Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 13 юли 2012 г.

Пътна безопасност: Пакет относно техническата изправност — по-строгите проверки на превозните средства ще намалят жертвите по пътищата

Какво има в новия пакет относно техническата изправност?

Пакетът относно техническата изправност се състои от три части: периодични прегледи за проверка на техническата изправност; крайпътни технически проверки на търговските превозни средства; и регистрация на превозните средства.

Всеки въпрос се разглежда поотделно в информационната бележка по-долу.

Периодични прегледи за проверка на техническата изправност — основни подобрения

Действащи правила: Директива 2009/40/ЕО определя минимални стандарти относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства — това са редовни проверки на превозните средства, които са задължителни по закон. Директивата се прилага за леки автомобили, автобуси в градския и междуградския транспорт, както и тежкотоварни автомобили с ремаркета, но не и за скутери и мотоциклети.

Съгласно новите предложения (вж. графиката по-долу за обобщение на подробностите, касаещи частните автомобилисти):

1. Обхватът на превозните средства, подлежащи на преглед за проверка на техническата изправност, се разширява до най-рисковата група участници в пътното движение — дву- или триколесните моторни превозни средства (мотоциклети и мотопеди) и леки ремаркета (под 3,5 тона). Тези две категории превозни средства са понастоящем изключени от задължението съгласно правото на ЕС.

В предложението освен това се определят ограничения за обхвата на освобождаването от проверки, което държавите членки могат да предоставят на някои превозни средства, например селскостопански автомобили или на превозни средства, които не се използват при междуградско движение и са с проектна скорост под 40 km/h.

Тези освобождавания включват също превозни средства с историческа стойност, които сега са по-точно определени.

2. По отношение на честотата на прегледите трябва да се разглеждат два аспекта — възраст и годишен пробег. Следователно честотата на прегледите на по-старите автомобили трябва да се увеличава, като превозните средства с голям пробег ще се подлагат на ежегоден преглед, както вече се прави за такситата и линейките.

За някои категории превозни средства, настоящата честота на периодичните проверки се счита за твърде ниска, за да се гарантира, че са нямат дефекти. Съгласно предложението минималните стандарти за честотата на периодичните технически проверки (ПТИ) се увеличават за три категории превозни средства:

Автомобили — първата проверка се извършва след 4 години, после — след 2 години и след това — ежегодно

(преминаване към 4-2-1 вместо сегашния 4-2-2 минимален стандарт)

Автомобили и лекотоварни търговски превозни средства до 3,5 тона, които към датата на първата проверка (след 4 години) имат пробег от над 160 000 km, се проверяват ежегодно след първия преглед (4-1-1 вместо сегашния 4-2-2)

Промени за частните автомобилисти/по държави:

Преглед на ново превозно средство 4 - 2 - 1 и промени за частните автомобилисти

настояща периодичност на прегледите*

Държави членки

Автомобили

Мотоциклети

Скутери

Промени за частните автомобилисти

Австрия

3 - 2 - 1

1 - 1 - 1

без промени

Белгия

4 - 1 - 1

без прегледи

без промени за автомобилите; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

България

3 - 2 - 1

без прегледи

без промени за автомобилите; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Кипър

4 - 2 - 2

без прегледи

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Чешка република

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Дания

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Естония

3 - 2 - 2 - 2- 1

3 - 2 - 2 - 2- 1

прегледите на автомобили, мотоциклети и скутери ще се провеждат ежегодно, считано от 6-ата година (вместо от 10-ата година)

Финландия

3 - 2 - 1

без прегледи

без промени за автомобилите; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Франция

4 - 2 - 2

без прегледи

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Германия

3 - 2 - 2

2 - 2 - 2

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Гърция

4 - 2 - 2

без прегледи

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Унгария

4 - 3 - 2 - 2

3 - 3 - 2 – 2°)

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; по-старите мотоциклети ще минават на преглед всяка година и ще бъдат въведени прегледи за скутери

Ирландия

4 - 2 - 2

без прегледи

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Италия

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Латвия

1 - 1 - 1

1 - 1 – 1°)

