Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 14. júna 2012

Práva cestujúcich: čo musia osoby so zníženou pohyblivosťou vedieť, keď cestujú leteckou dopravou

Komisia zverejnila usmernenia, ktoré objasňujú práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou pri cestovaní leteckou dopravou. Konkrétnym zámerom vydania usmernení pred jednou z najväčších športových udalostí na svete – olympijskými hrami v roku 2012 –, ktorá sa uskutoční toto leto v Londýne, je uľahčiť cestovanie zúčastnených atlétov a mnohých občanov EÚ so zníženou pohyblivosťou, ktorí sa pri cestovaní leteckou dopravou ešte stále stretávajú s mnohými problémami. Tieto usmernenia sa zakladajú na podrobnom posúdení nariadenia o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave1.

V čom je problém?

Právne predpisy EÚ v oblasti práv cestujúcich sa uplatňujú už viac ako štyri roky. Naďalej však pretrvávajú niektoré praktické problémy a neistoty leteckých dopravcov a letísk, ako aj zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Stále existuje príliš veľa prípadov, keď sa cestujúci stretávajú s neoprávneným odmietnutím alebo obmedzením rezervácií alebo nástupu do lietadla, ktoré sú podložené nejasnými bezpečnostnými dôvodmi (pozri ďalej).

Veľký počet cestujúcich nie je informovaný o svojich právach.

Pred cestou predbežne oznamuje svoje potreby asistenčných služieb len obmedzené percento cestujúcich (približne 40 %). To je hlavný problém letísk a leteckých dopravcov pri snahe poskytovať asistenčné služby.

Nejednotnosť uplatňovania tejto právnej normy vedie k tomu, že cestujúci sa počas cestovania stretávajú pri rôznych príležitostiach s rozdielnymi požiadavkami a rozdielnymi obmedzeniami zo strany letísk a leteckých spoločností.

Niektoré príklady:

  • vyššiemu úradníkovi OSN bol odmietnutý nástup do lietadla na linke z Heathrow do Ženevy, pretože nebol sprevádzaný. Tento úradník bol paraplegik, ktorý často cestuje a ktorý cestoval bez sprievodu už pätnásť rokov;

  • trom cestujúcim na francúzskych vnútroštátnych leteckých linkách bol odmietnutý nástup do lietadla, pretože neboli sprevádzaní. Neskôr toto rozhodnutie úspešne napadli na súde. Leteckej dopravnej spoločnosti a spoločnosti pozemnej obsluhy boli uložené značné pokuty za nedodržanie právnych predpisov.

Aké predpisy platia v súčasnosti?

Súčasné právne predpisy EÚ v oblasti práv cestujúcich nadobudli plnú účinnosť v júli 2008 (nariadenie (ES) č. 1107/2006) a zabezpečujú právo na nediskrimináciu z dôvodov zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti. Zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou majú rovnaké právo na cestovanie ako osoby bez takýchto obmedzení pohyblivosti.

Medzi tieto práva patria:

  • právo na nediskrimináciu pri rezervácii letu a kúpe letenky;

  • právo na cestovanie za rovnakých východiskových podmienok ako všetci ostatní cestujúci;

  • právo na informácie o bezpečnostných pravidlách, ktoré uplatňujú leteckí dopravcovia;

  • právo na bezplatné asistenčné služby na letisku a na palube lietadla;

  • právo na bezplatnú prepravu dvoch kusov mobilných pomôcok (pomôcka na zvýšenie pohyblivosti)

Na to, aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou mohli využívať tieto práva, mali by byť informované o týchto skutočnostiach:

Veľmi dôležité je, aby ste svoju potrebu asistenčných služieb oznámili leteckej dopravnej spoločnosti najneskôr 48 hodín pred odletom. Riadiace orgány letísk budú náležitým spôsobom informované a budú zodpovedať za poskytnutie asistenčných služieb až po príchod k lietadlám a k vášmu sedadlu, potom je za asistenčné služby zodpovedná letecká spoločnosť. Asistenčné služby sú bezplatné.

