Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/54

V Bruselu dne 30. ledna 2012

Program Erasmus – často kladené otázky

(IP/12/83)

1. Co je to studijní pobyt Erasmus a kdo určuje, co bude jeho obsahem?

Studijní pobyt Erasmus trvá 3–12 měsíců a započítává se do studia na domovské vysoké škole. Výsledky úspěšně zakončeného studijního pobytu v zahraničí musí být plně uznány, jak je stanoveno ve „studijní smlouvě“, kterou podepisuje student, domovská instituce a hostitelská instituce. Studijní smlouva je dohoda, která se podepisuje před začátkem studijního pobytu. Stanoví se v ní konkrétní studijní program. Na konci studijního pobytu v zahraničí hostitelská instituce vystaví pro studenta i pro jeho domovskou instituci zprávu s výsledky dohodnutého studijního programu.

Univerzity a další instituce vysokoškolského vzdělávání, které se programu Erasmus účastní, musí být držiteli listiny Erasmus University Charter a musí být akreditovány vnitrostátními orgány země, v níž sídlí. Účelem listiny Erasmus University Charter je zajistit kvalitu programu Erasmus stanovením hlavních zásad a závazků, které dotčené instituce musí přijmout a dodržovat.

Studenti zapsaní na vysoké (vyšší odborné) škole, která získala tzv. „rozšířenou“ listinu Erasmus University Charter, mohou také využít možnost pracovní stáže v zahraničí. Domovská instituce musí plně uznat dobu strávenou v zahraničí na základě „smlouvy o stáži“, na níž se dohodnou všechny strany před začátkem období mobility.

2. Jak žádat o stipendium na mobilitu studentů v rámci programu Erasmus?

Student, který se chce účastnit výměnného studijního programu Erasmus, musí splnit tyto podmínky:

  • je zapsán do akreditovaného studijního programu ukončeného diplomem (včetně doktorského studia) v instituci vysokoškolského vzdělávání, která je do programu zapojena, v jedné z 33 zemí účastnících se programu (EU-27 + Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

  • úspěšně dokončil alespoň první rok studia (tato podmínka se netýká stáží).

Programu Erasmus se účastní převážná většina vysokých škol a ostatních institucí vysokoškolského vzdělávání v EU. Prvním kontaktním místem pro informace o tom, jak získat stipendium v rámci programu Erasmus, je zahraniční oddělení nebo útvar pro program Erasmus příslušné domovské instituce vysokoškolského vzdělávání. Ty mohou poskytnout informace o všech výměnách v rámci programu Erasmus, do kterých je instituce zapojena.

3. Kolik studentů se již programu Erasmus zúčastnilo?

Počet výměnných pobytů studentů v rámci programu Erasmus od jeho zahájení v roce 1987 stále roste a očekává se, že v akademickém roce 2012/2013 celkový počet účastníků dosáhne 3 milionů.

Cesta k dosažení cíle 3 milionů studentů využívajících mobilitu

Zastoupení studentů účastnících se studijních pobytů nebo stáží v zahraničí v letech 2009–2010

4. Jak vysoké stipendium dostávají studenti programu Erasmus?

Průměrné měsíční stipendium programu Erasmus v akademickém roce 2009/10 činilo 254 EUR. Ve většině zemí poptávka výrazně převyšuje počet stipendií, která jsou k dispozici. V akademickém roce 2009/10 získalo stipendium v rámci programu Erasmus na studium či stáž více než 213 000 studentů, což představuje nárůst o 7,4 % (a nový rekord) oproti předchozímu roku.

Stipendia jsou studentům udělována na základě výběrového řízení v jejich domovské instituci a poté, co s jejich přijetím vyjádří souhlas hostitelská instituce nebo (v případě stáží) hostitelská společnost. Hostitelská instituce nesmí od studentů vybírat žádné školné, což je základní zásadou programu Erasmus.

Výše stipendia se v jednotlivých zemích liší a není určena k pokrytí všech výdajů studenta. Ve skutečnosti je jejím účelem částečně vyrovnat rozdíl životních nákladů v jiné zemi.