без промени за автомобилите и мотоциклетите; ще бъдат въведени прегледи за скутери

Литва

3 - 2 - 2

1 - 1 - 1

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година, без промяна за мотоциклети и скутери

Люксембург

3.5 - 1 - 1

3.5 - 1 - 1

без промени

Малта

1 - 1 - 1

без прегледи

без промени за автомобилите; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Нидерландия

4 - 2 - 2 - 1

без прегледи

автомобилите ще минават на преглед ежегодно, считано от 6-ата година (вместо от 9-ата година); мотоциклетите и скутерите ще минават на преглед

Полша

3 - 2 - 1

3 - 2 - 1°)

без промени за автомобилите и мотоциклетите; ще бъдат въведени прегледи за скутери

Португалия

4 - 2 - 2 - 1

без прегледи

автомобилите ще минават на преглед ежегодно, считано от 6-ата година (вместо от 9-ата година); мотоциклетите и скутерите ще минават на преглед

Румъния

2 - 2 - 2

без прегледи

по-старите автомобили ще минават на преглед всяка година; ще бъдат въведени прегледи за мотоциклети и скутери

Словакия

3 -1 - 1

4 - 2 - 2

без промени за автомобилите, по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Словения

3 - 2 - 2

3 - 1 - 1

без промени

Испания

4 - 2 - 2 - 1

5 - 2 - 2

автомобилите ще минават на преглед ежегодно, считано от 6-ата година (вместо от 9-ата година); по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Швеция

3 - 2 - 1

4 - 2 - 2

без промени за автомобилите; по-старите мотоциклети и скутери ще минават на преглед всяка година

Обединеното кралство

3 - 1 - 1

3 - 1 - 1

без промени

*) Периодичност 4-2-1 означава първи преглед след 4 години, следващ преглед след 2 години, след което ежегодни прегледи.

°) Скутерите понастоящем не минават на преглед.

Източник: CITA, AUTOFORE.

3. Оборудването, което ще се използва за прегледа, трябва да отговаря на определени минимални изисквания, които позволяват ефикасното прилагане на описаните методи за преглед.

Наличието и характеристиките на оборудването за прегледа определя качеството на прегледите за проверка на техническата изправност. Понастоящем правото на ЕС не съдържа разпоредби относно оборудването за преглед.

Поради това предложение включва списък на минималното оборудване, което се изисква за ПТИ, и неговата техническа спецификация.

Определен е преходен период, който да даде възможност за плавното заместване на съществуващото оборудване за преглед, неотговарящо на стандартите.

4. Инспекторите, извършващи прегледите за проверка на техническата изправност, трябва да притежават определено ниво на познания и умения и да са подходящо обучени.

Високият стандарт на прегледите за проверка на техническата изправност изисква високо ниво на уменията и компетентността на персонала, извършващ прегледа. В предложението се определят познанията, които трябва да притежава кандидатът за инспектор, както и система за обучение, включително въвеждащо обучение, и се предвиждат периодични опреснителни курсове, като се посочват областите, обхванати от тях.

Преходният период е определен така, че да се даде възможност за плавен преход на извършващия прегледите персонал към режим на периодично обучение.

5. Откритите неизправности трябва да се оценяват в съответствие с общи правила в зависимост от риска.

Решението относно техническото състояние на дадено превозно средство следва да бъде хармонизирано в целия ЕС, а за да стане възможно това е необходим единен стандарт за оценка на откритите неизправности. За тази цел Комисията прие през 2010 г. препоръки за оценка на дефектите. В зависимост от последиците за безопасността на превозното средство в тях са определени 3 категории дефекти (незначителни, сериозни и опасни), в една или повече от които са класирани изброените в директивата възможни дефекти .

Тези правила за оценка на дефектите и определянето на категориите ще бъдат включени в регламента.

6. Гарантирането на качеството на дейностите за преглед на техническата изправност, извършвани от оправомощени частни организации, се осъществява от националния надзор.

