Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/54

V Bruseli 30. januára 2012

Často kladené otázky: program Erasmus

(IP/12/83)

1. Čo sa rozumie pod „obdobím mobility“ v rámci programu Erasmus a kto určuje, čo bude jeho obsahom?

Obdobie štúdia v rámci programu Erasmus trvá 3 až 12 mesiacov a je neoddeliteľnou súčasťou štúdia študenta na jeho domovskej univerzite alebo inej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Obdobie štúdia v zahraničí, ktoré bolo ukončené s uspokojivými výsledkami, sa musí v plnom rozsahu uznať, ako sa stanovuje v „dohode o vzdelávaní“, ktorú podpisuje študent, domovská inštitúcia a hostiteľská inštitúcia. Dohoda o vzdelávaní je určitým druhom zmluvy, ktorú je potrebné uzatvoriť pred začiatkom obdobia štúdia. Sú v nej presne vymedzené moduly, ktoré bude študent študovať. Na konci obdobia štúdia v zahraničí vydá hostiteľská inštitúcia, ako aj domovská inštitúcia, študentovi programu Erasmus správu zaznamenávajúcu dosiahnuté výsledky v dohodnutom študijnom programe absolvovanom v zahraničí.

Univerzity a iné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zapojené do programu Erasmus musia byť držiteľmi Univerzitnej charty Erasmus a musia byť uznané vnútroštátnymi orgánmi štátu, na území ktorého sa nachádzajú. Cieľom Univerzitnej charty Erasmus je zaručiť kvalitu programu stanovením základných zásad a záväzkov, ktoré musia príslušné inštitúcie dodržiavať.

Študenti zapísaní na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktorá je držiteľom rozšírenej Univerzitnej charty Erasmus, môžu tiež absolvovať pracovnú stáž (prax/stáž) v podniku alebo organizácii v zahraničí. Domovská inštitúcia musí v plnom rozsahu uznať obdobie absolvované v zahraničí na základe „dohody o odbornej príprave“ schválenej všetkými stranami pred začiatkom obdobia mobility.

2. Ako požiadať o grant na podporu mobility študentov v rámci programu Erasmus?

Aby sa študent mohol zúčastniť na systéme výmen študentov v rámci programu Erasmus, musí spĺňať tieto podmienky:

  • musí byť zapísaný do formálneho študijného programu na zapojenej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktorý vedie k získaniu titulu alebo diplomu (vrátane doktorandskej úrovne) v jednej z 33 zapojených krajín (27 členských štátov EÚ + Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko)

  • musí mať úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokoškolského štúdia (táto podmienka sa nevzťahuje na pracovné stáže).

Prevažná väčšina univerzít a iných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v EÚ sa zúčastňuje na programe Erasmus. Prvým kontaktným miestom, ktoré vám môže poskytnúť informácie o tom, ako získať grant v rámci programu Erasmus, je oddelenie príslušnej domovskej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pre medzinárodné vzťahy alebo oddelenie pre Erasmus. Tieto oddelenia vám môžu poskytnúť informácie o všetkých výmenách Erasmus, na ktorých sa inštitúcia zúčastňuje.

3. Koľko študentov už využilo program Erasmus?

Počet študentských výmen v rámci programu Erasmus od jeho vytvorenia v roku 1987 neustále narastá a predpokladá sa, že v priebehu akademického roku 2012/2013 dosiahne celkový počet jeho príjemcov 3 milióny.

Pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa mobility 3 miliónov študentov

Prehľad o študentoch, ktorí absolvovali štúdium alebo pracovnú stáž v zahraničí v rokoch 2009 – 2010

4. Aké granty dostávajú študenti programu Erasmus?

Priemerný mesačný grant v akademickom roku 2009/10 bol 254 EUR. Vo väčšine krajín dopyt po grantoch značne presahuje možnosti ich poskytovania. V roku 2009/10 získalo granty Erasmus na štúdium alebo pracovnú stáž v zahraničí viac ako 213 000 študentov, čo predstavuje 7,4 % nárast (nový rekord) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Granty sa udeľujú študentom, ktorí úspešne prešli výberovým konaním v rámci ich domovskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a boli prijatí ich hostiteľskou inštitúciou alebo spoločnosťou (v prípade stáží). Základnou zásadou programu Erasmus je, že hostiteľská inštitúcia nesmie od študentov žiadať úhradu školného.

