Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

МЕМО/12/54

Брюксел, 30 януари 2012 г.

Често задавани въпроси: Програма „Еразъм“

(IP/12/83)

1. Какво представлява „периодът на обучение“ по програма „Еразъм“ и кой определя какво ще бъде съдържанието му?

Периодът на обучение по програма „Еразъм“ е с продължителност 3—12 месеца и е неразделна част от курса на обучение на студентите в техния собствен университет или друго висше учебно заведение.} Успешно преминалият период на обучение в чужбина подлежи на безусловно академично признаване, в съответствие с предвиденото в „учебното споразумение“, което се подписва от студента и от изпращащото и от приемащото учебно заведение. Учебното споразумение е един вид неформален договор, който се попълва преди да започне периодът на обучение. В него конкретно се посочва кои модули студентът ще изучава. В края на периода на обучение в чужбина приемащото учебно заведение предава на студента по „Еразъм“, а също и на изпращащото учебно заведение, служебна справка с постигнатите от него резултати в рамките на договорената програма за обучение в чужбина.

Университетите и другите институции за висше образование, участващи в програмата „Еразъм“, трябва да притежават университетска харта „Еразъм“ и да са официално признати от националните власти на страната, в която се намират. Университетската харта „Еразъм“ има за цел да гарантира качеството на програмата посредством определяне на основните принципи и задължения, които трябва да бъдат спазвани от съответните учебни заведения.

Студенти, записани във висше учебно заведение, притежаващо разширена университетска харта „Еразъм”, могат да преминат и период на професионално обучение (стаж) в предприятие или организация в чужбина. На безусловно признаване от страна на изпращащото учебно заведение подлежи период на мобилност в чужбина, основаващ се на „споразумение за обучение“, одобрено от всички страни преди да започне този период.

2. Как можете да кандидатствате за безвъзмездни средства /стипендия/ за студентска мобилност по програма „Еразъм“?

За да участва в схемата за обмен на студенти по програма „Еразъм“, студентът трябва да отговаря на следните условия:

  • да е записан в официална учебна програма в участващо висше учебно заведение, завършваща с получаването на степен или диплома (включително докторска степен), в една от 33-те участващи държави (27-те държави-членки на ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария);

  • като минимум успешно да е завършил първата година от следването си (това условие обаче не се прилага по отношение на професионалните стажове).

Огромното мнозинство от университетите и другите висши учебни заведения в ЕС участват в програмата „Еразъм“. Отделът за международни връзки или отделът, отговарящ за програма „Еразъм“, на изпращащото висше учебно заведение е първото административно звено, към което можете да се обърнете за информация за това как да получите стипендия по „Еразъм”. Те са в състояние да предоставят всестранна информация за обмена по програма „Еразъм“, в който участва учебното заведение.

3. Колко студенти досега са се възползвали от възможностите, които предоставя програма „Еразъм“?

Студентският обмен по програма „Еразъм“ постоянно расте от началото ѝ през 1987 г. до наши дни, като през академичната 2012/2013 година се очаква общият брой на участвалите в нея студенти да достигне 3 милиона.

Напредък по постигането на целта за 3 милиона участници в студентска мобилност

Разпределение на заминаващите студенти, учили или преминали стаж във фирми в чужбина в периода 2009—2010 г.

4. Какъв е размерът на стипендията, получавана от студентите по програма „Еразъм“?

Средната месечна стипендия по програма „Еразъм“ през академичната 2009/2010 година беше в размер на 254 евро. В повечето страни търсенето е значително по-голямо от възможностите за отпускане на стипендии. През учебната 2009/2010 година над 213 000 студенти са получили стипендии по програма „Еразъм“ във връзка с обучение или професионален стаж в чужбина, което представлява увеличение със 7,4 % (и ново рекордно постижение) спрямо предишната година.

