Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 27 juni 2012

Financieel Reglement: wat verandert er voor wie geldelijke steun van de EU krijgt?

Waarom de begrotings- en uitgavenregels van het Financieel Reglement aanpassen?

De Commissie evalueert permanent de manier waarop zij het geld van de EU beheert, rekening houdende met de opgedane ervaringen en de reacties van begunstigden en belanghebbenden, alsook de behoefte om de financiële regels aan de tijd aan te passen. Daarnaast is er een formele verplichting om het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften minstens om de drie jaar te herzien.

Bovendien is het door de economische crisis een uitdaging om de besteding van de EU-gelden eenvoudiger, transparanter, doelgerichter en efficiënter te maken.

De doorgevoerde veranderingen komen tot slot zowel voor de begunstigden als voor de financierende instanties goed op tijd, voordat de uitgavenprogramma's van het volgende meerjarig financieel kader 2014-2020, dat momenteel wordt besproken, van start gaan.

Wat is het doel van de herziening?

De EU moderniseert haar financiële procedures om de Europa 2020-doelstellingen beter te kunnen verwezenlijken. De veranderingen kunnen grosso modo in drie rubrieken worden ondergebracht:

1. Vereenvoudiging: minder formaliteiten, snellere procedures, meer nadruk op resultaten;

2. Verantwoordingsplicht: versterking van het financieel beheer en van de beschermingsmechanismen voor de financiële belangen van de EU;

3. Innovatie: invoering van financieringsmechanismen waarbij de EU-middelen als hefboom dienen voor extern kapitaal.

Sommige nieuwigheden…

In het subsidiestelsel wordt het zwaartepunt verlegd van het vergoeden van gedeclareerde kosten naar het uitbetalen van forfaits, vaste percentages en eenheidskosten in ruil voor effectieve resultaten.

Nu is het zo dat de EU-subsidies een vergoeding vormen van een deel van de daadwerkelijk door de begunstigde gemaakte kosten en gepaard gaan met tijdrovende formaliteiten voor zowel de begunstigde, die alle uitgaven moet documenteren, als de Commissie, die niet alleen de projectresultaten, maar ook de subsidiabiliteit van alle gedeclareerde kosten moet verifiëren.

Het gaat bij de vereenvoudiging hoofdzakelijk om de alternatieven voor de daadwerkelijke kosten, namelijk om forfaitaire bedragen (betalingen in ruil voor resultaten), vaste percentages (ter dekking van bepaalde kostencategorieën) en eenheidskosten (bv. personeelskosten per dag):

  • het maximum per forfait (momenteel 25 000 EUR) wordt afgeschaft; in plaats daarvan bepaalt de Commissie de bedragen volgens de aard van het programma;

  • het wordt mogelijk om met begunstigden overeen te komen dat forfaits, vaste percentages en eenheidskosten worden berekend overeenkomstig de eigen "historische" gegevens of de gebruikelijke boekhoudmethoden van de begunstigde. deze benadering zal in het bijzonder worden toegepast voor de gemiddelde personeelskosten bij de financiering van onderzoek;

  • voor entiteiten zoals eigenaars van kleine en middelgrote ondernemingen of zelfstandigen, die geen normaal loon ontvangen, kunnen de betalingen worden gebaseerd op eenheidskosten (bv. een dagtarief).

Doordat op grotere schaal van deze vereenvoudigde methoden wordt gebruikgemaakt, kan de klemtoon worden verlegd van het staven van de kosten naar het aantonen van de resultaten die waren vooropgesteld en waarvoor de EU-begrotingsmiddelen bestemd waren.

Kortere betalingstermijnen

Begunstigden zullen het toegezegde bedrag binnen 30, 60 of 90 dagen ontvangen, afhankelijk van het gemak of de moeilijkheid waarmee het nakomen van de contractuele verplichtingen kan worden gecontroleerd. De Commissie past deze termijnen momenteel reeds op vrijwillige basis toe, maar in het nieuwe systeem zal de begunstigde recht hebben op achterstandsrente wanneer zij een termijn overschrijdt.

Richttijd voor de gehele procedure en indicatieve termijnen

In de oproepen tot het indienen van voorstellen zal het voorgenomen tijdstip van bekendmaking van de beoordelingsuitkomsten aan de indieners worden vermeld. Gewoonlijk zal dit niet langer dan zes maanden na de afsluiting van de oproep zijn. Tevens zal het voorgenomen tijdstip van ondertekening van de subsidieovereenkomsten (of bekendmaking van het subsidiebesluit) met de uitgekozen indieners worden vermeld. Gewoonlijk zal dit niet langer dan drie maanden na de bekendmaking van de beoordelingsuitkomsten zijn.

De bevoegde ambtenaar van de Commissie (in het Financieel Reglement "de gedelegeerd ordonnateur" genoemd, gewoonlijk de directeur-generaal) moet overschrijdingen van de indicatieve maximumtermijnen verantwoorden en zo nodig maatregelen voorstellen in het jaarlijks activiteitenverslag. Deze regeling moet de projectfasen van beoordeling en contractering verkorten.

