Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG RO

Evropská komise

MEMORANDUM

Brusel 6. července 2012

Obchodování s emisemi: Komise dává zelenou dočasně bezplatným povolenkám pro elektrárny v Bulharsku, České republice a Rumunsku

Evropská komise dnes schválila žádosti Bulharska, České republiky a Rumunska týkající se dalšího bezplatného přidělování povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) jejich odvětvím energetiky na období po roce 2012. Komise přijala tato rozhodnutí na základě ustanovení, která umožňují udělit některým členským státům výjimku z obecného pravidla, že od roku 2013 musí odvětví energetiky nakupovat všechny své povolenky v dražbě nebo na trhu. Komise již schválila žádosti Estonska, Kypru a Litvy.

Počet bezplatně přidělených povolenek elektrárnám bude každý rok klesat

Podle revidované směrnice o EU ETS1 přijaté v roce 2009 dostalo deset členských států možnost požádat o dočasnou výjimku z pravidla, že se v odvětví energetiky bude uplatňovat plné dražení povolenek EU ETS od roku 2013. V září 2011 podalo osm2 z těchto členských států žádosti o dočasně bezplatné povolenky. Tyto žádosti je Komise povinna posoudit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v dané směrnici.

Po určitých úpravách dnes Komise přijala žádosti Bulharska, České republiky a Rumunska. V květnu Komise schválila žádosti Estonska, Kypru a Litvy (viz MEMO/12/350).

V období 2013 až 2019 bude elektrárnám v těchto šesti zemích bezplatně přiděleno celkem více než 268 milionů povolenek. Počet se bude každoročně snižovat a v roce 2020 dosáhne nuly (viz příloha). Členské státy zavedou přísná monitorovací a vynucovací pravidla, aby zajistily, že bude do modernizace zařízení na výrobu elektřiny investována částka, která alespoň odpovídá ekonomické hodnotě bezplatných povolenek, nebo je vyšší.

Rozhodnutími není dotčeno budoucí posuzování státní podpory, které provádí Komise.

Komise může žádost nebo jakýkoli její aspekt zamítnout, ale má možnost schvalovat žádosti mlčky. Z důvodů právní jistoty přijme Komise rozhodnutí o každé žádosti, a to i v případě, že jsou žádosti schvalovány jako celek.

Další kroky

Žádosti Maďarska a Polska se právě posuzují a budou uzavřeny v dohledné době.

Souvislosti

Dočasné přidělení bezplatných povolenek představuje zásadní odchylku od obecného pravidla stanoveného v revidovaných právních předpisech o EU ETS, že by se elektrárnám neměly přidělovat žádné bezplatné povolenky. Z tohoto důvodu Evropský parlament a Rada podmínily dočasné přidělení bezplatných povolenek několika požadavky:

  • musí skončit nejpozději v roce 2019;

  • v roce 2013 je omezeno na maximálně 70 % emisí pro domácí dodávky elektřiny a poté se má každým rokem snižovat;

  • částka odpovídající hodnotě bezplatných povolenek musí být investována do dodatečného vybavení a do modernizace energetické infrastruktury dané země, včetně nových elektráren, diverzifikace skladby energie a energetických dodávek, a do čistých technologií. Tyto investice musí být uvedeny ve vnitrostátním plánu;

  • Komise musí posoudit žádost z hlediska souladu s pravidly směrnice o ETS.

Více informací o přechodném bezplatném přidělování povolenek výrobcům elektřiny najdete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/index_en.htm

Viz také MEMO/12/531 (otázky a odpovědi)

Počet povolenek, které mají být bezplatně přiděleny elektrárnám podle členského státu a roku

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

BG

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

0

54 167 999

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 301

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

0

10 975 977

CZ

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

0

107 666 668

EE

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

0

21 155 307

LT

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

0

2 853 628

RO

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

0

71 409 917

Celkem

66 701 423

57 246 072

47 822 551

38 354 723

28 878 572

19 394 104

9 832 051

0

268 229 496

1 :

Směrnice 2009/29/ES.

2 :

Žádosti o dočasné přidělení bezplatných povolenek podalo Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Malta a Lotyšsko tak mohly rovněž učinit, ale žádost nepředložily.


Side Bar