Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/398

Bryssel den 1 juni 2012

Vanliga frågor: EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset

När och varför infördes priset?

EU-kommissionen har sedan 2002 medfinansierat EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset via EU:s kulturprogram.

Priset går till framstående kulturarvsarbete i Europa för att uppmärksamma det bland fackfolk, beslutsfattare och allmänheten. Priset ska också främja högkvalitativt restaureringsarbete, internationella utbyten inom kulturarvssektorn och kulturarvsprojekt i hela Europa.

Vem kan delta?

Priset är öppet för de 37 länder som deltar i EU:s kulturprogram (de 27 EU-länderna, EES-länderna Liechtenstein och Norge, anslutnings- och kandidatländerna Island, Kroatien, Makedonien, Montenegro och Turkiet samt de potentiella kandidatländerna Albanien, Bosnien-Hercegovina och Serbien).

För att kunna delta i tävlingen måste projekten ha avslutats under de senaste två åren. Vinnarna utses av oberoende expertjuryer i fyra kategorier:

  • Bevarande

  • Forskning

  • Särskilda insatser av enskilda eller grupper

  • Utbildning och information

Vilken typ av kulturarv gäller det?

Begreppet kulturarv har getts en vid betydelse och omfattar bland annat

  • byggnader eller grupper av byggnader i städer eller på landsbygden

  • industribyggnader och industrimiljöer

  • kulturlandskap: historiska parker och trädgårdar, större områden av gestaltade landskap eller områden av betydelse för kulturen, miljön och/eller jordbruket

  • arkeologiska områden, också marinarkeologiska

  • konstverk och samlingar: samlingar av konstnärlig och historisk betydelse eller äldre konstföremål.

Vad kan vinnarna få ut av priset?

Varje år får upp till 31 projekt delta i tävlingen. Sex av dem får ett huvudpris för de bästa kulturarvsprojekten under året. Prissumman är på 10 000 euro var. I år kunde också allmänheten rösta fram sin favorit på nätet.

Vinnarna får också stor uppmärksamhet och uppskattning från EU-kommissionen och Europa Nostra.

Vem står bakom priset?

EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset anordnas för EU-kommissionen av Europa Nostra, ett nätverk som vill bevara Europas kulturarv för nuvarande och kommande generationer. Europa Nostra utser expertjuryerna och anordnar prisutdelningen och olika pr-evenemang. Prisutdelningen hålls i olika länder varje år. Nästa år delas priserna ut i Aten.

Hur mycket pengar bidrar kommissionen med?

Kommissionen anslår 200 000 euro till priset (60 procent av den totala prisbudgeten). Europa Nostra står för resten. Kommissionens bidrag täcker urvalsförfarandet (t.ex. jurymedlemmarnas kostnader för resor och logi), informationsarbete (t.ex. publikationer) och kostnader för själva prisutdelningen.

Delar EU ut några andra kulturpriser?

EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset är ett av de fyra priserna inom kulturprogrammet – de andra priserna går till arkitektur, litteratur och populärmusik.

Stöder EU andra kulturarvsinitiativ?

Ja. Kulturprogrammet stöder också samarbete och nätverk på kulturarvsområdet, de europeiska kulturhuvudstäderna, de europeiska kulturarvsdagarna (tillsammans med Europarådet) och det nya europeiska kulturarvsmärket. Alla dessa initiativ har ett starkt inslag av kulturarvsarbete. Kulturprogrammet har anslagit 30 miljoner euro till medfinansiering av kulturarvsprojekt sedan 2007. Andra EU-finansierade program ger också stöd på området: sedan 2007 har Europeiska regionala utvecklingsfonden anslagit 3 miljarder euro till skydd och bevarande av kulturarvet, 2,2 miljarder euro till utvecklingen av kulturell infrastruktur och 775 miljoner euro till stöd för kulturtjänster. Dessutom har 150 miljoner euro avsatts inom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling sedan 1998.

Mer information: Se även IP/12/551.


Side Bar