Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 27. jún 2012

Nariadenie o rozpočtových pravidlách: čo je nové pre príjemcov fondov EÚ?

Prečo bolo nevyhnutné zmeniť rozpočtové a výdavkové pravidlá v nariadení o rozpočtových pravidlách?

Komisia priebežne posudzuje spôsob, akým hospodári s fondmi EÚ, a pritom zohľadňuje skúsenosti z minulosti, spätnú väzbu koncových používateľov a zainteresovaných subjektov, ako aj potrebu modernizovať rozpočtové pravidlá. Okrem toho existuje formálna požiadavka na preskúmanie nariadenia o rozpočtových pravidlách aspoň raz za tri roky.

Súčasťou prekonávania hospodárskej krízy sú úvahy o tom, ako možno fondy EÚ používať jednoduchším, adresnejším, účinnejším a efektívnejším spôsobom.

Napokon zavedené zmeny prichádzajú pre príjemcov aj orgány financovania včas pred rozbehnutím výdavkových programov nasledujúceho viacročného finančného rámca 2014 - 2020, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje.

Čo má toto preskúmanie za cieľ?

EÚ modernizuje svoje finančné postupy, aby lepšie slúžili na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020. V širšom kontexte sa zmeny zameriavajú na tri oblasti:

1. Zjednodušenie: obmedzenie byrokracie, zrýchlenie postupov a presun ťažiska z administratívy na výkon;

2. Adresná zodpovednosť: posilnenie riadneho finančného hospodárenia a ochrana finančných záujmov EÚ;

3. Inovácia: zavedenie finančných mechanizmov, ktoré pákovým efektom umožnia z finančných prostriedkov EÚ mobilizovať finančné prostriedky tretích strán.

Zopár noviniek...

Presun dôrazu grantového systému z preplácania nákladov na platby za dosiahnuté výsledky: jednorazové sumy, paušálne sadzby, jednotkové ceny

Vo väčšine prípadov spočívajú granty EÚ v preplatení podielu skutočných nákladov príjemcu, čo si vyžaduje časovo náročnú administratívu, a to z pohľadu príjemcu, ktorý musí rozdeliť všetky výdavky do jednotlivých položiek, ako aj z pohľadu Komisie, ktorá potom musí skontrolovať projekt nielen vzhľadom na dosiahnuté výsledky, ale aj oprávnenosť všetkých deklarovaných nákladov.

Zjednodušenie sa vzťahuje najmä na alternatívy k skutočným nákladom, t. j. jednorazové sumy (platby za dosiahnutý výsledok), paušálne sadzby (percentuálne podiely na pokrytie niektorých kategórií nákladov) a jednotkové ceny (jednotkové sadzby, napr. na osobu/deň):

  • maximálna hranica jednorazovej platby (momentálne 25 000 EUR) sa zruší; namiesto toho Komisia stanoví sumy podľa typu programu;

  • bude sa možné dohodnúť s príjemcami, že jednorazové sumy, paušálne sadzby a jednotkové ceny sa budú vypočítavať na základe ich vlastných historických údajov alebo bežných účtovných postupov. Toto predstavuje prístup najmä k takzvaným priemerným nákladom na personál pri financovaní výskumu;

  • pre subjekty, akými sú napríklad vlastníci malých a stredných podnikov (MSP) alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nedostávajú pravidelnú mzdu, možno ako základ platby zriadiť jednotkové ceny (napríklad dennú sadzbu).

Zvýšené využívanie týchto jednoduchších foriem presunie dôraz z opodstatňovania nákladov na preukazovanie dohodnutých výsledkov činnosti, na ktorú sa príspevky z rozpočtu EÚ využili.

