Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2012

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θέτοντας τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης

Στις 28 και 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με μια εκτενή δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το "Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης».

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης μέτρων αναπτύσσονται περαιτέρω σημαντικές πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη. Από τη δρομολόγηση της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020» πριν από δύο χρόνια, η Επιτροπή ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες που σκοπό είχαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης, να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καμία χρονοτριβή στην επόμενη φάση: τη δημιουργία μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας στην ΕΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει μια γενική επισκόπηση των πρωτοβουλιών που έχει παρουσιάσει η Επιτροπή, οι οποίες αναμένεται να λάβουν την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την έγκριση του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες αυτές περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν:

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ που προτάθηκε από την Επιτροπή και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από δύο έτη. Η στρατηγική αυτή καθορίζει κυρίως τις κινητήρες δυνάμεις ανάπτυξης της ΕΕ για την τρέχουσα δεκαετία, που θα εστιάζονται σε νέες λύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Βάσει των αρχών της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, η «Ευρώπη 2020» καθορίζει πέντε βασικούς στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας και καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής/της ενέργειας. Η στρατηγική αυτή παραμένει επίκαιρη και αναμένεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, προς όφελος όλων. Η εφαρμογή της έχει ζωτική σημασία για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού μας. Η πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της «Ευρώπης 2020» είναι αποτέλεσμα του μηχανισμού συντονισμού των πολιτικών, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ειδικές συστάσεις ανά χώρα

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εφαρμόζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε εθνικό επίπεδο, μέσω του ετήσιου προγράμματος μεταρρυθμίσεων ανάλογα με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Με βάση την ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών (σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης) και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης (σχετικά με τις δημοσιονομικές στρατηγικές), η Επιτροπή εκδίδει κάθε χρόνο 28 σύνολα ειδικών συστάσεων ανά χώρα για τα 27 κράτη μέλη και για τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Οι εν λόγω συστάσεις σκιαγραφούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, σε τομείς όπως είναι οι αγορές προϊόντων και εργασίας, οι συντάξεις, η εκπαίδευση και τα φορολογικά συστήματα, καθώς και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2012 δημοσιεύτηκαν στις 30 Μαΐου και αναμένεται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 και 29 Ιουνίου. Στη συνέχεια, θα εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο ECOFIN τον Ιούλιο.

Δυάδα νομοθετικών μέτρων για τη δημοσιονομική εποπτεία («2-pack») [ECFIN]

Τα δύο αυτά σχέδια κανονισμών ενισχύουν περαιτέρω τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. Υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011 (βλέπε MEMO/11/822). Οι σχετικές διατάξεις βασίζονται στους κανόνες της λεγόμενης «εξάδας» («six-pack») που τέθηκε σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2011 (βλέπε MEMO/11/898).

Το πρώτο σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής εποπτείας με τη δημιουργία κοινού χρονοδιαγράμματος και κοινών κανόνων για μια πιο δυναμική εκ των προτέρων παρακολούθηση και αξιολόγηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση θα επιτρέψει την καλύτερη πρόληψη τυχόν δημοσιονομικών αποκλίσεων από κράτη μέλη, και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν για τους οικονομικούς εταίρους τους. Το δεύτερο σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί στη βελτίωση της εποπτείας των πλέον ευάλωτων οικονομικά κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Η λεγόμενη «δυάδα» μέτρων βρίσκεται σήμερα υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την ταχεία έγκριση μιας φιλόδοξης εκδοχής των νομοθετικών της προτάσεων.