Evropská komise stanoví strop pro měsíční stipendium podle země určení. O výši konkrétního stipendia rozhodují národní agentury pro program Erasmus a příslušné vzdělávací instituce. Většina z nich se snaží rozdělit prostředky mezi co nejvíce příjemců (studentů a zaměstnanců), ačkoli některé raději přidělí vyšší stipendia menšímu počtu příjemců. Národní agentury a domovské instituce mohou například vzít v úvahu sociálně-ekonomické zázemí studenta a vzdálenost mezi domovskou a hostitelskou institucí. Stipendium Erasmus lze kombinovat s dalšími finančními prostředky od příslušné školy, od členských států, regionů či jiných veřejných či soukromých subjektů. Stipendia na mobilitu nabízí stále více soukromých společností a stále více studentů má přístup ke studentským půjčkám od bank.

5. Je pravda, že program Erasmus rovněž podporuje mobilitu zaměstnanců a nabízí jazykové kurzy?

Ano. Takzvané „decentralizované aktivity“ na podporu individuální mobility, které pořádají národní agentury 33 zúčastněných zemí, zahrnují mobilitu zaměstnanců na výukové pobyty a školení, intenzivní programy Erasmus a intenzivní jazykové kurzy Erasmus.

Erasmus – mobilita zaměstnanců

Hostování v rámci programu Erasmus umožňuje vyučujícím výukový pobyt v zahraničí. Jedná se o nejméně 1 den (alespoň 5 vyučovacích hodin) a maximálně 6 týdnů výuky v instituci vysokoškolského vzdělávání v jiné zemi. Cílem je podporovat výuku špičkové úrovně a mezinárodní spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání. Mobilita zaměstnanců tvoří 8 % celkového rozpočtu programu Erasmus. V akademickém roce 2009/10 bylo z programu Erasmus financováno 29 031 výukových pobytů a 8 745 školení. Školení se mohou kromě vyučujících účastnit i další zaměstnanci.

Nárůst čísel mobility zaměstnanců mezi obdobími 2007/08 a 2009/10

Intenzivní programy Erasmus a intenzivní jazykové kurzy

Intenzivní programy jsou krátké studijní programy, kterých se účastní vysokoškolští studenti a vyučující z vysokoškolských institucí z nejméně tří zemí, jež se na programu podílí. Mohou trvat 10 celých po sobě jdoucích dnů až 6 týdnů, během nichž se účastníci věnují určitému tématu. Cílem je podpořit výuku témat, která by jinak nemusela být na příslušných školách vyučována, a umožnit studentům a učitelům spolupracovat v rámci mezinárodních skupin. Hlavním rysem intenzivních programů Erasmus je interdisciplinární, multidisciplinární a inovativní přístup. V období 2009/10 proběhlo celkem 384 intenzivních programů, jichž se zúčastnilo 12 606 studentů a 4 378 učitelů.

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus V rámci této iniciativy jsou pořádány specializované kurzy méně rozšířených a méně vyučovaných jazyků. Tyto kurzy se konají v zemích, kde jsou tyto jazyky používány jako výukové jazyky na vysokých školách. Angličtina, němčina, francouzština a španělština (kastilština) v intenzivních jazykových kurzech programu Erasmus vyučovány být nemohou. Cílem intenzivních jazykových kurzů Erasmus je připravit po jazykové a kulturní stránce budoucí studenty programu Erasmus na pobyt v hostitelské zemi. V období 2009/10 proběhlo celkem 361 intenzivních jazykových kurzů Erasmus, jichž se zúčastnilo 5 386 studentů.

Další aktivity

Tzv. centralizované aktivity, jako jsou různé sítě, multilaterální projekty a doprovodné aktivity, má na starosti Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Cílem těchto specifických aktivit mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a dalšími stranami (např. podniky) je modernizovat různé aspekty vysokoškolského vzdělávání a přispívat k tvorbě a provádění politiky v této oblasti.

Zaměření projektů spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi financovaných z programu Erasmus od roku 2007 do roku 2010

Priority v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jimiž se zabývaly projekty spolupráce v rámci programu Erasmus od roku 2007 do roku 2010

6. Jakou úlohu mají v programu Erasmus členské státy?

Členské státy EU jsou do programu zapojeny na různých úrovních. Za prvé, každý členský stát vysílá do Rady Evropské unie zástupce příslušných ministerstev, aby se podíleli na přijímání předpisů a na koordinaci politik, včetně programu celoživotního učení, jehož je Erasmus součástí. Rozpočet pro program Erasmus schvalují společně Evropský parlament a Rada na období sedmi let. V současné době je na program Erasmus vyčleněno přibližně 450 milionů EUR ročně. Za druhé, vnitrostátní orgány spolufinancují provozní náklady své národní agentury a dohlížejí na plnění programu Erasmus ve své zemi. Evropské Komisi je při provádění programu celoživotního učení nápomocen Výbor pro celoživotní učení, který se skládá ze zástupců členských států. A za třetí, aby mohly získat listinu Erasmus University Charter, což je podmínkou pro účast v programu Erasmus, musí být instituce vysokoškolského vzdělávání akreditovány vnitrostátními orgány.

