Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 27 iunie 2012

Regulamentul financiar: ce se schimbă pentru beneficiarii fondurilor UE?

De ce a fost necesară modificarea normelor bugetare și a regulilor privind cheltuielile prevăzute în Regulamentul financiar?

Comisia efectuează o evaluare permanentă a modului în care gestionează fondurile UE, ținând seama de lecțiile învățate din trecut, de reacțiile primite de la utilizatorii finali și de la părțile interesate, precum și de necesitatea de a moderniza normele financiare. Există, de asemenea, o cerință oficială de a revizui Regulamentul financiar și normele sale de punere în aplicare cel puțin o dată la trei ani.

De asemenea, provocarea pe care o reprezintă depășirea crizei economice implică reflecții asupra modului în care fondurile UE pot fi utilizate mai simplu și mai responsabil, și cu mai multă eficacitate și eficiență.

În sfârșit, modificările sunt introduse la momentul potrivit atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile care acordă finanțarea, înainte de lansarea programelor multianuale de cheltuieli în contextul următorului cadru financiar (2014-2020), care este în prezent în curs de negociere.

Care sunt obiectivele acestei revizuiri?

UE își modernizează procedurile sale financiare pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. În general, modificările se concentrează pe trei domenii:

1. simplificare - reducerea birocrației, accelerarea procedurilor și focalizarea asupra rezultatelor, nu asupra formalităților administrative;

2. responsabilitate - asigurarea unei bune gestiuni financiare consolidate și a protecției intereselor financiare ale UE;

3. inovare - introducerea unor mecanisme financiare care vor permite mobilizarea de fonduri ale unor părți terțe, ca efect de levier al fondurilor UE.

Câteva dintre noutăți …

În cadrul sistemului de granturi, mutarea accentului de pe rambursări acordate pe baza cererilor de decont pe plăți efectuate pentru obținerea de rezultate concrete: sume forfetare, rate forfetare, costuri unitare.

În majoritatea cazurilor, granturile UE reprezintă rambursări ale unei părți din costurile reale suportate de către beneficiar, ceea ce presupune proceduri administrative îndelungate atât pentru beneficiar, care trebuie să specifice toate cheltuielile, cât și pentru Comisie, care, ulterior, trebuie să verifice proiectul nu numai din perspectiva obținerii rezultatelor, ci și din perspectiva eligibilității tuturor costurilor declarate.

Simplificarea se referă în principal la metode alternative la rambursarea costurilor efective, și anume sume forfetare (plăți efectuate după obținerea rezultatelor), rate forfetare (procente care să acopere anumite categorii de costuri) și costuri unitare (cote pe o anumită unitate, cum ar fi costurile pe persoană/zi):

  • pragul maxim privind plata unei sume forfetare (în prezent 25 000 EUR) va fi eliminat, Comisia urmând să stabilească sumele în funcție de natura programului;

  • va fi posibil să se ajungă la un acord cu beneficiarii astfel încât sumele forfetare, ratele forfetare și costurile unitare să fie calculate pe baza istoricului de date proprii ale beneficiarilor sau pe baza practicilor contabile uzuale. Acest lucru este valabil, în special, pentru așa-numitele costuri medii de personal în finanțarea din domeniul cercetării;

  • pentru entități precum patronii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) sau pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, care nu primesc un salariu regulat, costurile unitare pot fi folosite (de exemplu, o cotă pe zi) ca bază pentru efectuarea plăților.

Utilizarea sporită a acestor metode mai simple va muta accentul de la justificarea costurilor la demonstrarea rezultatelor convenite pentru care s-au folosit finanțările de la bugetul UE.

Termene de plată mai scurte

Beneficiarii vor avea dreptul să primească finanțarea exigibilă în termen de 30, 60 sau 90 de zile, în funcție de cât de complicată este verificarea rezultatelor față de obligațiile contractuale. Deși în prezent Comisia aplică în mod voluntar termene similare, adoptarea noilor dispoziții înseamnă că nerespectarea unui termen va conferi beneficiarilor dreptul la dobânzi de întârziere.

Obiectivul legat de durata de acordare a granturilor și termenul orientativ

În cadrul cererilor de propuneri se va indica data preconizată pentru comunicarea rezultatelor evaluării către solicitanți. Această dată trebuie să fie, în mod normal, în termen de șase luni de la încheierea cererii de propuneri. Cererea va indica, de asemenea, data preconizată pentru încheierea acordurilor de oferire a granturilor cu candidații selecționați (sau notificarea acestora în legătură cu decizia de acordare). Această dată trebuie să fie, în mod normal, în termen de trei luni de la comunicarea rezultatelor evaluării.

Funcționarul responsabil din cadrul Comisiei (denumit în Regulamentul financiar „ordonator de credite delegat”, de obicei directorul general) trebuie să justifice de ce termenele maxime orientative nu au fost respectate și, dacă este necesar, să propună măsuri corective în raportul său anual de activitate. Această dispoziție ar trebui să accelereze procesul de evaluare și de încheiere a contractelor pentru proiecte.