Η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς [MARKT]

Μετά την έκδοση της πράξης για την ενιαία αγορά, στις 13 Απριλίου 2011, η Επιτροπή παρουσίασε τις 12 βασικές νομοθετικές προτάσεις που είχε υποσχεθεί (βλ. IP/11/469 και MEMO/11/239, βλ. επίσης IP/12/187) και 30 νέες συμπληρωματικές δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους εν λόγω 12 βασικούς «μοχλούς» μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Με αυτόν τον τρόπο, πάνω από 21 εκατ. επιχειρήσεις και 500 εκατ. καταναλωτές στην Ευρώπη θα μπορούσαν να ωφεληθούν για παράδειγμα από μια ενιαία αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων, από απλούστερες λογιστικές απαιτήσεις και φτηνότερη πρόσβαση στην προστασία που παρέχουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι πιο εύκολο για τους πολίτες να εξασφαλίζουν την αναγνώριση των προσόντων τους και να αναζητούν απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος. Θα είναι επίσης ευκολότερο να κυκλοφορούν τα εμπορεύματα και να ασκούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο, χάρη στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων και προτύπων και χάρη σε δράσεις που αποσκοπούν στην άρση επίμονων και αδικαιολόγητων περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών. Νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την διευθέτηση διαφορών θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά και θα δώσουν ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα μπορούσε να φθάσει έως και στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η πλήρης υλοποίηση της ενιαίας αγοράς δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη στέρεων κανονιστικών ρυθμίσεων, αλλά και από την αλλαγή προσέγγισης όσον αφορά τη διακυβέρνησή της. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν με την πάροδο των ετών διάφορα πρακτικά εργαλεία και δίκτυα. Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με την «καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά», η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό (βλ. IP/12/587 και MEMO/12/427). Την περίοδο 2012-2013, πρόκειται για τους τομείς των υπηρεσιών και των κλάδων δικτύου, στους οποίους η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για μηδενική ανοχή στην καθυστερημένη και εσφαλμένη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα παράσχει ενισχυμένη συνδρομή στη μεταφορά της νομοθεσίας, προκειμένου να εξομαλυνθούν πιθανά προβλήματα.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ζωτικής σημασίας τομέα των υπηρεσιών, αφού μάλιστα οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στη σχετική οδηγία δημιουργούν πάνω από το 45 % του ΑΕΠ της ΕΕ· συνεπώς, ο τομέας αυτός διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (βλ. IP/12/587 και MEMO/12/429), ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, τον κατασκευαστικό κλάδο και τον τουρισμό. Με βάση την εκτίμηση της προόδου που σημείωσαν τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, μια οικονομική ανάλυση καταδεικνύει ότι η εφαρμογή της θα επιφέρει επιπλέον αύξηση 0,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ τα επόμενα 5-10 χρόνια. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 2,6%, εάν τα κράτη μέλη δείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά το άνοιγμα των υπηρεσιών που καλύπτονται από την οδηγία.

Εφέτος είναι η 20ή επέτειος εγκαθίδρυσης της ενιαίας αγοράς. Ως συνέχεια της πράξης για την ενιαία αγορά, η Επιτροπή θα προτείνει μια δεύτερη δέσμη δράσεων μέχρι τα τέλη του 2012 για την περαιτέρω μείωση του κατακερματισμού της αγοράς και την άρση των εμποδίων που έχουν εναπομείνει όσον αφορά την κυκλοφορία των υπηρεσιών, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Η προσεχής φάση της πράξης για την ενιαία αγορά («Single Market Act 2») που προβλέπεται να θεσπιστεί το φθινόπωρο του 2012, θα περιλαμβάνει νέους μοχλούς για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική πρόοδο. Η Επιτροπή θα οργανώσει επίσης την εβδομάδα «νέας ανάπτυξης» τον Οκτώβριο του 2012, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο ετήσιο φόρουμ για την ενιαία αγορά, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον της ενιαίας αγοράς χωρίς αποκλεισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πράξη για την ενιαία αγορά: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/

Ενημερωτικό φυλλάδιο Single Market Act: Together for new growth (Πράξη για την ενιαία αγορά: Μαζί για μια νέα ανάπτυξη)

Ψηφιακή ενιαία αγορά [CNECT]

Αρκετά σημαντικά μέτρα, ορισμένα μάλιστα με άμεσες επιπτώσεις, θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, όπως ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας (βλ. MEMO/12/316), ο κανονισμός σχετικά με την εναρμόνιση της ηλεκτρονικής υπογραφής και τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (βλ. IP/12/558) και σχέδια για την αύξηση του όγκου του ηλεκτρονικού εμπορίου (βλ.  IP/12/10). Οι εν λόγω δράσεις ενισχύουν την ψηφιακή οικονομία που αυξάνεται κατά 12% ετησίως.

