Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 18 юли 2012 г.

Доклад за постигнатия от България напредък по механизма за сътрудничество и проверка

Защо Комисията изготвя доклад за напредъка на България в сферата на съдебната реформа, борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност?

При присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. все още съществуваха определени слабости в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, които можеха да възпрепятстват ефективното прилагане на закодателството, политиките и програмите на ЕС и да попречат на българските граждани да се възползват в пълна степен от правата си като граждани на ЕС. Ето защо Комисията пое задължението в рамките на механизма за сътрудничество и проверка1 да помогне на България да отстрани тези недостатъци, както и да проверява редовно постигнатия от страната напредък по шест показателя, установени за тази цел. Тези показатели са взаимосвързани и трябва да се разглеждат в съвкупност като част от мащабна реформа на съдебната система и на борбата с корупцията и организираната престъпност, за която е необходим дългосрочен политически ангажимент.

Как докладва Комисията за напредъка в България?

Докладите на Комисията относно напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) се публикуват два пъти годишно от 2007 г. Те се основават на информация, предоставена от българското правителство, службите на Комисията, държавите членки и неправителствени организации. В последните доклади от юли 2011 г. и февруари 2012 г. се описват законодателните и институционалните развития и развитията в областта на политиката, които са от значение за съдебната реформа и борбата с корупцията.

През 2011 г. Комисията обяви своето намерение да използва доклада от лятото на 2012 г., за да обобщи напредъка, постигнат за целия петгодишен период от присъединяването на България към ЕС през 2007 г. Следователно в настоящия доклад се прави преглед, който обхваща пет години, което прави възможно да се разгледат дългосрочните тенденции и степента на изпълнение на инициативите в областта на политиката.

Какво се казва в днешния доклад?

В днешния доклад се стига до заключението, че България трябва да задълбочи реформите, за да постигне целите по отношение на върховенството на закона, поставени в МСП. Като цяло в доклада се посочва, че е постигнат напредък. Целите по МСП обаче все още не са постигнати и показателите все още не са изпълнени задоволително. Реформата все още няма устойчив и необратим характер.

Напредък е постигнат с приемането на основната законодателна рамка и създаването на важни нови институции. От 2007 г. насам започнаха работа Висшият съдебен съвет и неговият инспекторат и бяха създадени специализирани органи, които да допринесат за справянето с ключови проблеми като например организираната престъпност. Беше усъвършенствано законодателството за отнемане на незаконно придобито имущество и беше създадена комисия, следяща за конфликти на интереси.

В доклада се препоръчва в бъдеще България да съсредоточи усилията си за запълване на пропуските в правната и институционалната рамка и да концентрира вниманието си върху ефективното прилагане на всички закони. В същото време в доклада се посочват редица важни слабости. По отношение на управлението на съдебната власт се наблюдават слабости, свързани с постигането на етика в съдебната система, последователност на дисциплинарната практика и във връзка с прозрачността и обективността на назначенията, атестирането и повишенията в съдебната система. По отношение на борбата с корупцията координацията между различните органи все още е недостатъчна и реформите се нуждаят от по-голяма насоченост и ангажираност за постигане на резултати. Действията, предприети в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност, все още не са довели до убедителни резултати.

Какви са следващите стъпки?

Комисията смята, че в бъдеще България трябва да съсредоточи усилията си върху изпълнението и да демонстрира убедителни постижения във всички области. Комисията ще изготви своята следваща пълна оценка в края на 2013 г., за да даде достатъчно време за постигане на убедителни резултати. Дотогава Комисията ще следи редовно и отблизо постигнатия напредък, като организира редовни посещения в България и провежда чест диалог с българските органи и с други държави членки.

За да продължи напредъкът, Комисията приканва България да предприеме действия в редица области и да изработи подробни препоръки за тази цел. Тези препоръки засягат аспекти, свързани с реформата на съдебната система, независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт, ефикасността на съдебния процес и борбата с организираната престъпност и корупцията.

Какви са шестте индикативни показателя, определени за България?

В рамките на механизма за сътрудничество и проверка за България бяха зададени следните показатели:

1. Приемане на изменения в Конституцията, с които да бъде премахната всякаква двусмисленост по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

2. Осигуряване на по-прозрачен и ефикасен съдебен процес посредством приемането и прилагането на нов Закон за съдебната власт и нов Граждански процесуален кодекс. Докладване за ефекта от тези нови закони и от Наказателнопроцесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, и по-специално върху досъдебната фаза на наказателното производство.

3. Продължаване на реформата на съдебната власт с цел подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността. Оценяване на ефекта от тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.

4. Провеждане на професионални и безпристрастни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище и докладване за тях. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за публикуването на данни за имуществото на високопоставени държавни длъжностни лица.

5. Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, и по-специално на границите и на равнище местно управление.

6. Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и върху систематичното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за новите и текущите разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди в тези области.

Къде можете да намерите доклада?

Докладът е на разположение на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/cvm/index_bg.htm

1 :

Решение 2006/929/ЕО на Комисията от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (OВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 58).


Side Bar