Afschaffing van de verplichting om rente op voorfinancieringen te genereren en om die rente terug te storten

Begunstigden van EU-gelden zullen niet langer verplicht zijn afzonderlijke, rentedragende bankrekeningen te openen. Daarenboven zullen eventuele rentebaten niet aan de Commissie moeten worden teruggestort, en evenmin als projectopbrengsten worden beschouwd.

Hiermee zal een einde komen aan een administratieve last die bij de openbare raadpleging van 2009 voorafgaand aan het voorstel van de Commissie in 2010 vaak op de korrel is genomen door begunstigden en belanghebbenden, in het bijzonder door de onderzoeksgemeenschap (bv. EARTO, FFG) en ngo's (bv. Euclid Network, TSEN, VOICE).

Lichtere administratieve vereisten voor een grotere groep kleinere subsidies

Gegadigden voor subsidies tot 25 000 EUR behoeven nu reeds sommige documenten niet te verstrekken. Deze drempel wordt opgetrokken tot 60 000 EUR.

Voor dergelijke subsidies worden geen garanties bij voorfinanciering gevraagd; de bewijsstukken voor de juridische status en de financiële en operationele geschiktheid van de begunstigde worden vervangen door een verklaring op erewoord, en er is geen officiële verklaring vereist dat de begunstigde niet in één van de uitsluitingssituaties verkeert. Het beginsel dat geen winst mag worden gemaakt, is evenmin van toepassing .

De vermelde bedragen gelden per begunstigde, wat van belang kan zijn voor acties met verschillende begunstigden die in consortiumverband werken.

Andere vereenvoudigingen en versoepelingen in de subsidieregels

Momenteel geldt voor het doorgeven van subsidiebedragen, waarbij een begunstigde op een later tijdstip, na zelf een oproep voor voorstellen te hebben gedaan, verdere begunstigden kiest, een maximumpercentage van het totale subsidiebedrag dat kan worden doorgegeven, waardoor de ruimte wordt beperkt om in zee te gaan met partners met een specifieke deskundigheid die bij de start niet waren geïdentificeerd. Deze beperking wordt afgeschaft.

EU-gelden en btw

De huidige regel dat btw kan worden vergoed indien deze niet terugvorderbaar is volgens de wetgeving, wordt in principe gehandhaafd. Daarnaast zal het publieke lichamen echter worden toegestaan om de btw te vergoeden bij acties waarbij zij niet als overheidsinstanties optreden.

"Winst" wordt in het kader van subsidies preciezer gedefinieerd, rekening houdende met het overleg met de belanghebbenden: winst is wat overblijft van de ontvangsten nadat de subsidiabele kosten van een actie zijn afgetrokken. De Commissie vordert slechts het gedeelte van de winst terug dat overeenkomt met haar aandeel in de financiering van de actie.

De regels inzake de inbrengen in natura die tot staving van de cofinanciering kunnen worden in rekening gebracht, worden praktischer, in het bijzonder voor subsidies van minder dan 60 000 EUR.

Exploitatiesubsidies moeten niet langer geleidelijk minder worden. Ook zal de reserve die een begunstigde van een exploitatiesubsidie aanlegt, niet worden meegeteld voor het becijferen van de winst.

Opdrachten

De aanbestedingsregels zijn doorgaans gebaseerd op de EU-richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. De ruimte voor veranderingen is daardoor vrij beperkt:

  • zekerheden zullen niet in alle gevallen worden gevraagd, maar afhankelijk van een risicobeoordeling;

  • de procedures worden vereenvoudigd onder de drempelwaarden van de EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten;

  • gezamenlijke opdrachten worden niet alleen mogelijk met lidstaten, maar ook met EVA-landen en kandidaat-lidstaten, waar een internationale overeenkomst daarin voorziet.

IT-hulpmiddelen

De communicatie met de begunstigden en met andere autoriteiten dient in toenemende mate langs elektronische weg te verlopen. Bijvoorbeeld ten aanzien van subsidies en opdrachten zijn enkele praktische voorschriften opgenomen om snellere communicatie zonder papier te bevorderen.

Goed bestuur en verhaal

Voorstellen of offertes waarbij documenten ontbreken of onduidelijk zijn, zullen niet langer zonder meer worden afgewezen. Gegadigden zullen de ontbrekende informatie of toelichtingen kunnen verstrekken voor zover deze het voorstel of de offerte niet fundamenteel wijzigen. Tevens zal een besluit van de financierende instantie dat nadelige gevolgen heeft voor een burger, informatie moeten bevatten over de verhaalmogelijkheden.

Hoe kan het controlesysteem voor EU-geld sterker en efficiënter worden gemaakt?