Απαιτούνται περαιτέρω κανονιστικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εγκαθίδρυση μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, όπως αυτές που προτείνονται μέσω της διευκόλυνσης Connecting Europe Facility «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ, βλ IP/12/583) αποτελούν το θεμέλιο αυτής της εξέλιξης, ενώ το υπολογιστικό νέφος συνιστά την αρχιτεκτονική της.

Η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με το υπολογιστικό νέφος που βασίζεται στους νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, θα δρομολογηθεί τις προσεχείς εβδομάδες και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία δύο εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη έως το 2015.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες ενέργειες ώστε να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την ηλεκτρονική ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ασφάλεια του Διαδικτύου.

Η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς σκοπό έχει την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της Ευρώπης. Το συνδυασμένο βάρος των σημερινών και μελλοντικών προτάσεων έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση του κλάδου της μεταποίησης στην Ευρώπη, καθιστώντας, μεταξύ άλλων, βιώσιμο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιτρέποντας τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι εν λόγω εναρμονισμένοι κανόνες επιτρέπουν τη δημιουργία κοινών προτύπων, τη διαλειτουργικότητα και τις κοινές νομικές πρακτικές που οδηγούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όπως ακριβώς το πρότυπο κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς που επέτρεψε στην Ευρώπη να έχει από τη δεκαετία του 1990 την πρωτοπορία στην παγκόσμια βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας, η οποία αντιπροσωπεύει 250 δισ. ευρώ ετησίως.

Κανονιστικές επιβαρύνσεις

Η αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020» της ΕΕ τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων μέσω έξυπνων κανονιστικών ρυθμίσεων και μείωσης των κανονιστικών επιβαρύνσεων, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικότερες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή δρομολόγησε πρωτοβουλία με στόχο την ελαχιστοποίηση των κανονιστικών επιβαρύνσεων, ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και για την προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (βλ. IP/11/1386). Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αφού αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν πάνω από τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα. Η αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού τους δεν μπορεί παρά να είναι επωφελής για την οικονομία της ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δράση της Επιτροπής για τη μείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων άρχισε κατά την προηγούμενη δεκαετία. Τον Ιανουάριο του 2007, η Επιτροπή πρότεινε πρόγραμμα δράσης για τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου που οφείλεται στη νομοθεσία της ΕΕ κατά 25% έως το 2012. Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2007. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας είναι κοινός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μέτρα που να οδηγούν σε ελάττωση, μέχρι και κατά ένα τρίτο, του κόστους της γραφειοκρατίας, ήτοι άνω των 40 δισ. ευρώ. Για παράδειγμα, μια πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ηλεκτρονικής τιμολόγησης του ΦΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 18,4 εκατ. ευρώ για τα 22 εκατ. φορολογούμενων επιχειρήσεων της ΕΕ (βλ. IP/10/1645), ενώ μια πρόταση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2009 που προβλέπει απαλλαγή από τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση περίπου 6,3 δισ. ευρώ (βλ. IP/09/328).

Αγορά ενέργειας [ENER]

Τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση να επιτύχουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας έως το 2014. Για να είναι λειτουργική, η εσωτερική αγορά απαιτεί ασφάλεια δικαίου που θα ευνοήσει τις επενδύσεις στους τομείς της παραγωγής, των έργων υποδομής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί τον πυρήνα αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας, τον καθορισμό νέων κανόνων αποδεσμοποίησης και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων.