Отпускането на стипендии на студентите става след като те преминат през процес на подбор в изпращащото висше учебно заведение и след одобрение на кандидатурата им от приемащото учебно заведение или фирма (за стажовете). Приемащото учебно заведение не трябва да събира от студентите никакви такси за обучение, което е основен принцип на програмата „Еразъм“.

Отпуснатата стипендия се различава по размер в отделните страни и не е предназначена да покрие всички разходи на студента. В действителност нейното предназначение е частично да компенсира разликата в издръжката на живота в другата страна.

Европейската комисия установява максималния размер, който не бива да надвишава месечната стипендия в отделните страни по местоназначение, но националните агенции, натоварени с изпълнението на програмата „Еразъм“, и висшите учебни заведения са тези, които решават какъв точно да бъде размерът на стипендията. Повечето от тях се стремят да осигурят максимален брой бенефициенти по програмата (студенти и персонал), докато други предпочитат да отпуснат по‑висока стипендия на сравнително по-малък кръг от получатели. Националните агенции могат, например, да вземат под внимание социално‑икономическия статус на студента и разстоянието между изпращащото и приемащото учебно заведение. Стипендиите по програма „Еразъм“ могат да се съвместят с допълнителни финансови средства, осигурени от университета, държавите-членки, регионите или от други публичноправни или частноправни субекти. Расте броят на частните дружества, които предлагат стипендии за мобилност, и все повече и повече студенти сега имат достъп до студентски заеми от банкови институции.

5. Вярно ли е, че „Еразъм“ подкрепя също така мобилността на персонала и езиковите курсове?

Да. Т.нар. „децентрализирани действия“ за насърчаване на индивидуалната мобилност, осъществявани под ръководството на националните агенции в 33‑те страни участнички, включват мобилност на персонала по „Еразъм“ за целите на преподаването и обучението, интензивни програми по „Еразъм“ и интензивни езикови курсове по „Еразъм“.

Мобилност на персонала по „Еразъм“

Преподавателската мобилност дава възможност на преподавателския състав да преподава в продължение на определен период в чужбина. Този период варира от 1 ден (най-малко 5 учебни часа) до 6 седмици, като преподавателската дейност се осъществява във висше учебно заведение в друга страна. Целта е да се насърчат върховите постижения в областта на преподаването и международното сътрудничество между висшите учебни заведения. Средствата, предназначени за мобилност на персонала, възлизат на 8 % от общия бюджет на програмата „Еразъм“. През академичната 2009/2010 година по линия на „Еразъм” е финансирана преподавателската мобилност на 29 031 участника, както и 8745 индивидуални обучения. В обучение имат право да участват и членове на персонала, които не преподават.

Ръст на показателите за мобилността на персонала в периода от м. август 2007 г. до м. октомври 2009 г.

Интензивни програми по „ Еразъм ” и интензивни езикови курсове

Интензивната програма е краткосрочна програма за обучение, в която участват едновременно студенти и преподавателски състав от висши учебни заведения в поне три страни участнички. Тя може да бъде с продължителност от 10 последователни пълни дни до 6 седмици работа, свързана с конкретна тематика. Целта е да се насърчи преподаването по теми, които иначе може би не биха били преподавани в конкретните висши учебни заведения, както и да се даде възможност на студенти и преподаватели да работят заедно в състава на многонационални групи. Основните отличителни особености на интензивните програми по „Еразъм“ са между- и многодисциплинарните новаторски подходи. През 2009/2010 г. в 384 интензивни програми участваха 12 606 студенти и 4378 учители.

Интензивни езикови курсове по „Еразъм“ — тази инициатива подкрепя специализирани курсове по не толкова широко използваните и преподавани езици. Те биват организирани в страните, в които тези езици се използват като езици, на които се преподава във висшите учебни заведения. Английски, немски, френски и испански (кастилски) език не отговарят на изискванията за включване в интензивните езикови курсове по „Еразъм“. Целта на курсовете е да подготвят в езиково и културологично отношение бъдещи студенти по програма „Еразъм“ в приемащата страна за периода на мобилност. 5386 студенти са участвали в 361 интензивни езикови курсове по „Еразъм“ през 2009/2010 г.

