Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

europeiska kommissionen

PM

Bryssel den 14 juni 2012

Passagerares rättigheter: vad passagerare med nedsatt rörlighet behöver veta om flygresor

Kommissionen har offentliggjort riktlinjer som ska förtydliga de rättigheter som passagerare med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet har när de reser med flyg. Riktlinjerna offentliggörs innan olympiska spelen 2012 – ett av världens största sportevenemang - som kommer att hållas i London i sommar, särskilt för att göra det enklare att resa för deltagande idrottsutövare och många EU-medborgare med nedsatt rörlighet som fortfarande stöter på problem när de reser med flyg. Riktlinjerna grundar sig på en detaljerad bedömning av förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet1.

Vad är problemet?

EU-lagstiftningen om passagerares rättigheter har varit i kraft i mer än fyra år nu. Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet och vissa praktiska problem för både flygbolag och flygplatser samt passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet.

Det finns fortfarande för många exempel på passagerare som obefogat förvägras resa eller får utstå begränsningar för reservationer eller ombordstigning baserat på oklara säkerhetsskäl (se nedan).

Många passagerare känner inte till sina rättigheter.

Endast en liten andel passagerare (ungefär 40 %) föranmäler behov av assistans innan de reser. Detta är ett centralt problem för flygplatser och flygbolag som försöker att tillhandahålla assistans.

Inkonsekvent tillämpning av lagstiftningen har lett till att passagerare ställs inför olika krav och olika begränsningar vid olika tillfällen när de reser med flygbolag och på flygplatser.

Exempel:

 • En högre FN-tjänsteman nekades ombordstigning på ett flyg från Heathrow till Genève eftersom han inte hade någon ledsagare. Mannen, en paraplegiker, reste ofta och hade rest utan ledsagare i femton år.

 • 3 passagerare som skulle resa med franska inrikesflyg nekades ombordstigning eftersom de inte hade ledsagare. De lyckades senare överklaga beslutet i rätten. Flygbolaget och marktjänstebolaget fick höga böter för överträdelserna.

Vilka regler gäller?

Den befintliga EU-lagstiftningen om rättigheter i samband med flygresor trädde i kraft i sin helhet i juli 2008 (förordning EG 1107/2006) och garanterar rätten att inte bli diskriminerad på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet har samma rätt att resa som personer utan nedsatt rörlighet.

Dessa rättigheter omfattar:

 • Rätten att inte bli diskriminerad vid bokning av flyg och biljettköp.

 • Rätten att resa på lika villkor som andra passagerare.

 • Rätten att få information om säkerhetsregler som tillämpas av flygbolaget.

 • Rätten att utan kostnad få assistans på flygplatsen och ombord på planet.

 • Rätten att utan kostnad transportera två rörelsehjälpmedel.

För att kunna dra nytta av dessa rättigheter bör personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet känna till följande:

Det är mycket viktigt att meddela flygbolaget, resebyrån eller researrangören om dina behov av assistans minst 48 timmar före avgång. Ledningsenheterna på flygplatserna kommer att informeras om detta och är ansvariga för att tillhandahålla assistans fram till gaten och din sittplats. Därefter har flygbolagen ansvaret för assistans. Assistansen är kostnadsfri.

Även om det inte är obligatoriskt att föranmäla behovet av assistans rekommenderas detta starkt för att garantera att tjänsteleverantörerna (flygplatsförvaltare och flygbolag) har möjlighet att organisera den bäst lämpade assistansen utifrån dina behov och omständigheterna under din resa.

Flygbolaget måste meddelas 48 timmar i förväg om en begäran att få transportera en elektrisk rullstol eller andra föremål som kan vara farliga.

Alla passagerares och besättningens säkerhet ombord är av yttersta vikt. Om ett flygbolag nekar personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet ombordstigning måste beslutet grunda sig på tydligt motiverade säkerhetsskäl.

Sedan förordningen trädde i kraft har den gjort det enklare och smidigare att flyga för mer än 2 miljoner personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet som reser via EU:s större flygplatser varje år (statistik från 2010).

Lärdomar efter fyra års tillämpning av förordningen har lett till offentliggörandet av dessa riktlinjer för att klargöra vissa av rättigheterna och skyldigheterna för de olika aktörerna.

Vad föreslår vi?