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος που θα οδηγήσουν στη συνολική αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη διερευνά τις επιλογές πολιτικής για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα μετά το 2020 (βλ. IP/12/571).

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποσκοπεί στην εντατικοποίηση των προσπαθειών των κρατών μελών για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ενέργειας σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας – από τη μετατροπή της ενέργειας και τη διανομή της μέχρι την τελική κατανάλωση (βλ. MEMO/12/433).

Εκτός από τις νομικές διασφαλίσεις, και ιδίως σε εποχή οικονομικής αβεβαιότητας, για την ανάπτυξη της διασυνοριακής αγοράς απαιτούνται και οικονομικά κίνητρα. Το σκέλος της διευκόλυνσης«Συνδέοντας την Ευρώπη» που αφορά την ενέργεια, θα χρηματοδοτεί έργα τα οποία θα συμπληρώνουν τους ελλείποντες κρίκους των βασικών ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης. Ο μηχανισμός προτείνει να επενδυθούν 9,1 δισ. ευρώ σε διευρωπαϊκές υποδομές (βλ. IP/11/1200 και MEMO/11/710).

Καινοτομία: επένδυση για την ανάπτυξη και την απασχόληση [RTD]

Η στρατηγική «Ένωση Καινοτομίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση με τη βελτίωση της χρηματοδότησης και των συνθηκών πλαισίωσης της καινοτομίας. Το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, το ΠΠ7, επενδύει 55 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για επτά έτη, καθώς και στην άμεση στήριξη περίπου 17.000 ΜΜΕ. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου στο πλαίσιο του ΠΠ7 (ΧΔΚΚ) κινητοποιεί άνω των 10 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων για καινοτομία από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για τις ΜΜΕ. Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΠ7, οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θέτουν την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή βασικών τεχνολογιών όπως των καινοτόμων φαρμάκων, του οικολογικού αεροσκάφους, της νανοηλεκτρονικής και των ενσωματωμένων συστημάτων πληροφορικής.

Η Επιτροπή θα υποβάλει συστάσεις τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο τη βελτιστοποίηση της πανευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας, την άρση των εμποδίων στην κυκλοφορία ερευνητών και ιδεών σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για 10 κοινά ερευνητικά προγράμματα με στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως τη θεραπεία της νόσου του Alzheimer, και επενδύουν σε 48 υποδομές προτεραιότητας, όπως της κλινικής έρευνας, της βιοποικιλότητας και της ηλιακής ενέργειας. Δέκα από αυτές τις υποδομές έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή, ενώ άλλες 16 πρόκειται να ξεκινήσουν το τρέχον έτος.

Η Επιτροπή έχει προτείνει να αυξηθεί η χρηματοδότηση της καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ σε 80 δισ. ευρώ κατά τον επόμενο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Ορίζοντας 2020" (βλ. MEMO/11/848). Αυτό το νέο απλουστευμένο πρόγραμμα, θα συγκεντρώνει όλα τα είδη στήριξης που παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ από την έρευνα μέχρι την αγορά και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ταχέως αναπτυσσόμενες, καινοτόμες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά για την Ένωση Καινοτομίας, βλ.: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Ορίζοντας 2020, βλ.: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας [MARKT]

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28-29 Ιουνίου θα πρέπει να καταλήξει σε μια οριστική συμφωνία σχετικά με ένα από τα πιο σημαντικά και πολυαναμενόμενα θέματα για την προώθηση της καινοτομίας: την καθιέρωση ενός πραγματικά ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την Ευρώπη και τη σύσταση κοινού δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε ενισχυμένη συνεργασία (βλ. IP/11/470). Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία ως προς όλα τα σχετικά τα στοιχεία, εκτός από τον τόπο εγκατάστασης της έδρας του δικαστηρίου.