Други действия

„Централизираните действия“, като например мрежи, многостранни проекти и съпътстващи мерки, се осъществяват под ръководството на Изпълнителната агенция на ЕС по въпросите на образованието, аудиовизията и културата. Те служат за развиването на специфични дейности в сътрудничество между висшите учебни заведения и други заинтересовани страни (като например предприятия) с цел модернизиране на различни аспекти на висшето образование и изпълнение на политиката в този сектор, а също и подхранването ѝ с нови идеи.

Основни акценти при финансираните по „Еразъм“ проекти за университетско сътрудничество в периода 2007—2010 г.

Приоритети на политиката в сектора на висшето образование, с оглед на които са осъществявани проектите за сътрудничество по програма „Еразъм“ в периода 2007—2010 г.

6. Каква е ролята на държавите-членки в рамките на програма „Еразъм“?

Държавите-членки на ЕС участват на най-различни равнища. На първо място, всяка държава-членка изпраща своите национални представители на ниво министри в Съвета на Европейския съюз, за да приемат законодателни актове и да координират политиките, включително програмата „Учене през целия живот“, неразделна част от която е и програмата „Еразъм“. Бюджетът на програма „Еразъм“ се приема съвместно от Съвета и Европейския парламент за седемгодишен период. Текущото финансиране по програма „Еразъм“ възлиза на около 450 млн. евро годишно. На второ място, националните власти съфинансират режийните разноски на своята национална агенция и осъществят контрол над изпълнението на програма „Еразъм“ в своята страна. Европейската комисия е подпомагана при изпълнението на програмата „Учене през целия живот“ от Комитета по въпросите на ученето през целия живот, който е съставен от представители на държавите-членки. На последно място, висшите учебни заведения трябва да са официално признати от националните власти, за да имат възможността да получат университетска харта „Еразъм“, чието притежание е предпоставка за участието им в програмата „Еразъм“.

7. Какво е „Еразъм за всички“?

„Еразъм за всички“ е новата програма за финансова подкрепа, предложена от Европейската комисия в сектора на образованието, обучението, младежта и спорта. Предвижда се тя да стартира през 2014 г., като съответно ще бъдат заделени значително повече финансови средства за развиване на познанията и уменията. „Еразъм за всички“ се основава на разбирането, че инвестирането в образование и обучение е в състояние да отключи потенциала на хората за по‑активно личностно развитие, придобиване на нови умения и увеличаване на шансовете им за работа.

„Еразъм за всички“ ще има рационализирана структура, която ще позволи да бъде постигната по-висока ефективност, което, от своя страна, означава повече стипендии за студенти, стажанти, преподаватели и други бенефициенти. В рамките на новата програма ще бъдат значително разширени възможностите за мобилност и сътрудничество: по-специално, ще бъдат осигурени повече финансови средства, предоставящи възможности за учене, обучение, преподаване и доброволчески дейности в чужбина на студентите от висшите учебни заведения и студентите, преминаващи професионално обучение, стажантите, преподавателите, обучаващия персонал и работещите с младежи. Ще има и повече възможности за образователните и обучаващите институции или младежките организации да сключват партньорства помежду си с цел обмяна на добри практики, и с предприятията — с цел насърчаване на иновациите и конкурентоспособността на пазара на труда, както и по-голяма подкрепа за информационно технологични платформи, като т.нар. „електронно побратимяване“ (e-twinning), които да свързват училищата и другите доставчици на обучение по Интернет.

8. По какво „Еразъм за всички“ се различава от сегашните програми?

Основната цел остава непроменена — подобряване на личностното развитие и умения и, в крайна сметка, на индивидуалната пригодност за заетост, както и да се подкрепи модернизацията на системите на образование и обучение. „Еразъм за всички“ ще замени седем съществуващи програми с една: тя обединява програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Грюндвиг“), програмата „Младежта в действие“ и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Edulink“, „Алфа“ и програмата за сътрудничество с индустриализираните страни).

