneet. Neuvoston kanta johtaisi 5,2 miljardin euron vajaukseen verrattuna siihen, mitä komissio on pyytänyt todellisten maksutarpeiden perusteella.

Heinäkuun 24. päivän kirje kokonaisuudessaan

Päätimme Eurooppa-neuvoston kokouksessa kolme viikkoa sitten tehdä jatkossakin kaikkemme, jotta EU saadaan taas älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tielle. Valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät kasvu- ja työllisyyssopimuksen, joka sisältää hyvin yksityiskohtaisia talouden rahoittamiseen liittyviä sitoumuksia. Näihin kuuluu muun muassa rakennerahastojen käynnissä olevaa kautta varten varattujen jäljellä olevien määrärahojen käyttöönotto. Nämä toimet ovat oikeita viestejä kansalaisille vaikeassa taloustilanteessa.

Kirjoitan Teille, koska EU:n vuoden 2013 talousarviosta käytävät neuvottelut ovat mielestäni jo tässä vaiheessa vastikään tekemämme sopimuksen hengen vastaisia. Näyttää siltä, että Euroopan unionille ei aiota osoittaa riittävästi varoja, jotta se pystyisi tukemaan sovitulla tavalla monia kasvua edistäviä tavoitteita.

EU:n vuotuisessa talousarviossa määritetään oikeudellisesti velvoittavat sitoumukset, joilla tuetaan kansalaisia, pk-yrityksiä, tutkijoita, maanviljelijöitä, opiskelijoita ja alueita. Nämä sitoumukset ovat velvoitteita, joita on myöhemmässä vaiheessa noudatettava suorittamalla maksut ja toteuttamalla ohjelmat sovittujen sääntöjen mukaisesti. Ilman EU:n tukea monia hankkeita ei koskaan aloitettaisi. Jos EU:n kyvystä noudattaa sitoumuksia on epäilyksiä, rahoitusohjelmiemme uskottavuus heikkenee ja sitoutumisemme kasvun edistämiseen kyseenalaistetaan.

Olen pannut tyytyväisyydellä merkille useiden jäsenvaltioiden päättäväiset julkista taloutta tervehdyttävät toimet. Komission talousarvioesityksessä uusien sitoumusten reaalimääräinen kasvu on jäädytetty. Näin tunnustetaan vaikea taloustilanne. Ehdotettu maksujen 6,8 prosentin kasvu vuonna 2013 johtuu suurelta osin oikeudellisista velvoitteista. Kyse on siis aiemmin sovittujen toimien täytäntöönpanosta. Useimmat maksut liittyvät aloihin, joilla voidaan parhaiten nopeuttaa kasvua ja parantaa kilpailukykyä. Menojen reaalinen kasvu vuonna 2013 olisi itse asiassa paljon pienempi, jos vuoden 2012 talousarvioon myönnetyt maksumäärärahat olisivat vastanneet todellista tarvetta. Kaikki tämä on otettava huomioon, kun tarkastelemme nykytilannetta. EU:n talousarviolla on merkittävä rooli talouden vakauttamisen ja useissa jäsenvaltioissa tehtävien investointien kannalta, ja tämän tosiasian unohtaminen johtaa ongelmiin.

Neuvoston ehdottama maksujen leikkaaminen yli viidellä miljardilla eurolla vuonna 2013 olisi säästämistä väärässä kohdassa. Se haittaisi suuresti talouden elpymistä, koska leikkaukset uhkaavat tyrehdyttää rahoituksen muun muassa alueilta, pk-yrityksiltä ja tutkimukselta.

Komissiolla on ollut jo vuoden 2012 aikana suuria vaikeuksia käsitellä tutkimukseen, innovointiin ja koheesiopolitiikkaan liittyviä maksupyyntöjä. Tässä epäkiitollisessa tilanteessa on ollut pakko lykätä joidenkin maksujen suorittamista. Tilanne pahenee entisestään, jos vuoden 2012 talousarvioon liittyviä ongelmia ei ratkaista asianmukaisesti eikä vuoden 2013 todellisia tarpeita vastaavasta talousarviosta pystytä sopimaan.

Olen hyvin tietoinen ponnistuksista, joita Euroopan unionin oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää joiltakin jäsenvaltioilta. Toivon kuitenkin, että kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että nyt ei ole aika luopua kasvua nopeuttavista investoinneista, ja että EU:n talousarviosta rahoitustukea saavat investoinnit tuottavat todellista lisäarvoa.

Toivon, että olette valmis rakentavaan yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja komission kanssa, jotta voimme sopia EU:n tarvitsemasta talousarviosta. Tämä kirje lähetetään myös Euroopan parlamentin puhemiehelle.


Side Bar