Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

Brusel 25. července 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013: Předseda Evropské komise J. Barroso píše hlavám států a vlád ke stanovisku Rady

Předseda EK J. Barroso zaslal 24. července 2012 všem hlavám států a vlád EU dopis, v němž vyjádřil obavy týkající se stanoviska Rady k návrhu rozpočtu na rok 2013.

Rada dne 24. července bez diskuse schválila stanovisko Výboru stálých zástupců z 11. července. 2012, které navrhuje omezit zvýšení plateb z rozpočtu na rok 2013 na 2,79 %. Ve svém původním návrhu z 25. dubna 2012 navrhla Komise zvýšení plateb o 6,8 %. Toto navýšení zohledňovalo právní závazky vyplácet příjemcům finanční prostředky na základě závazků z minulých let, které již členské státy schválily. Kdyby se stanovisko Rady nezměnilo, znamenalo by to, že v rozpočtu by bylo o 5,2 mld. EUR méně na pokrytí skutečných platebních potřeb, o něž Komise požádala.

Úplné znění dopisu z 24. července 201

Před pouhými třemi týdny jsme se jsme se na zasedání Evropské rady dohodli, že budeme nadále dělat vše nutné k tomu, abychom Evropu vrátili zpět na cestu k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Všechny hlavy států a vlád podepsaly Pakt pro růst a zaměstnanost, který zahrnuje velmi specifické závazky týkající se financování hospodářství, mimo jiné využitím zbývajících prostředků strukturálních fondů pro stávající období. V této složité době to představuje správný signál pro naše občany.

Obracím se na Vás, protože jsem znepokojen tím, že už jednání o rozpočtu na rok 2013 poselství naší poslední dohody ohrožují. Nejsou totiž dány k dispozici dostatečné prostředky k tomu, aby Evropská unie mohla v dohodnuté výši hradit podporu pro řadu projektů podporujících růst.

Roční rozpočet stanoví výši právních závazků vůči občanům, malým a středním podnikům, výzkumným pracovníkům, zemědělcům, studentům a regionům, které bude Evropská unie podporovat. Tyto závazky zakládají povinnosti, které je třeba později dodržet formou náležitých plateb podle dohodnutých pravidel a vlastním prováděním programů. Bez těchto závazků by se řada projektů nikdy neuskutečnila. Zpochybňovat schopnost EU dostát svým povinnostem podrývá důvěryhodnost našich programů financování i našeho odhodlání podporovat růst.

Uznávám a vítám odvážné snahy o konsolidaci veřejných financí, které mnozí z Vás vyvíjejí. Návrh rozpočtu, jejž Komise předložila, plně zohledňoval tyto souvislosti zmrazením nových závazků v reálných hodnotách. Jde o jasné uznání situace, ve které se nacházíme a kterou je u příspěvků do rozpočtu nutné zohledňovat. Navrhované zvýšení úrovně plateb o 6,8 % pro rok 2013 vyplývá z velké části z právních závazků. Jde o provádění toho, na čem jsme se již dohodli. Většina těchto plateb je potřebná pro oblasti s největším potenciálem pro posílení růstu a konkurenceschopnosti. „Reálné“ zvýšení v roce 2013 by především ve skutečnosti vypadalo daleko menší, kdy byly bývaly prostředky na platby v rozpočtu na rok 2012 stanoveny na úrovni, která odpovídá skutečným potřebám. To vše se musí při posuzování situace zohledňovat. Rozpočet přeci hraje při stabilizaci ekonomik a investování v řadě členských států velmi významnou úlohu. Zanedbání tohoto aspektu bude mít nepříznivé účinky.

Snížení plateb o více než 5 miliard EUR v roce 2013, jak Rada navrhuje, by bylo chybným krokem. Mělo by vážné důsledky pro hospodářské oživení, neboť tyto by tyto škrty nepříznivě ovlivňovaly regiony, výzkumné pracovníky a malé a střední podniky. Je riziko, že by jim zcela chyběly finance.

Již v roce 2012 se potýkáme s velkými obtížemi při zpracování platebních nároků pro výzkum, inovace a soudržnost. Dostáváme se tak do nezáviděníhodné situace, kdy musíme rozhodovat, které účty zaplatíme a které odložíme na později. Pokud nebudeme náležitě reagovat na situaci v rozpočtu na rok 2012 a pokud ani dohoda o rozpočtu na rok 2013 ji nebude adekvátně řešit, tato složitá situace se ještě zhorší.

Jsem si vědom úsilí, které budou některé členské státy muset vyvinout k tomu, aby Evropské unii umožnily plnit její právní závazky. Přesto doufám, že se všichni shodneme na tom, že není vhodná chvíle ustupovat od prorůstových investic a že investice spolufinancované z rozpočtu EU mají skutečný přínos.

Doufám, že budete ochotni konstruktivně spolupracovat s Evropským parlamentem a Komisí a budete připraveni dohodnout se na rozpočtu, který Evropa potřebuje. Kopii tohoto dopisu zasílám předsedovi Evropského parlamentu.


Side Bar