Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

Brusel 25. července 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013: Předseda Evropské komise J. Barroso píše hlavám států a vlád ke stanovisku Rady

Předseda EK J. Barroso zaslal 24. července 2012 všem hlavám států a vlád EU dopis, v němž vyjádřil obavy týkající se stanoviska Rady k návrhu rozpočtu na rok 2013.

Rada dne 24. července bez diskuse schválila stanovisko Výboru stálých zástupců z 11. července. 2012, které navrhuje omezit zvýšení plateb z rozpočtu na rok 2013 na 2,79 %. Ve svém původním návrhu z 25. dubna 2012 navrhla Komise zvýšení plateb o 6,8 %. Toto navýšení zohledňovalo právní závazky vyplácet příjemcům finanční prostředky na základě závazků z minulých let, které již členské státy schválily. Kdyby se stanovisko Rady nezměnilo, znamenalo by to, že v rozpočtu by bylo o 5,2 mld. EUR méně na pokrytí skutečných platebních potřeb, o něž Komise požádala.

Úplné znění dopisu z 24. července 201

Před pouhými třemi týdny jsme se jsme se na zasedání Evropské rady dohodli, že budeme nadále dělat vše nutné k tomu, abychom Evropu vrátili zpět na cestu k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Všechny hlavy států a vlád podepsaly Pakt pro růst a zaměstnanost, který zahrnuje velmi specifické závazky týkající se financování hospodářství, mimo jiné využitím zbývajících prostředků strukturálních fondů pro stávající období. V této složité době to představuje správný signál pro naše občany.

Obracím se na Vás, protože jsem znepokojen tím, že už jednání o rozpočtu na rok 2013 poselství naší poslední dohody ohrožují. Nejsou totiž dány k dispozici dostatečné prostředky k tomu, aby Evropská unie mohla v dohodnuté výši hradit podporu pro řadu projektů podporujících růst.

Roční rozpočet stanoví výši právních závazků vůči občanům, malým a středním podnikům, výzkumným pracovníkům, zemědělcům, studentům a regionům, které bude Evropská unie podporovat. Tyto závazky zakládají povinnosti, které je třeba později dodržet formou náležitých plateb podle dohodnutých pravidel a vlastním prováděním programů. Bez těchto závazků by se řada projektů nikdy neuskutečnila. Zpochybňovat schopnost EU dostát svým povinnostem podrývá důvěryhodnost našich programů financování i našeho odhodlání podporovat růst.

Uznávám a vítám odvážné snahy o konsolidaci veřejných financí, které mnozí z Vás vyvíjejí. Návrh rozpočtu, jejž Komise předložila, plně zohledňoval tyto souvislosti zmrazením nových závazků v reálných hodnotách. Jde o jasné uznání situace, ve které se nacházíme a kterou je u příspěvků do rozpočtu nutné zohledňovat. Navrhované zvýšení úrovně plateb o 6,8 % pro rok 2013 vyplývá z velké části z právních závazků. Jde o provádění toho, na čem jsme se již dohodli. Většina těchto plateb je potřebná pro oblasti s největším potenciálem pro posílení růstu a konkurenceschopnosti. „Reálné“ zvýšení v roce 2013 by především ve skutečnosti vypadalo daleko menší, kdy byly bývaly prostředky na platby v rozpočtu na rok 2012 stanoveny na úrovni, která odpovídá skutečným potřebám. To vše se musí při posuzování situace zohledňovat. Rozpočet přeci hraje při stabilizaci ekonomik a investování v řadě členských států velmi významnou úlohu. Zanedbání tohoto aspektu bude mít nepříznivé účinky.

Snížení plateb o více než 5 miliard EUR v roce 2013, jak Rada navrhuje, by bylo chybným krokem. Mělo by vážné důsledky pro hospodářské oživení, neboť tyto by tyto škrty nepříznivě ovlivňovaly regiony, výzkumné pracovníky a malé a střední podniky. Je riziko, že by jim zcela chyběly finance.

Již v roce 2012 se potýkáme s velkými obtížemi při zpracování platebních nároků pro výzkum, inovace a soudržnost. Dostáváme se tak do nezáviděníhodné situace, kdy musíme rozhodovat, které účty zaplatíme a které odložíme na později. Pokud nebudeme náležitě reagovat na situaci v rozpočtu na rok 2012 a pokud ani dohoda o rozpočtu na rok 2013 ji nebude adekvátně řešit, tato složitá situace se ještě zhorší.

Jsem si vědom úsilí, které budou některé členské státy muset vyvinout k tomu, aby Evropské unii umožnily plnit její právní závazky. Přesto doufám, že se všichni shodneme na tom, že není vhodná chvíle ustupovat od prorůstových investic a že investice spolufinancované z rozpočtu EU mají skutečný přínos.

Doufám, že budete ochotni konstruktivně spolupracovat s Evropským parlamentem a Komisí a budete připraveni dohodnout se na rozpočtu, který Evropa potřebuje. Kopii tohoto dopisu zasílám předsedovi Evropského parlamentu.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website