Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 14. června 2012

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem

Komise zveřejnila pokyny objasňují práva, která mají zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem. Tyto pokyny se zveřejňují před olympijskými hrami 2012 – jednou z největších sportovních událostí ve světě –, které se budou konat letos v létě v Londýně. Cílem pokynů je usnadnit cestování zúčastněným sportovcům i řadě občanů EU s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří se při cestování letadlem stále potýkají s problémy. Pokyny jsou založeny na podrobném hodnocení nařízení o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě1.

V čem spočívá problém?

Právní předpisy EU týkající se práv cestujících jsou v platnosti již více než čtyři roky. Letečtí dopravci a letiště i zdravotně postižení cestující a cestující s omezenou schopností pohybu a orientace však stále narážejí na nejistotu a některé praktické problémy.

Stále je příliš vysoký počet případů, kdy je cestujícím neprávem, z nejasných bezpečnostních důvodů, odmítnuta nebo omezena rezervace či nástup do letadla (viz níže).

Mnozí cestující si nejsou vědomi svých práv.

Pouze omezené procento (přibližně 40 %) cestujících v předstihu před odjezdem oznámí, že potřebují pomoc. To působí zásadní potíže letištím a leteckým dopravcům, kteří se snaží nabízet pomoc.

Nesrovnalosti ve způsobu, jakým jsou právní předpisy uplatňovány, vedou k tomu, že cestující čelí na letištích a v letadlech v různých situacích různým požadavkům a omezením.

Pro příklad:

  • Vysoce postavenému úředníkovi OSN byl odepřen nástup na let z Heathrow do Ženevy, protože byl jako paraplegik bez doprovodu. Uvedený úředník však cestoval často a z toho patnáct let bez doprovodu.

  • Třem cestujícím na vnitrostátních francouzských letech byl odepřen nástup do letadla, protože byly bez doprovodu. Toto rozhodnutí bylo později úspěšně napadeno u soudu. Letecké společnosti a pozemní odbavovací společnosti byly uloženy vysoké pokuty za nedodržení pravidel.

Jaké v současnosti platí předpisy?

Stávající právní předpisy EU o právech cestujících v letecké dopravě vstoupily v plném rozsahu v platnost v červenci 2008 (nařízení (ES) č. 1107/2006). Zajišťují právo na nediskriminaci na základě zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace. Zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají stejné právo na cestování jako osoby bez těchto omezení.

Tato práva zahrnují:

  • právo na nediskriminaci při rezervaci a koupi letenky,

  • právo cestovat za stejných podmínek jako kterýkoliv jiný cestující,

  • právo na informace o pravidlech bezpečnosti uplatňovaných leteckými dopravci,

  • právo na bezplatnou pomoc na letišti a na palubách letadel,

  • právo na bezplatnou přepravu dvou kusů vybavení pro mobilitu.

Aby těchto práv mohli využívat, měli by mít cestující se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace následující informace:

Je zcela nezbytné oznámit potřebu pomoci nejméně 48 hodin před odletem letecké společnosti, cestovní kanceláři nebo poskytovateli souborných služeb pro cesty. Správa letiště o tom budou příslušným způsobem informována a odpovídá za poskytnutí pomoci dotyčné osobě až do letadla a na její místo. Poté je poskytování pomoci úkolem letecké společnosti. Tato pomoc se poskytuje zdarma.

I když oznámení předem není povinné, důrazně se doporučuje, aby poskytovatelé služeb (správa letiště a letečtí dopravci) mohli pomoc zorganizovat co nejvhodněji s ohledem na potřeby dotyčného cestujícího a okolnosti cesty.

Žádosti o přepravu elektrického invalidního vozíku nebo jiných potenciálně nebezpečných předmětů musí být leteckému přepravci oznámeny 48 hodin předem.

Bezpečnost všech cestujících a členů posádky na palubě je prvořadá. Letecký dopravce může odepřít zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace nástup na palubu pouze z jednoznačných bezpečnostních důvodů.

Nařízení od svého vstupu v platnost usnadnilo přístup k letecké dopravě a zajistilo klidnější cestování více než dvěma milionům cestujících se zdravotním postižením a omezenou schopností pohybu a orientace, kteří každoročně využívají hlavní letiště v Evropě ( údaje za rok 2010).

Čtyři roky uplatňování tohoto nařízení přinesly nové zkušenosti, které nyní vedly ke zveřejnění těchto pokynů, jejichž cílem je vyjasnit některá práva a povinnosti jednotlivých aktérů.

Co se navrhuje?

Pokyny se týkají cestujících na všech letištích v EU a působení dopravců z EU v rámci EU a při letech mimo území EU a zpět. Pokyny se vztahují také na dopravce pocházející ze zemí mimo EU, kteří provozují lety směřující na území EU a mimo něj.