Aj keď predbežné oznamovanie nie je povinné, veľmi sa odporúča z toho dôvodu, aby poskytovatelia služieb (vedenie letiska a leteckí dopravcovia) mohli zaistiť najvhodnejšie asistenčné služby zodpovedajúce vašim potrebám a okolnostiam vašej cesty.

Požiadavky na prepravu elektrického invalidného vozíka alebo prevážanie iných potenciálne nebezpečných predmetov sa musia oznámiť 48 hodín vopred.

Prvoradá je bezpečnosť všetkých cestujúcich a členov posádky na palube lietadla. Ak leteckí dopravcovia odmietnu nástup do lietadla zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou, musí sa to zakladať na jednoznačne opodstatnených bezpečnostných dôvodoch.

Po svojom nadobudnutí účinnosti toto nariadenia viac ako 2 miliónom zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou, ktoré každoročne využívajú európske hlavné letiská (údaje z roku 2010), zjednodušilo prístup k leteckej doprave a zabezpečilo im hladší priebeh cesty.

Teraz, po štyroch rokoch uplatňovania nariadenia, sa vyvodili isté ponaučenia, ktoré viedli k zverejneniu týchto usmernení s cieľom objasniť niektoré práva a povinnosti rôznych aktérov.

Čo navrhujeme?

Usmernenia sa týkajú cestujúcich na všetkých letiskách EÚ a činností dopravcov EÚ, ktorí prevádzkujú lety do EÚ, z EÚ alebo v rámci EÚ. Týkajú sa aj dopravcov neusadených v EÚ, ktorí prevádzkujú lety z Európy alebo v jej rámci.

Ich cieľom je objasniť pravidlá týkajúce sa prístupu k leteckej doprave bez diskriminácie a súčasne dodržiavať základnú a prvoradú zásadu bezpečnosti všetkých osôb na palube lietadla.

O týchto usmerneniach sa podrobne diskutovalo so všetkými zainteresovanými stranami: vnútroštátnymi orgánmi, odvetvím leteckej dopravy (organizáciami zastupujúcimi letecké spoločnosti a letiská), ako aj so združeniami spotrebiteľov a používateľov, najmä s tými, ktoré zastupujú zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou. Poskytujú poučenie vo forme 22 otázok a odpovedí týkajúcich sa rôznych oblastí.

Na účely tohto dokumentu sa na tomto mieste zameriame na najčastejšie a najpraktickejšie problémy.

Kto je osobou so zníženou pohyblivosťou?

Aký je problém s definíciou?

Definícia uvedená v nariadení je veľmi široká a zahŕňa „osoby, ktorých pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená kvôli akémukoľvek fyzickému postihnutiu (poškodeniu orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva, trvalému alebo dočasnému), duševnému postihnutiu alebo poškodeniu alebo inému dôvodu postihnutia, alebo veku, a ktorých situácia si vyžaduje primeranú pozornosť“. Viedlo to k rôznym interpretáciám v súvislosti s tým, kto sa považuje za osobu so zníženou pohyblivosťou, a teda má právo na asistenčné služby.

Aké je usmernenie?

Usmernenia objasňujú, že aj keď najväčšie skupiny predstavujú zdravotne postihnuté a staršie osoby, existujú niektorí ďalší zraniteľní občania s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí by mohli v závislosti od okolností svojej cesty potrebovať asistenčné služby.

Usmernenia zdôrazňujú, že žiadosti o asistenčné služby by mali byť primerané a prispôsobené špecifickým potrebám cestujúceho, predpokladá sa však, že pomoc by sa mala poskytovať bez zbytočných obmedzení.

V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že pohyblivosť cestujúceho môže byť znížená na letisku, napríklad na veľmi veľkých letiskách, na ktorých je potrebné prekonávať veľké vzdialenosti, alebo na spojovacích miestach. V takýchto prípadoch by sa asistenčné služby požadovali len na letisku – na palube lietadla by sa pohyblivosť týchto osôb nepovažovala za zníženú.

Čo znamená predbežné oznamovanie a prečo je také dôležité?

V čom je problém?

Predbežné oznamovanie je veľmi dôležité, aby letisko a letecká dopravná spoločnosť mohli poskytnúť príslušné asistenčné služby.

