Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

V Bruselu dne 13. července 2012

Bezpečnost silničního provozu: balíček předpisů o technické způsobilosti vozidel – přísnější kontroly vozidel mohou zachránit životy

Co zahrnuje nový balíček předpisů o technické způsobilosti vozidel?

Balíček předpisů o technické způsobilosti vozidel se skládá ze tří částí: pravidelných technických prohlídek, silničních technických kontrol užitkových vozidel a registrace vozidel.

Níže uvedená zpráva se zabývá každou z těchto tří oblastí.

Pravidelné technické prohlídky – hlavní zlepšení

Stávající předpisy: směrnice 2009/40/ES stanoví minimální normy pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel – jde o pravidelné kontroly vozidel povinné ze zákona. Směrnice se vztahuje na osobní automobily, autobusy a autokary, jakož i na těžká nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla, neplatí však pro skútry a motocykly.

Nové návrhy (přehled podrobných informací pro soukromá motorová vozidla viz níže uvedená tabulka) stanoví toto:

1. Rozsah technických prohlídek vozidel se rozšíří na nejrizikovější skupinu účastníků silničního provozu – dvoustopá nebo třístopá motorová vozidla (motocykly a mopedy) a na lehké přívěsy (do 3,5 tuny). Pro tyto dvě kategorie vozidel nestanoví nynější předpisy EU žádnou povinnost kontroly.

Návrh dále vymezuje, v jakém rozsahu mohou členské státy určitá vozidla, např. vozidla zemědělská a určitá vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 40 km/h, která nejsou používána v dopravě uvnitř Společenství, od této povinnosti kontroly osvobodit.

Tyto výjimky se vztahují i na historická vozidla, která jsou nyní přesněji definována.

2. Pokud jde o četnost technických prohlídek, je třeba vzít v úvahu dva aspekty – stáří vozidla a počet ujetých kilometrů za rok. Z toho důvodu se zvýší četnost technických prohlídek u starších vozidel a pro vozidla s vysokým počtem najetých kilometrů budou stanoveny roční technické prohlídky, jak je tomu již v případě vozidel taxislužby a záchranné služby.

U některých kategorií vozidel se současná četnost pravidelných technických kontrol považuje za příliš nízkou na to, aby zajistila nezávadnost vozidel. U tří kategorií vozidel se proto v rámci návrhu zvyšují minimální normy pro četnost pravidelných technických prohlídek:

Automobily první prohlídka po čtyřech letech, další po dvou letech a poté každý rok

(přechod k minimální normě 4-2-1 namísto současné normy 4-2-2)

Automobily a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny, která mají v okamžiku první technické prohlídky (po čtyřech letech) najeto více než 160 000 km, se po první prohlídce podrobují kontrole každý rok (4-1-1 namísto současné normy 4-2-2)

Změny pro soukromá motorová vozidla podle jednotlivých zemí:

Nová norma pro četnost technických prohlídek 4 - 2 - 1 a změny pro soukromá motorová vozidla

Četnost technických prohlídek v současnosti*

Členský stát

Automobily

Motocykly

Skútry

Změny pro soukromá motorová vozidla

Rakousko

3 - 2 - 1

1 - 1 - 1

beze změn

Belgie

4 - 1 - 1

technická prohlídka se neprovádí

beze změn pro automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Bulharsko

3 - 2 - 1

technická prohlídka se neprovádí

beze změn pro automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Kypr

4 - 2 - 2

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro starší automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Česká republika

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

roční prohlídky pro starší automobily; roční prohlídky pro starší motocykly a skútry

Dánsko

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

roční prohlídky pro starší automobily; roční prohlídky pro starší motocykly a skútry

Estonsko

3 - 2 - 2 - 2- 1

3 - 2 - 2 - 2- 1

roční prohlídky pro automobily, motocykly a skútry od 6. roku (namísto 10. roku)

Finsko

3 - 2 - 1

technická prohlídka se neprovádí

beze změn pro automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Francie

4 - 2 - 2

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro starší automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Německo

3 - 2 - 2

2 - 2 - 2

roční prohlídky pro starší automobily; roční prohlídky pro starší motocykly a skútry

Řecko

4 - 2 - 2

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro starší automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Maďarsko