Jejich cílem je vyjasnit pravidla přístupu k letecké dopravě bez diskriminace a zároveň dostát základní a hlavní zásadě, kterou je bezpečnost pro všechny osoby na palubě.

Tyto pokyny byly důkladně projednány se všemi zúčastněnými stranami: vnitrostátními orgány, leteckým odvětvím (organizacemi leteckých společností a letišť) a také se sdruženími spotřebitelů a uživatelů, zejména s těmi, která zastupují zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pokyny mají podobu 22 otázek a odpovědí týkajících se různých oblastí.

Tento text se zaměřuje na problémy, které se v praxi objevují nejčastěji.

Kdo je cestující s omezenou schopností pohybu a orientace?

Co je podstatou obtíží s definicí?

Definice stanovená v nařízení je velmi obecná a zahrnuje „jakoukoliv osobu, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost.“ Toto znění vedlo k různícím se výkladům toho, kdo se považuje za osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, a má tedy nárok na pomoc.

Jaké jsou pokyny?

Pokyny jasně uvádějí, že i když největší kategorii tvoří zdravotně postižení a senioři, mohou podle okolností cesty potřebovat pomoc i další zranitelní občané, jejichž schopnost pohybu je omezená.

Pokyny zdůrazňují, že žádosti o pomoc by měly být přiměřené a přizpůsobené potřebám konkrétního cestujícího. Očekává se však, že by pomoc měla být poskytována bez zbytečných omezení.

V této souvislosti je důležité uvést, že schopnost pohybu u určitého cestujícího by mohla být omezena na letišti, např. na velmi rozlehlých letištích, pokud je třeba překonávat velké vzdálenosti, nebo při přestupech. V takových případech by pomoc měla být vyžadována pouze na letišti; na palubě letadla by se schopnost pohybu takového cestujícího za omezenou nepovažovala.

Co znamená oznámení předem a proč je tak důležité?

V čem spočívá problém?

K tomu, aby letiště a letecké společnosti byly schopny poskytnout náležitou pomoc, je zásadně důležité oznámit předem potřebu pomoci.

Své potřeby v předstihu před odjezdem však v současné době oznamuje pouze omezený počet cestujících, a poskytovatelé služeb tak přicházejí o přiměřený čas na to, aby se na poskytnutí požadované pomoci mohli připravit. To je příčinou mnoha problémů v systému.

Jaké jsou pokyny?

Aby byli poskytovatelé schopni zajistit požadovanou pomoc v nejlepší kvalitě, je v zájmu nutné přípravy naprosto nezbytné informovat leteckého dopravce nejméně 48 hodin před odletem.

Pokyny zdůrazňují, že přestože poskytovatelé služeb musí vynaložit přiměřené úsilí, aby poskytli pomoc i cestujícím, kteří své potřeby předem neoznámili, mohou dát přednost těm, kteří tak učinili.

Může se po cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace požadovat, aby za účelem získání bezplatné pomoci lékařské osvědčení předložili lékařské osvědčení? Nikoliv.

V čem spočívá problém?

Někteří letečtí dopravci požadují lékařské osvědčení, kterým osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou prokázat, že potřebují pomoc. V některých případech jsou za poskytování pomoci účtovány poplatky.

Jaké jsou pokyny?

Letečtí dopravci ani poskytovatelé služeb na letištích nemohou podmiňovat předložením tohoto dokladu prodej letenky, možnost dotyčné osoby letět či požadovat pomoc.

O lékařské osvědčení mohou žádat, pouze pokud by mohlo být ohroženo zdraví a bezpečnost dotyčného cestujícího, ostatních cestujících nebo členů posádky. Pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace musí být poskytována bezplatně.

Na palubě letadla potřebuji kyslík. Mohu si vzít vlastní zásobu nebo mi dodávky kyslíku zajistí letecký dopravce?

V čem spočívá problém?

Letečtí dopravci uplatňují pro přepravu kyslíku různá pravidla a cestující, kteří jej na palubě potřebují, se pak ocitají v situacích, kdy nevědí, jak se věci mají.

Jaké jsou pokyny?

Letecké společnosti jsou povinny zajistit zdravotnické vybavení bezplatně, s výhradou použití příslušných podmínek pro nebezpečné zboží.

Pokud tedy cestující během letu potřebuje například kyslík, je důležité domluvit se přímo s leteckým dopravcem, zda lze použít vlastní zásoby kyslíku. Z bezpečnostních důvodů to letecký dopravce nemusí povolit, nebo se rozhodne poskytnout kyslík z vlastních zdrojů (není však povinen tak učinit).

V současnosti neexistují žádná normalizovaná pravidla o přepravě kyslíku v EU. Pokyny proto zdůrazňují, že letecké společnosti jsou oprávněny stanovit z bezpečnostních důvodů pro přepravu kyslíku vlastní podmínky. Tyto informace však musí být cestujícím v jasné podobě k dispozici. Pokyny uvádějí, že pokud letecký dopravce poskytuje kyslík, měl by tak činit za přiměřenou cenu.