7. Co je to Erasmus pro všechny?

Erasmus pro všechny je nový program financování pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, který navrhla Evropská komise. Měl by být zahájen v roce 2014 a měl by přinést výrazné navýšení prostředků vyčleněných na rozvoj znalostí a dovedností. Erasmus pro všechny vychází z předpokladu, že investice do vzdělávání a odborné přípravy jsou klíčem k uvolnění potenciálu osobního rozvoje, ke získávání nových dovednosti a k posílení pracovních vyhlídek jednotlivců.

Erasmus pro všechny bude mít racionalizovanou strukturu, která zvýší jeho efektivitu, což přinese více stipendií a grantů pro studenty, stážisty, učitele a ostatní. V rámci nového programu bude výrazně posílena mobilita a spolupráce: zejména bude k dispozici větší objem finančních prostředků na studium, odbornou přípravu, výuku a dobrovolnickou činnost v zahraničí pro vysokoškolské studenty, studenty v rámci odborné přípravy, stážisty, učitele, školitele a osoby pracující s mládeží. Vzdělávací a školicí instituce a organizace mládeže budou mít také více příležitostí navázat partnerství zaměřená na výměnu osvědčených postupů a společně s podniky podporovat inovace a zaměstnatelnost, a také ve větší míře podporovat platformy IT, jako je elektronické partnerství mezi školami, s cílem propojit školy a jiné vzdělávací organizace prostřednictvím internetu.

8. Jak se Erasmus pro všechny liší od stávajících programů?

Hlavní cíl zůstává stejný – aby si účastníci zlepšili své dovednosti, potažmo své vyhlídky na zaměstnání, a také podpora modernizace vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy. Erasmus pro všechny nahradí sedm stávajících programů jedním: spojuje v sobě Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), Mládež v akci, a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a programy dvoustranné spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi).

Hlavní cíle stávajících programů zůstanou beze změny (tj. mobilita učení, projekty spolupráce a podpora reformy politiky pro tuto oblast), avšak aktivity budou posíleny v případech, ve kterých je systémový dopad největší a tam, kde je zřetelně patrná přidaná hodnota EU. Existuje také řada inovativních návrhů, jako je systém záruk za půjčky studentů magisterských studijních programů Erasmus, znalostní aliance a aliance pro dovednosti v odvětví. Sloučení zmíněných programů do jednoho povede ke zjednodušení pravidel a postupů pro podávání přihlášek a rovněž zabrání roztříštěnosti a překrývání programů. (Viz IP/11/1398).

Od roku 2007 obdrželo stipendia či granty EU na studium, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnost v zahraničí průměrně 400 000 zájemců ročně. V případě přijetí návrhu Komise by se tento počet takřka zdvojnásobil.

O návrhu programu Erasmus pro všechny nyní jednají Evropský parlament a Rada (27 členských států), jež rozhodnou o konečné podobě rozpočtového rámce na období 2014–2020.

9. Pro koho je určen program Erasmus?

Cílová skupina

Cíle

Rozpočet 2009/10

Podíl na rozpočtu 2009/10

Počet příjemců
2009/10

Rozpočet* 2012

Počet příjemců*
2012/2013

Studenti vysokých a vyšších odborných škol

Nové znalosti a základní přenositelné dovednosti, které studenti získají během studia či stáže v zahraničí;

Studenti, kteří jsou dobře připravení pro budoucí potřeby trhu práce;

Lepší jazykové dovednosti a porozumění odlišným kulturám.

330 milionů EUR

77 %

213 000 studentů

(z čehož přibližně 20 % absolvovalo stáž v zahraničí)

450 milionů EUR

280 000 studentů


(30 % absolvuje stáže v zahraničí)

Učitelé vysokých a vyšších odborných škol

Lepší kvalita vyučování díky výměně osvědčených postupů a inovativních přístupů k výuce prostřednictvím krátkých výukových pobytů nebo stáží v zahraničí.

21 milionů EUR

5 %

30 500 zahraničních pobytů pro učitele

28 milionů EUR

40 000 zahraničních pobytů pro učitele

Zaměstnanci vysokých a vyšších odborných škol, jiní než učitelé

Podpora mezinárodní spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím krátkých školicích pobytů.

