Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 14. juni 2012

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly. Disse retningslinjer offentliggøres før de olympiske lege 2012 – en af de største sportsbegivenheder i verden, der finder sted i London til sommer – med henblik på at lette rejsen for handicappede og bevægelseshæmmede atleter og andre EU-borgere, der stadig støder på problemer, når de rejser med fly. Retningslinjerne bygger på en detaljeret evaluering af forordningen om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly1.

Hvad er problemet?

EU-lovgivningen om passagerrettigheder har været i kraft i mere end fire år. Der opstår dog stadig visse praktiske problemer og usikkerheder for både luftfartsselskaber og lufthavne på den ene side og handicappede og bevægelseshæmmede passagerer på den anden.

Der er stadig for mange tilfælde, hvor passagerer udsættes for uberettigede afslag eller begrænsninger på reservationer eller ombordstigning, der begrundes med uklare sikkerhedshensyn (se nedenfor).

Et betydeligt antal passagerer kender ikke deres rettigheder.

Kun en begrænset procentdel af passagererne (ca. 40 %) giver på forhånd besked om deres behov for bistand. Det udgør et væsentligt problem for lufthavnene og luftfartsselskaberne, når de skal yde bistand.

Inkonsekvens i håndhævelsen af lovgivningen har ført til, at passagererne støder på forskellige krav og begrænsninger ved forskellige lejligheder, når de rejser med fly.

Som eksempler kan nævnes:

  • En seniormedarbejder ved FN blev nægtet ombordstigning på en flyvning fra Heathrow til Genève, fordi han rejste uden ledsager. Medarbejderen var en rejsevant paraplegiker, der havde rejst uden ledsager i 15 år.

  • Tre passagerer, der rejste med indenrigsfly i Frankrig, blev nægtet ombordstigning, fordi de rejste uden ledsagere. De anfægtede senere afslaget ved domstolen og vandt. Luftfartsselskabet og ground handling-selskabet blev idømt store bøder for overtrædelsen.

Hvad er de nuværende regler?

Den eksisterende EU-lovgivning om flypassagerers rettigheder trådte fuldt ud i kraft i juli 2008 (forordning (EF) nr. 1107/2006) og sikrer retten til ikke-forskelsbehandling på baggrund af et handicap eller begrænset mobilitet. Handicappede eller bevægelseshæmmede personer har samme ret til at rejse som personer, der ikke har sådanne begrænsninger.

Disse rettigheder omfatter:

  • Retten til ikke-forskelsbehandling ved bestilling og køb af flybillet

  • Retten til at rejse på lige fod med en hvilken som helst anden passager

  • Retten til information om luftfartsselskabernes sikkerhedsregler

  • Retten til gratis bistand i lufthavnen og om bord på flyet

  • Retten til at få to styk mobilitetshjælpemidler transporteret gratis

For at drage fordel af disse rettigheder skal handicappede og bevægelseshæmmede personer være opmærksomme på følgende:

Det er yderst vigtigt, at de giver besked om deres behov for bistand til luftfartsselskabet, rejsebureauet eller rejsearrangøren mindst 48 timer før afgang. Lufthavnenes forvaltningsorganer informeres herom og er derefter ansvarlige for at yde bistand ud til gaten og helt frem til flysædet. Herefter er luftfartsselskaberne ansvarlige for bistanden. Bistanden er gratis.

Selvom forhåndsanmeldelse ikke er et krav, kan det stærkt anbefales for at sikre, at tjenesteudbyderne (de lufthavnsansvarlige og luftfartsselskaberne) kan arrangere den mest hensigtsmæssige bistand i forhold til handicappede og bevægelseshæmmede personers behov og omstændighederne ved rejsen.

Anmodninger om transport af en elektrisk kørestol eller andre potentielt farlige artikler skal indgives til luftfartsselskabet mindst 48 timer i forvejen.

Passagerernes og flypersonalets sikkerhed om bord går forud for andre hensyn. Luftfartsselskaberne må kun nægte handicappede eller bevægelseshæmmede personer ombordstigning ud fra klart begrundede sikkerhedshensyn.

Siden forordningen trådte i kraft, har de mere end to mio. handicappede og bevægelseshæmmede rejsende, der årligt bruger Europas vigtigste lufthavne (tal fra 2010), fået nemmere adgang til flyrejser og bedre rejseoplevelser.

Nu efter fire års brug af reglerne er der gjort en række erfaringer, som har ført til udarbejdelsen af nævnte sæt retningslinjer, der afklarer nogle af de rettigheder og pligter, der påhviler de forskellige aktører.

Hvad foreslår vi?

Retningslinjerne omfatter rejsende i alle lufthavne i EU og aktiviteter udført af EU-luftfartsselskaber, der flyver ind i, inden for og ud af EU. De omfatter også luftfartsselskaber fra tredjelande, der flyver inden for eller ud af Europa.

