Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

MEMO

V Bruseli 13. júla 2012

Bezpečnosť cestnej premávky: balík opatrení o technickom stave vozidiel - prísnejšie technické kontroly v záujme záchrany života

Čo zahŕňa nový balík opatrení o technickom stave vozidiel?

Balík opatrení o technickom stave vozidiel sa skladá z troch častí: pravidelných kontrol technického stavu vozidiel, cestných technických kontrol úžitkových vozidiel a evidencie motorových vozidiel.

Nižšie uvedená správa sa zaoberá každou z týchto troch oblastí.

Pravidelné kontroly technického stavu vozidiel – hlavné zlepšenia

Súčasné predpisy: Smernicou 2009/40/ES sa stanovujú minimálne normy pravidelnej kontroly technického stavu motorových vozidiel. Ide o pravidelné kontroly povinné zo zákona. Táto smernica sa vzťahuje na osobné automobily, autobusy a autokary, ako aj na ťažké nákladné vozidlá a ich prívesy, ale nie na skútre a motocykle.

Podľa nových návrhov (podrobné informácie pre súkromných motoristov pozri v uvedenej tabuľke):

1. Rozsah vozidiel, v prípade ktorých sa má vykonať technická kontrola, sa rozšíri na najrizikovejšie skupiny účastníkov cestnej premávky, motorové dvoj- alebo trojkolesové vozidlá (motocykle a mopedy) a ľahké prívesy (do 3,5 tony). Na tieto dve kategórie vozidiel sa v súčasnosti nevzťahuje povinnosť technickej kontroly podľa právnych predpisov EÚ.

V návrhu sa ďalej vymedzujú limity rozsahu výnimiek z kontrol, ktoré môžu členské štáty udeliť určitým vozidlám, napr. poľnohospodárskym vozidlám a niektorým vozidlám, ktoré sa nepoužívajú v medzimestskej doprave a ktoré majú konštrukčnú rýchlosť nižšiu ako 40 km/h.

Tieto výnimky sa vzťahujú aj na historické vozidlá, ktoré sa teraz presnejšie vymedzili.

2. Pokiaľ ide o frekvenciu kontrol, treba zohľadniť dva aspekty – vek a počet najazdených kilometrov za rok. Preto sa frekvencia kontrol starších vozidiel musí zvýšiť a vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov sa budú kontrolovať každý rok, ako je to už v prípade vozidiel taxislužby a sanitiek.

V prípade niektorých kategórií vozidiel sa súčasná frekvencia pravidelných kontrol považuje za príliš nízku na to, aby sa nimi zaistilo bezchybné fungovanie vozidiel. Návrhom sa sprísňujú minimálne normy pre frekvenciu pravidelných technických kontrol pre tri kategórie vozidiel:

Autá – prvá kontrola po 4 rokoch, potom po 2 rokoch a neskôr každý rok

(frekvencia sa teda mení zo súčasnej minimálnej normy 4-2-2 na 4-2-1)

Autá a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony, ktoré budú mať v deň svojej prvej kontroly (po 4 rokoch) najazdených viac ako 160 000 km, musia po prvej kontrole prejsť kontrolou každý rok (4-1-1 namiesto súčasných 4-2-2)

Zmeny pre súkromné motorové vozidlá/podľa jednotlivých krajín:

Kontroly podľa novej normy 4 - 2 - 1 a zmeny pre súkromné motorové vozidlá

súčasná periodicita kontrol*

Členský štát

Autá

Motocykle

Skútre

Zmeny pre súkromné motorové vozidlá

Rakúsko

3 - 2 - 1

1 - 1 - 1

bez zmien

Belgicko

4 - 1 - 1

žiadne kontroly

bez zmien, pokiaľ ide o autá; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Bulharsko

3 - 2 - 1

žiadne kontroly

bez zmien, pokiaľ ide o autá; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Cyprus

4 - 2 - 2

žiadne kontroly

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Česká republika

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Dánsko

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Estónsko

3 - 2 - 2 - 2- 1

3 - 2 - 2 - 2- 1

autá, motocykle a skútre sa budú od 6. roku (namiesto od 10. roku) kontrolovať každý rok

Fínsko

3 - 2 - 1

žiadne kontroly

žiadne zmeny, pokiaľ ide o autá; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Francúzsko

4 - 2 - 2

žiadne kontroly

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Nemecko

3 - 2 - 2

2 - 2 - 2

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Grécko

4 - 2 - 2

žiadne kontroly

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Maďarsko

4 - 3 - 2 - 2

3 - 3 - 2 – 2°)

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok, staršie motocykle sa budú kontrolovať každý rok a zavedú sa kontroly skútrov