Výška grantu sa líši v závislosti od krajiny a jej účelom nie je pokryť všetky výdavky študenta. Jej účelom je sčasti vyrovnať rozdiel v nákladoch na život v inej krajine.

Európska komisia stanovuje maximálnu výšku mesačného grantu pre každú krajinu určenia, pričom o výške grantu rozhodujú národné agentúry vykonávajúce program Erasmus a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Väčšina z nich sa snaží maximalizovať počet príjemcov (študentov a pedagogických pracovníkov), hoci niektoré uprednostňujú vybrať nižší počet príjemcov, ktorým vyplatia vyššie granty. Národné agentúry a domovské inštitúcie môžu napríklad zohľadňovať sociálno-ekonomické zázemie študenta a vzdialenosť medzi domovskou a hostiteľskou inštitúciou. Grant v rámci programu Erasmus možno doplniť ďalšími finančnými prostriedkami poskytnutými univerzitou, členskými štátmi, regiónmi alebo inými verejnými či súkromnými subjektmi. Granty na podporu mobility ponúka čoraz väčší počet súkromných spoločností a čím ďalej tým viac študentov má teraz prístup k študentským pôžičkám poskytovaným bankami.

5. Je pravdou, že z programu Erasmus sa poskytuje aj podpora pre mobilitu pedagogických pracovníkov a jazykové kurzy?

Áno. Takzvané „decentralizované akcie“ na podporu individuálnej mobility, ktoré realizujú národné agentúry v 33 zapojených krajinách, zahŕňajú mobilitu pedagogických pracovníkov v rámci programu Erasmus na účely výučby a odbornej prípravy, intenzívne programy Erasmus a intenzívne jazykové kurzy Erasmus.

Mobilita pedagogických pracovníkov v rámci programu Erasmus

Výučbové pobyty umožňujú učiteľom stráviť obdobie výučby v zahraničí. Obdobie výučby môže trvať od 1 dňa (najmenej 5 vyučovacích hodín) až po 6 týždňov strávených na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v inej krajine. Cieľom je podporovať excelentnosť vo výučbe a medzinárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Na mobilitu pedagogických pracovníkov pripadá 8% celkového rozpočtu programu Erasmus. V akademickom roku 2009/10 sa z programu Erasmus financovalo 29 031 výučbových pobytov a 8 745 pobytov odbornej prípravy. Odbornej prípravy pre zamestnancov sa môže zúčastniť aj nevyučujúci pracovníci.

Nárast mobility pedagogických pracovníkov od roku 2007/08 do roku 2009/10

Intenzívne programy Erasmus a intenzívne jazykové kurzy

Intenzívny program je krátky študijný program, na ktorom sa zúčastňujú študenti a učitelia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z aspoň troch zúčastnených krajín. Môže trvať v rozmedzí od 10 za sebou idúcich celých dní až po 6 týždňov venovaných práci na určitej tematike. Jeho cieľom je podporovať výučbu tém, ktoré by sa inak nevyučovali na jednotlivých inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, a umožniť študentom a učiteľom spolupracovať v skupinách zležených z ľudí viacerých národností Základnými črtami intenzívnych programov Erasmus sú interdisciplinárny a multidisciplinárny prístup. V roku 2009/10 sa uskutočnilo 384 intenzívnych programoch, na ktorých sa zúčastnilo 12 606 študentov a 4 378 učiteľov.