Въвежда се задължението държавите членки да упражняват надзор върху функционирането на проверяващите организации и качеството на проверките, извършвани от тях.

За да се гарантира, че високото качество на прегледите се запазва във времето, от държавите членки се изисква да създадат система за осигуряване на качеството, която да обхваща процесите на разрешаване, надзор и оттегляне, временно преустановяване или отмяна на разрешението за извършване на прегледи за проверка на техническата изправност.

7. С регистрирането на изминатите километри ще се предоставят официални доказателства за откриване на измамите при отчитането на пробега.

С предложението се установяват ясни правила относно законовото определение на измама с километражен брояч. Регистрирането на изминатите километри при всеки преглед на превозното средство е основа за откриване на манипулациите на отчетения пробег. Съхранените данни дават възможност за по-ефективна проверка на пробега, както и база за последващо трансгранично използване на тази информация веднага след като националните регистри бъдат свързани помежду си.

Крайпътни технически проверки на търговски превозни средства — основни подобрения

Действащи правила: Директива 2009/40/ЕО се допълва от Директива 2000/30/ЕО, която предвижда изискването за контрол на техническата изправност на търговските превозни средства между периодичните прегледи (чрез крайпътни технически проверки). Това са допълнителни крайпътни проверки на място на търговските превозни средства.

Съгласно новите предложения:

1. Подборът на превозните средства следва да се основава на рисковия профил на операторите и да се обръща особено внимание на високорисковите предприятия, така че да се намали тежестта за операторите, които поддържат своите превозни средства по подходящ начин. Рисковото профилиране ще се основава на резултатите от предишните прегледи за проверка на техническата изправност и крайпътните проверки, като се вземат предвид броят и сериозността на откритите дефекти, както и времевият фактор т.е. по-голямо значение ще се отдава на последните извършени проверки.

2. Понастоящем крайпътните технически проверки се прилагат за търговски превозни средства над 3,5 тона. Съгласно предложението това задължение за крайпътни проверки ще се прилага и за лекотоварни търговски превозни средства (под 3,5 тона) и техните ремаркета, тъй като тези превозни средства са по-често използвани в автомобилния транспорт. Те не са обхванати от някои изисквания, например за обучение на професионални шофьори или за монтиране на устройства за ограничаване на скоростта, което води до сравнително голям брой пътни произшествия с такива превозни средства.

3. Броят на ежегодните крайпътни технически проверки за дадена държава членка ще бъде свързан с броя на регистрираните търговски превозни средства с цел да се осигури по-равномерно разпределение на крайпътните проверки между държавите членки.

4. Крайпътните технически проверки ще се прилагат чрез поетапен подход. Отначало ще се извършва първоначална проверка на общото състояние на превозното средство и неговата документация като например удостоверенията за техническа изправност или предишните доклади от крайпътни проверки. Въз основа на резултатите от първоначалната проверка може да се проведе по-подробна крайпътна проверка. По-подробните проверки трябва да се извършват от подвижна група за проверки или в център за технически прегледи в непосредствена близост.

5. Обезопасяването на товара следва да бъдат включено в крайпътните проверки. Недостатъчното обезопасяване на товара се счита за фактор, свързан с до 25 % от произшествията с камиони.

6. Хармонизирането на стандартите за оценка на неизправностите, нивото на познания и умения на инспекторите, извършващи крайпътните проверки, въз основа на изискванията за периодични прегледи за проверка на техническата изправност и редовно съгласуваните дейности за проверка ще допринесат за избягване на неравнопоставено третиране.

Регистрация на превозното средство — основни подобрения

Действащите правила: Директива 1999/37/ЕО относно документите за регистрация на превозни средства, която определя изискванията за издаването на сертификати за регистрация, тяхното взаимно признаване и хармонизираното минимално съдържание на сертификатите за регистрация на превозните средства.

Съгласно новите предложения:

1. Данните относно регистрираните превозни средства се съхраняват в националните електронни регистри.