4 - 3 - 2 - 2

3 - 3 - 2 – 2°)

roční prohlídky pro starší automobily; roční prohlídky pro starší motocykly; zavedou se technické prohlídky pro skútry

Irsko

4 - 2 - 2

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro starší automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Itálie

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

roční prohlídky pro starší automobily; roční technické prohlídky pro starší motocykly a skútry

Lotyšsko

1 - 1 - 1

1 - 1 – 1°)

beze změn pro automobily a motocykly; zavedou se technické prohlídky pro skútry

Litva

3 - 2 - 2

1 - 1 - 1

roční prohlídky pro starší automobily; beze změn pro motocykly a skútry

Lucembursko

3.5 - 1 - 1

3.5 - 1 - 1

beze změn

Malta

1 - 1 - 1

technická prohlídka se neprovádí

beze změn pro automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Nizozemsko

4 - 2 - 2 - 1

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro automobily od 6. roku (namísto 9. roku); technické prohlídky pro motocykly a skútry

Polsko

3 - 2 - 1

3 - 2 - 1°)

beze změn pro automobily a motocykly; zavedou se technické prohlídky pro skútry

Portugalsko

4 - 2 - 2 - 1

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro automobily od 6. roku (namísto 9. roku) technické prohlídky pro motocykly a skútry

Rumunsko

2 - 2 - 2

technická prohlídka se neprovádí

roční prohlídky pro starší automobily; zavedou se technické prohlídky pro motocykly a skútry

Slovensko

3 -1 - 1

4 - 2 - 2

beze změn pro automobily; roční prohlídky pro starší motocykly a skútry

Slovinsko

3 - 2 - 2

3 - 1 - 1

beze změn

Španělsko

4 - 2 - 2 - 1

5 - 2 - 2

roční prohlídky automobilů od 6. roku (namísto 9. roku); roční prohlídky pro starší motocykly a skútry

Švédsko

3 - 2 - 1

4 - 2 - 2

beze změn pro automobily; roční prohlídky pro starší motocykly a skútry

Spojené království

3 - 1 - 1

3 - 1 - 1

beze změn

*) Četnost technických prohlídek podle normy 4-2-1 znamená: první prohlídka po čtyřech letech, další po dvou letech, poté každý rok.

°) Skútry v současnosti nejsou podrobovány technickým prohlídkám.

Zdroj: CITA, AUTOFORE.

3. Používané zkušební zařízení musí splňovat určité minimální požadavky a musí umožňovat účinné provádění popsaných metod kontroly.

Dostupnost a vlastnosti zkušebního zařízení jsou pro kvalitu technických prohlídek rozhodující. Stávající předpisy EU neobsahují ustanovení týkající se zkušebního zařízení.

Návrh proto zahrnuje seznam minimálního zkušebního zařízení pro pravidelné technické prohlídky a jeho technickou specifikaci.

Bylo vymezeno přechodné období, během něhož mají být stávající zkušební zařízení, jež nesplňují minimální požadavky, postupně nahrazena.

4. Kontroloři provádějící technické prohlídky musí mít jistou úroveň znalostí a schopností a musí projít řádnou odbornou přípravou.

Vysoká úroveň technických prohlídek vyžaduje vysokou úroveň kvalifikace a způsobilosti pracovníků provádějících technické prohlídky. Návrh stanoví oblasti znalostí, které by měl uchazeč o místo kontrolora mít, a zároveň zavádí systém odborné přípravy zahrnující úvodní školení a poté pravidelná opakovací školení a rovněž určuje, v jakých oblastech se školení budou provádět.

Bude zavedeno přechodné období pro usnadnění plynulého přechodu stávajících pracovníků provádějících technické prohlídky do režimu pravidelných školení.

5. Odhalené nedostatky se budou posuzovat podle společných pravidel týkajících se příslušného rizika.

Posouzení technického stavu vozidla by mělo být v celé EU jednotné a za tímto účelem by odhalené nedostatky měly být hodnoceny na základě společné normy. Za tímto účelem Komise v roce 2010 přijala doporučení týkající se posuzování technických vad. V doporučeních byly vymezeny tři kategorie nedostatků (menší, závažné a nebezpečné) podle jejich důsledků pro bezpečnost vozidla a nedostatky uvedené ve směrnici byly zařazeny do jedné nebo více těchto kategorií.

Tato pravidla pro posuzování nedostatků a vymezení kategorií nedostatků budou nyní zapracována do nařízení.