Όταν εγκριθεί, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσει απλούστερη και φθηνότερη την κατοχύρωση καινοτομιών μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα καταστεί δυνατή η απόκτηση ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα ισχύει σε 25 κράτη μέλη με βάση μία μόνο αίτηση και χωρίς πρόσθετα διοικητικά εμπόδια. Η Ισπανία και η Ιταλία, που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη αυτή συνεργασία, δύναται να επιλέξουν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα οποιαδήποτε στιγμή μετά την υιοθέτησή του, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ ή της Κίνας: σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η προστασία μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας κοστίζει 36000 ευρώ, έναντι 2000 ευρώ στις ΗΠΑ και μόλις 600 ευρώ στην Κίνα.

Ένα απλοποιημένο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη είναι απαραίτητο για να τονωθεί η καινοτομία και οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, οι απλοποιημένες ρυθμίσεις για τη μετάφραση του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα επιτρέψουν στους αιτούντες να εξοικονομούν έως και 80% των σημερινών δαπανών και να διαθέτουν περισσότερους πόρους σε δραστηριότητες έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

Κεφάλαιο της ΕΤΕπ [ECFIN]

Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η ΕΕ έχει στη διάθεσή της ένα ισχυρό θεσμικό όργανο για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η ΕΤΕπ, με ικανότητα δανειοδότησης που υπερβαίνει αρκετές φορές εκείνη της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης από το 2008. Όμως, πλησιάζει στα όρια του τι μπορεί να κάνει με το τρέχον κεφάλαιό της. Για να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΤΕπ να στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη και την απασχόληση, το κεφάλαιό της πρέπει να ενισχυθεί, δηλαδή το καταβεβλημένο κεφάλαιό της πρέπει να αυξηθεί από τους μετόχους της, δηλαδή τα κράτη μέλη. Ο Πρόεδρος Barroso είχε ήδη ζητήσει μια τέτοια αύξηση κατά την ομιλία που εκφώνησε το 2011 σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης (βλ. SPEECH/11/607).

Η αύξηση του καταβεβλημένου κεφαλαίου της κατά 10 δισ. ευρώ θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να αυξήσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες κατά €60 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία έως τέσσερα έτη, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσελκύσουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές για συνολικές επενδύσεις ύψους 180 δισ. ευρώ για νέα έργα. Επιπλέον, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ προτείνουν τη χρήση του προϋπολογισμού της Ένωσης για την ενίσχυση της ικανότητας χρηματοδότησης του ομίλου ΕΤΕπ με τη βοήθεια μέσων καταμερισμού του κινδύνου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την έρευνα και την καινοτομία, ομόλογα έργων για έργα υποδομής, ενώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει χρήση των διαρθρωτικών ταμείων.

Ο Πρόεδρος Barroso και ο κ. Hoyer, Πρόεδρος της ΕΤΕπ, απηύθυναν στις 21 Ιουνίου επιστολή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην οποία πρότειναν αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ (βλ. MEMO/12/470).

Πρωτοβουλία ομολόγων έργων [ECFIN]

Στις 19 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την πρωτοβουλία ομολόγων εκτέλεσης έργων με το διπλό στόχο να αναζωογονήσει τις αγορές ομολόγων έργων και να βοηθήσει τους υπευθύνους μεμονωμένων έργων υποδομών να προσελκύσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα (βλ. IP/11/236 και MEMO/11/707).

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια πειραματική φάση το 2012-2013, στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Βασίζεται σε τροποποίηση του κανονισμού των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) και της απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και στα κονδύλια του προϋπολογισμού για τα προγράμματα αυτά, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών τον Ιούλιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός, ύψους 230 εκατ. ευρώ, θα συνδυαστεί με χρηματοδότηση της ΕΤΕπ. Λαμβανομένου υπόψη του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και της πιστωτικής ενίσχυσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι, στη δοκιμαστική φάση, η πρωτοβουλία των ομολόγων έργων μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους άνω των 4,6 δισ. ευρώ. Η πρωτοβουλία των ομολόγων έργων θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020.