Intenzívne jazykové kurzy Erasmus predstavujú iniciatívu, ktorou sa podporujú špecializované kurzy menej rozšírených a vyučovaných jazykov. Organizujú sa v krajinách, v ktorých sa tieto jazyky používajú ako vyučovacie jazyky na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Angličtinu, nemčinu, francúzštinu a španielčinu (kastílčinu) nemožno študovať v rámci intenzívnych jazykových kurzov Erasmus. Cieľom týchto kurzov je pripraviť budúcich študentov programu Erasmus v domovskej krajine na obdobie mobility po jazykovej a kultúrnej stránke. V roku 2009/10 sa uskutočnilo 361 intenzívnych jazykových kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 5 386 študentov.

Iné akcie

„Centralizované akcie“ ako napr. siete kontaktov, mnohostranné projekty a sprievodné opatrenia riadi Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Slúžia na rozvíjanie osobitných činností zo strany inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a iných zainteresovaných strán (ako napr. podniky) s cieľom modernizovať rôzne aspekty vysokoškolského vzdelávania a realizovať a politiky v tomto sektore a získavať pre ne podnety.

Zameranie projektov univerzitnej spolupráce financovaných z programu Erasmus v období od roku 2007 do roku 2010

Priority politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú predmetom projektov spolupráce v rámci programu Erasmus od roku 2007 do roku 2010

6. Aká je úloha členských štátov v rámci programu Erasmus?

Členské štáty EÚ sú zapojené na rôznych úrovniach. V prvom rade, každý členský štát vysiela do Rady Európskej únie zástupcov svojich ministerstiev, aby sa zapojli do procesu prijímania právnych aktov a koordinácie politík vrátane programu celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou je program Erasmus.  Rozpočet na program Erasmus schvaľuje spoločne Rada a Európsky parlament na obdobie siedmich rokov. V súčasnosti predstavujú finančné prostriedky vyčlenené na program Erasmus okolo 450 miliónov EUR ročne. Po druhé, vnútroštátne orgány spolufinancujú prevádzkové náklady svojej národnej agentúry ako aj dohľad nad vykonávaním programu Erasmus vo svojej krajine. Pri vykonávaní Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisii pomáha Výbor pre celoživotné vzdelávanie, ktorý pozostáva zo zástupcov členských štátov. Napokon inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia byť uznané vnútroštátnymi orgánmi, aby sa mohli stať držiteľom Univerzitnej charty Erasmus s cieľom zapojiť sa do programu Erasmus.

7. Čo je Erasmus pre všetkých?

Erasmus pre všetkých je nový program finančnej podpory pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý navrhla Európska komisia. Mal by sa začať v roku 2014 a výrazne by mal zvýšiť finančné prostriedky vyčlenené na rozvoj vedomostí a zručností. Erasmus pre všetkých vychádza z predpokladu, že investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú kľúčom k uvoľneniu potenciálu ľudí, pokiaľ ide o ich ďalší osobnostný rozvoj, získanie nových zručností a zlepšenie ich pracovných vyhliadok.

Erasmus pre všetkých bude mať zjednodušenú štruktúru, ktorá zvýši jeho efektívnosť, čo prinesie viac grantov pre študentov, stážistov, učiteľov a ďalších záujemcov. V rámci nového programu sa výrazne posilnia možnosti mobility a spolupráce: bude najmä k dispozícii viac finančných prostriedkov na štúdium, odbornú prípravu, výučbu a dobrovoľnícke činnosti v zahraničí pre vysokoškolských študentov a študentov odbornej prípravy, stážistov, učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou. Vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy alebo organizácie mládeže budú mať tiež viac príležitostí nadviazať partnerstvá zamerané na výmenu osvedčených postupov a spoločne s podnikmi podporovať inovácie a zamestnateľnosť, a tiež vo väčšej miere podporovať IT platformy, ako napr. e-twinning (elektronické partnerstvo škôl), s cieľom prepojiť školy a iné vzdelávacie organizácie prostredníctvom internetu.

