Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2012

Δημοσιονομικός κανονισμός: Ποιες αλλαγές αφορούν τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ;

Γιατί ήταν αναγκαίο να αλλάξουν οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες στον τομέα των δαπανών;

Η Επιτροπή αξιολογεί διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα κονδύλια της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την εμπειρία του παρελθόντος, τις παρατηρήσεις των τελικών χρηστών και των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δημοσιονομικών κανόνων. Όσον αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του, μια τυπική υποχρέωση προβλέπει την αναθεώρησή του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη.

Επιπλέον, η οικονομική κρίση είναι μια πρόκληση για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ με απλούστερο, δημοκρατικότερο, αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Τέλος, οι τροποποιήσεις αυτές θεσπίζονται την κατάλληλη στιγμή, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις αρχές χρηματοδότησης ακριβώς πριν από την έναρξη των προγραμμάτων δαπανών στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο συζητήσεων.

Στόχοι της επανεξέτασης

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τις δημοσιονομικές της διαδικασίες, ώστε να συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις επικεντρώνονται σε τρεις τομείς:

1. Απλούστευση: μείωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων, επιτάχυνση των διαδικασιών και επικέντρωση της προσοχής στα αποτελέσματα και όχι στις γραφειοκρατικές διαδικασίες,

2. Λογοδοσία: ενίσχυση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,

3. Καινοτομία: θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα καταστήσουν δυνατή την κινητοποίηση κεφαλαίων τρίτων μερών χάρη στο αποτέλεσμα μόχλευσης των κονδυλίων της ΕΕ.

Μερικές από τις καινοτομίες …

Μετατροπή του συστήματος επιδοτήσεων ώστε το κύριο μέλημά του να πάψει να είναι η επιστροφή των δεδηλωμένων δαπανών, αλλά οι πληρωμές για την επίτευξη αποτελεσμάτων: κατ’αποκοπή ποσά, κατ'αποκοπή ποσοστά, μοναδιαίο κόστος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις της ΕΕ αποσκοπούν στην επιστροφή μέρους των πραγματικών δαπανών που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, πράγμα το οποίο συνεπάγεται μακροχρόνιες γραφειοκρατικές διατυπώσεις τόσο για τον δικαιούχο, ο οποίος πρέπει να δηλώσει όλες τις δαπάνες, όσο και για την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να ελέγξει το έργο όχι μόνο σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, αλλά και την επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών που δηλώθηκαν.

Η απλούστευση αφορά κυρίως την πρόταση εναλλακτικών λύσεων για την αντικατάσταση των πραγματικών δαπανών, δηλαδή, για παράδειγμα τα κατ’αποκοπή ποσά (πληρωμές κατά την παράδοση), τα κατ’αποκοπή ποσοστά (ποσοστά για την κάλυψη ορισμένων κατηγοριών δαπανών) και το μοναδιαίο κόστος (τιμές ανά μονάδα, όπως ανά άτομο/ημέρα):

  • Θα καταργηθεί το μέγιστο ποσό ανά κατ’αποκοπή ποσό (επί του παρόντος 25 000 ευρώ). Αντίθετα, η Επιτροπή θα καθορίζει τα ποσά ανάλογα με τη φύση του προγράμματος.

  • Θα είναι δυνατό να συμφωνείται με τους δικαιούχους ότι τα κατ 'αποκοπή ποσά, τα κατ 'αποκοπή ποσοστά και το μοναδιαίο κόστος θα υπολογίζονται με βάση τα ιστορικά δεδομένα ή τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές των ιδίων των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, αυτή είναι η προσέγγιση που εφαρμόζεται για τις καλούμενες μέσες δαπάνες προσωπικού όσον αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας.

  • Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ή τους αυτοαπασχολούμενους, που δεν λαμβάνουν σταθερές αποδοχές, ως βάση για την πληρωμή μπορεί να θεσπιστεί το μοναδιαίο κόστος (π.χ. τιμή ανά ημέρα).