Χρήση των διαρθρωτικών ταμείων (REGIO/EMPL]

Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, που αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική ανάπτυξης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει από τον Απρίλιο του 2009 συνολικό ποσό 11,25 δισ. ευρώ ως προκαταβολές σε κράτη μέλη που είχαν πρόβλημα ρευστότητας για να μπορέσουν να επενδύσουν γρήγορα σε έργα τόνωσης της ανάπτυξης.

Επιπλέον, από το 2011, προσφέρθηκε δυνατότητα μείωσης του εθνικού ποσοστού συγχρηματοδότησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στις λεγόμενες χώρες που υπόκεινται σε πρόγραμμα, στις οποίες χορηγείται ειδική μακροοικονομική συνδρομή (επί του παρόντος η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα) ώστε να διευκολυνθούν οι χώρες αυτές να καταβάλουν τα αντίστοιχα κεφάλαια για την υλοποίηση των έργων. βλ. IP/11/942). Για την επίσπευση αποφάσεων ως προς την υλοποίηση έργων, απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή μόνο για έργα συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ (το όριο αυτό ανερχόταν σε 25 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο του 2010).

Οι διαδικασίες απλοποιήθηκαν με διάφορους τρόπους για τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων και παρασχέθηκε ειδική διοικητική βοήθεια στα νέα κράτη μέλη προκειμένου να προσαρμόσουν τα διοικητικά τους συστήματα στους κανόνες της ΕΕ. Οι ομάδες δράσης της Επιτροπής που είχαν αποσταλεί στα 8 κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία) από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2012, βοήθησαν τα κράτη μέλη να ανακατανείμουν κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ ύψους περίπου 7,3 δισ. ευρώ από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν άνω των 460.000 νέων σε αυτές τις 8 χώρες (βλ. MEMO/12/100, τα αποτελέσματα των ομάδων δράσης ).

Στην Ελλάδα, καταρτίστηκε δημόσιος κατάλογος 181 έργων απόλυτης προτεραιότητας, που αντιπροσωπεύουν επένδυση συνολικού ύψους 115 δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσουν έως 110 000 νέες θέσεις εργασίας (βλ. IP/12/549).

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση [BUDG]

Η πρόταση της Επιτροπής για την οικονομική περίοδο 2014-2020 έχει ως στόχο οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ να προσανατολίζονται ακόμη περισσότερο σε μια οικονομική ανάπτυξη ευνοϊκή για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αν και τα συνολικά ανώτατα όρια έχουν παγώσει στο επίπεδο των ανωτάτων ορίων που συμφωνήθηκαν για το 2013, η πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) προβλέπει αύξηση στους τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομία της Ευρώπης (βλ. IP/11/799).

Η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη αρχίζει από τις πόλεις και τις περιφέρειές μας. Τα σημαντικά κονδύλια που διατίθενται υπέρ της οικονομικής, της κοινωνικής και της εδαφικής συνοχής (376 δισ. ευρώ για ολόκληρη την περίοδο) θα συνδεθούν στενότερα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Χάρη σε νέες διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις, θα εξασφαλιστεί η εστίαση της ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσμάτων και θα δοθούν ισχυρά κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα συναφθούν συμβάσεις εταιρικής σχέσης με κάθε κράτος μέλος ώστε να εξασφαλιστεί η αλληλοενίσχυση μεταξύ εθνικής και ενωσιακής χρηματοδότησης.

Ένας νέος μηχανισμός, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», έχει ως στόχο να αυξήσει την πανευρωπαϊκή αξία των έργων υποδομής (βλ. IP/11/1200). Με προϋπολογισμό 50 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει προκαταρκτικό κατάλογο έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών που αυξάνουν τη διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Χάρη σε αυτές τις συνδέσεις που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και θα τεθεί τέλος στην απομόνωση ορισμένων οικονομικών «νησίδων». Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει ευκαιρίες για τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων με τα οποία θα επιταχυνθούν και θα εξασφαλιστούν περισσότερες επενδύσεις σε σχέση με αυτές που θα μπορούσαν να επιτευχθούν αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση. Η Επιτροπή θα προωθήσει τη χρήση ομολόγων έργων της ΕΕ ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων.