V súčasnosti však len obmedzený počet cestujúcich, ktorí potrebujú asistenčné služby, predbežne oznamuje pred odletom svoje potreby. Poskytovatelia služieb tak prichádzajú o primeraný prípravný čas na poskytnutie požadovaných asistenčných služieb. To je základnou príčinou mnohých problémov v systéme.

Aké je usmernenie?

V záujme zaistenia toho, aby poskytovatelia asistenčných služieb boli schopní poskytovať požadované služby s najvyššou kvalitou, je nevyhnutné informovať leteckých dopravcov najmenej 48 hodín pred časom odletu, aby mohli vykonať potrebné prípravy.

Usmernenia zdôrazňujú, že aj keď poskytovatelia služieb musia vynaložiť primerané úsilie na to, aby poskytli pomoc aj cestujúcim, ktorí svoje potreby predbežne neoznámili, môžu uprednostniť tých cestujúcich, ktorí tak urobili.

Môže sa od osôb so zníženou pohyblivosťou požadovať, aby predložili lekárske osvedčenie, ak chcú získať bezplatnú asistenčnú službu? Nie.

V čom je problém?

Niektorí leteckí dopravcovia požadujú od zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou lekárske osvedčenia, v ktorých sa potvrdzuje, že potrebujú asistenčné služby. V niektorých prípadoch existujú poplatky za poskytovanie asistenčných služieb.

Aké je usmernenie?

Leteckí dopravcovia a poskytovatelia služieb na letiskách nemôžu požadovať takéto osvedčenie ako predbežnú podmienku predaja letenky alebo odletu osoby, prípadne oprávnenosti žiadosti o asistenčné služby.

Lekárske osvedčenia sa môžu požadovať len v prípade, ak by mohlo byť ohrozené zdravie a bezpečnosť cestujúceho, ďalších cestujúcich alebo členov posádky. Asistenčné služby zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou sa musia poskytovať bezplatne.

Na palube potrebujem kyslík. Môžem si vziať svoj vlastný zdroj kyslíka alebo kyslík poskytne letecký dopravca?

V čom je problém?

Leteckí dopravcovia uplatňujú rozličné pravidlá týkajúce sa prepravy kyslíka spôsobujúce problémy cestujúcim, ktorí potrebujú na palube kyslík.

Aké je usmernenie?

Od leteckých spoločností sa požaduje, aby prepravovali zdravotné pomôcky bezplatne. Táto preprava podlieha všetkým príslušným požiadavkám, ktoré sa týkajú nebezpečného tovaru.

Napríklad, ak potrebujete počas letu kyslík, je dôležité, aby ste si priamo s leteckým dopravcom ujasnili, či si môžete so sebou vziať svoj vlastný zdroj kyslíka. Môže sa stať, že letecký dopravca to nepovolí z bezpečnostných dôvodov, alebo sa rozhodne, že poskytne kyslík sám (aj keď to nie je povinný urobiť).

V súčasnosti neexistujú štandardizované pravidlá týkajúce sa prepravy kyslíka v EÚ. Usmernenia preto zdôrazňujú, že letecké spoločnosti majú právo stanoviť vlastné požiadavky na prepravu kyslíka založené na bezpečnostných dôvodoch. Tieto informácie však musia byť pre cestujúcich ľahko dostupné. Ak letecký dopravca poskytuje kyslík, v usmerneniach sa uvádza, že by to mal robiť za primeranú cenu.

Musia mať osoby so zníženou pohyblivosťou vždy sprievod? Nie.

V čom je problém?

Niektorí leteckí dopravcovia neoprávnene odmietajú nástup do lietadla zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou, ak nie sú sprevádzané.

Aké je usmernenie?

Ak ste sebestační, ste za normálnych okolností spôsobilí cestovať sami.

Znížená pohyblivosť nie je dôvodom na to, aby letecký dopravca požadoval, že zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou musí byť sprevádzaná.

Sprevádzanie cestujúceho inou osobou sa môže požadovať len vtedy, keď je zrejmé, že cestujúci nemôže splniť príslušné bezpečnostné požiadavky.

Ak ma pri cestovaní sprevádza iná osoba, musí si táto osoba kúpiť letenku a môže sedieť vedľa mňa?

V čom je problém?

