Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/54

Bruxelles, 30 ianuarie 2012

Întrebări frecvente: Programul Erasmus

(IP/12/83)

1. Ce este o „perioadă de mobilitate Erasmus” și cine determină conținutul acesteia?

O perioadă de studii Erasmus durează între 3 și 12 luni și constituie o parte integrantă a studiilor la universitatea sau la instituția de învățământ superior la care este înscris studentul. Trebuie să se acorde recunoașterea academică deplină a perioadei de studii absolvite în străinătate, în conformitate cu prevederile „contractului de studii” semnat de student, instituția de origine și instituția gazdă. Contractul de studii trebuie completat înaintea începerii perioadei de studiu. Acesta precizează modulele pe care le va studia studentul. La finalul perioadei de studii în străinătate, instituția gazdă furnizează studentului Erasmus și instituției de origine a acestuia un raport în care se înregistrează rezultatele obținute în programul aprobat de studii în străinătate.

Universitățile și alte instituții de învățământ superior care participă la programul Erasmus trebuie să dețină o Cartă universitară Erasmus și să fie recunoscute de către autoritățile naționale din țara în care sunt situate. Carta universitara Erasmus are scopul de a garanta calitatea programului prin stabilirea unor principii fundamentale și angajamente care să fie respectate de către instituțiile în cauză.

Studenții înscriși la o instituție de învățământ superior care dețin o Cartă universitară Erasmus „extinsă” pot beneficia și de un stagiu profesional (stagiu de formare/stagiu profesional) într-o întreprindere sau organizație din străinătate. Instituția de origine trebuie să acorde recunoaștere deplină pentru perioada de timp petrecută în străinătate pe baza unui „contract de formare profesională" aprobat de toate părțile înainte de începerea perioadei de mobilitate.

2. Cum se face cerere pentru un grant de mobilitate pentru studenți Erasmus?

Pentru a participa la sistemul de schimb de studenți Erasmus, un student trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie înscris într-un program de studii formal la o instituție de învățământ superior participantă care se încheie cu o licență sau o diplomă (inclusiv nivel de doctorat) în una dintre cele 33 de țări participante (UE 27 + Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia)

  • să fi absolvit cel puțin primul an de studii de învățământ superior (această condiție nu se aplică stagiilor profesionale).

Marea majoritate a universităților și a altor instituții de învățământ superior din UE participă la programul Erasmus. Biroul de relații internaționale sau biroul Erasmus din instituția de învățământ superior de origine este primul punct de contact pentru informații privind modul de a obține un grant Erasmus. Acestea pot oferi informații cu privire la toate schimburile Erasmus în care se implică instituția.

3. Câți studenți au beneficiat de programul Erasmus?

Schimburile de studenți prin programul Erasmus au crescut constant de la lansarea sa în 1987 și se preconizează că numărul total de beneficiari va atinge 3 milioane în decursul anului universitar 2012/2013.

Progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivului de mobilitate de 3 milioane de studenți

Distribuția studenților care și-au desfășurat studiile sau au efectuat stagii în întreprinderi din străinătate în perioada 2009-2010

4. Care este valoarea grantului pentru studenții Erasmus?

Grantul Erasmus mediu lunar în anul academic 2009/10 a fost de 254 EUR. Cererea depășește semnificativ disponibilitatea granturilor în majoritatea țărilor. Peste 213 000 de studenți au primit granturi Erasmus pentru a studia sau pentru a beneficia de un stagiu în străinătate în 2009/10 – o creștere de 7,4 % (și un nou record) în comparație cu anul precedent.

Granturile se alocă studenților după ce trec printr-un proces de selecție în instituția de învățământ superior de origine și după acceptarea lor de către instituția sau întreprinderea gazdă (pentru stagii). Instituția care găzduiește studenți nu trebuie să le solicite nicio taxă de școlarizare, ceea ce reprezintă un principiu fundamental pentru Erasmus.

Valoarea grantului variază de la o țară la alta și nu este destinată să acopere toate cheltuielile studentului. De altfel, aceasta este destinată să compenseze o parte a diferenței de cost generate de viața într-o altă țară.

