Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/54

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012.

Συχνές ερωτήσεις: Πρόγραμμα Erasmus

(IP/12/83)

1. Τι είναι μια «περίοδος κινητικότητας» Erasmus και ποιος καθορίζει ποιο θα είναι το περιεχόμενό της;

Μια περίοδος σπουδών Erasmus διαρκεί 3-12 μήνες και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών του φοιτητή στο πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται ή από άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μια ικανοποιητικά ολοκληρωμένη περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να έχει πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, όπως προβλέπεται στη «συμφωνία μάθησης», η οποία υπογράφεται από τον φοιτητή, το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέλευσης και το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποδοχής. Η συμφωνία μάθησης είναι ένα είδος σύμβασης που πρέπει να συμπληρωθεί πριν από την έναρξη της περιόδου σπουδών. Στη συμφωνία αναφέρεται ακριβώς ποιες ενότητες σπουδών θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής. Στο τέλος της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το ίδρυμα υποδοχής καθώς και το ίδρυμα προέλευσης παρέχουν στον σπουδαστή του Erasmus μια έκθεση στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο συμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό.

Τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό χάρτη Εrasmus και να αναγνωρίζονται από τις εθνικές αρχές της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους. Ο πανεπιστημιακός χάρτης Erasmus αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος με τον καθορισμό θεμελιωδών αρχών και υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούνται από τα οικεία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπουδαστές που είναι κάτοχοι διευρυμένου πανεπιστημιακού χάρτη Erasmus μπορούν επίσης να επωφελούνται από περίοδο εργασίας (πρακτική άσκηση) σε μια επιχείρηση ή οργανισμό στο εξωτερικό. Πλήρης αναγνώριση πρέπει να δοθεί από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέλευσης για την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, με βάση μια «συμφωνία κατάρτισης» που εγκρίνεται από όλα τα μέρη πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας.

2. Πως υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας κινητικότητας σπουδαστών του Erasmus;

Προκειμένου να συμμετάσχει στο σύστημα ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus, ο σπουδαστής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να είναι εγγεγραμμένος σε ένα συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα φοιτώντας σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών το οποίο καταλήγει σε ένα τίτλο ή δίπλωμα (συμπεριλαμβανομένου του διδακτορικού επιπέδου) σε μία από τις 33 συμμετέχουσες χώρες (EΕ 27 + Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία)

  • να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον το πρώτο έτος των τριτοβάθμιων σπουδών του/της (αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει για τις θέσεις εργασίας).

Η συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων της ΕΕ και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Το γραφείο διεθνών σχέσεων ή το γραφείο Erasmus του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης είναι το πρώτο σημείο επαφής για πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της υποτροφίας Erasmus. Μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις ανταλλαγές Erasmus στις οποίες συμμετέχει το εν λόγω ίδρυμα.

3. Πόσοι σπουδαστές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus;

Οι ανταλλαγές σπουδαστών μέσω του προγράμματος Erasmus έχουν αυξηθεί σταθερά από την έναρξή του το 1987 και μετά και αναμένεται ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων θα ανέλθει στα 3 εκατομμύρια στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012/2013.

Πρόοδος στην επίτευξη του στόχου κινητικότητας 3 εκατομμυρίων σπουδαστών

Κατανομή των εξερχόμενων σπουδαστών που σπουδάζουν ή των σπουδαστών που τοποθετούνται σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό 2009-2010

4. Ποιο είναι το ποσό της υποτροφίας που χορηγείται στους σπουδαστές του Erasmus;

Ο μέσος όρος της υποτροφίας Erasmus μηνιαίως ήταν 254 ευρώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009/10. Η ζήτηση υπερβαίνει έντονα τη διαθεσιμότητα των υποτροφιών στις περισσότερες χώρες. Περισσότεροι από 213 000 σπουδαστές έλαβαν υποτροφίες Erasmus για να σπουδάσουν ή να επωφεληθούν από περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό το 2009/10 – αύξηση κατά 7,4% (και νέο ρεκόρ) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι υποτροφίες χορηγούνται στους σπουδαστές αφού υποβληθούν σε διαδικασία επιλογής στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της προέλευσής τους και μετά την αποδοχή τους από το ίδρυμα υποδοχής ή από την εταιρεία (για ασκούμενους). Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποδέχεται τους σπουδαστές δεν πρέπει να τους χρεώσει δίδακτρα, όρος που είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Erasmus.