Основните цели на съществуващите програми ще се запазят (т.е. учебната мобилност, проектите за сътрудничество и подкрепата за реформиране на политиката), но ще бъде наблегнато повече на онези дейности, чието системно въздействие е най-силно и при които отчетливо се откроява добавената стойност, която носи ЕС. Съществуват също така редица новаторски предложения, като например гаранционна схема във връзка с кредитирането на студенти, обучаващи се в магистърска степен по програма „Еразъм“, т.нар. „съюзи на знанията“ и т.нар. „съюзи на отрасловите умения“. С въвеждането на една единствена програма ще се постигне опростяване на правилата и на процедурите за кандидатстване, а също така ще се избегнат раздробеността и дублирането. (Вж. IP/11/1398.)

От 2007 г. насам средно около 400 000 души годишно са получавали безвъзмездни средства от ЕС за учене, обучение и доброволчески дейности в чужбина. Съгласно предложението на Комисията тази цифра почти ще се удвои.

В момента предложението „Еразъм за всички“ се обсъжда от Съвета (27-те държави-членки) и Европейския парламент, които ще вземат окончателното решение относно бюджетната рамка за периода 2014—2020 г.

9. Кой има полза от програмата „Еразъм“?

Целева група

Цели

Бюджет за 2009/ 2010 г.

Бюджетен дял за 2009/2010 г.

Брой бенефициенти
2009/2010 г.

Бюджет* за 2012 г.

Брой бенефициенти*
2012/2013

Студенти във висши учебни заведения

Студентите да придобиват нови знания и да развиват ключови предаваеми умения чрез обучение или стажове в чужбина;

Студентите да бъдат добре подготвени, за да бъдат в състояние да отговорят на бъдещите нужди на пазара на труда;

Подобряване на езиковите умения и опознаване на културата.

330 млн. евро

77%

213 000 студенти

(приблизително 20% са били на стаж в чужбина)

450 млн. евро

280 000 студенти


(30% се предвижда да бъдат на стаж в чужбина)

Преподавателски състав в сферата на висшето образование

Подобряване на качеството на преподаването чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение чрез краткосрочни посещения с цел преподаване или обучение в чужбина.

21 млн. евро

5%

30 500 посещения на преподаватели в чужбина

28 млн. евро

40 000 посещения на преподаватели в чужбина

Персонал без преподавателски функции от сферата на висшето образование

Развиване на международното сътрудничество между висшите учебни заведения чрез краткосрочни посещения с цел обучение.

5 млн. евро

1%

7 000 посещения в чужбина на персонал без преподавателски функции

7 млн. евро

9 500 посещения в чужбина на персонал без преподавателски функции

Висши учебни заведения

Модернизиране и повишаване на привлекателността им;

Насърчаване на международната академична мобилност и сътрудничество;

Привеждане на образователните програми и на програмите за обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда;

Създаване на възможности за съвместно преподаване по специфични теми.

70 млн. евро*

16 %*

3000 учебни заведения

90 млн. евро

Няма данни

Публичноправни субекти, сдружения и други заинтересовани страни

Насърчаване да дадат своя принос за модернизирането на висшите учебни заведения чрез проекти и инициативи за сътрудничество, като комуникационни дейности, проучвания, изследователска работа.

3 млн. евро*

1%*

Няма данни

4,5 млн. евро

Няма данни

Частен сектор

Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез обмен на знания, включително преподаване във висши учебни заведения;

Развиване на професионалните умения и пригодността за работа на стажантите;

Привличане на работодателите и на институциите на пазара на труда в разработката и осъществяването на иновативни програми.

1 млн. евро*

<1%*

27 000 приемащи предприятия / организации

1,5 млн. евро

Няма данни

* По прогнозни данни

10. Къде да намерим статистически данни за програма „Еразъм“?