Comisia Europeană stabilește un plafon pentru grantul lunar pentru fiecare țară de destinație; rămâne la latitudinea agențiilor naționale de punere în aplicare a Erasmus și a instituțiilor de învățământ superior să decidă ce valoare ar trebui să aibă grantul. Cele mai multe dintre acestea vizează ridicarea la maximum a numărului beneficiarilor (studenți și personal), dar unele preferă să plătească un grant mai mare pentru mai puțini beneficiari. Agențiile naționale și instituțiile de origine pot, de exemplu, să ia în considerare contextul socio-economic al studentului și distanța între instituția de origine și instituția gazdă. Grantul Erasmus poate fi combinat cu fonduri suplimentare furnizate de universitate, statele membre, regiuni sau alte organisme publice sau private. Un număr tot mai mare de întreprinderi private propun granturi de mobilitate și tot mai mulți studenți au acces acum la împrumuturi pentru studii de la o bancă.

5. Este adevărat că Erasmus sprijină și mobilitatea personalului și cursurile de limbi străine?

Da. Așa-numitele „acțiuni descentralizate” de promovare a mobilității individuale, administrate de agențiile naționale din cele 33 de țări participante, includ mobilitatea personalului prin programul Erasmus pentru predare și formare, programele intensive Erasmus și cursurile lingvistice intensive Erasmus.

Mobilitatea personalului prin programul Erasmus

Misiunile de predare permit personalului didactic să petreacă o perioadă de predare în străinătate. Aceasta poate dura între 1 zi (cel puțin 5 ore de predare) și 6 săptămâni într-o instituție de învățământ superior dintr-o altă țară. Obiectivul este de a promova excelența în predare și cooperarea internațională între instituțiile de învățământ superior. Mobilitatea personalului reprezintă 8 % din valoarea totală a bugetului alocat programului Erasmus. În anul universitar 2009/10, programul Erasmus a finanțat 29 031 misiuni de predare și 8 745 sesiuni de formare. Formarea personalului este disponibilă și pentru personalul nedidactic.

Creșterea numărului de participanți la mobilitatea personalului din 2007/08 până în 2009/10

Programe intensive Erasmus și cursuri intensive de limbi străine

Un program intensiv este un program de studii de scurtă durată, care reunește studenți și personal didactic din instituții de învățământ superior din cel puțin trei țări participante. El poate dura între 10 zile complete una după alta și până la 6 săptămâni de lucru legate de obiectul de studiu. Obiectivul este de a încuraja predarea unor subiecte care, altfel, nu ar fi predate la instituțiile de învățământ superior și de a oferi studenților și profesorilor posibilitatea de a lucra împreună în grupuri multinaționale. Principalele caracteristici ale programelor intensive Erasmus sunt abordările inovatoare inter- și multidisciplinare. 12 606 studenți și 4 378 profesori au participat la 384 programe intensive în 2009/10.

Cursurile intensive de limbi străine Erasmus Inițiativa susține cursuri specializate în limbi mai puțin utilizate și mai puțin predate. Acestea sunt organizate în țările în care aceste limbi sunt utilizate ca limbi de predare la instituții de învățământ superior. Engleza, germana, franceza și spaniola (castiliană) nu sunt eligibile pentru cursurile intensive de limbi străine Erasmus. Obiectivul cursurilor este de a pregăti din punct de vedere lingvistic și cultural viitorii studenți Erasmus în țara gazdă pentru perioada de mobilitate. 5 386 studenți au participat în 2009/10 la 361 cursuri intensive de limbi străine Erasmus.

Alte acțiuni

„Acțiunile centralizate” cum ar fi rețele, proiecte multilaterale și măsuri de însoțire, sunt gestionate de Agenția executivă a UE pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Acestea folosesc la dezvoltarea de activități specifice între instituțiile de învățământ superior și alte părți interesate (cum ar fi întreprinderile) pentru modernizarea diferitelor aspecte ale învățământului superior și punerea în aplicare, precum și alimentarea politicilor în acest sector.