Kratšie lehoty platieb

Príjemcovia budú oprávnení prijímať peniaze, ktoré budú pre nich splatné v lehotách 30, 60 a 90 dní v závislosti od toho, ako náročné je porovnať cielené výsledky so zmluvnými záväzkami. Zatiaľ čo v súčasnosti Komisia dobrovoľne uplatňuje podobné lehoty, podľa nových ustanovení zo zmeškania lehoty vyplynie príjemcovi nárok na úrok z omeškania.

Cieľová lehota na udelenie grantu a orientačný termín

Vo výzvach na predloženie návrhov bude uvedený plánovaný dátum, kedy sa výsledky hodnotenia oznámia žiadateľom. Tento dátum musí nastať do šiestich mesiacov po uzávierke výzvy. Vo výzve bude zároveň uvedený plánovaný dátum uzavretia grantových dohôd (alebo oznámenia grantových rozhodnutí) úspešným uchádzačom. Tento dátum musí nastať do troch mesiacov od oznámenia výsledkov hodnotenia.

Zodpovedný úradník Komisie (opísaný v nariadení o rozpočtových pravidlách ako „povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním“, prevažne generálny riaditeľ) musí uviesť dôvody, prečo sa nedodržali maximálne odhadované termíny a v prípade potreby vo svojej výročnej správe o činnosti navrhnúť nápravu. Toto ustanovenie by malo urýchliť hodnotenie a fázu projektov, v ktorej dochádza k uzatváraniu zmlúv.

Zrušenie povinnosti vytvárať úroky z predbežného financovania a úrok vrátiť

Príjemcovia finančných prostriedkov EÚ už nebudú povinní otvárať si samostatné bankové účty, z ktorých im plynú úroky. Okrem toho keď sa vznikne úrok, nebudú ho povinní vrátiť Európskej komisii, ani sa nebude započítavať medzi príjmy projektu.

Týmto sa odbúra administratívna záťaž často kritizovaná zo strany príjemcov grantov a zainteresovaných strán vo verejných konzultáciách v roku 2009, ktoré sa uskutočnili pred predložením návrhu Komisie v roku 2010, a to predovšetkým zo strany výskumných združení (napr. EARTO, FFG) a komunít MVO (napr. sieť Euclid, TSEN, VOICE).

Zjednodušené administratívne požiadavky pre väčšiu skupinu grantov nízkej hodnoty

Príjemcovia, ktorí sa uchádzajú o granty do výšky 25 000 EUR sú už teraz oslobodení od poskytovania niektorých dokumentov. Táto hranica sa posunie na 60 000 EUR.

Pri grantoch do tejto výšky nemožno požadovať žiadne záruky za predbežné financovanie; právne postavenie príjemcu, ako aj finančná a prevádzková kapacita sa preukáže čestným vyhlásením bez toho, aby bolo potrebné poskytovať podporné dokumenty a nebude sa požadovať žiadne osvedčovanie, že príjemca sa nenachádza v situácii vyžadujúcej vylúčenie. Okrem toho v prípade takýchto grantov sa neuplatňuje zásada neziskovosti.

Tieto sumy sa vzťahujú na jednotlivých príjemcov, čo sa môže vzťahovať na opatrenia týkajúce sa viacerých príjemcov zoskupených do konzorcia.

Ďalšie zjednodušenie a flexibilita grantových pravidiel

V súčasnosti sa na takzvané kaskádové granty (sprostredkované granty), keď si príjemca grantu neskôr zvolí ďalších príjemcov vo vlastnej výzve na predloženie návrhov, vzťahuje maximálna hranica celkovej sumy sprostredkovaného grantu, ktorá obmedzuje priestor na zapojenie partnerov so špecifickou odbornosťou, ktorí neboli známi hneď od začiatku. Táto hranica sa zruší.

DPH a fondy EÚ

V súčasnosti platné pravidlo, že DPH sa môže stať oprávnenou položkou, ak ju v zmysle právnych predpisov o DPH nemožno získať späť, sa v zásade zachováva. Okrem toho však verejné orgány budú môcť zahrnúť DPH ako oprávnenú položku v rámci opatrení, do ktorých sa nezapájajú v úlohe verejných orgánov.