Η αυξημένη χρήση των απλούστερων αυτών τρόπων θα μετατοπίσει την προσοχή από την αιτιολόγηση των δαπανών στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας για την οποία χρησιμοποιούνται οι συνεισφορές που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Βραχύτερες προθεσμίες πληρωμής

Οι δικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά εντός προθεσμίας 30, 60 και 90 ημερών, ανάλογα με τη δυσκολία που αντιπροσωπεύει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Ενώ, επί του παρόντος, η Επιτροπή εφαρμόζει παρόμοιες προθεσμίες προαιρετικά, οι νέες διατάξεις θα δώσουν το δικαίωμα στον δικαιούχο να απαιτεί τόκους υπερημερίας σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προθεσμιών.

Προθεσμία εκταμίευσης των επιδοτήσεων και ενδεικτική προθεσμία

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους αιτούντες. Κανονικά, η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται εντός έξι μηνών από το κλείσιμο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η πρόσκληση θα προσδιορίζει επίσης στους επιλεγμένους υποψήφιους την προβλεπόμενη ημερομηνία για τη σύναψη των συμβάσεων επιδότησης (ή τη γνωστοποίηση των αποφάσεων επιδότησης). Κανονικά, η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Επιτροπής (που περιγράφεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ως ο «κύριος διατάκτης», δηλαδή συνήθως ο Γενικός Διευθυντής) θα πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκαν οι μέγιστες ενδεικτικές προθεσμίες και, εάν χρειαστεί, να προτείνει διορθωτικά μέτρα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να επιταχύνει τα στάδια αξιολόγησης των έργων και σύναψης των σχετικών συμβάσεων.

Κατάργηση της υποχρέωσης τοκοφορίας των προχρηματοδοτήσεων και ανάκτησης των τόκων αυτών

Οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να ανοίγουν χωριστούς τοκοφόρους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, ακόμη και αν παράγονται τόκοι, οι τόκοι αυτοί δεν θα πρέπει να επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε να υπολογίζονται ως έσοδα του έργου.

Με τη διάταξη αυτή, θα καταργηθεί μία διοικητική επιβάρυνση για την οποία οι δικαιούχοι επιδοτήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ασκήσει συχνά κριτική, κυρίως οι ερευνητικές κοινότητες (π.χ. EARTO, FFG) και οι ΜΚΟ (π.χ. δίκτυο EUCLID, TSEN, VOICE), κατά τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε το 2009, πριν από την πρόταση της Επιτροπής το 2010.

Ελάφρυνση των διοικητικών απαιτήσεων για μεγαλύτερη ομάδα επιδοτήσεων μικρού ύψους

Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν αίτηση για επιδοτήσεις μέγιστου ύψους 25 000 ευρώ απαλλάσσονται ήδη από την υποβολή ορισμένων εγγράφων. Το κατώτατο αυτό όριο θα ανέλθει σε 60 000 ευρώ.

Καμία εγγύηση επί των προχρηματοδοτήσεων δεν μπορεί να ζητηθεί για αυτού του είδους τις επιδοτήσεις. Το νομικό καθεστώς, καθώς και η οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου θα πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων και κανένα πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ο δικαιούχος δεν βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού. Επίσης, για τις επιδοτήσεις αυτές, δεν ισχύει η αρχή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα ποσά αυτά εφαρμόζονται ανά δικαιούχο και αυτό μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για δράσεις με πολλούς δικαιούχους στο πλαίσιο κοινοπραξίας.

Μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία των κανόνων επιδότησης

Επί του παρόντος, οι καλούμενες κλιμακωτές επιδοτήσεις (μέσω υπεργολαβίας), στο πλαίσιο των οποίων ένας δικαιούχος επιδότησης επιλέγει αργότερα κι άλλους δικαιούχους μέσω δικής του πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, υπάγονται σε ένα ανώτατο όριο όσον αφορά το συνολικό ποσό που μπορεί να καταβληθεί με τη μορφή υπεργολαβίας, πράγμα το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα προώθησης εταίρων με ειδική εμπειρογνωμοσύνη που δεν είχαν επισημανθεί από την αρχή. Το ανώτατο αυτό όριο θα καταργηθεί.

