Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MUISTIO

Bryssel 14. kesäkuuta 2012

Matkustajien oikeudet: Mitä liikuntarajoitteisten matkustajien olisi tiedettävä lentomatkustamisesta

Komissio on julkaissut ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksista lentoliikenteessä. Ohjeet julkistetaan ennen tänä kesänä Lontoossa järjestettäviä olympialaisia, jotka ovat yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista. Ohjeilla pyritään helpottamaan liikuntarajoitteisten urheilijoiden ja EU:n kansalaisten matkustamista. He kohtaavat edelleen ongelmia matkustettaessa lentäen. Ohjeet perustuvat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä annetun asetuksen1 yksityiskohtaiseen arviointiin.

Mikä on ongelma?

Matkustajien oikeuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on ollut voimassa jo yli neljä vuotta. Joitakin käytännön ongelmia ja epävarmuustekijöitä on kuitenkin edelleen toisaalta lentoyhtiöiden ja lentoasemien ja toisaalta vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien osalta.

Matkustajien lennolle pääsy evätään tai sitä rajoitetaan perustelematta tai epämääräisiin turvallisuussyihin vedoten edelleen aivan liian useasti (ks. jäljempänä).

Merkittävä osa matkustajista ei ole tietoisia oikeuksistaan.

Vain osa matkustajista (noin 40%) toimittaa ennakkoilmoituksen avuntarpeestaan ennen matkaansa. Tämä on keskeinen ongelma lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien kannalta niiden yrittäessä järjestää apua;

Säännösten soveltamisen epäjohdonmukaisuudet ovat johtaneet siihen, että matkustajille esitetään erilaisia vaatimuksia ja rajoituksia eri tilanteissa lentoasemilla ja lentoyhtiöissä.

Esimerkkejä:

  • YK:n ylemmän tason virkamieheltä oli evätty pääsy lennolle Heathrowsta Geneveen, koska hänellä ei ollut saattajaa. Useasti matkustava virkamies oli alaraajoistaan halvaantunut. Hän oli matkustanut ilman saattajaa jo 15 vuotta.

  • Kolmelta matkustajalta evättiin pääsy Ranskan sisäiselle lennolle, koska heillä ei ollut saattajaa. Myöhemmin he voittivat muutoksenhakua koskevan oikeusjutun tuomioistuimessa. Lentoyhtiö ja maahuolinnasta vastaava yritys saivat merkittävät sakot säännösten noudattamatta jättämisestä.

Mitkä ovat nykyiset säännöt?

Lentomatkustajien oikeuksia koskeva EU:n lainsäädäntö tuli voimaan heinäkuussa 2008 (asetus (EY) N:o 1107/2006). Sillä varmistetaan oikeus syrjimättömyyteen vamman tai liikuntarajoitteisuuden perusteella. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on samat oikeudet matkustaa kuin henkilöillä, joilla ei ole tällaisia liikuntarajoitteita.

Näihin oikeuksiin sisältyy:

  • Oikeus syrjimättömyyteen lentoja varattaessa ja lippuja ostettaessa

  • Oikeus matkustaa samoin perustein kuin kuka tahansa muu matkustaja

  • Oikeus saada tietoa lentoyhtiöiden soveltamista turvallisuussäännöistä

  • Oikeus maksuttomaan apuun lentoasemalla ja lentokoneessa

  • Oikeus kuljettaa kaksi liikkumisen apuvälinettä maksutta

Näiden oikeuksien hyödyntämiseksi vammaisten ja liikuntarajoitteista matkustajien olisi oltava tietoisia seuraavasta:

On erittäin tärkeää ilmoittaa avun tarpeesta lentoyhtiölle, matkatoimistolle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen lennon lähtöä. Lentoasemien pitäjille ilmoitetaan tästä avun tarpeesta, ja nämä ovat vastuussa avun antamisesta lentokoneen portille ja matkustajan istuinpaikalle saakka; tämän jälkeen avun tarjoamisesta vastaavat lentoyhtiöt. Apu on maksutonta.

Vaikka ennakkoilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, se on erittäin suositeltavaa sen varmistamiseksi, että palvelujen tarjoajat (lentoasemien pitäjät ja lentoyhtiöt) voivat järjestää asianmukaista apua matkustajan tarpeiden ja matkan olosuhteiden mukaisesti.