Orientarea proiectelor de cooperare universitară Erasmus între 2007 și 2010

Priorități politice ale învățământului superior abordate prin proiecte de cooperare Erasmus între 2007 și 2010

6. Care este rolul statelor membre în programul Erasmus?

Statele membre ale UE sunt implicate la diferite niveluri. În primul rând, fiecare stat membru își trimite reprezentanții naționali ministeriali în Consiliul Uniunii Europene pentru a adopta legi și pentru a coordona politici, inclusiv programul de învățare pe tot parcursul vieții, din care face parte Erasmus. Bugetul pentru Erasmus este stabilit în comun de către Consiliu și Parlamentul European pentru o perioadă de șapte ani. Finanțarea actuală a programului Erasmus este de aproximativ 450 de milioane EUR pe an. În al doilea rând, autoritățile naționale cofinanțează costurile de funcționare ale propriilor agenții naționale și supraveghează punerea în aplicare a programului Erasmus în țara lor. Comisia Europeană este asistată în punerea în aplicare a programului de învățare de-a lungul vieții de Comitetul privind învățarea pe tot parcursul vieții, care este format din reprezentanți ai statelor membre. În sfârșit, instituțiile de învățământ superior trebuie să fie recunoscute de către autoritățile naționale pentru a fi în măsură să se califice pentru Carta Universitară Erasmus pentru a participa la programul Erasmus.

7. Ce este Erasmus pentru toți?

Erasmus pentru toți este un nou program propus de Comisia Europeană pentru educație, formare, tineret și sport. El ar trebui să înceapă în 2014 și ar spori considerabil fondurile alocate pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor. Erasmus pentru toți se bazează pe ipoteza că investițiile în educație și formare reprezintă factorul cheie pentru valorificarea potențialului cetățenilor de a-și extinde dezvoltarea personală, de a acumula noi competențe și de a-și ameliora perspectivele de ocupare a unui loc de muncă.

Erasmus pentru toți va avea o structură raționalizată care va îmbunătăți eficacitatea, ceea ce se va traduce prin mai multe burse pentru studenți, stagiari, cadre didactice, etc. Posibilitățile de mobilitate și cooperare se vor multiplica semnificativ în cadrul noului program: în special, vor fi disponibile mai multe finanțări pentru studii, stagii, activități de predare și voluntariat în străinătate pentru studenții din învățământul superior și profesional, stagiari, cadre didactice, formatori și lucrători în domeniul tineretului. De asemenea, vor exista mai multe oportunități pentru instituțiile de educație și de formare profesională sau pentru organizațiile de tineret de a se angaja în parteneriate pentru schimb de bune practici și cu întreprinderi pentru a promova inovarea și capacitatea de inserție profesională, precum și un sprijin mai important pentru platformele de IT, precum cele de înfrățire online (e-twinning), destinate să stabilească legături între școli și alți prestatori de servicii în domeniul învățământului prin intermediul internetului.

8. În ce mod diferă Erasmus pentru toți de programele existente?

Scopul principal rămâne același – de a îmbunătăți dezvoltarea și competențele oamenilor – și, în ultima instanță, capacitatea lor de inserție profesională, precum și de a sprijini modernizarea sistemelor de educație și formare. Erasmus pentru toți ar înlocui șapte programe existente cu unul singur: vor fi reunite programul existent de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius și Grundtvig), Tineretul în acțiune și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperarea cu țările industrializate).

Principalele obiective ale programelor existente vor fi aceleași (de exemplu, mobilitatea în scop educațional, proiectele de cooperare și sprijinul pentru reforma politicilor), dar acțiunile vor fi mai susținute acolo unde impactul sistemic este mai puternic și unde există o valoare adăugată clară pentru UE. Au fost înaintate, de asemenea, o serie de propuneri inovatoare, de exemplu, sistemul Erasmus de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi, alianțele pentru cunoștințe și alianțele pentru competențele sectoriale. Existența unui program unic va însemna norme și proceduri de aplicare mai simple, precum și evitarea fragmentării și dublării. (A se vedea IP/11/1398).