Musí mít cestující s omezenou schopností pohybu a orientace vždy doprovod? Nikoliv.

V čem spočívá problém?

Někteří dopravci neodůvodněně odpírají zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nástup do letadla, pokud cestují bez doprovodu.

Jaké jsou pokyny?

Pokud je dotyčná osoba soběstačná, běžně může cestovat samostatně.

Omezená schopnost pohybu a orientace neodůvodňuje požadavek leteckého dopravce, aby postižená osoba měla doprovod.

Doprovod lze požadovat pouze u cestujících, u nichž je jasné, že nemohou splnit příslušné bezpečnostní požadavky.

Pokud cestuji v doprovodu jiné osoby, musí si tato osoba koupit si letenku a může sedět vedle mě?

V čem spočívá problém?

Letečtí dopravci mají různé politiky ohledně toho, zda doprovod zdravotně postižených cestujících a cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace musí za své místo zaplatit. Došlo také k situacím, kdy doprovázející osoba nemohla sedět vedle osoby, která potřebovala pomoc, přestože nařízení stanoví, že je třeba vyvinout přiměřenou snahu, aby tomu tak bylo.

Jaké jsou pokyny?

Nařízení nespecifikuje, zda má být místo pro doprovázející osobu nabídnuto bezplatně nebo za sníženou cenu. Pokyny tedy nechávají rozhodnutí na leteckých dopravcích. Pro některé dopravce je to součást péče o zákazníky.

Pokyny zdůrazňují, že bez ohledu na politiku, kterou dopravci v tomto ohledu uplatňují, musí být cestujícím poskytovány transparentní informace.

K dispozici musí být také informace o zvláštních bezpečnostních omezeních týkajících se míst k sezení pro zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – např. v případě míst, kde by tyto osoby mohly bránit v nouzové evakuaci.

Pokud jde o usazení doprovázející osoby vedle zdravotně postiženého cestujícího nebo cestujícího s omezenou schopností pohybu orientace, stanoví nařízení (ES) č. 1107/2006 jasně povinnost leteckých dopravců vynaložit přiměřené úsilí, aby tomu tak bylo. Pokyny tuto skutečnost zdůrazňují.

Bude mé vybavení pro mobilitu přepraveno bezplatně?

V čem spočívá problém?

Zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu nejsou vždy informovány o pravidlech, která se vztahují na přepravu jejich vybavení pro mobilitu. To může vést ke konfliktním situacím na letišti. Podle nařízení (ES) č. 1107/2006 mají cestující právo na bezplatnou přepravu dvou kusů vybavení pro mobilitu.

Jaké jsou pokyny?

Pokyny zdůrazňují, že postižení cestující a cestující s omezenou schopností pohybu mají právo na bezplatnou přepravu dvou kusů vybavení pro mobilitu. Cestující používající elektrický invalidní vozík o tom musí dopravce informovat nejméně 48 hodin předem. Pokyny dále zdůrazňují, že asistenční a vodicí psi se přepravují na palubě, pokud to bylo předem vhodným způsobem oznámeno.

Stejně jako u všech cestujících platí, že na sportovní vybavení, které není vybavením pro mobilitu, se vztahují obecné předpisy leteckých společností o zavazadlech.

Co mám dělat, když letecký dopravce nebo letiště podle mého názoru nerespektuje má práva?

V čem spočívá problém?

Cestující často nevědí, jak mají postupovat, pokud mají pocit, že jejich práva nejsou respektována, a chtějí si stěžovat.

Jaké jsou pokyny?

Pokyny uvádějí, že:

  • jestliže se domníváte, že vaše práva nebyla dodržena, měli byste na záležitost co nejdříve upozornit letiště nebo leteckého dopravce,

  • pokud jste nespokojeni s jejich odpovědí, můžete kdykoli podat stížnost u příslušného vnitrostátního subjektu, který je odpovědný za prosazování nařízení a jehož úkolem je zajistit, aby dopravci zacházeli se všemi cestujícími v souladu s jejich právy. Seznam subjektů příslušných pro prosazování předpisů lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Jaké jsou další kroky?

Pokyny, které budou zveřejněny, pomohou leteckým dopravcům a letištím zlepšit uplatňování nařízení a tím dále usnadní cestování letadlem zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Měly by rovněž pomoci odpovědným vnitrostátním orgánům při prosazování nařízení. Pokyny budou velmi užitečné zejména u příležitosti olympijských a paralympijských her, kdy se očekává, že budou zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace více cestovat.

Více informací naleznete zde:

Pokud se chcete dozvědět více o právech cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace, viz: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

Viz rovněž: IP/12/602

1 :

Nařízení (ES) č. 1107/2006.


Side Bar