Sähköpyörätuolia käyttävän tai muita mahdollisesti vaarallisia esineitä kuljettavan matkustajan on ilmoitettava lentoyhtiölle asiasta vähintään 48 tuntia etukäteen.

Kaikkien lentokoneessa olevien miehistön jäsenten ja matkustajien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Jos lentoyhtiöt epäävät vammaisilta tai liikennerajoitteisilta henkilöiltä pääsyn lennolle, päätöksen on perustuttava selkeästi perusteltuihin turvallisuussyihin.

Asetus on voimaantulonsa jälkeen helpottanut vuosittain yli kahden miljoonan (vuoden 2010 luvut) Euroopan päälentoasemia käyttävän vammaisen ja liikuntarajoitteisen matkustajan lentomatkustamista ja parantanut näiden matkustukseen liittyviä kokemuksia.

Lainsäädäntöä on sovellettu nyt neljä vuotta, ja tietyt tänä aikana saadut kokemukset ovat johtaneet näiden ohjeiden julkaisemiseen, jotta voitaisiin selkeyttää joitakin eri toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Mitä komissio ehdottaa?

Ohjeet koskevat kaikkien EU:n lentoasemien matkustajia ja EU:n lentoyhtiöiden toimintaa Euroopassa tai Euroopan lentoasemilta. Ne koskevat myös EU:n ulkopuolisia lentoyhtiöitä, jotka liikennöivät Euroopassa tai Euroopan lentoasemilta.

Ohjeilla pyritään selventämään syrjimätöntä lentopalvelujen saatavuutta koskevia sääntöjä ottaen kuitenkin huomioon periaate, jonka mukaan kaikkien lentokoneessa olevien henkilöjen turvallisuuden varmistaminen on olennaista ja välttämätöntä.

Ohjeista on keskusteltu perusteellisesti kaikkien sidosryhmien kanssa. Näitä ovat: kansalliset viranomaiset, lentoliikenneala (lentoyhtiö- ja lentoasemajärjestöt) sekä kuluttaja- ja käyttäjäjärjestöt, erityisesti vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavat järjestöt. Ohjeet on kirjoitettu 22 kysymyksen ja vastauksen muotoon, joissa käsitellään eri aloja.

Tässä muistiossa keskitytään yleisimpiin ja käytännöllisimpiin ongelmiin.

Kuka on liikuntarajoitteinen matkustaja?

Mikä on määritelmän ongelma?

Asetuksessa vahvistettu määritelmä on erittäin laaja, sillä se kattaa ”henkilöt, joiden liikuntakyky on heidän käyttäessään kulkuneuvoja rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota”. Tämä on johtanut erilaisiin tulkintoihin siitä, ketä voidaan pitää liikuntarajoitteisena henkilönä, joka on tästä syytä oikeutettu apuun.

Mikä ohjeeksi?

Ohjeissa selvennetään, että vaikka suurimmat matkustajaryhmät ovat vammaiset ja vanhukset, on myös muita haavoittuvaisia kansalaisia, joiden liikkuvuus on rajoittunut niin, että he saattavat tarvita apua matkustusolosuhteistaan riippuen.

Ohjeissa korostetaan, että avunpyyntöjen olisi oltava oikeasuhteisia ja mukautettuja matkustajan erityistarpeisiin. Apua olisi kuitenkin tarjottava ilman tarpeettomia rajoituksia.

Tässä yhteydessä on tärkeää tuoda esille, että matkustajan liikkuvuus voi olla rajoitettua esimerkiksi erittäin suurilla lentoasemilla, joilla on lentoja vaihdettaessa pitkät välimatkat. Tällaisissa tapauksissa tukea tarvitaan ainoastaan lentoasemilla - matkustajien liikkuvuutta ei pidetä rajoitettuna lentokoneessa.

Mitä ennakkoilmoituksella tarkoitetaan ja miksi se on tärkeä?

Mikä on ongelma?

Ennakkoilmoitus on keskeinen toimenpide, jotta lentoasemat ja lentoyhtiöt voivat antaa asianmukaista apua.

Tällä hetkellä kuitenkin vain rajallinen määrä apua tarvitsevia matkustajia tekee ennakkoilmoituksen ennen lähtöään. Näin ollen palvelujentarjoajilla ei ole riittävästi aikaa valmistautua tarvittavan avun antamiseen. Tämä on perimmäinen syy moniin järjestelmän ongelmiin.