Το ποσό της υποτροφίας διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη και δεν αποσκοπεί στο να καλύψει όλα τα έξοδα του σπουδαστή. Αντίθετα, στόχος της είναι η αντιστάθμιση ενός μέρους της διαφοράς του κόστους διαβίωσης στην άλλη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει ένα ανώτατο ποσό για τη μηνιαία υποτροφία ανά χώρα προορισμού· εναπόκειται στους εθνικούς φορείς που εφαρμόζουν το Erasmus και στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποφασίσουν ποιο θα είναι το ποσό της υποτροφίας. Οι περισσότεροι φορείς αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή αύξηση του αριθμού των δικαιούχων (σπουδαστές και προσωπικό), μολονότι μερικοί προτιμούν να καταβάλλουν υψηλότερη υποτροφία σε λιγότερους παραλήπτες. Οι εθνικοί φορείς και τα ιδρύματα προέλευσης μπορούν, π.χ., να λάβουν υπόψη το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο του σπουδαστή και την απόσταση μεταξύ της χώρας του και των ιδρυμάτων υποδοχής. Η υποτροφία Erasmus μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετα κονδύλια που παρέχονται από το πανεπιστήμιο, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Συνεχώς περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις προτείνουν υποτροφίες κινητικότητας και συνεχώς περισσότεροι σπουδαστές έχουν πλέον πρόσβαση σε δάνεια για σπουδαστές από μια τράπεζα.

5. Είναι αλήθεια ότι το Erasmus υποστηρίζει επίσης την κινητικότητα προσωπικού και τα μαθήματα γλωσσών;

Ναι. Οι επονομαζόμενες «αποκεντρωμένες ενέργειες» για την προώθηση ατομικής κινητικότητας, που διαχειρίζονται οι εθνικές υπηρεσίες στις 33 συμμετέχουσες χώρες, περιλαμβάνουν την κινητικότητα του προσωπικού του Erasmus για διδασκαλία και κατάρτιση, τα εντατικά προγράμματα Erasmus και τα εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus.

Κινητικότητα προσωπικού στα πλαίσια του Erasmus

Η εξεύρεση θέσεων διδασκαλίας παρέχει στο διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα να διανύσουν μια διδακτική περίοδο στο εξωτερικό. Αυτή η περίοδος μπορεί να διαρκέσει από 1 ημέρα (τουλάχιστον 5 ώρες διδασκαλίας) έως 6 εβδομάδες σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλη χώρα. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η αριστεία στη διδασκαλία και στη διεθνή συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κινητικότητα του προσωπικού ανέρχεται στο 8% του συνολικού προϋπολογισμού του Erasmus. Το ακαδημαϊκό έτος 2009/10 το Erasmus χρηματοδότησε 29 031 θέσεις διδασκαλίας και 8 745 μαθήματα επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση προσωπικού παρέχεται επίσης σε μη διδάσκον προσωπικό.

Αύξηση των αριθμών κινητικότητας προσωπικού από το 2007/08 έως το 2009/10

Εντατικά προγράμματα και εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus

Ένα εντατικό πρόγραμμα είναι ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο συμμετέχουν σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τρεις τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες. Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από 10 συνεχόμενες πλήρεις ημέρες έως 6 εβδομάδες θεματικής εργασίας. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία θεμάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να διδαχθούν στα επιμέρους ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δοθεί η δυνατότητα σε σπουδαστές και καθηγητές να συνεργάζονται σε πολυεθνικές ομάδες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των εντατικών προγραμμάτων Erasmus είναι διεπιστημονικές και πολυεπιστημονικές, καινοτόμες προσεγγίσεις. 12 606 σπουδαστές και 4 378 διδάσκοντες συμμετείχαν σε 384 εντατικά προγράμματα το 2009/10.

Εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus: η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει εξειδικευμένα μαθήματα στις λιγότερο διαδεδομένες και διδασκόμενες γλώσσες. Διοργανώνονται σε χώρες στις οποίες οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται ως γλώσσες διδασκαλίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστιλιάνικα) δεν είναι επιλέξιμες γλώσσες για εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus. Ο στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να προετοιμαστούν γλωσσικά και πολιτιστικά οι μελλοντικοί σπουδαστές του Erasmus στη χώρα υποδοχής για την περίοδο κινητικότητας. 5 386 σπουδαστές συμμετείχαν σε 361 εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus το 2009/10.