5 milionů EUR

1 %

7 000 pobytů v zahraničí pro zaměstnance, jiné než učitele

7 milionů EUR

9 500 pobytů v zahraničí pro zaměstnance, jiné než učitele

Instituce vysokoškolského vzdělávání

Podpora jejich modernizace a přitažlivosti;

Podpora mezinárodní akademické mobility a spolupráce;

Slaďování programů vzdělávání a odborné přípravy s potřebami trhu práce;

Vytváření příležitostí pro společnou výuku specifických témat.

70 milionů EUR*

16 %*

3 000 institucí

90 milionů EUR

-

Veřejné orgány, sdružení a další zúčastněné strany

Podpora těchto subjektů, aby přispívaly k modernizaci institucí vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím projektů spolupráce, komunikačních iniciativ, průzkumů, výzkumu a podobných iniciativ.

3 miliony EUR*

1 %*

-

4,5 milionu EUR

-

Soukromý sektor

Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím výměny poznatků, včetně vyučování na vysokých (vyšších odborných) školách;

Posilování profesních dovedností a zaměstnatelnosti absolventů stáží

Zapojení zaměstnavatelů a institucí trhu práce do tvorby a uskutečňování inovativních programů.

1 milion EUR*

<1 %*

27 000 hostitelských podniků/organizací

1,5 milionu EUR

-

* odhad

10. Kde najít statistiky týkající se programu Erasmus

Statistiky týkající se programu Erasmus jsou k dispozici na následujících internetových stránkách nebo v příručce „Erasmus – facts, figures & trends – The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2009/2010“ (v angličtině):

Statistiky: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Příručka: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf

Příloha 1

Ambasadoři programu Erasmus

„Ambasadoři programu Erasmus“ jsou zvolení zástupci 33 zemí, které se programu účastní. Za každou zemi byl vybrán jeden student a jeden zaměstnanec, a to na základě vlivu, jaký měla účast v programu Erasmus na jejich profesní a soukromý život; jejich úlohou je podpořit ostatní studenty a zaměstnance, aby využili příležitostí, které program nabízí.

Country

Student Ambassador

Staff Ambassador

BE

Marc GOFFART
from University of Ghent
in 1990 (3 months)
to Free University of Amsterdam (Netherlands)

Hugo MARQUANT
Head of International Office and Erasmus Coordinator (1986-2003)
Léonard de Vinci University College

BG

Boryana KLINKOVA
from Burgas Free University
in 2001 (3 months)
to Chemnitz University of Technology (Germany)

Rumyana TODOROVA
Vice-Rector for International Relations
University of Shumen

CZ

Tomas VITVAR
from Czech Technical University in Prague
in 2000 (6 months)
to Cork Institute of Technology (Ireland)

Milada HLAVÁČKOVÁ
Erasmus department coordinator since 1998/99
VŠB – Technical University of Ostrava

DK

Nina SIIG SIMONSEN
from Roskilde University
in 2009 (4 months)
to Mykolas Romeris University (Lithuania)

Connie VÆVER
Lecturer
VIA University College (TEKO Design)

DE

Katja KROHN
from University of Greifswald
in 2007 (5 months)
to University of Oviedo (Spain)

Christiane BIEHL
LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997
University of Cologne

EE

Helen MARGUS
from Tallinn University
in 2005 (5 months)
to University of Ioannina (Greece)

Sirje VIRKUS
Lecturer and Erasmus departmental coordinator
Tallinn University

IE

Jessica GOUGH
from University of Limerick
in 2009 (5 months)
to Autonomous University of Barcelona (Spain)

Miriam BRODERICK
Head of Department of Languages and Cultural Studies
Dublin Institute of Technology

EL

Maria KALIAMBOU
from Aristotle University of Thessaloniki
in 1995 (6 months)
to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany)

Katerina GALANAKI-SPILIOTOPOULOS
Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator
Athens University of Economics and Business

ES

Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ
from Polytechnic University of Valencia
in 2002 (1 year)
to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland)

Fidel CORCUERA MANSO
Vice-Rector of International relations
University of Zaragoza

FR

Julien PEA
from University of Franche-Comté
2003 (9 months)
to University of Birmingham (UK)

Nathalie BRAHIMI
Lecturer
Lycée Ozenne

IT

Maurizio OLIVIERO
from University of Perugia
in 1988 (9 months)
to University of Alicante (Spain)

Ann Katherine ISAACS
Lecturer
University of Pisa

CY

Stavroulla ANTONIOU
from University of Cyprus
in 2004 (6 months)
to Roma Tre University (Italy)