2. Техническите данни от одобрението на превозното средство, които не са непременно отпечатани на регистрационните документи, следва да бъдат предоставяни на инспектора за целите на прегледа за проверка на техническата изправност.

3. Ефективното правоприлагане на техническата изправност следва да се осигурява посредством регистрационния режим за превозни средства.

Основни факти и цифри

Относно техническите проверки на по-старите превозни средства

Съществува ясна връзка между сериозността на произшествията и продължителността на живота на превозното средство. Емпиричните доказателства показват, че между петата и шестата година броят на тежките произшествия (със смъртни случаи), свързани с техническа неизправност, нараства значително.

Предизвикателството е да се осигури адекватен технически контрол за тези по-стари превозни средства.

Предизвикателството е да се предвиди адекватен технически контрол за превозните средства, чиято възраст надхвърля 6 години.

Относно проверките на превозни средства за мотори и скутери

Мотоциклетистите са групата участници в пътното движение с най-висок риск за безопасността, при която освен това се наблюдава обратна на общата тенденция за намаляване на смъртните случаи с повече от 4500 загинали годишно1. 8 % от произшествията с мотоциклети са причинени или са свързани с технически дефекти.

Броят на жертвите измежду водачите на мотопеди е непропорционално висок с повече от 1400 загинали2. 500 от тези жертви са млади хора на възраст между 14 и 21 години. Повече от 25 000 водачи на мотопеди са били сериозно наранени, като почти 9000 от тях са млади хора на възраст между 14 и 21 години.

Достъп до данни

По време на прегледите за проверка на техническата изправност и крайпътните проверки се събира сериозно количество данни за превозното средство и неговите показатели. Тези данни могат потенциално да бъдат използвани от различните органи, за да се осигурят последващи действия след откриването на дефекти, да се организират целеви проверки, но и да се подобри техният процес на изготвяне на политики. По подобен начин прегледите за проверка на техническата изправност и крайпътните проверки биха били по-ефективни, ако при тяхното провеждане се осъществи достъп до пълната информация за историята на превозното средство и техническите му характеристики. Този обмен на информация е също така от ключово значение в борбата с измамите с километражния брояч, по-специално във връзка с вътрешния пазар на автомобили втора употреба в рамките на ЕС.

Какво предстои?

Главната цел на предложените мерки е да се повиши безопасността по пътищата и да се допринесе за политическата цел за годишно намаляване на жертвите при пътнотранспортни произшествия с 50 % до 2020 г.3

Повече от 1200 човешки живота можеха да бъдат спасени и повече от 36 000 произшествия да бъдат избегнати4.

Във финансово изражение ползите за обществото се оценяват на повече от 5 600 млн. EUR.

По-конкретно, мерките в пакета относно техническата изправност имат три незабавни цели:

1. Подобряване на опазването на уязвимите участници в пътното движение и най-вече младите хора,

2. Осигуряване на единно европейско пространство за контрол на техническата изправност въз основа на хармонизирани стандарти за аспектите на контрола, оборудването, квалификацията на инспекторите и оценката на дефектите в сътрудничество между държавите членки,

3. Намаляване на административната тежест за тези предприятия за автомобилни превози, които спазват техническите изисквания за безопасност по пътищата.

Предложенията трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и държавите членки преди да влязат в сила.

В по-дългосрочна перспектива, втората фаза ще се състои от въвеждане на система за хармонизиран обмен на данни в рамките на Общността, свързваща съществуващите бази данни и позволяваща достъп до тези данни от територията на целия ЕС за целите на контрола, например за да може да се провери по всяко време и навсякъде верността на данните относно километража.

Този достъп до данни в целия ЕС може потенциално да доведе и до взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност, веднага след като се постигне необходимата хармонизация на контрола за техническа изправност на европейско равнище.

За повече информация: IP/12/780

1 :

База данни CARE

2 :

База данни CARE

3 :

Насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година (COM (2010) 389 окончателен)

4 :

Оценка на въздействието на мерките за увеличаване на прегледите за проверка на техническата изправност (SWD(2012) 206)


Side Bar