Άλλες δράσεις

Οι «κεντρικές δράσεις», όπως δίκτυα, πολυμερή σχέδια και συνοδευτικά μέτρα τελούν υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Χρησιμεύουν στην ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων ενδιαφερομένων μερών (όπως οι επιχειρήσεις) στον εκσυγχρονισμό διάφορων πτυχών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην εφαρμογή καθώς και στη χάραξη πολιτικής στον εν λόγω τομέα.

Επίκεντρο των χρηματοδοτούμενων σχεδίων πανεπιστημιακής συνεργασίας Erasmus από το 2007 έως τo 2010

Οι πολιτικές προτεραιότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εξετάζονται από σχέδια συνεργασίας του Erasmus από το 2007 έως το 2010

6. Ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών στο Erasmus;

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμβάλλουν σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει τους εθνικούς υπουργικούς αντιπροσώπους στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση νομοθεσίας και τον συντονισμό των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος διά βίου μάθησης, μέρος του οποίου αποτελεί το πρόγραμμα Erasmus. Ο προϋπολογισμός του Erasmus αποφασίζεται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περίοδο επτά ετών. Τα σημερινά κονδύλια του Erasmus ανέρχονται περίπου σε 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεύτερον, οι εθνικές αρχές συγχρηματοδοτούν τις δαπάνες λειτουργίας του εθνικού οργανισμού τους και επιβλέπουν επίσης την υλοποίηση του Erasmus στη χώρα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται στην υλοποίηση του προγράμματος διά βίου μάθησης από την επιτροπή διά βίου μάθησης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Τέλος, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να αναγνωρίζονται από τις εθνικές αρχές, για να είναι σε θέση να συμπεριληφθούν στον πανεπιστημιακό χάρτη Erasmus προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus.

7. Τι είναι το Erasmus για όλους;

Το Erasmus για όλους είναι το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής υποστήριξης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Θα ξεκινήσει το 2014 και θα αυξήσει σημαντικά τα κονδύλια που διατίθενται για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Το Erasmus για όλους βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη του δυναμικού των ανθρώπων να αυξήσουν την προσωπική τους εξέλιξη, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους απασχόλησης.

Το Εrasmus για όλους θα έχει ορθολογική διάρθρωση με την οποία θα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχονται περισσότερες υποτροφίες σε φοιτητές, ασκούμενους, εκπαιδευτικούς και άλλους. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος θα ενισχυθούν σημαντικά οι ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας: συγκεκριμένα, θα διατίθεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία και ευκαιρίες εθελοντισμού στο εξωτερικό για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, τους ασκούμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους επιμορφωτές και τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους. Επίσης, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή οι οργανώσεις νεολαίας θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε συμπράξεις για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και σε συμπράξεις με επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της απασχολησιμότητας, καθώς και μεγαλύτερη υποστήριξη για πλατφόρμες πληροφορικής, όπως την ηλεκτρονική αδελφοποίηση (e-twinning), σχετικά με τη σύνδεση των σχολείων και άλλων φορέων παροχής εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου.

8. Σε τι διαφέρει το Erasmus για όλους από τα τρέχοντα προγράμματα;

Ο κύριος στόχος παραμένει ο ίδιος – η βελτίωση της εξέλιξης και των δεξιοτήτων των ατόμων – και κατ' επέκταση, της απασχολησιμότητάς τους - καθώς επίσης και η υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Erasmus για όλους θα αντικαταστήσει επτά υπάρχοντα προγράμματα με ένα: συνενώνει το υπάρχον πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius και Grundtvig), το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες).

Οι κύριοι στόχοι των υπαρχόντων προγραμμάτων θα συνεχιστούν (δηλ. η μαθησιακή κινητικότητα, τα σχέδια συνεργασίας και η υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων), αλλά οι ενέργειες θα ενισχυθούν εκεί όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος συστημικός αντίκτυπος καθώς και σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν επίσης μερικές νέες καινοτόμες προτάσεις, όπως το πρόγραμμα εγγυήσεων φοιτητικών δανείων Erasmus για μεταπτυχιακές σπουδές, οι συμμαχίες γνώσης και οι συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων. Η ύπαρξη ενός και μόνον προγράμματος συνεπάγεται απλούστερους κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής, ενώ αποφεύγεται ο κατακερματισμός και η αλληλεπικάλυψη. (Βλέπε IP/11/1398).