Po zohľadnení diskusie so zainteresovanými stranami sa zlepšilo vysvetlenie definície zisku v grante. Zisk je prebytok príjmov nad oprávnenými nákladmi opatrenia. Komisia získa späť len časť zisku zodpovedajúcu podielu EÚ na financovaní opatrenia.

Pravidlá vecných príspevkov, ktoré možno použiť na preukázanie spolufinancovania, budú užitočnejšie, a to najmä v prípade grantov do 60 000 EUR.

Pokiaľ ide o prevádzkové granty, už ich nebude nutné postupne znižovať. Okrem toho tvorba rezervy príjemcom prevádzkového grantu sa nebude započítavať do zisku.

Verejné obstarávanie

Pravidlá verejného obstarávania sa vo všeobecnosti zakladajú na smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní. Preto je priestor na zmeny značne obmedzený:

  • nebudú sa zakaždým požadovať záruky; namiesto toho to bude závisieť od zhodnotenia rizík,

  • zjednodušujú sa postupy v prípadoch, ktoré sú pod hranicami stanovenými v smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní,

  • spoločné obstarávanie nebude možné len s členskými štátmi, ale aj s krajinami EZVO a kandidátskymi krajinami, pokiaľ sa to predpokladá v medzinárodnej dohode.

Nástroje IT

Komunikácia s príjemcami a onými orgánmi by sa mala čoraz viac uskutočňovať elektronickými prostriedkami. Na podporu rýchlejšej a bezpapierovej komunikácie bolo pridaných viacero konkrétnych ustanovení, napríklad v súvislosti s grantmi a verejným obstarávaním.

Dobrá správa a náprava

V budúcnosti už nebude dochádzať k automatickému odmietaniu návrhov a ponúk, ku ktorým chýbajú alebo sú nejasné dokumenty. Žiadatelia budú mať príležitosť doplniť chýbajúce informácie alebo poskytnúť vysvetlenie, pokiaľ sa nimi návrh alebo ponuka nezmení. Okrem toho konanie zakladajúceho orgánu, ktoré nepriaznivo ovplyvní občana, bude musieť obsahovať informácie o možnosti spochybnením takéhoto konania získať nápravu.

Ako dosiahnuť, aby bol systém kontroly fondov EÚ účinnejší a efektívnejší?

Zvýšenie podielu členských štátov na zodpovednosti za hospodárenie s fondmi EÚ

V článku 317 Zmluvy o fungovaní EÚ je ustanovená povinnosť členských štátov spolupracovať s Komisiou pri implementácii rozpočtu EÚ. Až s 80 % rozpočtových výdavkov EÚ hospodária členské štáty v rámci takzvaného zdieľaného hospodárenia, a to v oblastiach ako pomoc na poľnohospodárstvo, rast a zamestnanosť poskytovaná regiónom EÚ (štrukturálne fondy). V poľnohospodárstve dávajú formálne záruky za minuté peniaze EÚ štátne platobné agentúry. To pomohlo zúžiť priestor na pochybenie.

Podľa nových pravidiel budú štátni správcovia štrukturálnych a iných fondov v rámci zdieľaného hospodárenia podávať výročné vyhlásenia o hospodárení, ktoré budú predmetom nezávislého auditu.

Ďalšie opatrenia na posilnenie adresnej zodpovednosti, riadneho finančného hospodárenia a ochrany finančných záujmov EÚ.

Budú sa harmonizovať a zefektívňovať ustanovenia o nepriamom hospodárení, pri ktorom štátne agentúry členských štátov, tretie krajiny, medzinárodné organizácie alebo iné oprávnené orgány čerpajú fondy EÚ.