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία κατά την επόμενη επταετία θα αυξηθούν σημαντικά. Μια κοινή στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Ορίζοντας 2020» και με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμβάλει στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και των ιδεών του αύριο. Θα συγκεντρώνει όλα τα σχέδια σε αυτόν τον τομέα ώστε να σταματήσει η κατάτμηση που επικρατεί και να εξασφαλισθεί ότι τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ συμπληρώνουν καλύτερα τις εθνικές προσπάθειες και συμβάλλουν στον συντονισμό τους (βλ. MEMO/11/848).

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση των προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της κατάτμησης των υφιστάμενων μέσων, προτείνεται η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ύψους 15,2 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, με σαφή εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κινητικότητα.

Τόνωση της απασχόλησης [EMPL]

Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση (βλ. IP/12/380 και MEMO/12/252) που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 18 Απριλίου, παρέχει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών για τη στήριξη μιας ανάκαμψης συνοδευόμενης από πληθώρα θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η εν λόγω δέσμη προτρέπει τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ΤΠΕ και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, προτρέπει τα κράτη μέλη να στρέψουν τη φορολογία από την εργασία σε προϊόντα που είναι επιζήμια για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει και να βοηθά τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ - ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο επενδύει στις δεξιότητες των πολιτών, στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και στην κοινωνική ένταξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημιουργεί άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ και συμβάλλει έμμεσα στη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας μέσω κατάρτισης.

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού [EMPL]

Η Επιτροπή έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της κινητικότητας, μέσα μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Για τη βελτίωση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, πρέπει να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την άρση των νομικών και πρακτικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και η Επιτροπή έχει παρουσιάσει προτάσεις μεταξύ άλλων για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (βλ. MEMO/05/384) και της φορολογικής μεταχείρισης των διασυνοριακών εργαζομένων, καθώς και για τη καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Για να βελτιωθεί η αντιστοίχιση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς θέσεων εργασίας έτσι ώστε οι άνεργοι της μιας χώρας να μπορούν εντοπίζουν τις κενές θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες με βάση τις δεξιότητες και την πείρα τους, η Επιτροπή έχει την πρόθεση να μετατρέψει την πύλη αναζήτησης εργασίας του δικτύου EURES σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό εργαλείο τοποθέτησης και πρόσληψης εργαζομένων και προβλέπει (από το 2013) καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές αυτοεξυπηρέτησης που θα παρέχουν αμέσως στους χρήστες σαφή γεωγραφική «χαρτογράφηση» των θέσεων εργασίας που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις 21 Μαΐου, χάρη στο πιλοτικό σχέδιο «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES», νέοι ηλικίας 18-30 ετών από κάθε κράτος μέλος, που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και βοήθεια για την πρόσληψή τους, καθώς και να ζητούν οικονομική στήριξη για την υποβολή αίτησης τους ή για κατάρτιση. Σκοπός της αρχικής φάσης του προγράμματος «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» θα είναι η βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας για 5.000 άτομα.

Φορολογική πολιτική [TAXUD]

Η φορολογία θεωρείται κατά παράδοση ως εργαλείο που χρησιμεύει βασικά για τη συγκέντρωση πόρων. Ωστόσο, εξίσου σημαντικός είναι ο αντίκτυπος που έχει στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση και στην ανάπτυξη.

Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2012, η Επιτροπή επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καταστήσουν τα φορολογικά συστήματά τους περισσότερο ευνοϊκά για την ανάπτυξη π.χ. με την μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία σε άλλους τομείς, και ιδίως στους περιβαλλοντικούς φόρους (βλ. ειδικές συστάσεις ανά χώρα).

Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία για τον ενεργειακό φόρο (ΟΕΦ), που θα στηρίξει την αλλαγή αυτή, θα προωθήσει την «πράσινη» οικονομία και θα στηρίξει τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. βλ. IP/11/468). Εάν εφαρμοστεί, η ΟΕΦ θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 1 000 000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2030.

Τον Μάρτιο του 2011, για να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή πρότεινε την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (βλ. MEMO/11/171). Το σύστημα αυτό, που προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων υπολογισμού των φόρων και μια «μονοαπευθυντική υπηρεσία», θα καταστήσει τις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες πολύ φθηνότερες και ευκολότερες. Μεταξύ των πρόσφατων πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναφέρουμε την πρόταση για τη διπλή φορολογία (βλ. IP/11/1337) και τη νέα στρατηγική ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508).

Ο ευρωπαϊκός φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η θέσπιση του οποίου αναμένεται να καταστεί δυνατή χάρη σε ενισχυμένη συνεργασία, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέσο συγκέντρωσης νέων εσόδων, συμβάλλοντας στην επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις τράπεζες (βλ. IP/11/1085).

Για να καταστεί δυνατή η ανάκτηση των δισεκατομμυρίων ευρώ που χάνονται εξαιτίας φοροδιαφυγής και απάτης στην ΕΕ, η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο (βλ. IP/12/697 και MEMO/12/492) και θα παρουσιάσει μια κοινή προσέγγιση εναντίον των φορολογικών παραδείσων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έως το τέλος του 2012.

Επί του παρόντος, το Συμβούλιο εξετάζει την πρόταση για την ενίσχυση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τις εντολές για τη διεύρυνση των συμφωνιών με 5 χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ (βλέπε MEMO/12/353). Η Επιτροπή προτρέπει την ταχεία έγκριση των προτάσεων αυτών δεδομένου ότι αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της στάσης της ΕΕ έναντι της φοροδιαφυγής.

Εμπόριο [TRADE]

Το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί βασικό μοχλό για το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Συνεπώς, το άνοιγμα των αγορών βάσει των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) έχει κεφαλαιώδη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρά τις προσπάθειες της Ευρώπης για την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα, η πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο είναι πολύ αργή. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων σχετικά με συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και την ολοκλήρωση εκείνων που έχουν αρχίσει: η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Κορέας, που συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς την Κορέα κατά 16% το 2011, συμπλήρωσε το πρώτο έτος λειτουργίας την 1η Ιουλίου 2012. Ο Επίτροπος De Gucht έχει θέσει ως προτεραιότητα τις προσπάθειες ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη, που αποτελεί την πύλη πρόσβασης στη Νοτιοανατολική Ασία. Στην ίδια περιοχή, η ΕΕ διεξάγει επίσης διαπραγματεύσεις με την Ινδία και τη Μαλαισία και ξεκίνησε πρόσφατα εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ (βλ. IP/12/689). Με την Κίνα, η ΕΕ εξετάζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας επενδύσεων και σύντομα η Επιτροπή θα ζητήσει εντολή από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία. Ενόψει της δημιουργίας μιας διατλαντικής ζώνης συναλλαγών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Obama, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Van Rompuy έχουν πρόσφατα εκφράσει την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ενδιάμεση έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για την απασχόληση και την ανάπτυξη (βλ. MEMO/12/462). Κατά το τρέχον έτος, έχουν συναφθεί εμπορικές συμφωνίες με το Περού, την Κολομβία (βλ. IP/12/690) και την Κεντρική Αμερική, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εταίρους της Λατινικής Αμερικής που είναι μέλη της Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur). Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες για την εμβάθυνση της δέσμευσής μας έναντι των γειτονικών μας χωρών, τόσο νότια όσο και ανατολικά, όπου προσφάτως κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση μιας φιλόδοξης συμφωνίας με την Ουκρανία.


Side Bar