Από το 2007, κατά μέσον όρο 400 000 άτομα το χρόνο έχουν λάβει υποτροφίες από την ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση και δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο αριθμός αυτός σχεδόν θα διπλασιαστεί.

Η εν λόγω πρόταση για το Erasmus για όλους συζητείται, επί του παρόντος, από το Συμβούλιο (27 κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

9. Ποιος επωφελείται από το πρόγραμμα Erasmus (* Εκτιμώμενα στοιχεία)

10. Που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο ή στο φυλλάδιο «Erasmus – στοιχεία, αριθμοί & τάσεις – Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανταλλαγές σπουδαστών και προσωπικού καθώς και στην πανεπιστημιακή συνεργασία το 2009/2010»:

Στατιστικές: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Φυλλάδιο: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf

Παράρτημα 1

Οι πρέσβεις του προγράμματος Erasmus

«Πρέσβεις του Erasmus» έχουν επιλεγεί στις 33 χώρες που συμμετείχαν στο σύστημα. Ένας σπουδαστής και ένα μέλος του προσωπικού έχουν επιλεγεί για να αντιπροσωπεύουν κάθε χώρα, με βάση τον αντίκτυπο που είχε το Erasmus στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή τους· ο ρόλος τους είναι να ενθαρρύνουν άλλους σπουδαστές και μέλη του προσωπικού να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Χώρα

Σπουδαστής-πρέσβης

Προσωπικό-πρέσβης

BE

Marc GOFFART
from University of Ghent
in 1990 (3 months)
to Free University of Amsterdam (Netherlands)

Hugo MARQUANT
Head of International Office and Erasmus Coordinator (1986-2003)
Léonard de Vinci University College

BG

Boryana KLINKOVA
from Burgas Free University
in 2001 (3 months)
to Chemnitz University of Technology (Germany)

Rumyana TODOROVA
Vice-Rector for International Relations
University of Shumen

CZ

Tomas VITVAR
from Czech Technical University in Prague
in 2000 (6 months)
to Cork Institute of Technology (Ireland)

Milada HLAVÁČKOVÁ
Erasmus department coordinator since 1998/99
VŠB – Technical University of Ostrava

Nina SIIG SIMONSEN
from Roskilde University
in 2009 (4 months)
to Mykolas Romeris University (Lithuania)

Connie VÆVER
Lecturer
VIA University College (TEKO Design)

DE

Katja KROHN
from University of Greifswald
in 2007 (5 months)
to University of Oviedo (Spain)

Christiane BIEHL
LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997
University of Cologne

EE

Helen MARGUS
from Tallinn University
in 2005 (5 months)
to University of Ioannina (Greece)

Sirje VIRKUS
Lecturer and Erasmus departmental coordinator
Tallinn University

IE

Jessica GOUGH
from University of Limerick
in 2009 (5 months)
to Autonomous University of Barcelona (Spain)

Miriam BRODERICK
Head of Department of Languages and Cultural Studies
Dublin Institute of Technology

EL

Maria KALIAMBOU
from Aristotle University of Thessaloniki
in 1995 (6 months)
to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany)

Katerina GALANAKI-SPILIOTOPOULOS
Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator
Athens University of Economics and Business

ES

Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ
from Polytechnic University of Valencia
in 2002 (1 year)
to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland)

Fidel CORCUERA MANSO
Vice-Rector of International relations
University of Zaragoza

FR

Julien PEA
from University of Franche-Comté
2003 (9 months)
to University of Birmingham (UK)

Nathalie BRAHIMI
Lecturer
Lycée Ozenne

IT

Maurizio OLIVIERO
from University of Perugia
in 1988 (9 months)
to University of Alicante (Spain)

Ann Katherine ISAACS
Lecturer
University of Pisa

CY

Stavroulla ANTONIOU
from University of Cyprus
in 2004 (6 months)
to Roma Tre University (Italy)