Riktlinjerna gäller resenärer vid alla flygplatser i EU och för EU-registrerade flygbolag som flyger till, inom eller från EU. De gäller även flygbolag från andra länder som flyger inom eller från Europa.

Målet med riktlinjerna är att förtydliga bestämmelserna om icke-diskriminerande tillgång till flygresor, samtidigt som den grundläggande och dominerande säkerhetsprincipen för alla personer ombord respekteras.

Riktlinjerna har diskuterats ingående med alla berörda parter: nationella myndigheter, flygindustrin (flygbolags- och flygplatsorganisationer) samt konsument- och användarorganisationer, särskilt de som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. De ger vägledning i form av 22 frågor och svar inom en mängd områden.

I denna PM fokuserar vi på de vanligaste och mest praktiska problemen.

Vem är en passagerare med nedsatt rörlighet?

Vad skapar definitionen för problem?

Definitionen i förordningen är mycket bred – den täcker "en person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet". Detta har lett till olika tolkningar av vem som anses vara en person med nedsatt rörlighet och därför har rätt till assistans.

Vad säger riktlinjerna?

De största kategorierna är passagerare med funktionshinder och äldre passagerare, men i riktlinjerna klargörs att det finns andra utsatta personer utan full rörlighet som kan vara i behov av assistans beroende på resans omständigheter.

I riktlinjerna understryks att begäran om assistans ska vara rimlig och anpassad efter passagerarens särskilda behov, men att assistans förväntas tillhandahållas utan oskäliga restriktioner.

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att en passagerares rörlighet kan vara begränsad på flygplatsen, till exempel på mycket stora flygplatser med långa avstånd eller anslutningsorter. I dessa fall skulle assistans bara behövas på flygplatsen – passagerarna skulle inte anses ha nedsatt rörlighet ombord på ett flygplan.

Vad menas med förhandsanmälan och varför är det så viktigt?

Vad är problemet?

Förhandsanmälan är avgörande för att flygplatsen och flygbolaget ska kunna tillhandahålla lämplig assistans.

Det är dock för närvarande bara ett litet antal passagerare med assistansbehov som förhandsanmäler sina behov, vilket gör att tjänsteleverantörerna inte har tillräckligt med tid för att förbereda nödvändig assistans. Detta är den grundläggande orsaken till många av problemen i systemet.

Vad säger riktlinjerna?

För att kunna garantera att tjänsteleverantörerna har möjlighet att förbereda och tillhandahålla den begärda tjänsten med högsta kvalitet är det viktigt att informera flygbolagen minst 48 timmar innan avgång.

I riktlinjerna understryks att tjänsteleverantörerna får prioritera passagerare som har föranmält sina behov, även om de också måste göra en rimlig ansträngning för att assistera passagerare som inte har gjort det.

Kan passagerare med nedsatt rörlighet vara tvungna att ha ett läkarintyg för att få gratis assistans? Nej.

Vad är problemet?

Vissa flygbolag ber om läkarintyg så att personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet kan styrka sitt behov av assistans. I vissa fall är assistansen avgiftsbelagd.

Vad säger riktlinjerna?

Flygbolag och tjänsteleverantörer på flygplatser kan inte som förhandsvillkor begära sådana intyg för att sälja en biljett eller låta personen flyga, eller för att begäran om assistans ska anses vara motiverad.

De kan enbart be om läkarintyg om det är möjligt att passagerarens, andra passagerares eller besättningens hälsa eller säkerhet äventyras. Assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet måste tillhandahållas utan kostnad.

Jag behöver syrgas ombord. Kan jag ta med min egen eller kommer syrgas att tillhandahållas av flygbolaget?

Vad är problemet?

Flygbolag tillämpar olika regler för transport av syrgas. Detta skapar förvirring hos passagerare som behöver syrgas ombord.

Vad säger riktlinjerna?

Flygbolag ska utan kostnad transportera medicinsk utrustning, i enlighet med tillämpliga regler för farligt gods.

Om du till exempel behöver syrgas under resan är det viktigt att du får besked av flygbolaget om du kan ta med egen syrgas eller inte. Av säkerhetsskäl tillåter flygbolaget kanske inte det eller beslutar att själv tillhandahålla syrgas (även om det inte är dess skyldighet).