Статистическите данни за програма „Еразъм“ са достъпни на следната интернет страница или в брошурата „ЕРАЗЪМ – факти, цифри и тенденции – Подкрепата на Европейския съюз за обмена на студенти и персонал и сътрудничеството между университетите през 2009/2010 г.“:

Статистически данни: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Брошура: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf

Приложение 1

Посланици на „Еразъм“

В 33-те държави, участващи в схемата, бяха подбрани т.нар. посланици на „Еразъм“. По един студент и един член на персонала бяха избрани да представляват всяка страна, с оглед на въздействието, което програмата „Еразъм“ е оказала върху техния професионален и личен живот; тяхната роля е да насърчават други студенти и членове на персонала да се възползват от възможностите, които програмата предлага.

Country

Student Ambassador

Staff Ambassador

BE

Marc GOFFART
from University of Ghent
in 1990 (3 months)
to Free University of Amsterdam (Netherlands)

Hugo MARQUANT
Head of International Office and Erasmus Coordinator (1986-2003)
Léonard de Vinci University College

BG

Boryana KLINKOVA
from Burgas Free University
in 2001 (3 months)
to Chemnitz University of Technology (Germany)

Rumyana TODOROVA
Vice-Rector for International Relations
University of Shumen

CZ

Tomas VITVAR
from Czech Technical University in Prague
in 2000 (6 months)
to Cork Institute of Technology (Ireland)

Milada HLAVÁČKOVÁ
Erasmus department coordinator since 1998/99
VŠB – Technical University of Ostrava

DK

Nina SIIG SIMONSEN
from Roskilde University
in 2009 (4 months)
to Mykolas Romeris University (Lithuania)

Connie VÆVER
Lecturer
VIA University College (TEKO Design)

DE

Katja KROHN
from University of Greifswald
in 2007 (5 months)
to University of Oviedo (Spain)

Christiane BIEHL
LLP/Erasmus institutional coordinator since 1997
University of Cologne

EE

Helen MARGUS
from Tallinn University
in 2005 (5 months)
to University of Ioannina (Greece)

Sirje VIRKUS
Lecturer and Erasmus departmental coordinator
Tallinn University

IE

Jessica GOUGH
from University of Limerick
in 2009 (5 months)
to Autonomous University of Barcelona (Spain)

Miriam BRODERICK
Head of Department of Languages and Cultural Studies
Dublin Institute of Technology

EL

Maria KALIAMBOU
from Aristotle University of Thessaloniki
in 1995 (6 months)
to Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany)

Katerina GALANAKI-SPILIOTOPOULOS
Head of International Relations / LLP/Erasmus ECTS institutional coordinator
Athens University of Economics and Business

ES

Tomás SÁNCHEZ LÓPEZ
from Polytechnic University of Valencia
in 2002 (1 year)
to Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland)

Fidel CORCUERA MANSO
Vice-Rector of International relations
University of Zaragoza

FR

Julien PEA
from University of Franche-Comté
2003 (9 months)
to University of Birmingham (UK)

Nathalie BRAHIMI
Lecturer
Lycée Ozenne

IT

Maurizio OLIVIERO
from University of Perugia
in 1988 (9 months)
to University of Alicante (Spain)

Ann Katherine ISAACS
Lecturer
University of Pisa

CY

Stavroulla ANTONIOU
from University of Cyprus
in 2004 (6 months)
to Roma Tre University (Italy)

Maria HADJIMATHEOU
LLP/Erasmus institutional coordinator
University of Cyprus

LV

Madara APSALONE
from University of Latvia
in 2006 (5 months)
to Copenhagen Business School (Denmark)

Aleksejs NAUMOVS
Rector
Art Academy of Latvia

LT

Tadas ZUKAS
from Mykolas Romeris University
in 2001 (6 months)
to Christian Albrechts University of Kiel (Germany)

Vilma LEONAVICIENE
Lecturer
Vilnius Pedagogical University

LU

Matthieu CISOWSKI
from Paris IV – Sorbonne
in 2000
to Bremen University (Germany)