6. Zajišťování kvality technických prohlídek prováděných schválenými soukromými subjekty bude podléhat státnímu dozoru.

Členským státům bude uložena povinnost vykonávat dozor nad činností zkušebních subjektů a kvalitou jimi prováděných technických prohlídek.

Aby bylo zajištěno, že vysoká kvalita technických prohlídek je udržována dlouhodobě, musí členské státy zavést systém zajišťování kvality, který zahrnuje procesy udělení povolení, dozoru a odebrání, pozastavení nebo zrušení povolení k provádění technických prohlídek.

7. Zaznamenáváním počtu najetých kilometrů se poskytne oficiální důkaz, který pomůže při odhalování podvodů s najetými kilometry.

Návrh stanoví jasná pravidla pro právní kvalitu podvodů s počtem najetých kilometrů. Zaznamenáním počtu najetých kilometrů při každé prohlídce vozidla je dán základ pro odhalování manipulací s počtem najetých kilometrů. Díky uchovávání těchto údajů je možné účinněji kontrolovat počet najetých kilometrů a po zavedení vnitrostátních rejstříků bude možné tyto informace použít dále i v přeshraničním měřítku.

Silniční technické kontroly užitkových vozidel – hlavní zlepšení

Stávající předpisy: směrnici 2009/40/ES doplňuje směrnice 2000/30/ES, která stanoví povinnost kontroly technického stavu užitkových vozidel mezi jednotlivými pravidelnými prohlídkami (prostřednictvím silničních technických kontrol). Jedná se o dodatečné silniční kontroly užitkových vozidel přímo v provozu.

V rámci nových návrhů platí toto:

1. Výběr vozidel by měl vycházet z rizikového profilu provozovatelů a měl by být zaměřen na podniky s vysokým rizikovým potenciálem, aby se snížila zátěž pro ty provozovatele, kteří svá vozidla udržují v pořádku. Rizikový profil bude založen na výsledcích předcházejících technických prohlídek vozidel a silničních technických kontrol, bude zohledňovat počet a závažnost odhalených nedostatků a bude zahrnovat časový faktor, jenž propůjčí větší význam nedávno provedeným prohlídkám.

2. Silniční technické kontroly se v současnosti vztahují na užitková vozidla přes 3,5 tuny. Návrh rozšiřuje povinnost silniční technické prohlídky na lehká užitková vozidla (do 3,5 tuny) a jejich přípojná vozidla. Tato vozidla se sice v silniční dopravě často používají, ale určité požadavky – například požadavek odborné přípravy pro řidiče z povolání a montáže omezovačů rychlosti – se na ně nevztahují, což má za následek poměrně vysoký počet silničních nehod v případě těchto vozidel.

3. Počet silničních technických prohlídek za rok se v jednotlivých členských státech bude řídit počtem zaregistrovaných užitkových vozidel, aby se zajistilo spravedlivější rozdělení silničních technických prohlídek mezi členské státy.

4. Silniční technické kontroly se budou provádět postupně. Nejdříve se zkontroluje celkový stav vozidla a příslušné dokumenty, jako například osvědčení o technické způsobilosti vozidla nebo předcházející zprávy o dřívějších silničních technických prohlídkách. V závislosti na výsledku této první prohlídky může následovat důkladnější silniční technická prohlídka. Tyto důkladnější prohlídky provádí mobilní kontrolní jednotka nebo blízké stanice technické kontroly.

5. Při silniční technické prohlídce by mělo být rovněž prověřeno zajištění nákladu. Má se za to, že nepřiměřené zajištění nákladu je faktorem, který se podílí až na 25 % případů silničních nehod nákladních automobilů.

6. Harmonizace norem pro posuzování nedostatků, skutečnost, že se znalosti a schopnosti kontrolorů provádějících silniční technické kontroly budou zakládat na požadavcích pravidelných technických prohlídek, a v pravidelných intervalech koordinované zkušební činnosti přispějí k tomu, aby se zabránilo nespravedlivému zacházení.

Registrace vozidel – hlavní zlepšení

Stávající předpisy: směrnice 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel stanoví požadavky na vydávání osvědčení o registraci, jejich vzájemné uznávání a harmonizovaný minimální obsah.

V rámci nových návrhů platí toto:

1. Údaje o registrovaných vozidlech se uchovávají ve vnitrostátních elektronických rejstřících.