Formålet med retningslinjerne er at afklare reglerne om adgang til flyrejser uden forskelsbehandling, samtidig med at der tages hensyn til det grundlæggende overordnede princip om sikkerhed for alle personer om bord.

Disse retningslinjer er blevet grundigt drøftet med alle berørte parter: nationale myndigheder, luftfartssektoren (luftfartsselskaber og lufthavne) samt forbruger- og brugerorganisationer, først og fremmest dem, der repræsenterer handicappede og bevægelseshæmmede personer. Retningslinjerne vejleder på en række forskellige områder i form af 22 spørgsmål og svar.

I dette memo fokuserer vi på de mest almindelige og praktiske problemer.

Hvad er definitionen på en bevægelseshæmmet passager?

Hvad er problemet med denne definition?

Den definition, der gives i forordningen, er meget bred og dækker "en person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller forbigående), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed". Det har ført til varierende fortolkninger af, hvornår en person anses for at være bevægelseshæmmet og dermed har ret til bistand.

Hvad siger retningslinjerne?

Retningslinjerne fastslår, at selvom den største gruppe består af handicappede og ældre passagerer, er der også en del andre sårbare passagerer, som har nedsat bevægelighed og måske har brug for bistand afhængigt af omstændighederne ved deres rejse.

Retningslinjerne understreger, at anmodninger om bistand skal stå i et rimeligt forhold til og være tilpasset passagerens individuelle behov, men at det forventes, at der ydes bistand uden unødige begrænsninger.

I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at en passager kan anses for bevægelseshæmmet i lufthavnen, f.eks. i meget store lufthavne med lange afstande eller ved mellemlandinger. I sådanne tilfælde er der kun behov for bistand i selve lufthavnen, og disse passagerer anses ikke for at være bevægelseshæmmede om bord på flyet.

Hvad betyder forhåndsanmeldelse, og hvorfor er det så vigtigt?

Hvad er problemet?

Forhåndsanmeldelse er afgørende for, om lufthavnene og luftfartsselskaberne kan yde den nødvendige bistand.

På nuværende tidspunkt er det kun et begrænset antal passagerer med behov for bistand, der giver besked om deres behov forud for afrejsen, hvorved tjenesteudbyderen ikke får tilstrækkelig forberedelsestid til at yde den nødvendige bistand. Det er hovedårsagen til mange problemer i systemet.

Hvad siger retningslinjerne?

For at sikre at tjenesteudbyderne har mulighed for at yde den nødvendige bistand, er det vigtigt at give luftfartsselskabet besked mindst 48 timer inden afrejse, så der kan træffes de nødvendige forberedelser.

Retningslinjerne understreger, at selvom tjenesteudbyderne skal træffe rimelige foranstaltninger for også at kunne yde bistand til passagerer, der ikke har givet besked om deres særlige behov på forhånd, har de mulighed for at prioritere passagerer, der har givet besked.

Kan bevægelseshæmmede passagerer pålægges at fremvise en lægeerklæring for at få gratis bistand? Nej.

Hvad er problemet?

Nogle luftfartsselskaber beder handicappede og bevægelseshæmmede passagerer om at bevise deres behov for bistand i form af lægeerklæringer. I visse tilfælde opkræves der gebyrer for den ydede bistand.

Hvad siger retningslinjerne?

Luftfartsselskaber og tjenesteudbydere i lufthavne må ikke bede om et sådant bevis som betingelse for at sælge en billet, give en person lov til at flyve eller acceptere en anmodning om bistand.

De har kun lov til at bede om en lægeerklæring, hvis passagerens, andre passagerers eller flypersonalets helbred eller sikkerhed står på spil. Bistand til handicappede eller bevægelseshæmmede personer skal ydes vederlagsfrit.

Jeg har brug for ilt om bord. Kan jeg medbringe mit eget iltudstyr eller sørger luftfartsselskabet for det?

Hvad er problemet?

Luftfartsselskaberne har forskellige regler for transport af iltudstyr, hvilket fører til forvirrende situationer for passagerer, der har brug for ilt om bord.

Hvad siger retningslinjerne?

Luftfartsselskaberne er forpligtede til gratis at transportere medicinsk udstyr med forbehold af anvendelsen af relevant lovgivning om farligt gods.

Hvis man f.eks. har brug for ilt under flyvningen, er det vigtigt at afklare direkte med luftfartsselskabet, om man kan medbringe sit eget iltudstyr. Af sikkerhedshensyn kan luftfartsselskabet vælge at tillade dette eller beslutte selv at stille iltudstyr til rådighed (omend de ikke er forpligtede til det).

Der findes på nuværende tidspunkt ingen standardiserede regler for transport af ilt i EU. Retningslinjerne understreger derfor, at luftfartsselskaberne har lov til at opstille deres egne krav til transport af ilt baseret på sikkerhedshensyn. Luftfartsselskabet skal dog give passagererne klar besked om reglerne. Retningslinjerne foreskriver, at hvis luftfartsselskabet stiller iltudstyr til rådighed, skal dette ske til en rimelig pris.