Mikä ohjeeksi?

Jotta voidaan varmistaa, että avun tarjoajat pystyvät tarjoamaan vaaditut palvelut parhaimmalla mahdollisella tavalla, on tärkeää ilmoittaa avuntarpeesta lentoyhtiölle viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä, jotta ne voivat tehdä tarvittavat valmistelut

Ohjeissa korostetaan, että vaikka palvelun tarjoajien on kohtuullisessa määrin pyrittävä avustamaan myös matkustajia, jotka eivät ole toimittaneet ennakkoilmoitusta, ne voivat asettaa etusijalle matkustajat, jotka ovat toimittaneet ennakkoilmoituksen.

Voidaanko liikuntarajoitteisilta matkustajilta edellyttää lääkärintodistusta maksuttoman avun saamiseksi? Ei.

Mikä on ongelma?

Jotkut lentoyhtiöt pyytävät vammaisilta ja liikuntarajoitteisilta henkilöiltä lääkärintodistuksen avuntarpeen todistamiseksi. Joissakin tapauksissa avusta peritään maksu.

Mikä ohjeeksi?

Lentoyhtiöt ja palveluntarjoajat lentoasemilla eivät voi pyytää tällaisia todisteita lipun myynnin tai henkilön matkustusluvan ennakkoedellytyksenä tai avunpyynnön perusteena.

Ne voivat pyytää lääkärintodistusta ainoastaan siinä tapauksessa, että matkustajan tai muiden matkustajien ja lentokoneen miehistön jäsenten terveys ja turvallisuus voivat olla vaarassa. Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille tarjottavan avun on oltava maksutonta.

Tarvitsen lentokoneessa lääkehappea. Voinko ottaa oman happilaitteeni mukaan vai onko lentokoneessa saatavilla lääkehappea?

Mikä on ongelma?

Lentoyhtiöt soveltavat erilaisia sääntöjä lääkehapen kuljettamiseen, mikä aiheuttaa sekaannusta lääkehappea tarvitseville lentomatkustajille.

Mikä ohjeeksi?

Lentoyhtiöiden on kuljetettava lääkinnälliset laitteet maksutta, jollei vaarallisia aineita koskevista vaatimuksista muuta johdu.

Jos esimerkiksi tarvitset happea lennon aikana, on tärkeää selvittää suoraan lentoyhtiöltä, voitko ottaa mukaan oman happilaitteesi. Turvallisuussyistä lentoyhtiö saattaa kieltää happilaitteen mukaanoton tai tarjota lääkehapen itse (vaikka sillä ei ole velvoitetta tehdä niin).

Tällä hetkellä ei ole yhdenmukaisia sääntöjä hapen kuljettamisesta lentokoneissa EU:ssa. Näin ollen ohjeissa korostetaan, että lentoyhtiöiden on asetettava omat hapen kuljettamista koskevat vaatimuksensa, joiden on perustuttava turvallisuussyihin. Tämän tiedon on kuitenkin oltava selkeästi matkustajien saatavilla. Jos lentoyhtiö tarjoaa happea matkustajien käyttöön, sen olisi ohjeiden mukaan tarjottava sitä kohtuulliseen hintaan.

On liikuntarajoitteisilla matkustajilla oltava aina saattaja? Ei.

Mikä on ongelma?

Jotkut lentoyhtiöt epäävät vammaisilta tai liikuntarajoitteisilta henkilöiltä lennolle pääsyn, jos heille ei ole saattajaa.

Mikä ohjeeksi?

Sääntöjen mukaan omatoimiset matkustajat eivät tarvitse saattajaa.

Lentoyhtiö ei voi liikuntarajoitteisuuteen vedoten edellyttää, että vammaisella tai liikuntarajoitteisella henkilöllä on oltava saattaja.

Matkustajalta voidaan edellyttää saattajaa ainoastaan jos on selvää, ettei matkustaja täytä asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia.

Jos matkustan saattajan kanssa, onko hänen ostettava matkalippu ja voiko hän istua vieressäni?

Mikä on ongelma?