Írsko

4 - 2 - 2

žiadne kontroly

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Taliansko

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Lotyšsko

1 - 1 - 1

1 - 1 – 1°)

žiadne zmeny, pokiaľ ide o autá a motocykle; zavedú sa kontroly skútrov

Litva

3 - 2 - 2

1 - 1 - 1

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; žiadne zmeny, pokiaľ ide o motocykle a skútre

Luxembursko

3,5 - 1 - 1

3,5 - 1 - 1

žiadne zmeny

Malta

1 - 1 - 1

žiadne kontroly

žiadne zmeny, pokiaľ ide o autá; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Holandsko

4 - 2 - 2 - 1

žiadne kontroly

autá sa budú od 6. roku (namiesto od 9. roku) kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Poľsko

3 - 2 - 1

3 - 2 - 1°)

žiadne zmeny, pokiaľ ide o autá a motocykle; zavedú sa kontroly skútrov

Portugalsko

4 - 2 - 2 - 1

žiadne kontroly

autá sa budú od 6. roku (namiesto od 9. roku) kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Rumunsko

2 - 2 - 2

žiadne kontroly

staršie autá sa budú kontrolovať každý rok; zavedú sa kontroly motocyklov a skútrov

Slovensko

3 -1 - 1

4 - 2 - 2

žiadne zmeny, pokiaľ ide o autá; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Slovinsko

3 - 2 - 2

3 - 1 - 1

žiadne zmeny

Španielsko

4 - 2 - 2 - 1

5 - 2 - 2

autá sa budú od 6. roku (namiesto od 9. roku) kontrolovať každý rok; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Švédsko

3 - 2 - 1

4 - 2 - 2

žiadne zmeny, pokiaľ ide o autá; staršie motocykle a skútre sa budú kontrolovať každý rok

Spojené kráľovstvo

3 - 1 - 1

3 - 1 - 1

žiadne zmeny

*) Periadicita 4-2-1 znamená prvú kontrolu po 4 rokoch, ďalšiu kontrolu po 2 rokoch, potom kontrolu každý rok.

°) Skútre sa v súčasnosti nekontrolujú.

Zdroj : CITA, AUTOFORE.

3. Zariadenia, ktoré sa majú používať na technické kontroly, musia spĺňať určité minimálne požiadavky, aby bolo možné účinne vykonávať opísané metódy kontrol.

Dostupnosť a vlastnosti kontrolných zariadení sú rozhodujúce pre kvalitu kontrol technického stavu vozidiel. Súčasné právne predpisy EÚ neobsahujú ustanovenia týkajúce sa kontrolných zariadení.

Návrh preto obsahuje zoznam minimálnych zariadení požadovaných na technickú kontrolu a ich technické špecifikácie.

Vymedzilo sa prechodné obdobie, aby sa umožnila plynulá výmena existujúcich kontrolných zariadení, ktoré nespĺňajú požadované normy.

4. Inšpektori, ktorí vykonávajú technické kontroly vozidiel, musia mať istú úroveň vedomostí a zručností a musia prejsť riadnou odbornou prípravou.

Vysoká kvalita technických kontrol si vyžaduje vysokú úroveň zručností a schopností zamestnancov, ktorí tieto kontroly vykonávajú. Návrhom sa zavádzajú oblasti vedomostí, ktoré by mal mať uchádzač o miesto inšpektora, systém odbornej prípravy zahŕňajúci úvodné kurzy odbornej prípravy a pravidelné obnovovacie kurzy odbornej prípravy spolu s tematickými oblasťami, ktoré by tieto kurzy odbornej prípravy mali zahŕňať.

Aby sa umožnil plynulý prechod súčasných zamestnancov, ktorí vykonávajú kontroly, na režim pravidelnej odbornej prípravy, vymedzuje sa prechodné obdobie.

5. Odhalené nedostatky sa posudzujú podľa spoločných pravidiel týkajúcich sa príslušného rizika.

Posúdenie technického stavu vozidla by sa malo v celej EÚ harmonizovať a na tento účel by sa odhalené nedostatky mali posúdiť podľa spoločnej normy. Komisia v tejto súvislosti prijala v roku 2010 odporúčania týkajúce sa posudzovania nedostatkov. V odporúčaniach sa vymedzili 3 kategórie nedostatkov (malé, závažné a nebezpečné) v závislosti od ich dôsledkov pre bezpečnosť vozidla a možným nedostatkom uvedeným v smernici sa pridelila jedna alebo viac týchto kategórií.

Tieto pravidlá posudzovania nedostatkov a vymedzenia kategórií sa teraz zapracujú do nariadenia.

6. Dozor nad zabezpečením kvality činností technických kontrol, ktoré vykonávajú oprávnené súkromné subjekty, prevezme štát.