Eliminarea obligativității de a genera dobânzi de „prefinanțare” și de a returna dobânzile

Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligați să deschidă conturi bancare separate, purtătoare de dobânzi. Mai mult, chiar dacă există câștiguri din dobânzi, acestea nu vor mai trebui returnate Comisiei Europene și nu vor fi considerate venituri ale proiectului.

Astfel va dispărea o sarcină administrativă care a fost frecvent criticată de către beneficiarii granturilor și de părțile interesate în cadrul consultării publice care a avut loc în 2009, precedând propunerea Comisiei din 2010, în special de comunitățile de cercetare (de exemplu, EARTO, FFG) și de ONG-uri (de exemplu, Euclid Network, TSEN, VOICE).

Cerințe administrative simplificate pentru un grup mai extins de granturi de mică valoare

Beneficiarii care solicită granturi de până la 25 000 EUR sunt deja scutiți de obligația de a depune anumite documente. Acest prag va fi ridicat la 60 000 EUR.

Pentru aceste granturi nu se pot cere garanții pentru prefinanțare; statutul juridic al beneficiarului, precum și capacitatea sa financiară și operațională vor fi dovedite printr-o declarație pe propria răspundere, fără a fi necesare documente justificative și o certificare a faptului că beneficiarul nu este într-o situație de excludere. De asemenea, pentru aceste granturi, nu se aplică principiul non-profitului.

Aceste sume se aplică pentru fiecare beneficiar, ceea ce poate fi relevant pentru acțiunile cu beneficiari multipli organizați într-un consorțiu.

O mai mare flexibilitate și simplificare a regulilor de finanțare

În prezent, așa-numitelor granturi „în cascadă” (subcontractare de granturi), atunci când beneficiarul unui grant alege, ulterior, noi beneficiari în cadrul propriei cereri de propuneri, li se aplică un prag maxim pentru suma totală a grantului care urmează să fie subcontractat, prin aceasta limitându-se posibilitatea de a reuni parteneri cu competențe specifice care nu au fost identificați inițial. Acest plafon va fi eliminat.

TVA-ul și fondurile UE

Regula actuală conform căreia TVA-ul poate fi considerat eligibil în cazul în care nu este recuperabil în temeiul legislației privind TVA este, în principiu, păstrată. În plus, totuși, organismele publice vor fi autorizate să includă TVA-ul în categoria costurilor eligibile în cazul acțiunilor în care nu au calitatea de autorități publice.

Definiția profitului în cadrul unui grant este mai bine explicată, ținându-se seama de discuțiile cu părțile interesate. Profitul este diferența dintre încasările realizate și costurile eligibile în cadrul unei acțiuni. Comisia va recupera numai o parte din profit, corespunzătoare contribuției UE la finanțarea acțiunii.

Normele privind contribuțiile în natură, care pot fi folosite pentru a demonstra cofinanțarea, devin mai ușor de utilizat, în special pentru subvențiile mai mici de 60 000 EUR.

În ceea ce privește granturile de funcționare, acestea nu vor mai trebui să fie degresive. De asemenea, crearea unei rezerve de către un beneficiar al unui grant de funcționare nu va fi luată în considerare la calcularea profitului.

Achizițiile

Normele privind achizițiile sunt în general bazate pe directivele UE în materie. Prin urmare, posibilitatea de a opera modificări este destul de limitată:

  • nu vor fi necesare garanții generale, ci se va ține seama de o evaluare a riscului;

  • procedurile aplicabile în cazul sumelor inferioare pragurilor stabilite prin directivele UE privind achizițiile sunt simplificate;

  • achizițiile comune vor fi posibile nu numai între statele membre, ci și cu statele AELS și cu țările candidate, atunci când acest lucru este prevăzut de un acord internațional.

Instrumente IT

Comunicarea cu beneficiarii și cu alte autorități ar trebui să aibă loc din ce în ce mai mult pe cale electronică. Au fost adăugate dispoziții concrete, de exemplu în contextul granturilor și achizițiilor, pentru promovarea unei comunicări mai rapide, electronice.

Bună administrare și căi de atac

În viitor, nu vor mai fi respinse definitiv propunerile sau ofertele de participare la licitații în cazul în care există documente neclare sau lipsesc documente. Solicitanții vor avea ocazia să prezinte informațiile lipsă sau să ofere lămuriri în măsura în care acestea nu modifică propunerea sau oferta de participare la licitație. De asemenea, actele autorității de finanțare care afectează negativ un cetățean vor trebui să conțină informații referitoare la posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva unui astfel de act.

Cum să facem sistemul de control al fondurilor UE mai eficace și mai eficient?