2. Technické údaje uvedené ve schválení vozidla, které však nemusí být nutně uvedené v registračních dokumentech, by měly být zpřístupněny kontrolorům za účelem technické prohlídky.

3. Prostřednictvím režimu registrace vozidel by mělo být zajištěno účinné prosazování požadavků technických prohlídek.

Základní fakta a čísla

Technické kontroly pro starší vozidla

Mezi závažností dopravních nehod a stářím vozidla existuje jasná spojitost. Empirické důkazy dokládají, že mezi pátým a šestým rokem značně stoupá počet vážných dopravních nehod (s oběťmi na životech), k nimž přispěly technické závady.

Je důležité zajistit pro tato starší vozidla přiměřenou technickou kontrolu.

Je důležité zajistit přiměřenou technickou kontrolu pro vozidla starší šesti let.

Technické prohlídky motocyklů a skútrů

Řidiči motocyklů představují skupinu účastníků silničního provozu s největším bezpečnostním rizikem. Celkový sestupný trend počtu smrtelných obětí dopravních nehod se této skupiny, v níž počet smrtelných obětí nadále činí přes 4 500 ročně1, rovněž netýká. V 8 % případů dopravních nehod motocyklů jsou příčinou technické závady nebo se na vzniku nehod podílejí.

Řidiči mopedů jsou v počtu smrtelných obětí dopravních nehod nadměrně zastoupeni – ročně jich zahyne více než 1 4002. 500 z nich jsou mladí lidé ve věku 14 až 21 let. Více než 25 000 řidičů mopedů utrpělo vážná zranění, z nich téměř 9 000 jsou mladiství ve věku 14 až 21 let.

Přístup k údajům

Při technických prohlídkách a silničních technických kontrolách se shromažďuje velké množství údajů o vozidlech a jejich výkonnosti. Tyto údaje by mohly využít různé orgány, aby při zjištění nedostatků přijaly navazující opatření, organizovaly cílené prohlídky a navíc posílily své politické koncepce. Podobně by technické prohlídky a silniční technické kontroly mohly být efektivnější, pokud by byl zajištěn přístup k úplným informacím o historii vozidla a jeho technických vlastnostech. Tato výměna informací má rovněž rozhodující význam v boji proti podvodům s počtem najetých kilometrů, zejména s ohledem na trh s ojetými automobily uvnitř EU.

Co bude následovat?

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zvýšit bezpečnost na silnicích a podpořit politický cíl snížení ročního počtu smrtelných obětí dopravních nehod do roku 2020 o polovinu3.

Mohlo by se zachránit 1 200 životů a zabránit přes 36 000 dopravních nehod4.

Finanční přínos pro společnost je odhadován na více než 5 600 milionů EUR.

Opatření v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel sledují tři konkrétní bezprostřední cíle:

1. zvýšit ochranu zranitelných účastníků silničního provozu, zejména mladých lidí,

2. vytvořit jednotný evropský prostor pro technické prohlídky vozidel, jenž bude založen na harmonizovaných normách pro kontrolu, zařízení, kvalifikaci kontrolorů a posuzování technických nedostatků, stejně jako na spolupráci mezi členskými státy,

3. snížit administrativní zátěž pro podniky působící v silniční dopravě, které dodržují technické požadavky bezpečnosti na silnicích.

Návrhy musí schválit Evropský parlament a členské státy, teprve poté mohou nabýt právní účinnosti.

Z dlouhodobého hlediska by druhá fáze spočívala v zavedení harmonizovaného systému pro výměnu údajů uvnitř Společenství, jenž by propojoval stávající databáze a umožnil by zpřístupnění těchto údajů pro účely kontroly v rámci celé EU. To znamená, že by i v přeshraničním měřítku bylo například možné kdykoli ověřit správnost údajů tachometru.

Jakmile bude dosaženo potřebné harmonizace technických prohlídek na evropské úrovni, mohlo by toto zpřístupnění údajů v rámci celé EU případně vyústit i ve vzájemné uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidla.

Více informací viz: IP/12/780

1 :

Databáze CARE.

2 :

Databáze CARE.

3 :

Směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020, KOM(2010) 389 v konečném znění.

4 :

Posouzení dopadů týkající se opatření ke zlepšení technických prohlídek (SWD(2012) 206)


Side Bar