Maria HADJIMATHEOU
LLP/Erasmus institutional coordinator
University of Cyprus

LV

Madara APSALONE
from University of Latvia
in 2006 (5 months)
to Copenhagen Business School (Denmark)

Aleksejs NAUMOVS
Rector
Art Academy of Latvia

LT

Tadas ZUKAS
from Mykolas Romeris University
in 2001 (6 months)
to Christian Albrechts University of Kiel (Germany)

Vilma LEONAVICIENE
Lecturer
Vilnius Pedagogical University

LU

Matthieu CISOWSKI
from Paris IV – Sorbonne
in 2000
to Bremen University (Germany)

Lucien KERGER
Vice-President
University of Luxembourg

HU

Piroska BAKOS
from University of Pécs
in 1998
to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany)

Mária DUDÁS
Lecturer and institutional coordinator
Óbuda University

MT

David FRIGGIERI
from University of Malta
in 2000 (7 months)
to University of Rennes I (France)

John SCHRANZ
Lecturer
University of Malta

NL

Désirée MAJOOR
from Utrecht University
in 1987 (6 months)
to Bologna University (Italy)

Bram PEPER
Lecturer
Erasmus University Rotterdam

AT

René KREMSER
from Vorarlberg University of Applied Sciences
in 2005 (5 months)
to VAMK University of Applied Sciences (Finland)

Elena LUPTAK
Docent and Erasmus departmental coordinator
Konservatorium Wien University

PL

Diana DMUCHOWSKA
from Medical University of Bialystok
in 2005 (1 year)
to University of Duisburg-Essen (Germany)

Ryszard ZAMORSKI
Vice-Dean
Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences

PT

Filipe ARAÚJO
from Catholic University of Portugal
in 1999 (10 months)
to LUMSA University (Italy)

José MARAT-MENDES
Lecturer
New University of Lisbon

RO

Laura Adelina POPA
from Academy of Economic Studies Bucharest
in 2008 (10 months)
to Istanbul University

Ion VISA
Rector
Transilvania University of Brasov

SI

Jure KUMLJANC
from Faculty of Tourism Studies Portorož
in 2007 (6 months)
to University College Birmingham (UK)

Vesna RIJAVEC
Lecturer
University of Maribor

SK

Jana VITVAROVÁ
from University of Žilina
in 2000 (5 months)
to National Institute of Telecommunications, Evry (France)

Jozef RISTVEJ
Vice-Dean for Development and International Relations
University of Žilina

FI

Elina YLIPELKONEN
from Seinäjoki University of Applied Sciences
in 2006
to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany)

Paula PIETILÄ
Disability Coordinator
University of Turku

SE

Karl-Fredrik AHLMARK
from University of Gothenburg
in 2008 (6 months)
to Loughborough University (UK)

Hans ÅHL
Swedish and Swedish as a second language
Erasmus Intensive Language Course coordinator
Mid Sweden University

UK

Kate SAMWAYS
from Cardiff University
in 2008 (10 months)
to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy)

Julia KENNEDY
Erasmus institutional coordinator
Robert Gordon University

HR

Jelena SIMIĆ
from University of Rijeka
in 2010 (4 months)
to University of Wrocław (Poland)

Katica ŠIMUNOVIĆ
Erasmus Faculty coordinator
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

TR

Begum YURDAKOK
from Ankara University
in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange)
to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden)

Mr. Mustafa ÇOBAN
Lecturer
Akdeniz University Vocational High School of Health Services

IS

Ásgerður KJARTANSDÓTTIR
from University of Iceland
in 1997 (5 months)
to Umeå University (Sweden)

Guðmundur HÁLFDANARSON
Lecturer
University of Iceland

LI

Gerold BÜCHEL
from University of Liechtenstein
in 2001 (6 months)
to Catholic University of Lyon (France)

Hansjörg HILTI
Lecturer
University of Liechtenstein

NO

Frederik STRAND SARDINOUX
from INSA Toulouse
in 2008 (6 months)
to Norwegian University of Science and Technology

Wolfgang LASCHET
EU Programme coordinator
Norwegian University of Science and Technology

CH

Marco AMHERD
from Zurich University of the Arts
in 2011 ( 10 months)
to CESMD Toulouse (Centre d'Etudes supérieures Musique et Danse)

Antoinette CHARON WAUTERS
Lecturer and International Relations coordinator
University of Lausanne


Side Bar