8. V čom sa bude program Erasmus pre všetkých odlišovať od súčasných programov?

Hlavný cieľ zostáva nezmenený – zlepšovať rozvoj a zručnosti ľudí, a tým aj ich zamestnateľnosť a zároveň podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Erasmus pre všetkých nahradí sedem existujúcich programov jedným: zlučuje súčasný program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), program Mládež v akcii a päť programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s priemyselne vyspelými krajinami).

Hlavné ciele súčasných programov sa budú aj naďalej realizovať (t. j. mobilita v oblasti vzdelávania, projekty spolupráce a podpora politickej reformy), ale opatrenia sa posilnia tam, kde je systémový vplyv najsilnejší a kde je jasná pridaná hodnota EÚ. Existuje aj niekoľko nových inovatívnych návrhov ako systém záruk za pôžičky pre študentov vysokoškolského štúdia v rámci programu Erasmus, znalostné aliancie a aliancie sektorových zručností. Existencia jedného programu prinesie zjednodušenie pravidiel a postupov pri podávaní žiadostí a zabráni roztrieštenosti a duplikácii programov. ((Pozri IP/11/1398).

Od roku 2007 získalo štipendium EÚ na štúdium, odbornú prípravu a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí v priemere 400 000 ľudí ročne. Podľa návrhu Komisie by sa toto číslo mohlo skoro zdvojnásobiť.

Návrh programu Erasmus pre všetkých momentálne prerokúva Rada (27 členských štátov) a Európsky parlament, ktorí rozhodnú o konečnej podobe rozpočtového rámca na obdobie 2014 – 2020.

9. Komu je program Erasmus určený?

Cieľová skupina

Ciele

Rozpočet na rok 2009/10

Podiel na rozpočte na rok 2009/10

Počet príjemcov v roku
2009/10

Rozpočet na rok 2012*

Počet príjemcov v roku
2012/2013

Vysokoškolskí študenti

Nové znalosti a základné prenositeľné zručnosti, ktoré študenti získajú počas štúdia alebo stáže v zahraničí;

Dobrá príprava študentov na budúce potreby trhu práce

Zlepšenie jazykových zručností a porozumenia cudzím kultúram

330 mil. EUR

77 %

213 000 študentov

(približne 20 % absolvovalo stáž v zahraničí)

450 mil. EUR

280 000 študentov


(30% absolvuje stáž v zahraničí)

Vysokoškolskí učitelia

Zlepšenie kvality výučby výmenou osvedčených postupov a inovatívnych výučbových prístupov prostredníctvom krátkych pobytov na účely výučby alebo odbornej prípravy v zahraničí.

21 mil. EUR

5 %

30 500 pobytov učiteľov v zahraničí

28 mil. EUR

40 000 pobytov učiteľov v zahraničí

Nevyučujúci zamestnanci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania

Podpora medzinárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom krátkych pobytov odbornej prípravy.

5 mil. EUR

1 %

7 000 pobytov nevyučujúcich zamestnancov v zahraničí

7 mil. EUR

9 500 pobytov nevyučujúcich zamestnancov v zahraničí

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania

Podpora ich modernizácie a zvýšenie ich atraktívnosti;

Podpora medzinárodnej akademickej mobility a spolupráce

Zosúladenie vzdelávacích osnov a osnov odbornej prípravy s potrebami trhu práce

Vytváranie príležitostí pre spoločnú výučbu špecifických tém.

70 mil. EUR*

16 %*

3 000 inštitúcií

90 mil. EUR

Verejné orgány, združenia a iné zainteresované stany

Podpora týchto subjektov, aby prispievali k modernizácii inštitúcií vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom projektov spolupráce a rôznych inciatív, napr. v oblasti komunikácie, prieskumov a výskumu.

3 mil. EUR*

1 %*

4,5 mil. EUR

Súkromný sektor

Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom výmeny znalostí vrátane vyučovania v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania;

Zvyšovanie profesionálnych zručností a zamestnateľnosti stážistov;

Zapájanie zamestnávateľov a inštitúcií trhu práce do navrhovania a realizácie inovatívnych programov.