Zavádza sa povinnosť členských štátov vykonávať dozor nad činnosťou inšpekčných orgánov a kvalitou nimi vykonávaných inšpekcií.

Aby sa zaistila dlhodobá vysoká kvalita technických kontrol, od členských štátov sa vyžaduje, aby zriadili systém zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa postupy povoľovania, dozoru a odoberania, pozastavenia platnosti či rušenia povolení vykonávať technické kontroly vozidiel.

7. Zaznamenávaním počtu najazdených kilometrov sa poskytne oficiálny dôkaz s cieľom odhaľovať podvody s najazdenými kilometrami.

V návrhu sa stanovujú jasné pravidlá týkajúce sa právnej povahy podvodov s počtom najazdených kilometrov. Zaznamenávanie počtu najazdených kilometrov pri každej kontrole vozidla poskytuje základ na odhalenie manipulácií s počtom najazdených kilometrov. Vďaka uchovávaniu týchto údajov je možné efektívnejšie skontrolovať počet najazdených kilometrov a potom, čo sa navzájom prepoja vnútroštátne registre, bude možné tieto informácie ďalej použiť aj v cezhraničnom meradle.

Cestné technické kontroly úžitkových vozidiel – hlavné zlepšenia

Súčasné predpisy: Smernicu 2009/40/ES dopĺňa smernica 2000/30/ES, v ktorej sa stanovuje požiadavka na kontrolu technického stavu úžitkových vozidiel v období medzi pravidelnými kontrolami (prostredníctvom cestných technických kontrol). Ide o dodatočné cestné kontroly úžitkových vozidiel vykonávané priamo na mieste.

Podľa nových návrhov:

1. Výber vozidiel by sa mal zakladať na rizikovom profile prevádzkovateľov a mal by sa zamerať na vysokorizikové podniky s cieľom znížiť záťaž pre tých prevádzkovateľov, ktorí riadne udržiavajú svoje vozidlá. Stanovenie rizikového profilu sa bude zakladať na výsledkoch z predchádzajúcich kontrol technického stavu a cestných technických kontrol a zohľadní sa v ňom počet a závažnosť zistených nedostatkov, ako aj časový faktor, ktorý zdôrazňuje význam nedávno vykonaných kontrol.

2. V súčasnosti sa cestné technické kontroly vzťahujú na úžitkové vozidlá nad 3,5 tony. Návrh rozširuje túto povinnosť podrobiť sa cestnej technickej kontrole na ľahké úžitkové vozidlá (do 3,5 tony) a ich prívesy, keďže takéto vozidlá sa v cestnej doprave používajú častejšie. Na tieto vozidlá sa nevzťahujú niektoré požiadavky, ako napr. požiadavka odbornej prípravy pre vodičov z povolania alebo montáž obmedzovačov rýchlosti, čo má za následok pomerne vysoký počet dopravných nehôd s týmito vozidlami.

3. Počet cestných technických kontrol za rok sa v členských štátoch bude riadiť počtom zaevidovaných úžitkových vozidiel, aby sa zaistilo spravodlivejšie rozloženie cestných technických kontrol v členských štátoch.

4. Cestné technické kontroly sa budú vykonávať postupne. Najskôr sa vykoná úvodná kontrola celkového stavu vozidla a jeho dokladov, ako sú osvedčenia o technickom stave alebo správy z predchádzajúcich cestných technických kontrol. V závislosti od výsledkov tejto úvodnej kontroly sa môže vykonať dôkladnejšia cestná technická kontrola. Tieto dôkladnejšie kontroly bude vykonávať mobilná kontrolná jednotka alebo kontrolné stredisko v blízkom okolí.

5. Cestné technické kontroly by mali takisto zahŕňať kontrolu upevnenia nákladu. Neprimerané upevnenie nákladu sa považuje za faktor podieľajúci sa až na 25 % dopravných nehôd s nákladnými automobilmi.

6. Harmonizácia noriem na posudzovanie nedostatkov, úrovne vedomostí a zručností inšpektorov, ktorí vykonávajú cestné kontroly na základe požiadaviek na pravidelné technické kontroly, a pravidelne zosúlaďované kontrolné činnosti prispejú k tomu, aby sa zabránilo nespravodlivému zaobchádzaniu.

Evidencia vozidiel - hlavné zlepšenia

Súčasné predpisy: V smernici 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá sa stanovujú požiadavky na vydávanie osvedčení o evidencii, ich vzájomné uznávanie a harmonizovaný minimálny obsah osvedčení o evidencii vozidiel.

Podľa nových návrhov:

1. Údaje o evidencii vozidiel sa budú uchovávať vo vnútroštátnych elektronických registroch.