Det finns för närvarande inte några standardiserade regler för syrgastransport inom EU. I riktlinjerna understryks därför att flygbolag själva har rätt att bestämma vilka regler som gäller för syrgastransport, baserat på säkerhetsskäl. Denna information måste dock vara lättillgänglig för passagerare. Om flygbolaget tillhandahåller syrgas bör det enligt riktlinjerna vara till ett rimligt pris.

Måste passagerare med nedsatt rörlighet alltid resa med ledsagare? Nej.

Vad är problemet?

Vissa flygbolag nekar utan rimliga skäl personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet ombordstigning om de inte har ledsagare.

Vad säger riktlinjerna?

Normen är att du kan resa ensam om du kan klara dig själv.

Flygbolag kan inte kräva att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste ha en ledsagare.

Krav på ledsagare kan enbart ställas om det är tydligt att passageraren inte kan uppfylla gällande säkerhetskrav.

Om jag reser med en ledsagare, måste ledsagaren köpa en biljett och kan han eller hon sitta bredvid mig?

Vad är problemet?

Flygbolag har olika regler för huruvida ledsagare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste betala för biljetten. Fastän det i förordningen fastställs att "alla rimliga ansträngningar" bör göras för att ledsagaren ska få en sittplats bredvid passageraren som behöver assistans har det hänt att ledsagare inte har fått göra det.

Vad säger riktlinjerna?

I förordningen specificeras det inte om ledsagarens biljett ska erbjudas kostnadsfritt eller till ett lägre pris. I riktlinjerna överlåts det därför åt flygbolagen att avgöra. Hos vissa flygbolag ingår det dock i kundservicen.

I riktlinjerna betonas att flygbolagen måste tillhandahålla öppen och tydlig information, vad än deras regler inom detta område är.

Information måste även finnas tillgänglig om det av säkerhetsskäl finns särskilda sittplatsbegränsningar för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet – till exempel platser där nödevakueringar kan hindras.

I förordningen om personer med nedsatt rörlighet (förordning 1107/2006) ställs det tydliga krav på att flygbolagen ska göra alla rimliga ansträngningar för att ledsagare ska kunna sitta bredvid passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Detta betonas i riktlinjerna.

Kommer mina rörelsehjälpmedel transporteras gratis?

Vad är problemet?

Personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet känner inte alltid till de regler som gäller för transport av rörelsehjälpmedel. Detta kan leda till konflikter på flygplatsen. I enlighet med förordningen om personer med nedsatt rörlighet har du rätt till kostnadsfri transport av två rörelsehjälpmedel.

Vad säger riktlinjerna?

I riktlinjerna understryks att passagerare och passagerare med nedsatt rörlighet har rätt till kostnadsfri transport av två rörelsehjälpmedel. En passagerare som använder elektrisk rullstol måste informera flygbolaget minst 48 timmar i förväg. I riktlinjerna betonas vidare att erkända ledar- och assistanshundar får resa i kabinen om detta meddelas i god tid.

Som för alla passagerare gäller flygbolagens allmänna bagageregler för sportutrustning som inte är rörelsehjälpmedel.

Vad ska jag göra om jag anser att ett flygbolag eller en flygplats inte respekterar mina rättigheter?

Vad är problemet?

Passagerare är ofta inte medvetna om hur de ska gå till väga om de anser att deras rättigheter inte har respekterats och vill klaga.

Vad säger riktlinjerna?

I riktlinjerna klargörs följande:

 • Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats bör du först uppmärksamma flygplatsförvaltaren eller flygbolaget på detta.

 • Om du inte är nöjd med deras svar kan du lämna in ett klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten. De har som uppgift att se till att transportföretag behandlar alla passagerare i enlighet med deras rättigheter. Listan över nationella tillsynsmyndigheter finns här:
  http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Vad är nästa steg?


Riktlinjerna kommer att offentliggöras och hjälpa flygbolag och flygplatser att förbättra tillämpningen av förordningen och således göra det enklare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att resa med flyg. De bör även hjälpa nationella tillsyndsmyndigheter med tillämpningen av förordningen. Riktlinjerna kommer i synnerhet att förbättra resekvaliteten för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Denna grupp förväntas öka sitt resande i samband med olympiska och paralympiska spelen.

Mer information:

För att få veta mer om rättigheterna för passagerare med nedsatt rörlighet, klicka på:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

Se även: IP/12/602

1 :

Förordningen om personer med nedsatt rörlighet 1107/2006.


Side Bar