1 mil. EUR*

<1 %*

27 000 hosťujúcich podnikov/organizácií

1,5 mil. EUR

* Odhadované údaje

10. Kde možno nájsť štatistiku týkajúcu sa programu Erasmus

Štatistiku týkajúcu sa programu Erasmus je k dispozícii na ďalej uvedenej webovej stránke alebo v brožúre „Erasmus – fakty, údaje a trendy – Podpora Európskej únie pre výmeny študentov a zamestnancov a univerzitnú spoluprácu v roku 2009/10“:

Štatistika: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Brožúra: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf

Príloha 1

Veľvyslanci programu Erasmus

„Veľvyslanci programu Erasmus“ boli vybraní v 33 krajinách zapojených do programu. Každú krajinu zastupuje jeden študent a jeden pedagogický pracovník, ktorí boli vybraní so zreteľom na vplyv, aký mal program Erasmus na ich profesionálny alebo súkromný život. Ich úlohou je podnietiť iných študentov a pedagogických pracovníkov, aby využili príležitosti, ktoré im ponúka.

Country

Student Ambassador

Staff Ambassador

BE

Marc GOFFART
from University of Ghent
in 1990 (3 months)
to Free University of Amsterdam (Netherlands)

Hugo MARQUANT
Head of International Office and Erasmus Coordinator (1986-2003)
Léonard de Vinci University College

BG

Boryana KLINKOVA
from Burgas Free University
in 2001 (3 months)
to Chemnitz University of Technology (Germany)

Rumyana TODOROVA
Vice-Rector for International Relations
University of Shumen

CZ

Tomas VITVAR
from Czech Technical University in Prague
in 2000 (6 months)
to Cork Institute of Technology (Ireland)

Milada HLAVÁČKOVÁ
Erasmus department coordinator since 1998/99
VŠB – Technical University of Ostrava

DK

Nina SIIG SIMONSEN
from Roskilde University
in 2009 (4 months)
to Mykolas Romeris University (Lithuania)

Connie VÆVER
Lecturer
VIA University College (TEKO Design)

DE

Katja KROHN
from University of Greifswald
in 2007 (5 months)
to University of Oviedo (Spain)

Christiane BIEHL
LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997
University of Cologne

EE

Helen MARGUS
from Tallinn University
in 2005 (5 months)
to University of Ioannina (Greece)

Sirje VIRKUS
Lecturer and Erasmus departmental coordinator
Tallinn University

IE

Jessica GOUGH
from University of Limerick
in 2009 (5 months)
to Autonomous University of Barcelona (Spain)

Miriam BRODERICK
Head of Department of Languages and Cultural Studies
Dublin Institute of Technology

EL

Maria KALIAMBOU
from Aristotle University of Thessaloniki
in 1995 (6 months)
to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany)

Katerina GALANAKI-SPILIOTOPOULOS
Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator
Athens University of Economics and Business

ES

Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ
from Polytechnic University of Valencia
in 2002 (1 year)
to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland)

Fidel CORCUERA MANSO
Vice-Rector of International relations
University of Zaragoza

FR

Julien PEA
from University of Franche-Comté
2003 (9 months)
to University of Birmingham (UK)

Nathalie BRAHIMI
Lecturer
Lycée Ozenne

IT

Maurizio OLIVIERO
from University of Perugia
in 1988 (9 months)
to University of Alicante (Spain)

Ann Katherine ISAACS
Lecturer
University of Pisa

CY

Stavroulla ANTONIOU
from University of Cyprus
in 2004 (6 months)
to Roma Tre University (Italy)

Maria HADJIMATHEOU
LLP/Erasmus institutional coordinator
University of Cyprus

LV

Madara APSALONE
from University of Latvia
in 2006 (5 months)
to Copenhagen Business School (Denmark)

Aleksejs NAUMOVS
Rector
Art Academy of Latvia

LT

Tadas ZUKAS
from Mykolas Romeris University
in 2001 (6 months)
to Christian Albrechts University of Kiel (Germany)

