Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Brusel, 23. januára 2012

50 rokov SPP – partnerstvo medzi Európou a poľnohospodármi

V roku 2012 si pripomíname 50. výročie vykonávania spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), ktorá je základom európskej integrácie a ktorá občanom EÚ zabezpečuje 50 rokov potravinovú bezpečnosť a aktívny život na vidieku. SPP zostáva jedinou politikou EÚ so spoločným rámcom EÚ, pričom väčšina verejných výdavkov vo všetkých členských štátoch pochádza z rozpočtu EÚ, a nie z vnútroštátnych či regionálnych rozpočtov. Z údajov vyplýva, že SPP napomohla stálemu zvyšovaniu hospodárskej hodnoty, produktivity, ako aj obchodu, pričom takisto umožnila znížiť výdavky domácností na potraviny o polovicu.

SPP je politikou, ktorá sa vždy vyvíjala tak, aby plnila nevyhnutné úlohy. V reformnom procese sa napríklad od roku 1992 zaznamenal posun smerom k oveľa výraznejšej orientácii na trh, upúšťalo sa od podpory narúšajúcej obchod, zohľadňovali sa pritom aj záujmy spotrebiteľov v otázkach ako dobré podmienky zvierat a zdvojnásobil počet poľnohospodárov v EÚ (po rozšírení z 15 na 27 členských štátov).

V októbri 2011 predložila Komisia svoje najnovšie návrhy ďalších reforiem SPP s cieľom riešiť problémy súčasnosti a budúcnosti: potravinovú bezpečnosť, zmenu klímy, udržateľné využívanie prírodných zdrojov, vyvážený regionálny rozvoj, pomoc sektoru poľnohospodárstva vyrovnať sa s vplyvom hospodárskej krízy a so zvýšenou nestabilitou cien v poľnohospodárstve a príspevok k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu v súlade so stratégiou Európa 2020.

Významné medzníky SPP

V roku 1962 v začiatkoch SPP sa do dejín zapísalo niekoľko kľúčových dátumov:

 • 14. január 1962, keď po 140 hodinovom rokovaní (prvý európsky poľnohospodársky maratón) Rada ministrov šiestich rozhodla pristúpiť k druhému štádiu prechodného obdobia, vytvoriť spoločné organizácie poľnohospodárskeho trhu s jednotlivými výrobkami, uplatňovať špecifické pravidlá súťaže a vytvoriť Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF).

 • 4. apríl 1962: Po druhom poľnohospodárskom maratóne Rada prijala znenie jednotlivých nariadení.

 • 20. apríl 1962: Nariadenia sa uverejnili. Dátum, keď nadobudli účinnosť, závisel od začiatku sezóny na trhu: napríklad v prípade spoločnej organizácie trhu s obilím, vajciami, hydinou, hovädzím a bravčovým mäsom sa dátum nadobudnutia účinnosti stanovil na 1. júla 1962.

Odvtedy sa ku kľúčovým dátumom zapísali roky:

 • 1962: Zrodila sa spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Základom politiky je zabezpečiť cenovo dostupné potraviny pre občanov EÚ a primeranú životnú úroveň pre poľnohospodárov.

 • 1984: Kvóty na mlieko – zaviedli sa osobitné opatrenia s cieľom zosúladiť výrobu mlieka s potrebami trhu.

 • 1992: Tzv. Mac Sharryho reforma – SPP prechádza od podpory trhu na podporu výrobcov. Podpora cien sa nahrádza platbami priamej pomoci. Zvýšil sa dôraz na kvalitu potravín, ochranu tradičných a regionálnych potravín a starostlivosť o životné prostredie.

 • 2000: Rámec SPP sa rozširuje s cieľom zahrnúť rozvoj vidieka. SPP sa zameriava na hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj Európy s cielenými viacročnými programami vypracovanými na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

 • 2003: Fischlerova reforma/reforma priebežného hodnotenia – touto reformou SPP sa ruší súvislosť medzi dotáciami a výrobou. Poľnohospodári sa viac orientujú na trh a s ohľadom na osobitné obmedzenia európskeho poľnohospodárstva dostávajú podporu príjmov. Musia dodržiavať osobitné normy na ochranu životného prostredia, normy v súvislosti s dobrými podmienkami zvierat a bezpečnosťou potravín.

 • 2004 & 2007: Po nedávnych rozšíreniach EÚ o 12 nových členských štátov sa počet poľnohospodárskeho obyvateľstva EÚ zdvojnásobil. Mení sa aj poľnohospodárska a vidiecka krajina EÚ.

 • 2012: Nové rokovania o reformách SPP zamerané na posilnenie hospodárskej a ekologickej konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora, podporu inovácie, boj proti zmene klímy a podporu zamestnanosti a rastu vo vidieckych oblastiach.

Štatistické údaje ilustrujúce vývoj základných poľnohospodárskych údajov

1962

1992

2002

2012

Počet členských štátov

6

12

15

27

Počet poľnohospodárov (v miliónoch)

6.5

7.2

6.2

13.7

Poľnohospodárska plocha (v miliónoch hektárov)

69

118

126

172

1962

2012

Hodnota poľnohospodárskej výroby (v reálnych cenách, v miliardách EUR/ECU)

20

350

Priemerná dojivosť (v kg na jednu kravu za rok)

3000

6500

Priemerný výnos pšenice (v tonách na hektár)

2

6

Hodnota poľnohospodárskeho vývozu (v reálnych cenách, v miliardách EUR/ECU)

3

90*

Hodnota poľnohospodárskeho dovozu (v reálnych cenách, v miliardách EUR/ECU)

6

80*

Hodnota poľnohospodárskeho obchodu (v reálnych cenách, v miliardách EUR/ECU)

10

170*

Percentuálny podiel potravín vo výdavkoch domácností (priemer v EÚ)

30%

16%

Zdroj : GR AGRI

Poznámka: * predbežné údaje za jan. – nov. 2011;

Podrobnejšie informácie, ako aj informácie o tzv. podujatiach CAP@50 v rozličných členských štátoch s cieľom pripomenúť si 50. výročie sa uvádzajú na webstránke http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sk.htm

vrátane medziinštitucionálneho podujatia v Bruseli 23. januára. V šiestich zakladajúcich členských krajinách EÚ sa potvrdilo usporiadanie úvodných podujatí v tomto poradí:

 • v Nemecku (Berlín, tzv. zelený týždeň) – 20. januára 2012

 • v Taliansku (Verona) – 2. februára 2012

 • vo Francúzsku (Paríž) – 27. februára 2012

 • v Beneluxe (zatiaľ nepotvrdené) – 4. apríla 2012


Side Bar