Pokiaľ sa očakáva, že chyby zistené počas kontrol niektorých opatrení príjemcu možno nájsť aj v iných opatreniach toho istého príjemcu, zistenia o takýchto chybách možno uplatniť na takéto podobné opatrenia. To môže viesť k ďalšiemu vráteniu pomoci a môže byť silnou motiváciou dodržiavať pravidlá financovania EÚ.

S nárokmi EÚ sa bude nakladať rovnakým spôsobom ako s rovnakými nárokmi členských štátov v konkurznom konaní.

S cieľom ešte viac odradiť od zneužívania fondov EÚ možno odteraz rozhodnutia o pokutách za takéto zneužívanie uverejňovať.

Inovatívne finančné mechanizmy umožňujúce pákový efekt fondov EÚ

Pákový efekt fondov EÚ dosiahnutý pomocou finančných nástrojov

Finančné nástroje, t. j. podporné opatrenia vo forme úverov, kapitálových účastí vrátane rizikového kapitálu alebo záruk, existujú a významne prispievajú k plneniu cieľov politík EÚ.

Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách im poskytuje pevný harmonizovaný rámec. Zvýšenie miery ich využívania bude mať na fondy EÚ znásobujúci efekt a zameria sa na zlepšenie ich účinnosti. Nové partnerstvá okrem toho zjednodušia partnerstvá so skupinou Európskej investičnej banky.

Ocenenia

Väčšia pozornosť sa bude venovať oceneniam, s ktorými sa doteraz zaobchádzalo ako s grantmi sui generis. Komisia ich bude udeľovať po posúdení súťažných príspevkov. Ocenenia môžu byť udelené za príspevky k politikám EÚ, ktoré už boli vykonané. Motivačné ocenenia môžu v skutočnosti po zavedení stimulovať tvorivosť a inovatívne riešenia existujúcich problémov od veľkej skupiny účastníkov súťaže.

Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Na PPP sa vzťahujú dve inovácie: možno zriaďovať osobitné orgány PPP, ktoré sa budú riadiť rozpočtovými pravidlami na základe modelového nariadenia o rozpočtových pravidlách, a PPP môžu implementovať súkromné subjekty v rámci nepriameho hospodárenia.

Trustové fondy EÚ

Trustové fondy v rámci vonkajšej činnosti sú fondy zhromaždené od viacerých darcov – najmä EÚ, jej členských štátov, tretích krajín, medzinárodných organizácií alebo súkromných darcov, ako sú napríklad občania – na podporu dohodnutých cieľov. Tieto sa môžu vzťahovať napríklad na boj proti nejakej chorobe alebo sa môžu sústrediť na poskytnutie pomoci v prípadoch, akým je prírodná pohroma.

Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách umožní EÚ zriaďovať takéto fondy. Bude s nimi hospodáriť Komisia a budú sa čerpať podľa rovnako vysokých noriem adresnej zodpovednosti, ako sú normy uplatňované na rozpočet EÚ. Budú sa riadiť ustanovujúcim právnym predpisom s ohľadom na dohodu darcov o cieľoch a hospodárení s trustovým fondom EÚ. Nová možnosť zriaďovať trustové fondy EÚ zintenzívni európsku koordináciu finančnej podpory v rámci vonkajšej činnosti a zlepší viditeľnosť vonkajšej pomoci EÚ a jej členských štátov.

Aké budú ďalšie kroky?

Finančné nariadenie stanovuje zásady rozpočtu EÚ a riadi spôsob, akým sa používajú rozpočtové prostriedky. Po tejto politickej dohode sa nariadenie o rozpočtových pravidlách formálne prijme po letnej prestávke. Komisia súčasne prijme vykonávacie pravidlá, ktoré predstavujú delegovaný akt v zmysle článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sú stanovené podrobnosti a ďalšie ciele preskúmania. Súbor pravidiel v tomto balíku sa začne uplatňovať od 1. januára 2013. Legislatívny postup sa začal návrhom Komisie KOM(2010)815 v konečnom znení z 22. decembra 2010.


Side Bar