Vilma LEONAVICIENE
Lecturer
Vilnius Pedagogical University

LU

Matthieu CISOWSKI
from Paris IV – Sorbonne
in 2000
to Bremen University (Germany)

Lucien KERGER
Vice-President
University of Luxembourg

HU

Piroska BAKOS
from University of Pécs
in 1998
to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany)

Mária DUDÁS
Lecturer and institutional coordinator
Óbuda University

MT

David FRIGGIERI
from University of Malta
in 2000 (7 months)
to University of Rennes I (France)

John SCHRANZ
Lecturer
University of Malta

NL

Désirée MAJOOR
from Utrecht University
in 1987 (6 months)
to Bologna University (Italy)

Bram PEPER
Lecturer
Erasmus University Rotterdam

AT

René KREMSER
from Vorarlberg University of Applied Sciences
in 2005 (5 months)
to VAMK University of Applied Sciences (Finland)

Elena LUPTAK
Docent and Erasmus departmental coordinator
Konservatorium Wien University

PL

Diana DMUCHOWSKA
from Medical University of Bialystok
in 2005 (1 year)
to University of Duisburg-Essen (Germany)

Ryszard ZAMORSKI
Vice-Dean
Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences

PT

Filipe ARAÚJO
from Catholic University of Portugal
in 1999 (10 months)
to LUMSA University (Italy)

José MARAT-MENDES
Lecturer
New University of Lisbon

RO

Laura Adelina POPA
from Academy of Economic Studies Bucharest
in 2008 (10 months)
to Istanbul University

Ion VISA
Rector
Transilvania University of Brasov

SI

Jure KUMLJANC
from Faculty of Tourism Studies Portorož
in 2007 (6 months)
to University College Birmingham (UK)

Vesna RIJAVEC
Lecturer
University of Maribor

SK

Jana VITVAROVÁ
from University of Žilina
in 2000 (5 months)
to National Institute of Telecommunications, Evry (France)

Jozef RISTVEJ
Vice-Dean for Development and International Relations
University of Žilina

FI

Elina YLIPELKONEN
from Seinäjoki University of Applied Sciences
in 2006
to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany)

Paula PIETILÄ
Disability Coordinator
University of Turku

SE

Karl-Fredrik AHLMARK
from University of Gothenburg
in 2008 (6 months)
to Loughborough University (UK)

Hans ÅHL
Swedish and Swedish as a second language
Erasmus Intensive Language Course coordinator
Mid Sweden University

UK

Kate SAMWAYS
from Cardiff University
in 2008 (10 months)
to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy)

Julia KENNEDY
Erasmus institutional coordinator
Robert Gordon University

HR

Jelena SIMIĆ
from University of Rijeka
in 2010 (4 months)
to University of Wrocław (Poland)

Katica ŠIMUNOVIĆ
Erasmus Faculty coordinator
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

TR

Begum YURDAKOK
from Ankara University
in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange)
to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden)

Mr. Mustafa ÇOBAN
Lecturer
Akdeniz University Vocational High School of Health Services

IS

Ásgerður KJARTANSDÓTTIR
from University of Iceland
in 1997 (5 months)
to Umeå University (Sweden)

Guðmundur HÁLFDANARSON
Lecturer
University of Iceland

LI

Gerold BÜCHEL
from University of Liechtenstein
in 2001 (6 months)
to Catholic University of Lyon (France)

Hansjörg HILTI
Lecturer
University of Liechtenstein

NO

Frederik STRAND SARDINOUX
from INSA Toulouse
in 2008 (6 months)
to Norwegian University of Science and Technology

Wolfgang LASCHET
EU Programme coordinator
Norwegian University of Science and Technology

CH

Marco AMHERD
from Zurich University of the Arts
in 2011 ( 10 months)
to CESMD Toulouse (Centre d'Etudes supérieures Musique et Danse)

Antoinette CHARON WAUTERS
Lecturer and International Relations coordinator
University of Lausanne


Side Bar