Din 2007, o medie de 400 000 de persoane pe an primesc granturi din partea UE pentru studiu, formare profesională și acțiuni de voluntariat în străinătate. Conform propunerii Comisiei, această cifră aproape s-ar dubla.

Propunerea Erasmus pentru toți se află în prezent în dezbaterea Consiliului (27 state membre) și a Parlamentului European care vor adopta decizia finală privind cadrul bugetar pentru perioada 2014-2020.

9. Cine beneficiază de programul Erasmus?

10. Unde se găsesc date statistice despre programul Erasmus

Statisticile referitoare la programul Erasmus sunt disponibile pe următorul site internet sau în broșura „Erasmus – fapte, cifre și tendințe – sprijinul Uniunii Europene pentru schimburi de studenți și personal și cooperarea universitară în 2009/2010":

Date statistice: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Brochure: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf

Anexa 1

Ambasadorii Erasmus

„Ambasadorii Erasmus” au fost selectați din cele 33 de țări care participă la program. Au fost aleși un student și un membru al personalului să reprezinte fiecare țară, pe baza impactului pe care Erasmus l-a avut asupra vieții lor profesionale și private; rolul lor este să încurajeze alți studenți și membri ai personalului didactic să profite de oportunitățile pe care acesta le oferă.

Country

Student Ambassador

Staff Ambassador

BE

Marc GOFFART
from University of Ghent
in 1990 (3 months)
to Free University of Amsterdam (Netherlands)

Hugo MARQUANT
Head of International Office and Erasmus Coordinator (1986-2003)
Léonard de Vinci University College

BG

Boryana KLINKOVA
from Burgas Free University
in 2001 (3 months)
to Chemnitz University of Technology (Germany)

Rumyana TODOROVA
Vice-Rector for International Relations
University of Shumen

CZ

Tomas VITVAR
from Czech Technical University in Prague
in 2000 (6 months)
to Cork Institute of Technology (Ireland)

Milada HLAVÁČKOVÁ
Erasmus department coordinator since 1998/99
VŠB – Technical University of Ostrava

DK

Nina SIIG SIMONSEN
from Roskilde University
in 2009 (4 months)
to Mykolas Romeris University (Lithuania)

Connie VÆVER
Lecturer
VIA University College (TEKO Design)

DE

Katja KROHN
from University of Greifswald
in 2007 (5 months)
to University of Oviedo (Spain)

Christiane BIEHL
LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997
University of Cologne

EE

Helen MARGUS
from Tallinn University
in 2005 (5 months)
to University of Ioannina (Greece)

Sirje VIRKUS
Lecturer and Erasmus departmental coordinator
Tallinn University

IE

Jessica GOUGH
from University of Limerick
in 2009 (5 months)
to Autonomous University of Barcelona (Spain)

Miriam BRODERICK
Head of Department of Languages and Cultural Studies
Dublin Institute of Technology

EL

Maria KALIAMBOU
from Aristotle University of Thessaloniki
in 1995 (6 months)
to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany)

Katerina GALANAKI-SPILIOTOPOULOS
Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator
Athens University of Economics and Business

ES

Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ
from Polytechnic University of Valencia
in 2002 (1 year)
to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland)

Fidel CORCUERA MANSO
Vice-Rector of International relations
University of Zaragoza

FR

Julien PEA
from University of Franche-Comté
2003 (9 months)
to University of Birmingham (UK)

Nathalie BRAHIMI
Lecturer
Lycée Ozenne

IT

Maurizio OLIVIERO
from University of Perugia
in 1988 (9 months)
to University of Alicante (Spain)

Ann Katherine ISAACS
Lecturer
University of Pisa

CY

Stavroulla ANTONIOU
from University of Cyprus
in 2004 (6 months)
to Roma Tre University (Italy)

Maria HADJIMATHEOU
LLP/Erasmus institutional coordinator
University of Cyprus

LV

Madara APSALONE
from University of Latvia
in 2006 (5 months)
to Copenhagen Business School (Denmark)

