Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS RO

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 6 юли 2012 г.

Търговия с емисии: Комисията разрешава отпускането на временни безплатни квоти за електроцентрали в България, Чешката република и Румъния

Днес Европейската комисия одобри исканията на България, Чешката република и Румъния за продължаване на безплатното отпускане на квоти по Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) за техните енергийни сектори и след края на тази година. Комисията прие тези решения, основавайки се на разпоредби, които допускат за определени държави членки да бъде направено изключение от общото правило, според което от 2013 г. енергийният сектор трябва да закупува всичките си квоти на търг или на пазара. Комисията вече одобри заявленията на Кипър, Естония и Литва.

Безплатните квоти за електроцентрали ще намаляват всяка година

Съгласно преработената Директива относно СТЕ на ЕС1, приета през 2009 г., на 10 държави членки беше предоставена възможност да поискат временни изключения от правилото, според което от 2013 г. в енергийния сектор ще се прилага цялостно отдаване на търг на квотите по СТЕ на ЕС. През септември 2011 г. осем2 от тези държави членки подадоха заявления за временни безплатни квоти. Комисията е длъжна да оцени тези заявления в съответствие с правилата и условията, предвидени в директивата.

След някои изменения в заявленията на България, Чешката република и Румъния, Комисията ги прие днес. През май Комисията одобри исканията на Кипър, Естония и Литва (вж. MEMO/12/350).

Общо над 268 милиона безплатни квоти ще бъдат отпуснати на електроцентрали в тези шест държави в периода от 2013 до 2019 г. Тази цифра ще намалява всяка година, за да достигне до нула през 2020 г. (вж. приложението). Държавите членки ще въведат строги правила за мониторинг и осигуряване на изпълнението, за да гарантират, че съответната сума на инвестициите в модернизирането на тяхното производство на електроенергия най-малкото отразява, ако не и надхвърля икономическата стойност на безплатните квоти.

Решенията не засягат предстоящата в близко бъдеще оценка от страна на Комисията с оглед на правилата за държавните помощи.

Комисията по принцип може да отхвърли дадено заявление или отделен негов елемент, но също така разполага с възможността да одобри заявленията мълчаливо. От съображения за правна сигурност Комисията приема отделно решение по всяко заявление, дори ако заявленията са одобрени в тяхната цялост.

Следващи стъпки

В момента се извършва оценка на заявленията на Унгария и Полша, която се очаква да приключи скоро.

Контекст

Временните безплатни квоти представляват важна дерогация от предвиденото в преразгледаната правна уредба на ЕС за СТЕ общо правило, че не трябва да се допускат безплатни квоти за електроцентрали. По тази причина Европейският парламент и Съветът предвидиха няколко условия, на които трябва да отговарят временните безплатни квоти:

  • отпускането им трябва да приключи най-късно през 2019 г.;

  • те са ограничени до не повече от 70 % от емисиите за вътрешни доставки на електроенергия през 2013 г., а след това ще намаляват всяка година;

  • равностойността на безплатните квоти трябва да бъде пренасочена към инвестиции за преоборудване и подобряване на енергийната инфраструктура на страната, включително нови електроцентрали и разнообразяване на енергийния микс и източниците на доставка, и към чистите технологии; тези инвестиции трябва да бъдат заложени в национален план;

  • Комисията трябва да оцени заявлението от гледна точка на неговата съвместимост с правилата на Директивата относно СТЕ.

Повече информация за преходните безплатни квоти за производителите на електроенергия можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/index_en.htm

Виж също MEMO/12/531 (въпроси и отговори)

Брой на квотите, които ще бъдат отпуснати безплатно на електроцентралите по държави членки и години

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

BG

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

0

54 167 999

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 301

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

0

10 975 977

CZ

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

0

107 666 668

EE

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

0

21 155 307

LT

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

0

2 853 628

RO

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

0

71 409 917

Общо

66 701 423

57 246 072

47 822 551

38 354 723

28 878 572

19 394 104

9 832 051

0

268 229 496

1 :

Директива 2009/29/ЕО

2 :

България, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Полша и Румъния подадоха заявления за временни безплатни квоти. Малта и Латвия също отговаряха на критериите, но не подадоха заявления.


Side Bar