2. Technické údaje v súvislosti so schválením vozidla, ktoré však nevyhnutne nemusia byť vytlačené na dokumentoch o evidencii, by sa mali na účely vykonania kontroly technického stavu vozidla sprístupniť inšpektorovi.

3. Účinné presadzovanie kontrol technického stavu by sa malo dosiahnuť prostredníctvom systému evidencie vozidiel.

Základné fakty a čísla

O technických kontrolách starších vozidiel

Medzi závažnosťou dopravných nehôd a vekom vozidiel existuje jasná súvislosť. Empirické dôkazy ukazujú, že medzi piatym a šiestym rokom vozidla podstatne stúpa počet vážnych dopravných nehôd (s obeťami na životoch) spojených s technickými nedostatkami.

Pre tieto staršie vozidlá je dôležité zaistiť primeranú kontrolu ich technického stavu.

Výzvu predstavuje zaistenie kontroly technického stavu vozidiel starších ako 6 rokov.

O kontrolách technického stavu motocyklov a skútrov

Vodiči motocyklov predstavujú skupinu účastníkov cestnej premávky s najväčším bezpečnostným rizikom. S viac ako 4 5001 obeťami dopravných nehôd ročne sa tejto skupiny navyše netýka ani celková klesajúca tendencia v počte úmrtí. 8 % dopravných nehôd s motocyklami je spôsobených alebo spojených s technickými nedostatkami.

Vodiči mopedov sú v počte úmrtí nadmerne zastúpení – ročne ich pri dopravných nehodách zahynie viac ako 1 4002. 500 z nich sú mladí ľudia vo veku 14 až 21 rokov. Viac ako 25 000 vodičov mopedov utrpelo vážne zranenia, pričom takmer 9 000 z nich sú mladiství vo veku od 14 do 21 rokov.

Prístup k údajom

Pri kontrolách technického stavu a cestných technických kontrolách sa zhromažďuje veľké množstvo údajov o vozidle a jeho výkonnosti. Tieto údaje by prípadne mohli použiť rôzne orgány, aby zaistili, že pri zistení nedostatkov sa prijmú nadväzné opatrenia, aby organizovali cielené kontroly a aby navyše posilnili aj svoju tvorbu politiky. Podobne, kontroly technického stavu a cestné technické kontroly by boli účinnejšie, keby tieto orgány mali prístup k úplným informáciám o histórii vozidla a jeho technických vlastnostiach. Táto výmena informácií je dôležitá aj v boji proti podvodom s počtom najazdených kilometrov, najmä s ohľadom na trh s ojazdenými automobilmi vo vnútri EÚ.

Aké sú ďalšie kroky?

Hlavným cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a prispieť k politickému cieľu znížiť do roku 20203 ročný počet úmrtí pri dopravných nehodách o 50 %.

Mohlo by sa zachrániť viac ako 1 200 životov a dalo by sa zabrániť viac ako 36 000 nehodám4.

Finančný prínos pre spoločnosť sa odhaduje na viac ako 5 600 miliónov EUR.

Presnejšie, opatrenia v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel majú tri bezprostredné ciele:

1. zvýšiť ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä mládeže;

2. vytvoriť jednotný európsky priestor pre kontrolu technického stavu vozidiel založený na harmonizovaných normách kontroly, zariadení, kvalifikácie inšpektorov a posudzovania technických nedostatkov, ako aj na spolupráci medzi členskými štátmi;

3. znížiť administratívnu záťaž pre tie podniky pôsobiace v cestnej doprave, ktoré dodržiavajú požiadavky.

Návrhy musí schváliť Európsky parlament a členské štáty skôr, ako sa stanú záväznými.

Z dlhodobejšieho hľadiska by druhá fáza mohla spočívať v zavedení harmonizovaného systému na výmenu údajov v rámci Spoločenstva, ktorý by spájal existujúce databázy a umožnil by na účely kontroly sprístupnenie týchto údajov v rámci celej EÚ. To by napríklad znamenalo, že aj v cezhraničnom meradle by bolo možné kedykoľvek overiť správnosť údajov počítadla najazdených kilometrov.

Keď sa na európskej úrovni dosiahne potrebná harmonizácia kontrol technického stavu vozidiel, mohlo by toto sprístupnenie údajov v rámci celej EÚ prípadne vyústiť aj do vzájomného uznávania osvedčení o technickom stave vozidiel.

Viac informácií nájdete v: IP/12/780

1 :

Databáza CARE.

2 :

Databáza CARE.

3 :

Politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 [KOM(2010) 389 v konečnom znení].

4 :

Posúdenie vplyvu na opatrenia na zlepšenie kontrol technického stavu vozidiel (SWD(2012) 206)


Side Bar