Statele membre să își asume o mai mare responsabilitate în gestionarea fondurilor UE

Articolul 317 din Tratatul privind funcționarea UE prevede obligația statelor membre de a coopera cu Comisia în execuția bugetului UE. Statele membre gestionează până la 80 % din cheltuielile din bugetul UE, pe baza așa-numitei gestionări partajate, în domenii precum agricultura, creșterea economică și ajutorul pentru ocuparea forței de muncă în regiunile UE (fondurile structurale). În agricultură, agențiile naționale de plăți își asumă răspunderea în mod oficial pentru fondurile UE cheltuite. Acest lucru a contribuit la reducerea amplorii erorilor.

Conform noilor norme, administratorii naționali ai fondurilor structurale și ai altor fonduri UE în cadrul gestiunii partajate vor emite, de asemenea, declarații anuale de asigurare de gestiune, care vor face obiectul unui audit independent.

Măsuri suplimentare pentru a consolida răspunderea, buna gestiune financiară și protecția intereselor financiare ale UE

Dispozițiile privind gestionarea indirectă în temeiul cărora agențiile naționale din statele membre, țările terțe, organizațiile internaționale sau alte organisme autorizate execută fonduri UE vor fi armonizate și raționalizate.

În cazul în care se preconizează că erorile constatate în urma controalelor asupra anumitor acțiuni ale unui beneficiar pot fi găsite și în alte acțiuni similare ale aceluiași beneficiar, constatările referitoare la astfel de erori pot fi aplicate și acestor acțiuni similare. Astfel se pot realiza recuperări suplimentare și se oferă un stimulent mai puternic în vederea respectării normelor de finanțare ale UE.

În procedurile de faliment, creanțele UE vor avea același rang de preferință cu creanțele echivalente ale statelor membre.

Pentru a descuraja utilizarea abuzivă a fondurilor UE, deciziile privind sancțiunile pentru astfel de utilizări improprii pot fi, de acum înainte, publice.

Mecanisme financiare inovatoare care să permită mobilizarea fondurilor UE

Mobilizarea fondurilor UE prin instrumente financiare

Există instrumente financiare, respectiv măsuri de sprijin sub formă de împrumuturi, participații la capital, inclusiv capital de risc sau garanții, iar acestea contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor de politică ale UE.

Noul Regulament financiar prevede un cadru armonizat și solid pentru aceste instrumente. Intensificarea utilizării lor va asigura, de asemenea, un efect de multiplicare pentru fondurile UE, în vederea sporirii eficienței acestora. Noile norme vor facilita, de asemenea, parteneriate cu Grupul Băncii Europene de Investiții.

Premii

Premiile, până în prezent tratate ca granturi sui generis, vor beneficia de o atenție mai mare. Acestea vor fi atribuite de Comisie în urma evaluării participanților la un concurs. Premiile pot recompensa contribuțiile la politicile UE deja realizate. Premiile de încurajare pot stimula în mod real, după lansarea acestora, creativitatea și soluțiile inovatoare la problemele existente, provenite de la un grup mare de aspiranți la premiu.

Parteneriatele public-privat (PPP)

Două inovații în materie de PPP: se pot înființa organisme speciale dedicate PPP, reglementate de norme financiare bazate pe modelul Regulamentului financiar, și PPP pot fi puse în aplicare de organisme de drept privat în cadrul gestionării indirecte.

Fondurile fiduciare ale UE

Fondurile fiduciare din cadrul acțiunilor externe de la o serie de donatori, în special cele de la UE, statele sale membre, țările terțe, organizații internaționale sau donatori privați, cum ar fi cetățenii, sunt grupate pentru a oferi sprijin în realizarea unor obiective convenite de comun acord. Acestea se pot referi, de exemplu, la lupta împotriva unei anumite boli sau se pot concentra pe oferirea de ajutor în situații precum catastrofele naturale.

Noul Regulament financiar va permite UE să instituie astfel de fonduri fiduciare. Acestea vor fi gestionate de către Comisie iar execuția lor se va realiza la standarde de responsabilitate la fel de ridicate ca și cele aplicabile bugetului UE. Acestea vor fi reglementate de un act constitutiv care va reflecta acordul donatorilor privind obiectivele și gestionarea respectivului fond fiduciar al UE. Noua posibilitate reprezentată de fondurile fiduciare ale UE va spori coordonarea sprijinului financiar în cadrul acțiunii externe și va spori, de asemenea, vizibilitatea ajutorului extern al UE și al statelor membre.

Etapele următoare

Regulamentul financiar instituie principiile bugetului UE și reglementează modul în care este cheltuit bugetul UE. După acest acord politic, Regulamentul financiar va fi adoptat în mod oficial după vacanța de vară. În paralel, Comisia va adopta normele de aplicare, un act delegat, în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care va prevedea detaliile și va contribui mai departe la obiectivele revizuirii. Cea mai mare parte a normelor din acest pachet se va aplica începând cu 1 ianuarie 2013. Procedura legislativă a fost inițiată prin propunerea Comisiei COM (2010) 815 final din 22 decembrie 2010.


Side Bar