Maria HADJIMATHEOU
LLP/Erasmus institutional coordinator
University of Cyprus

LV

Madara APSALONE
from University of Latvia
in 2006 (5 months)
to Copenhagen Business School (Denmark)

Aleksejs NAUMOVS
Rector
Art Academy of Latvia

LT

Tadas ZUKAS
from Mykolas Romeris University
in 2001 (6 months)
to Christian Albrechts University of Kiel (Germany)

Vilma LEONAVICIENE
Lecturer
Vilnius Pedagogical University

LU

Matthieu CISOWSKI
from Paris IV – Sorbonne
in 2000
to Bremen University (Germany)

Lucien KERGER
Vice-President
University of Luxembourg

HU

Piroska BAKOS
from University of Pécs
in 1998
to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany)

Mária DUDÁS
Lecturer and institutional coordinator
Óbuda University

MT

David FRIGGIERI
from University of Malta
in 2000 (7 months)
to University of Rennes I (France)

John SCHRANZ
Lecturer
University of Malta

NL

Désirée MAJOOR
from Utrecht University
in 1987 (6 months)
to Bologna University (Italy)

Bram PEPER
Lecturer
Erasmus University Rotterdam

AT

René KREMSER
from Vorarlberg University of Applied Sciences
in 2005 (5 months)
to VAMK University of Applied Sciences (Finland)

Elena LUPTAK
Docent and Erasmus departmental coordinator
Konservatorium Wien University

PL

Diana DMUCHOWSKA
from Medical University of Bialystok
in 2005 (1 year)
to University of Duisburg-Essen (Germany)

Ryszard ZAMORSKI
Vice-Dean
Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences

PT

Filipe ARAÚJO
from Catholic University of Portugal
in 1999 (10 months)
to LUMSA University (Italy)

José MARAT-MENDES
Lecturer
New University of Lisbon

RO

Laura Adelina POPA
from Academy of Economic Studies Bucharest
in 2008 (10 months)
to Istanbul University

Ion VISA
Rector
Transilvania University of Brasov

SI

Jure KUMLJANC
from Faculty of Tourism Studies Portorož
in 2007 (6 months)
to University College Birmingham (UK)

Vesna RIJAVEC
Lecturer
University of Maribor

SK

Jana VITVAROVÁ
from University of Žilina
in 2000 (5 months)
to National Institute of Telecommunications, Evry (France)

Jozef RISTVEJ
Vice-Dean for Development and International Relations
University of Žilina

FI

Elina YLIPELKONEN
from Seinäjoki University of Applied Sciences
in 2006
to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany)

Paula PIETILÄ
Disability Coordinator
University of Turku

SE

Karl-Fredrik AHLMARK
from University of Gothenburg
in 2008 (6 months)
to Loughborough University (UK)

Hans ÅHL
Swedish and Swedish as a second language
Erasmus Intensive Language Course coordinator
Mid Sweden University

UK

Kate SAMWAYS
from Cardiff University
in 2008 (10 months)
to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy)

Julia KENNEDY
Erasmus institutional coordinator
Robert Gordon University

HR

Jelena SIMIĆ
from University of Rijeka
in 2010 (4 months)
to University of Wrocław (Poland)

Katica ŠIMUNOVIĆ
Erasmus Faculty coordinator
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

TR

Begum YURDAKOK
from Ankara University
in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange)
to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden)

Mr. Mustafa ÇOBAN
Lecturer
Akdeniz University Vocational High School of Health Services

IS

Ásgerður KJARTANSDÓTTIR
from University of Iceland
in 1997 (5 months)
to Umeå University (Sweden)

Guðmundur HÁLFDANARSON
Lecturer
University of Iceland

LI

Gerold BÜCHEL
from University of Liechtenstein
in 2001 (6 months)
to Catholic University of Lyon (France)

Hansjörg HILTI
Lecturer
University of Liechtenstein

NO

Frederik STRAND SARDINOUX
from INSA Toulouse
in 2008 (6 months)
to Norwegian University of Science and Technology

Wolfgang LASCHET
EU Programme coordinator
Norwegian University of Science and Technology

CH

Marco AMHERD
from Zurich University of the Arts
in 2011 ( 10 months)
to CESMD Toulouse (Centre d'Etudes supérieures Musique et Danse)

Antoinette CHARON WAUTERS
Lecturer and International Relations coordinator
University of Lausanne


Side Bar