Lidstaten dienen meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun beheer van EU-geld

Overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de EU werken de lidstaten samen met de Commissie bij de uitvoering van de EU-begroting. Tot 80 % van de uitgaven uit de EU-begroting worden beheerd door de lidstaten in het kader van het zogeheten gedeeld beheer, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en steun voor groei en werkgelegenheid aan de regio's (uit de Structuurfondsen). In het landbouwbeleid verschaffen de nationale betaalorganen formele zekerheid ten aanzien van het EU-geld dat zij besteden. Hierdoor is het aantal en de omvang van de fouten teruggedrongen.

Volgens de nieuwe regels zullen de instanties die de Structuur- en andere EU-fondsen op nationaal vlak onder gedeeld beheer managen, jaarlijkse beheersverklaringen moeten afgeven die aan onafhankelijk accountantsonderzoek worden onderworpen.

Andere maatregelen om de verantwoordingsplicht, het goed financieel beheer en de bescherming van de financiële belangen van de EU te versterken

De voorschriften voor het indirect beheer, wanneer nationale organen van de lidstaten, derde landen, internationale organisaties of andere erkende organen voor de besteding van EU-gelden verantwoordelijk zijn, worden geharmoniseerd en gestroomlijnd.

Waar het vermoeden bestaat dat fouten die in bepaalde acties van een begunstigde zijn ontdekt, ook in andere soortgelijke acties van dezelfde begunstigde zijn gemaakt, kunnen de maatregelen tegen die fouten ook ten aanzien van die andere acties worden toegepast. Dit kan aanleiding geven tot het terugvorderen van andere sommen en is een krachtiger stimulans om zich aan de EU-financieringsregels te houden.

Vorderingen van de EU zullen op dezelfde manier worden behandeld als gelijkaardige vorderingen van de lidstaten in het kader van faillissementsprocedures.

Om misbruik van EU-gelden verder te ontmoedigen, kunnen de besluiten waarbij sancties voor dergelijk misbruik worden opgelegd, voortaan openbaar worden gemaakt.

Innovatieve financieringen waarbij EU-geld als hefboom werkt

Financieringsinstrumenten

Financieringsinstrumenten, d.w.z. steun in de vorm van leningen, deelnemingen in (risico)kapitaal of garanties, leveren een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de EU.

Het nieuwe Financieel Reglement zorgt voor een solide geharmoniseerd kader. Doordat op grotere schaal ervan zal worden gebruikgemaakt, zullen de EU-gelden een multiplicatoreffect teweegbrengen en doeltreffender kunnen worden ingezet. De nieuwe regels zullen tevens partnerschappen met de groep van de Europese Investeringsbank vergemakkelijken.

Prijzen

Prijzen, die tot hiertoe als een specifieke vorm van subsidie werden behandeld, krijgen meer aandacht. De Commissie zal deze op grond van een evaluatie naar aanleiding van wedstrijden toekennen, ook voor bijdragen aan het EU-beleid die reeds eerder zijn geleverd. Het is de bedoeling hiermee creatieve en innovatieve oplossingen voor bestaande problemen bij een zo groot mogelijke groep gegadigden te stimuleren.

Publiek-private partnerschappen (PPP's)

Inzake PPP's kunnen twee nieuwigheden worden vermeld: er kunnen bijzondere PPP-organen worden opgezet die aan een financiële modelregeling zijn onderworpen, en PPP's kunnen worden geïmplementeerd door privaatrechtelijke lichamen onder indirect beheer.

EU-trustfondsen

Trustfondsen in het kader van het extern optreden bestaan uit gelden afkomstig van een aantal donoren, in het bijzonder de EU, de lidstaten, derde landen, internationale organisaties of particuliere donoren zoals burgers, om steun te verlenen voor welbepaalde doelstellingen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de bestrijding van sommige ziekten of het verlenen van hulp bij natuurrampen.

Het nieuwe Financieel Reglement maakt het mogelijk dat de EU dergelijke trustfondsen opricht. Deze zullen door de Commissie worden beheerd, met inachtneming van normen inzake rekenschap en verantwoording die even streng zijn als die welke voor de EU-begroting gelden. De fondsen worden geregeld door een oprichtingsbesluit waarin de afspraken tussen de donoren over de doelstellingen en het beheer van het EU-trustfonds zijn vastgelegd. Deze nieuwe mogelijkheid zal zorgen voor een sterkere Europese coördinatie van de externe financiële steun en de zichtbaarheid van de externe steun van de EU en de lidstaten vergroten.

Wat zijn de volgende stappen?

Het Financieel Reglement vestigt de beginselen waarop de EU-begroting steunt en bepaalt hoe de begrotingsmiddelen van de EU worden besteed. Nu er een politiek akkoord is, zal het Financieel Reglement na het zomerreces formeel worden goedgekeurd. Parallel daarmee zal de Commissie de Uitvoeringsvoorschriften vaststellen via een gedelegeerde handeling op grond van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, waarin de regels meer in detail worden uitgewerkt om de doelstellingen van de herziening verder te verwezenlijken. Het merendeel van de regels van het nieuwe pakket zal met ingang van 1 januari 2013 van toepassing zijn. De wetgevingsprocedure is ingeleid met het voorstel van de Commissie COM(2010) 815 definitief van 22 december 2010.


Side Bar