Pokiaľ ide o to, či osoby, ktoré sprevádzajú zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, musia platiť za svoje miesto, leteckí dopravcovia majú rôzne politiky. Vyskytli sa tiež situácie, keď sprevádzajúce osoby nemohli sedieť vedľa cestujúcich, ktorí potrebovali asistenčné služby, napriek tomu, že v nariadení sa uvádza, že sa má urobiť všetko pre to, aby sprevádzajúca osoba mohla sedieť vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Aké je usmernenie?

Nariadenie nešpecifikuje, či miesto pre sprevádzajúcu osobu má byť poskytnuté bezplatne alebo za nižšiu cenu. Usmernenia to preto ponechávajú na uváženie leteckým dopravcom. Pre niektorých leteckých dopravcov je to však súčasťou ich služieb zákazníkom.

Usmernenia zdôrazňujú, že nech sú politiky leteckých dopravcov v tomto smere akékoľvek, musia poskytovať cestujúcim jasné informácie.

Informácie musia byť k dispozícii aj v prípade, keď existujú osobitné bezpečnostné obmedzenia týkajúce sa miest na sedenie pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou – napríklad miest, na ktorých by mohli prekážať pri núdzovej evakuácii.

Čo sa týka sedenia osôb, ktoré sprevádzajú zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou, v nariadení OZP (nariadenie (ES) č. 1107/2006) sa uvádza jasná povinnosť, aby leteckí dopravcovia urobili všetko pre to, aby sprevádzajúca osoba mohla sedieť vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. Usmernenia tento bod zdôrazňujú.

Bude moja mobilná pomôcka prepravená bezplatne?

V čom je problém?

Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou nie sú vždy informované o pravidlách, ktoré sa uplatňujú na prepravu mobilných pomôcok. To môže spôsobiť konfliktné situácie na letiskách. Podľa nariadenia OZP máte právo na prepravu dvoch kusov mobilných pomôcok zadarmo.

Aké je usmernenie?

Usmernenie zdôrazňuje, že zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou môžu prepravovať dva kusy mobilných pomôcok zadarmo. Cestujúci, ktorý používa elektrický invalidný vozík, to musí oznámiť leteckému dopravcovi najmenej 48 hodín vopred. Usmernenia ďalej zdôrazňujú, že vodiace a asistenčné psy s osvedčením cestujú na palube lietadla; ich prítomnosť podlieha náležitému predchádzajúcemu oznámeniu.

Pre všetkých cestujúcich platí, že na športové zariadenia, ktoré nie sú mobilnými pomôckami, sa vzťahujú všeobecné predpisy leteckých spoločností týkajúce sa batožiny.

Čo mám robiť, keď si myslím, že letecký prepravca alebo letisko nerešpektujú moje práva?

V čom je problém?

Cestujúci často nie sú informovaní o krokoch, ktoré majú podniknúť, keď si myslia, že nie sú rešpektované ich práva, a chcú sa sťažovať.

Aké je usmernenie?

Usmernenia objasňujú, že:

  • ak si myslíte, že neboli rešpektované vaša práva, najprv by ste mali upozorniť vedenie letiska alebo leteckého dopravcu;

  • v prípade nespokojnosti s ich odpoveďami môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva, ktorého úlohou je zaistiť, aby všetci dopravní prevádzkovatelia zaobchádzali so všetkými cestujúcimi v súlade s ich právami. Zoznam orgánov presadzovania práva je uvedený na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Aké budú ďalšie kroky?

Usmernenia, ktoré budú zverejnené, pomôžu leteckým dopravcom a letiskám zlepšiť uplatňovanie nariadenia, a tak ešte viac uľahčiť zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou cestovanie leteckou dopravou. Usmernenia by mali pomôcť aj orgánom presadzovania práva v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia. Zabezpečia najmä skutočnú pridanú hodnotu v súvislosti so zvýšenou cestovnou aktivitou zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, ktorá sa očakáva počas olympiády a paraolympiády.

Ďalšie informácie:

Viac informácií o právach cestujúcich so zníženou pohyblivosťou nájdete na tejto adrese: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

Pozri tiež: IP/12/602

1 :

Nariadenie „OZP“ 1107/2006.


Side Bar