Lucien KERGER
Vice-President
University of Luxembourg

HU

Piroska BAKOS
from University of Pécs
in 1998
to European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany)

Mária DUDÁS
Lecturer and institutional coordinator
Óbuda University

MT

David FRIGGIERI
from University of Malta
in 2000 (7 months)
to University of Rennes I (France)

John SCHRANZ
Lecturer
University of Malta

NL

Désirée MAJOOR
from Utrecht University
in 1987 (6 months)
to Bologna University (Italy)

Bram PEPER
Lecturer
Erasmus University Rotterdam

AT

René KREMSER
from Vorarlberg University of Applied Sciences
in 2005 (5 months)
to VAMK University of Applied Sciences (Finland)

Elena LUPTAK
Docent and Erasmus departmental coordinator
Konservatorium Wien University

PL

Diana DMUCHOWSKA
from Medical University of Bialystok
in 2005 (1 year)
to University of Duisburg-Essen (Germany)

Ryszard ZAMORSKI
Vice-Dean
Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences

PT

Filipe ARAÚJO
from Catholic University of Portugal
in 1999 (10 months)
to LUMSA University (Italy)

José MARAT-MENDES
Lecturer
New University of Lisbon

RO

Laura Adelina POPA
from Academy of Economic Studies Bucharest
in 2008 (10 months)
to Istanbul University

Ion VISA
Rector
Transilvania University of Brasov

SI

Jure KUMLJANC
from Faculty of Tourism Studies Portorož
in 2007 (6 months)
to University College Birmingham (UK)

Vesna RIJAVEC
Lecturer
University of Maribor

SK

Jana VITVAROVÁ
from University of Žilina
in 2000 (5 months)
to National Institute of Telecommunications, Evry (France)

Jozef RISTVEJ
Vice-Dean for Development and International Relations
University of Žilina

FI

Elina YLIPELKONEN
from Seinäjoki University of Applied Sciences
in 2006
to Protestant University of Applied Sciences Berlin (Germany)

Paula PIETILÄ
Disability Coordinator
University of Turku

SE

Karl-Fredrik AHLMARK
from University of Gothenburg
in 2008 (6 months)
to Loughborough University (UK)

Hans ÅHL
Swedish and Swedish as a second language
Erasmus Intensive Language Course coordinator
Mid Sweden University

UK

Kate SAMWAYS
from Cardiff University
in 2008 (10 months)
to IT Institute for the Disabled in Aveyron (France) and Ca' Foscari University Venice (Italy)

Julia KENNEDY
Erasmus institutional coordinator
Robert Gordon University

HR

Jelena SIMIĆ
from University of Rijeka
in 2010 (4 months)
to University of Wrocław (Poland)

Katica ŠIMUNOVIĆ
Erasmus Faculty coordinator
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

TR

Begum YURDAKOK
from Ankara University
in 2004 (9 months study exchange) and in 2008 (10 months training exchange)
to University of Bologna (Italy) and Karolinska Institut Stockholm (Sweden)

Mr. Mustafa ÇOBAN
Lecturer
Akdeniz University Vocational High School of Health Services

IS

Ásgerður KJARTANSDÓTTIR
from University of Iceland
in 1997 (5 months)
to Umeå University (Sweden)

Guðmundur HÁLFDANARSON
Lecturer
University of Iceland

LI

Gerold BÜCHEL
from University of Liechtenstein
in 2001 (6 months)
to Catholic University of Lyon (France)

Hansjörg HILTI
Lecturer
University of Liechtenstein

NO

Frederik STRAND SARDINOUX
from INSA Toulouse
in 2008 (6 months)
to Norwegian University of Science and Technology

Wolfgang LASCHET
EU Programme coordinator
Norwegian University of Science and Technology

CH

Marco AMHERD
from Zurich University of the Arts
in 2011 ( 10 months)
to CESMD Toulouse (Centre d'Etudes supérieures Musique et Danse)

Antoinette CHARON WAUTERS
Lecturer and International Relations coordinator
University of Lausanne


Side Bar