Lentoyhtiöillä on erilaisia toimintaohjeita sen suhteen, onko vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien saattajien maksettava paikastaan. Lisäksi on ollut tilanteita, joissa saattajat eivät ole voineet istua apua tarvitsevien matkustajien vieressä, vaikka asetuksessa säädetään, että kaikki kohtuulliset toimet olisi toteutettava tämän mahdollistamiseksi.

Mikä ohjeeksi?

Asetuksessa ei täsmennetä, onko saattajalle tarjottava lentolippu maksutta vaiko alennettuun hintaan. Näin ollen ohjeissa jätetään tämä lentoyhtiön harkintaan. Joillakin lentoyhtiöillä tämä kuitenkin on osa niiden asiakaspalvelua.

Ohjeissa korostetaan, että riippumatta lentoyhtiön toimintapolitiikasta tässä yhteydessä niiden on annettava avoimesti tietoa matkustajille.

Tietoja on myös oltava saatavilla, jos vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden istumapaikkojen osalta on erityisiä turvallisuusrajoitteita, kuten esimerkiksi paikat, joissa kyseiset matkustajat voivat haitata hätäevakuointia.

Asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 säädetään saattajan sijoittamisesta vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön viereen, että lentoyhtiöllä on selkeä velvollisuus toteuttaa kaikki kohtuulliset toimet vierekkäisten paikkojen järjestämiseksi. Ohjeissa korostetaan tätä velvollisuutta.

Kuljetetaanko liikkumisen apuvälineet ilmaiseksi?

Mikä on ongelma?

Vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt eivät aina ole tietoisia säännöistä, joita sovelletaan liikkumisen apuvälineiden kuljetukseen. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja lentoasemilla. Asetuksen mukaan matkustajalla on oikeus kuljettaa maksutta kaksi liikkumisen apuvälinettä.

Mikä ohjeeksi?

Ohjeissa korostetaan, että vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla matkustajilla on oikeus kuljettaa kaksi liikkumisen apuvälinettä maksutta. Sähköpyörätuolia käyttävän matkustajan on ilmoitettava asiasta lentoyhtiölle vähintään 48 tuntia ennen lentoa. Ohjeissa korostetaan lisäksi, että hyväksytyt opas- ja avustajakoirat on otettava matkustamoon, jos niistä on tehty asianmukainen ennakkoilmoitus.

Urheiluvälineisiin, jotka eivät ole liikkumisen apuvälineitä, sovelletaan lentoyhtiöiden yleisiä matkatavarasääntöjä, kuten kenen tahansa matkustajan yhteydessä.

Mitä teen, jos katson, ettei lentoyhtiö tai lentoasema kunnioita oikeuksiani?

Mikä on ongelma?

Matkustajat eivät useinkaan ole tietoisia siitä, mitä heidän olisi tehtävä, jos heistä tuntuu siltä, ettei heidän oikeuksiaan ole kunnioitettu, ja jos he haluavat tehdä valituksen.

Mikä ohjeeksi?

Ohjeissa selvennetään, että

  • jos matkustaja katsoo, että hänen oikeuksiaan ei ole kunnioitettu, hänen olisi ensimmäiseksi tuotava asia lentoaseman pitäjän tai lentoyhtiön tietoisuuteen.

  • jos matkustaja on tyytymätön saamiinsa vastauksiin, hän voi tehdä valituksen toimivaltaiselle kansalliselle täytäntöönpanoviranomaiselle, jonka tehtävänä on varmistaa, että liikenteenharjoittajat kohtelevat kaikkia matkustajia näiden oikeuksien mukaisesti. Luettelo täytäntöönpanoviranomaisista on seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Mitä seuraavaksi?

Julkaistavat ohjeet on tarkoitettu auttamaan lentoyhtiöitä ja lentokenttiä parantamaan asetuksen soveltamista ja siten helpottamaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustusta. Ohjeiden pitäisi myös olla avuksi kansallisille valvontaelimille niiden seuratessa asetuksen täytäntöönpanoa. Erityisesti ne tarjoavat lisäarvoa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden odotettavissa olevalle lisääntyvälle matkustelulle olympialaisten ja paralympialaisten aikana.

Lisätietoja:

Lisätietoja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksista, ks.:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

Ks. myös: IP/12/602

1 :

Asetus (EY) N:o 1107/2006.


Side Bar