ΦΠΑ και κονδύλια της ΕΕ

Κατ' αρχήν, διατηρείται ο ισχύων κανόνας σύμφωνα με τον οποίον ο ΦΠΑ μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, εάν δεν επιστρέφεται στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, θα επιτραπεί στους δημόσιους οργανισμούς να περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο δράσεων τις οποίες δεν ασκούν ως δημόσιες αρχές.

Ο ορισμός του κέρδους που αποφέρει μία επιδότηση διευκρινίζεται καλύτερα με βάση τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κέρδος είναι το πλεόνασμα των εσόδων μιας δράσης σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες της. Η Επιτροπή θα ανακτήσει μόνο ένα μερίδιο των κερδών το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΕΕ όσον στη χρηματοδότηση της δράσης.

Οι κανόνες σχετικά με τις εισφορές σε είδος, που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί η συγχρηματοδότηση, θα καταστούν πιο εύχρηστοι, ιδίως για τις επιδοτήσεις κάτω των 60 000 ευρώ.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις λειτουργίας, δεν θα πρέπει να έχουν πλέον φθίνοντα χαρακτήρα. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού από δικαιούχο επιδότησης λειτουργίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των κερδών.

Συμβάσεις

Γενικά, οι κανόνες σύναψης συμβάσεων βασίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων. Ως εκ τούτου, το περιθώριο τροποποιήσεων είναι μάλλον περιορισμένο:

  • δεν θα απαιτείται σύσταση γενικής εγγύησης, αλλά εγγύηση με βάση την εκτίμηση των κινδύνων,

  • έχουν απλουστευθεί οι διαδικασίες μέχρι τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από τις οδηγίες της ΕΕ στον τομέα των συμβάσεων,

  • οι διαδικασίες από κοινού ανάθεσης των συμβάσεων θα είναι δυνατές όχι μόνο με τα κράτη μέλη, αλλά και με χώρες ΕΖΕΣ και υποψήφιες χώρες, εφόσον αυτό προβλέπεται σε διεθνή συμφωνία.

Εργαλεία πληροφορικής

Η επικοινωνία με τους δικαιούχους και με άλλες αρχές πρέπει να πραγματοποιείται, όλο και περισσότερο, με ηλεκτρονικά μέσα. Προστέθηκε μια σειρά συγκεκριμένων διατάξεων, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων και των συμβάσεων, για την προώθηση της ταχύτερης επικοινωνίας και μάλιστα χωρίς έντυπη μορφή.

Χρηστή διοίκηση και δυνατότητες προσφυγής

Στο μέλλον, ατελείς ή ασαφείς προτάσεις ή προσφορές δεν θα απορρίπτονται ευθύς εξαρχής. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν τις ελλιπείς πληροφορίες ή τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, χωρίς αυτό να αλλοιώνει την πρόταση ή την προσφορά. Επίσης, μια πράξη της αρχής χρηματοδότησης που έχει δυσμενείς επιπτώσεις για έναν πολίτη θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής για την αμφισβήτηση της πράξης αυτής.

Πώς μπορεί το σύστημα ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ να καταστεί αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο;

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συνεργάζονται με την Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται μέχρι το 80% των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο της καλούμενης «επιμερισμένης διαχείρισης» σε τομείς όπως η γεωργία, η ανάπτυξη και οι ενισχύσεις για την απασχόληση υπέρ των περιφερειών της ΕΕ (διαρθρωτικά ταμεία). Στον τομέα της γεωργίας, οι εθνικοί οργανισμοί πληρωμής παρέχουν επίσημη διασφάλιση για τα χρήματα της ΕΕ που δαπανούν. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στη μείωση του περιθωρίου σφαλμάτων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι εθνικοί διαχειριστές των διαρθρωτικών ταμείων και των λοιπών κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, θα εκδίδουν επίσης ετήσιες δηλώσεις διαχείρισης που θα υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο.

Περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Θα εναρμονιστούν και θα εξορθολογιστούν οι διατάξεις στον τομέα της έμμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο της οποίας οι εθνικοί οργανισμοί των κρατών μελών, οι τρίτες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί ή άλλοι εγκεκριμένοι οργανισμοί προβαίνουν στην εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ.