Aleksejs NAUMOVS
Rector
Art Academy of Latvia

LT

Tadas ZUKAS
from Mykolas Romeris University
in 2001 (6 months)
to Christian Albrechts University of Kiel (Germany)

Vilma LEONAVICIENE
Lecturer
Vilnius Pedagogical University

LU

Matthieu CISOWSKI
from Paris IV – Sorbonne
in 2000
to Bremen University (Germany)

Lucien KERGER
Vice-President
University of Luxembourg

HU

Piroska BAKOS
from University of Pécs
in 1998
to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany)

Mária DUDÁS
Lecturer and institutional coordinator
Óbuda University

MT

David FRIGGIERI
from University of Malta
in 2000 (7 months)
to University of Rennes I (France)

John SCHRANZ
Lecturer
University of Malta

NL

Désirée MAJOOR
from Utrecht University
in 1987 (6 months)
to Bologna University (Italy)

Bram PEPER
Lecturer
Erasmus University Rotterdam

AT

René KREMSER
from Vorarlberg University of Applied Sciences
in 2005 (5 months)
to VAMK University of Applied Sciences (Finland)

Elena LUPTAK
Docent and Erasmus departmental coordinator
Konservatorium Wien University

PL

Diana DMUCHOWSKA
from Medical University of Bialystok
in 2005 (1 year)
to University of Duisburg-Essen (Germany)

Ryszard ZAMORSKI
Vice-Dean
Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences

PT

Filipe ARAÚJO
from Catholic University of Portugal
in 1999 (10 months)
to LUMSA University (Italy)

José MARAT-MENDES
Lecturer
New University of Lisbon

RO

Laura Adelina POPA
from Academy of Economic Studies Bucharest
in 2008 (10 months)
to Istanbul University

Ion VISA
Rector
Transilvania University of Brasov

SI

Jure KUMLJANC
from Faculty of Tourism Studies Portorož
in 2007 (6 months)
to University College Birmingham (UK)

Vesna RIJAVEC
Lecturer
University of Maribor

SK

Jana VITVAROVÁ
from University of Žilina
in 2000 (5 months)
to National Institute of Telecommunications, Evry (France)

Jozef RISTVEJ
Vice-Dean for Development and International Relations
University of Žilina

FI

Elina YLIPELKONEN
from Seinäjoki University of Applied Sciences
in 2006
to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany)

Paula PIETILÄ
Disability Coordinator
University of Turku

SE

Karl-Fredrik AHLMARK
from University of Gothenburg
in 2008 (6 months)
to Loughborough University (UK)

Hans ÅHL
Swedish and Swedish as a second language
Erasmus Intensive Language Course coordinator
Mid Sweden University

UK

Kate SAMWAYS
from Cardiff University
in 2008 (10 months)
to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy)

Julia KENNEDY
Erasmus institutional coordinator
Robert Gordon University

HR

Jelena SIMIĆ
from University of Rijeka
in 2010 (4 months)
to University of Wrocław (Poland)

Katica ŠIMUNOVIĆ
Erasmus Faculty coordinator
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

TR

Begum YURDAKOK
from Ankara University
in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange)
to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden)

Mr. Mustafa ÇOBAN
Lecturer
Akdeniz University Vocational High School of Health Services

IS

Ásgerður KJARTANSDÓTTIR
from University of Iceland
in 1997 (5 months)
to Umeå University (Sweden)

Guðmundur HÁLFDANARSON
Lecturer
University of Iceland

LI

Gerold BÜCHEL
from University of Liechtenstein
in 2001 (6 months)
to Catholic University of Lyon (France)

Hansjörg HILTI
Lecturer
University of Liechtenstein

NO

Frederik STRAND SARDINOUX
from INSA Toulouse
in 2008 (6 months)
to Norwegian University of Science and Technology

Wolfgang LASCHET
EU Programme coordinator
Norwegian University of Science and Technology

CH

Marco AMHERD
from Zurich University of the Arts
in 2011 ( 10 months)
to CESMD Toulouse (Centre d'Etudes supérieures Musique et Danse)

Antoinette CHARON WAUTERS
Lecturer and International Relations coordinator
University of Lausanne


Side Bar