Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

V Bruslju, 23. januarja 2012

50 let SKP – partnerstvo med Evropo in kmeti

Leto 2012 bo zaznamovala 50. obletnica izvajanja skupne kmetijske politike EU (SKP), temeljnega kamna evropskega povezovanja, ki je evropskim državljanom omogočil 50 let varne oskrbe s hrano in dinamičen razvoj podeželja. SKP ostaja edina politika EU s skupnim okvirom EU in edina, kjer se večina javnih sredstev v vseh državah članicah črpa iz proračuna EU namesto iz nacionalnih ali regionalnih proračunov. Iz številk je razvidno, da je SKP pripomogla k nenehni rasti gospodarske vrednosti, produktivnosti in trgovine, hkrati pa omogočila, da se je delež zasebne porabe, namenjen prehrani, zmanjšal za polovico.

SKP je politika, ki se je vedno razvijala in prilagajala novim izzivom. Proces reform, ki poteka od leta 1992, je na primer zagotovil veliko večjo tržno usmerjenost in odmik od pomoči, ki je izkrivljala trgovino, ter je hkrati upošteval zaskrbljenost potrošnikov glede vprašanj, kot je dobro počutje živali, in podvojitev števila kmetov v EU (po širitvi s 15 na 27 držav članic).

Komisija je oktobra 2011 predstavila svoje najnovejše predloge za nadaljnje reforme SKP kot odgovor na sedanje in prihodnje izzive: varnost oskrbe s hrano, podnebne spremembe, trajnostna raba naravnih virov, uravnotežen regionalni razvoj, pomoč kmetijskemu sektorju, da bi se lažje spopadal s posledicami gospodarske krize in z večjo spremenljivostjo cen kmetijskih proizvodov ter prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti v skladu s strategijo Evropa 2020.

Mejniki v zgodovini SKP

Leta 1962 je več ključnih datumov zaznamovalo začetek SKP:

 • 14 januarja 1962 se je Svet ministrov šestih držav članic po 140 urah pogajanj (prvi evropski kmetijski maraton) odločil, da bo prešel na drugo stopnjo prehodnega obdobja, uvedel skupne ureditve kmetijskih trgov za vsak proizvod, vpeljal posebna pravila konkurence in ustanovil Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS).

 • 4 aprila 1962: po drugem kmetijskem maratonu je Svet sprejel besedila s predpisi.

 • 20. aprila 1962: besedila so bila objavljena. Datum začetka njihove veljavnosti je bil odvisen od začetka obdobja trženja: besedilo s predpisi za skupno ureditev trgov za žita, jajca, perutnino, meso in svinjino je na primer začelo veljati 1. julija 1962.

Ključnega pomena so še naslednji datumi:

 • 1962: Rodi se skupna kmetijska politika (SKP)! Bistvo te politike je zagotavljanje cenovno dostopne hrane državljanom EU in ustrezne življenjske ravni za kmete.

 • 1984: Mlečne kvote – uvedejo se posebni ukrepi, s katerimi se proizvodnja mleka uskladi s potrebami trga.

 • 1992: Reforma „Mac Sharry“ – SKP svojo podporo preusmeri s trga na proizvajalce. Subvencioniranje cen se nadomesti s plačili neposredne pomoči. Vedno bolj se poudarjajo kakovost živil, zaščita tradicionalne in regionalne prehrane ter skrb za okolje.

 • 2000: Obseg SKP se poveča in zajame razvoj podeželja. SKP se osredotoči na gospodarski, socialni in kulturni razvoj Evrope s ciljno usmerjenimi večletnimi programi, osnovanimi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

 • 2003: Reforma „Fischler/vmesni pregled“ (Fischler/Mid-term Review) – reforma SKP, ki ukine povezavo med subvencijami in proizvodnjo. Kmetje postanejo bolj tržno usmerjeni in ob upoštevanju posebnih omejitev v evropskem kmetijstvu prejemajo dohodkovno pomoč. Upoštevati morajo posebne okoljske standarde ter standarde dobrega počutja živali in varnosti hrane.

 • 2004 & 2007: Kmetijsko prebivalstvo v EU se podvoji po pridružitvi 12 novih držav članic. Spremeni se tudi podoba kmetijske krajine in podeželja.

 • 2012: Pogajanja za novo reformo SKP, katere namen je povečanje gospodarske in ekološke konkurenčnosti kmetijskega sektorja, spodbujanje inovacij, boj proti podnebnim spremembam ter podpora delovnim mestom in rasti na podeželju.

Statistični podatki, ki kažejo razvoj osnovnih podatkov o kmetijstvu

1962

1992

2002

2012

Število držav članic

6

12

15

27

Število kmetov (v milijonih)

6,5

7,2

6,2

13,7

Kmetijsko zemljišče (v milijonih hektarjev)

69

118

126

172

1962

2012

Vrednost kmetijske proizvodnje (realne cene, v milijardah EUR/ECU)

20

350

Povprečna mlečnost (kg na kravo na leto)

3000

6500

Povprečni pridelek pšenice (v tonah na hektar)

2

6

Vrednost kmetijskega izvoza (realno, v milijardah EUR/ECU)

3

90*

Vrednost kmetijskega uvoza (realno, v milijardah EUR/ECU)

6

80*

Vrednost trgovine s kmetijskimi proizvodi (realno, v milijardah EUR/ECU)

10

170*

% zasebne porabe za hrano (povprečje celotne EU)

30%

16%

Vir: GD AGRI;

opomba: * začasni podatki iz obdobja januar-november 2011;

Za podrobnejše informacije, vključno z informacijami o dogodkih v zvezi s „CAP@50“ v različnih državah članicah, s katerimi se bo obeležila 50. obletnica, obiščite spletno stran http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sl.htm

Poleg medinstitucionalnega dogodka v Bruslju 23. januarja so bili v šestih ustanovnih članicah EU potrjeni naslednji otvoritveni dogodki:

 • Nemčija (Berlin, Gruene Woche) – 20. januar 2012

 • Italija (Verona) – 2. februar 2012

 • Francija (Pariz) – 27. februar 2012

 • Beneluks (kraj bo določen naknadno) – 4. april 2012


Side Bar