Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012

Σχέδιο προϋπολογισμού 2013: Επιστολή του Προέδρου Barroso προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Barroso απηύθυνε επιστολή, στις 24 Ιουλίου 2012, προς όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εκφράζοντας τις ανησυχίες του σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού 2013.

Στις 24 Ιουλίου, το Συμβούλιο ενέκρινε χωρίς συζήτηση τη θέση της COREPER, της 11ης Ιουλίου 2012, για τον περιορισμό της αύξησης των πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013 σε 2,79%. Η Επιτροπή, στην αρχική της πρόταση, της 25ης Απριλίου 2012, είχε προτείνει αύξηση των πληρωμών κατά 6,8% προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομικές υποχρεώσεις πληρωμών προς δικαιούχους ως αποτέλεσμα παλαιότερων δεσμεύσεων, που είχαν ήδη συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη. Η θέση του Συμβουλίου θα οδηγήσει σε 5,2 δισεκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το ποσό που είχε ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες πληρωμών.

Πλήρες κείμενο της επιστολής της 24.07.2012

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, συμφωνήσαμε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Ευρώπη να επανέλθει σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν το Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση της οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητοποίησης των υπόλοιπων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την τρέχουσα περίοδο. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, αυτά είναι τα σωστά μηνύματα που πρέπει να απευθύνουμε στους συμπολίτες μας.

Σας γράφω σήμερα διότι ανησυχώ ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2013 θέτουν ήδη σε κίνδυνο το πνεύμα της πρόσφατης συμφωνίας μας, αφού δεν ελευθερώνουν επαρκή κεφάλαια που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει τα συμφωνηθέντα επίπεδα χρηματοδότησης σε πολλά σχέδια που ευνοούν την ανάπτυξη.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός καθορίζει το ύψος των δεσμευτικών από νομικής απόψεως υποχρεώσεων έναντι των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ερευνητών, των αγροτών, των σπουδαστών και των περιφερειών που θα λάβουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων δημιουργούν υποχρεώσεις που πρέπει στη συνέχεια να εκπληρωθούν μέσω των κατάλληλων εκταμιεύσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και σε συνάρτηση με την πραγματική εφαρμογή των προγραμμάτων. Χωρίς αυτές τις αναλήψεις υποχρεώσεων, πολλά από τα σχέδια δεν θα ξεκινούσαν ποτέ. Η αμφισβήτηση της ικανότητας της ΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της υπονομεύει την αξιοπιστία των χρηματοδοτικών μας προγραμμάτων και βεβαίως της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει να στηρίξουμε την ανάπτυξη.

Αναγνωρίζω και χαιρετίζω τις γενναίες προσπάθειες που καταβάλλουν πολλοί από σας για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Το σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή λαμβάνει πλήρως υπόψη το εν λόγω πλαίσιο καθηλώνοντας τις νέες αναλήψεις υποχρεώσεων σε πραγματικούς όρους. Πρόκειται για σαφή αναγνώριση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό της συνεισφοράς στον προϋπολογισμό. Η προτεινόμενη αύξηση των επιπέδων πληρωμών κατά 6,8% για το 2013 απορρέει σε μεγάλο βαθμό από νομικές υποχρεώσεις. Πρέπει δηλαδή να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε ήδη όλοι συμφωνήσει. Οι περισσότερες από τις πληρωμές αυτές είναι αναγκαίες σε τομείς που εμφανίζουν το μεγαλύτερο δυναμικό για τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Η «πραγματική» αύξηση το 2013 θα φαινόταν στην πραγματικότητα πολύ μικρότερη αν οι πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2012 είχαν εξαρχής καθοριστεί στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών. Όλα αυτά πρέπει επίσης να τα λάβουμε υπόψη κατά την εξέταση της κατάστασης. Ας μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη σταθεροποίηση των οικονομιών και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη. Αν αγνοήσουμε το γεγονός αυτό, θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα.

Η περικοπή των επιπέδων πληρωμών κατά 5 και πλέον δισεκατ. ευρώ το 2013, όπως προτείνει το Συμβούλιο, συνιστά επίπλαστη εξοικονόμηση πόρων. Θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη, διότι θα θίξει τις περιφέρειες, τους ερευνητές ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κίνδυνο να αποκοπούν από τη ροή χρηματοδότησης.

Ήδη το 2012, αντιμετωπίζουμε μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την επεξεργασία των αιτήσεων πληρωμών για την έρευνα, την καινοτομία και τη συνοχή. Βρισκόμαστε έτσι στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να επιλέξουμε ποιους λογαριασμούς να πληρώσουμε και ποιων την πληρωμή να καθυστερήσουμε. Αν δεν αντιμετωπίσουμε σωστά την κατάσταση στον προϋπολογισμό του 2012 και αν δεν καταλήξουμε σε ικανοποιητική συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013, η απαράδεκτη αυτή κατάσταση θα επιδεινωθεί.

Έχω πλήρη επίγνωση των προσπαθειών που θα πρέπει να καταβάλουν ορισμένα κράτη μέλη ώστε να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις. Ελπίζω όμως ότι όλοι συμφωνείτε ότι δεν είναι ώρα να θυσιάσουμε επενδύσεις που προάγουν την ανάπτυξη και ότι οι επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία.

Ελπίζω ότι θα είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε εποικοδομητικά μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ώστε να συμφωνήσουμε έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρώπης. Αποστέλλω αντίγραφο της παρούσας επιστολής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Side Bar