Όταν τα σφάλματα που διαπιστώνονται μέσω του ελέγχου συγκεκριμένων δράσεων που πραγματοποιεί ένας δικαιούχος μπορεί να εντοπιστούν και σε άλλες παρόμοιες δράσεις του, τότε τα πορίσματα σχετικά με τα σφάλματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν επίσης και στις παρόμοιες δράσεις. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεταγενέστερες ανακτήσεις και προσφέρει ισχυρότερο κίνητρο για τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

Όσον αφορά τις διαδικασίες πτώχευσης, οι οφειλές έναντι της ΕΕ θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με ισοδύναμες απαιτήσεις έναντι των κρατών μελών.

Για να αποτραπεί η περαιτέρω κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, στο εξής μπορούν να δημοσιεύονται οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για τέτοιου είδους καταχρήσεις.

Καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν την άντληση κονδυλίων της ΕΕ /που ευνοούν το αποτέλεσμα μόχλευσης των κονδυλίων της ΕΕ

Άντληση κεφαλαίων της ΕΕ με χρηματοπιστωτικά μέσα

Χρηματοπιστωτικά μέσα, δηλαδή μέτρα στήριξης υπό μορφή δανείων και συμμετοχών μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένων επιχειρηματικών κεφαλαίων ή εγγυήσεων, υφίστανται και συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ.

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός προσφέρει ένα σταθερό εναρμονισμένο πλαίσιο για αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η αύξηση της χρησιμοποίησής τους θα έχει επίσης πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα κονδύλια της ΕΕ, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικά. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Έπαθλα

Θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα βραβεία, τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν επιδοτήσεις sui generis. Τα βραβεία θα χορηγούνται από την Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των συμμετοχών σε διαγωνισμό και θα μπορούν να ανταμείβουν συνεισφορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις πολιτικές της ΕΕ. Τα βραβεία παροχής κινήτρων μπορούν να προωθήσουν τη δημιουργικότητα και καινοτόμους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν μεγάλη ομάδα επίδοξων υποψήφιων επιβράβευσης.

Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

Έχουν σημειωθεί δύο καινοτομίες στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ): μπορούν να συσταθούν ειδικοί φορείς για τις ΣΔΙΤ διεπόμενοι από δημοσιονομικούς κανόνες που βασίζονται στο υπόδειγμα του δημοσιονομικού κανονισμού και οι ΣΔΙΤ μπορούν να εφαρμοστούν από οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης.

Καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ

Τα καταπιστευματικά ταμεία στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων είναι κονδύλια που έχουν αποκτηθεί από διάφορους δωρητές, ιδίως την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς ή ιδιώτες δωρητές, όπως πολίτες για τη στήριξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί. Τα κονδύλια αυτά μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχουν στόχο την θεραπεία μιας συγκεκριμένης νόσου ή την παροχή αρωγής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να συστήσει τέτοιου είδους καταπιστευματικά ταμεία. Τη διαχείριση αυτών των καταπιστευματικών ταμείων θα αναλάβει η Επιτροπή και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τα ίδια υψηλά πρότυπα υπευθυνότητας που ισχύουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα ταμεία αυτά θα διέπονται από ιδρυτική πράξη που θα αντανακλά τη συμφωνία των δωρητών σχετικά με τους στόχους και τη διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ. Η νέα δυνατότητα των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ θα βελτιώσει τον ευρωπαϊκό συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων και επίσης θα ενισχύσει την προβολή της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ και των κρατών μελών.

Ποια είναι τα επόμενα στάδια;

Ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει τις αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ και διέπει τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Μετά την παρούσα πολιτική συμφωνία, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα εγκριθεί επισήμως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα, η Επιτροπή θα εγκρίνει τους κανόνες εφαρμογής, μια κατ’εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες και συμβάλλει περαιτέρω στους στόχους της επανεξέτασης. Το μεγαλύτερο μέρος των κανόνων αυτής της δέσμης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Η νομοθετική διαδικασία κινήθηκε κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής: COM (2010) 815 τελικό της 22 Δεκεμβρίου 2010.


Side Bar