Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Bryssel den 23 januari 2012

EU och lantbruket – jordbrukspolitiken fyller 50

I år fyller EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) 50 år. Den är en hörnsten i EU-samarbetet som under 50 år har bidragit till en trygg livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd. Jordbrukspolitiken är det enda politikområde som har ett gemensamt EU-regelverk och som till största delen finansieras av EU-budgeten och inte från nationella eller regionala medel. Siffror visar att jordbrukspolitiken bidragit till en stadig ökning av det ekonomiska värdet, produktiviteten och handeln, samtidigt som hushållens matkostnader har halverats.

Jordbrukspolitiken har alltid utvecklats i takt med viktiga frågor. Exempelvis har reformprocessen sedan 1992 inneburit en övergång mot en större marknadsorientering med mindre handelsstörande stöd. Man har även tagit hänsyn till konsumenternas intressen, till exempel djurskyddsfrågan, och fördubblingen av antalet lantbrukare i EU (efter att EU gick från 15 till 27 medlemsländer).

I oktober 2011 lade EU-kommissionen fram sina senaste förslag till ytterligare reformer av jordbrukspolitiken. Syftet är att ta itu med dagens och morgondagens frågor, nämligen livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, hållbar användning av naturresurser och balanserad regional utveckling. Man vill också hjälpa jordbrukssektorn att klara av den ekonomiska krisens följder och jordbruksprodukternas allt mer varierande priser, och bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla i linje med Europa 2020-strategin.

Historiska milstolpar

Under 1962 inträffade flera viktiga händelser i jordbrukspolitikens första skede.

 • Den 14 januari 1962, efter 140 timmars förhandlingar (EU:s första jordbruksmaraton), fattar de sex medlemsländernas ministerråd beslutet att fortsätta till övergångsperiodens andra steg, att skapa gemensamma jordbruksmarknadsorganisationer för varje produkt, att tillämpa specifika konkurrensregler och att skapa en europeisk utvecklings- och garantifond för jordbruket (EUGFJ).

 • 4 april 1962: Efter ett andra jordbruksmaraton antas lagtexterna av rådet.

 • 20 april 1962: Texterna offentliggörs. De börjar gälla vid olika datum beroende på när säsongens inleddes. Den gemensamma marknadsorganisationen för spannmål, ägg, fjäderfä, kött och fläsk inrättades till exempel den 1 juli 1962.

Andra viktiga datum:

 • 1962: Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) ser dagens ljus. Det centrala i politiken är att erbjuda EU:s invånare livsmedel till rimliga priser och ge jordbrukarna en skälig levnadsstandard.

 • 1984: Mjölkkvoter – Insatser genomförs för att anpassa mjölkproduktionen till efterfrågan.

 • 1992: Mac Sharry-reformen – Jordbrukspolitiken byter marknadsstöd mot producentstöd. Prisstödet ersätts med direktstöd. Livsmedelskvaliteten lyfts fram, med skydd för traditionella och regionala livsmedel och omsorg om miljön.

 • 2000: Jordbrukspolitiken utvidgas till att även omfatta landsbygdsutveckling. Den inriktas på Europas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling med riktade fleråriga program som utarbetas nationellt, regionalt eller lokalt.

 • 2003: Fischler/halvtidsöversynen – Genom en reform frikopplas stöden från produktionen. Jordbrukarna blir mer marknadsorienterade och får inkomststöd, med tanke på det europeiska jordbrukets särskilda svårigheter. De måste följa standarder för miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet.

 • 2004 och 2007: EU:s jordbruksbefolkning fördubblas i och med att EU får tolv nya medlemsländer. EU:s jordbruks- och landsbygdslandskap förändras också.

 • 2012: Förhandlingar om en ny reform för att stärka jordbrukssektorns ekonomiska och ekologiska konkurrenskraft, främja innovation, bekämpa klimatförändringarna och skapa jobb och tillväxt på landsbygden.

Utvecklingen av grundläggande jordbruksdata

1962

1992

2002

2012

Antal medlemsstater

6

12

15

27

Antal jordbrukare (miljoner)

6,5

7,2

6,2

13,7

Jordbruksområde (miljoner hektar)

69

118

126

172

1962

2012

Jordbruksproduktionens värde (realpriser, miljarder euro/ecu)

20

350

Genomsnittlig mjölkproduktion (kg per ko och år)

3 000

6 500

Genomsnittlig veteproduktion (ton per ha)

2

6

Jordbruksexportens värde (realpriser, miljarder euro/ecu)

3

90*

Jordbruksimportens värde (realpriser, miljarder euro/ecu)

6

80*

Jordbrukshandelns värde (realpriser, miljarder euro/ecu)

10

170*

% av hushållens utgifter som går till mat (EU-genomsnitt)

30 %

16 %

Källa: GD Jordbruk. Obs! * Preliminära siffror för jan–nov 2011.

Mer information om evenemang i olika EU-länder för att fira jordbrukspolitikens 50-årsjubileum finns på http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sv.htm.

Ett interinstitutionellt evenemang hölls i Bryssel den 23 januari, och andra öppningsevenemang kommer att hållas i de sex länderna som grundade EU, nämligen i

 • Tyskland (Berlin, Grüne Woche) – 20 januari 2012

 • Italien (Verona) – 2 februari 2012

 • Frankrike (Paris) – 27 februari 2012

 • Benelux (ännu inte bestämt) – 4 april 2012


Side Bar