Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 25. juli 2012

Udkast til budgettet for 2013: Kommissionsformandens brev til stats- og regeringschefer om Rådets holdning

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, sendte den 24. juli 2012 et brev til alle EU's stats- og regeringschefer, hvori han udtrykte bekymring over Rådets holdning til budgetudkastet for 2013.

Den 24. juli godkendte Rådet uden videre COREPERs holdning af 11. juli 2012 om at begrænse stigningen i betalinger til 2,79 % i EU-budgettet for 2013. Kommissionen foreslog i sit oprindelige forslag af 25. april 2012 en stigning i betalinger på 6,8 % for at tage højde for den juridiske forpligtelse, der er til at betale støttemodtagere som følge af tidligere forpligtelser, der allerede er aftalt med medlemsstaterne. Rådets holdning betyder, at der vil blive 5,2 mia. EUR mindre, end hvad Kommissionen har bedt om for at tage hensyn til de reelle betalingsbehov.

Den fulde ordlyd af brevet af 24.7.2012

For blot tre uger siden nåede vi på Det Europæiske Råds møde til enighed om, at vi fortsat vil gøre alt for at få Europa tilbage på rette spor med intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Alle stats- og regeringschefer undertegnede en vækst- og beskæftigelsespagt, som indeholder meget specifikke forpligtelser vedrørende finansieringen af økonomien, herunder ved at udnytte de resterende strukturfondsbevillinger til indeværende periode. Dette er den rette besked at sende til borgerne i disse vanskelige tider.

Jeg henvender mig til jer, fordi jeg er bekymret over, at forhandlingerne om budgettet for 2013 allerede bringer idéen med den seneste aftale i fare, idet der ikke stilles tilstrækkelige midler til rådighed til, at EU kan betale de aftalte støtteniveauer til mange vækstfremmende projekter.

Det årlige budget fastsætter størrelsen af de juridisk bindende tilsagn over for borgere, små og mellemstore virksomheder, forskere, landmænd, studerende og regioner, som EU yder støtte til. Disse tilsagn skaber forpligtelser, som senere skal indfris ved hjælp af passende betalinger i overensstemmelse med aftalte regler og den faktiske gennemførelse af programmerne. Uden disse tilsagn ville mange af disse projekter aldrig komme i stand. Når der sættes spørgsmålstegn ved, om EU kan indfri sine løfter, sås der tvivl om vores støtteprogrammer og i høj grad om vores vilje til at støtte vækst.

Jeg er helt klar over, at mange af jer gør en beundringsværdig indsats for at konsolidere de offentlige finanser. I det budgetudkast, som Kommissionen foreslog, blev der fuldt ud taget hensyn til situationen ved reelt at fastfryse nye forpligtelser. Dette er en klar anerkendelse af den situation, vi befinder os i, og som der skal tages højde for, når der skal bidrages til budgettet. Den foreslåede stigning i betalingsniveauet på 6,8 % i 2013 skyldes primært juridiske forpligtelser. Det er et spørgsmål om at gennemføre det, vi allerede har aftalt. Størstedelen af betalingerne skal bruges på områder, som har det største potentiale for at fremme vækst og konkurrencedygtighed. Den "reelle" stigning i 2013 ville i virkeligheden se meget mindre ud, hvis betalingsbevillingerne i 2012-budgettet fra starten var blevet fastsat efter de reelle behov. Det er alt sammen forhold, som må tages i betragtning, når vi skal vurdere situationen. Budgettet spiller trods alt en meget vigtig rolle for stabiliseringen af økonomien og for investeringerne i en række medlemsstater, og det ville få meget alvorlige følger at ignorere dette.

Det ville være en forkert besparelse at reducere betalingsniveauet med mere end 5 mia. EUR i 2013, sådan som Rådet foreslår. Det ville få alvorlige konsekvenser for den økonomiske genopretning, da disse nedskæringer ville påvirke regioner, forskere eller små og mellemstore virksomheder med risiko for, at de ville løbe tør for midler.

Vi har allerede i 2012 erfaret, at det er meget vanskeligt at behandle betalingsanmodninger til forskning, innovation og samhørighed. Dette sætter os i den helt uacceptable situation, hvor vi må vælge, hvilke regninger der skal betales, og hvilke der skal udsættes. Hvis vi ikke gør noget ved situationen i 2012-budgettet, og vi står med en utilstrækkelig aftale om 2013-budgettet, vil det kun gøre ondt værre.

Jeg er fuldt ud klar over den indsats, som visse medlemsstater må gøre for at sætte EU i stand til at indfri sine juridiske forpligtelser. Jeg håber imidlertid, at alle er enige i, at det ikke er nu, vi skal opgive vækstfremmende investeringer, og at de investeringer, som samfinansieres af EU-budgettet, tilfører reel merværdi.

Det er mit håb, at alle vil samarbejde konstruktivt med Europa-Parlamentet og Kommissionen for at nå til enighed om det budget, Europa har brug for Europa-Parlamentets formand vil modtage en kopi af dette brev.


Side Bar