Skal bevægelseshæmmede passagerer altid rejse med en ledsager? Nej.

Hvad er problemet?

Nogle luftfartsselskaber giver uberettiget afslag på ombordstigning til handicappede eller bevægelseshæmmede personer, hvis de ikke rejser med en ledsager.

Hvad siger retningslinjerne?

Hvis man er selvhjulpen, antages det, at man kan rejse alene.

Begrænset mobilitet kan ikke ligge til grund for, at et luftfartsselskab kræver, at en handicappet eller bevægelseshæmmet person skal rejse med ledsager.

Der kan kun stilles krav om, at en passager rejser med ledsager, hvis det er åbenlyst, at passageren ikke kan opfylde de nødvendige sikkerhedskrav.

Hvis jeg rejser med en ledsager, skal vedkommende så købe billet, og kan denne person sidde ved siden af mig?

Hvad er problemet?

Luftfartsselskaberne har forskellige regler for, hvorvidt personer, der ledsager handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer, skal betale for deres rejse. Der har også været situationer, hvor ledsageren ikke kunne komme til at sidde ved siden af den passager, der havde behov for bistand, på trods af at der i forordningen står, at "der skal træffes alle rimelige foranstaltninger" for at gøre dette muligt.

Hvad siger retningslinjerne?

Forordningen præciserer ikke, om en ledsagers rejse skal tilbydes gratis eller til reduceret pris. Retningslinjerne overlader derfor denne beslutning til luftfartsselskabet. Hos nogle luftfartsselskaber er dette imidlertid en del af deres kundeservice.

Retningslinjerne understreger, at uanset hvilken politik luftfartsselskaberne fører på dette område, skal de give klar besked om reglerne.

Luftfartsselskaberne skal også give klar besked, hvis der gælder særlige sikkerhedsbegrænsninger for handicappede eller bevægelseshæmmede personer i forbindelse med siddepladsen på flyet, f.eks. pladser, hvor de kan være en forhindring i forbindelse med evakuering.

Med hensyn til placering af en ledsager ved siden af den handicappede eller bevægelseshæmmede passager fremgår det klart af forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, at luftfartsselskaberne er forpligtede til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at gøre dette muligt. Retningslinjerne understreger dette.

Bliver mine hjælpemidler transporteret gratis?

Hvad er problemet?

Handicappede og bevægelseshæmmede personer er ikke altid klar over, hvilke regler der gælder for transport af hjælpemidler. Det kan føre til konflikter i lufthavnen. I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder har du ret til at få to styk mobilitetshjælpemidler transporteret gratis.

Hvad siger retningslinjerne?

Retningslinjerne understreger, at handicappede og bevægelseshæmmede passagerer har ret til at få to styk mobilitetshjælpemidler transporteret gratis. Passagerer, der benytter elektrisk kørestol, skal underrette luftfartsselskabet om dette 48 timer inden afrejse. Retningslinjerne understreger desuden, at luftfartsselskaberne skal lade anerkendte førerhunde rejse med i passagerkabinen, hvis hundene er anmeldt på forhånd.

Ligesom for alle andre passagerer gælder det, at sportsudstyr, som ikke er mobilitetshjælpemidler, er omfattet af flyselskabernes generelle regler om bagage.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler, at et luftfartsselskab ikke respekterer mine rettigheder?

Hvad er problemet?

Passagererne ved ofte ikke, hvad de skal gøre, hvis de føler, at deres rettigheder ikke er blevet respekteret, og de ønsker at klage.

Hvad siger retningslinjerne?

Retningslinjerne præciserer, at:

  • Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret, skal du først gøre den lufthavnsansvarlige eller luftfartsselskabet opmærksom på det.

  • Hvis du ikke er tilfreds med svarene, kan du indgive en klage til det kompetente nationale håndhævelsesorgan, der har til opgave at sikre, at transportvirksomhederne behandler passagererne i overensstemmelse med deres rettigheder. Listen over håndhævelsesorganer kan ses her:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Hvad er næste skridt?


De offentliggjorte retningslinjer skal hjælpe luftfartsselskaber og lufthavne til bedre at overholde forordningens bestemmelser og dermed gøre det lettere for handicappede og bevægelseshæmmede at rejse med fly. Desuden skal de hjælpe de nationale håndhævelsesorganer med at håndhæve forordningen. De vil især bidrage til at lette den øgede rejseaktivitet, der forventes blandt handicappede og bevægelseshæmmede personer i forbindelse med de olympiske og paralympiske lege.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om bevægelseshæmmede passagerers rettigheder kan findes her:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

Se også: IP/12/602

1 :

Forordning (EF) nr. 1107/2006


Side Bar