Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 25 юли 2012 г.

Проектобюджет за 2013 г.: писмо на председателя Барозу до държавните и правителствени ръководители относно позицията на Съвета

Председателят Барозу изпрати писмо на 24 юли 2012 г. до всички държавни и правителствени ръководители от ЕС, в което изрази своята загриженост относно позицията на Съвета по въпроса за проектобюджета за 2013 г.

На 24 юли Съветът одобри без обсъждане позицията на Корепер от 11 юли 2012 г. за ограничаване до 2,79% на увеличението на плащанията в бюджета на ЕС за 2013 г. В своето първоначално предложение от 25 април 2012 г. Комисията бе предложила увеличение с 6,8% на плащанията с оглед спазване на правните задължения за плащане на бенефициерите въз основа на минали поети задължения, които вече са одобрени от държавите членки. В резултат на позицията на Съвета ще има 5,2 млрд. EUR по-малко в сравнение с поисканото от Комисията, отчитайки реалните нужди от плащания.

Пълен текст на писмото от 24.7.2012 г.

Само преди три седмици по време на Европейския съвет постигнахме съгласие, че ще продължим да правим всичко необходимо, за да може Европа да поеме отново по пътя на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. Всички държавни и правителствени ръководители одобриха Пакта за растеж и работни места, който включва много конкретни ангажименти, свързани с финансирането на икономиката, в това число мобилизирането на оставащите средства по структурните фондове за текущия период. Това са правилните послания към нашите граждани в тези трудни времена.

Обръщам се към Вас с това писмо, защото съм загрижен, че с преговорите относно бюджета за 2013 г. вече се нарушава духът на последното ни споразумение, като не се отпускат достатъчно средства, за да се даде възможност на Европейския съюз да предостави договорените нива на подкрепа за много проекти за насърчаване на растежа.

В годишния бюджет се определя размерът на правно обвързващите ангажименти към гражданите, малките и средните предприятия, изследователите, земеделските стопани, учащите и регионите, които ще получат подкрепа от Европейския съюз. Тези ангажименти пораждат задължения, които ще бъдат изпълнени по-късно посредством съответните плащания съгласно договорените правила и съобразно действителното изпълнение на програмите. Без тези ангажименти реализирането на много от тези проекти никога няма да започне. Поставянето под въпрос на способността на ЕС да изпълни задълженията си уронва доверието по отношение на нашите програми за финансиране и в крайна сметка — на нашия ангажимент за подкрепа на растежа.

Отчитам и приветствам смелите усилия, които много от Вас полагат за консолидиране на публичните финанси. В предложения от Комисията проектобюджет изцяло се взема предвид този контекст посредством замразяването в реално изражение на новите бюджетни задължения. С това се дава ясна оценка на положението, в което се намираме и което трябва да бъде взето предвид при определянето на вноските в бюджета. Предложеното увеличение на плащанията с 6,8 % за 2013 г. е до голяма степен в резултат на правни задължения. Става въпрос за изпълнението на вече договореното от всички нас. Повечето от тези плащания са необходими за области, които са с най-висок потенциал за повишаване на растежа и конкурентоспособността. „Действителното“ увеличение през 2013 г. всъщност би изглеждало много по-малко, ако бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2012 г. бяха първоначално определени на нивото на действителните нужди. Всичко това трябва да бъде отчетено при разглеждането на ситуацията. Да не забравяме, че бюджетът играе изключително важна роля за стабилизирането на икономиките и за инвестициите в редица държави членки. Пренебрегването на този факт ще има неблагоприятни последици.

Намаляването на плащанията с повече от 5 млрд. EUR през 2013 г., както предлага Съветът, би било спестяване на средства в погрешна посока. То ще има сериозни последици за икономическото възстановяване, тъй като тези съкращения ще засегнат регионите, изследователите и малките и средните предприятия, които е възможно да бъдат лишени от финансиране.

Още през 2012 г. изпитваме големи затруднения при обработката на платежните искания за научноизследователската дейност, иновациите и сближаването. Това ни поставя в неудобната позиция да избираме кои сметки да платим и при кои да забавим плащането. Ако не намерим подходящо решение на ситуацията в бюджета за 2012 г. и не постигнем подходящо споразумение относно бюджета за 2013 г., тази неприемлива ситуация ще се влоши.

Напълно си давам сметка за усилията, които някои държави членки ще трябва да положат, за да се даде възможност на Европейския съюз да изпълни правните си задължения. Все пак се надявам, че всички са съгласни, че сега не е моментът да се жертват насочените към растежа инвестиции и че съфинансираните от бюджета на ЕС инвестиции предлагат истинска добавена стойност.

Надявам се, че ще бъдете готови да работите конструктивно с Европейския парламент и Комисията за постигането на споразумение относно бюджета, от който Европа се нуждае. Изпращам копие от това писмо на председателя на Европейския парламент.


Side Bar