Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Briuselis, 2012 m. sausio 23 d.

Bendros žemės ūkio politikos – Europos ir ūkininkų partnerystės – penkiasdešimtmetis

2012 m. minimas ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri yra Europos integracijos pamatinis akmuo, penkiasdešimtmetis. Jau pusę amžiaus BŽŪP padeda aprūpinti Europos piliečius maistu ir užtikrina kaimo vietovių gyvybingumą. BŽŪP yra vienintelė ES politika, įgyvendinama bendrai visoje ES, be to, didžioji dalis su šia politika susijusių visų valstybių narių viešųjų išlaidų finansuojamos iš ES biudžeto, o ne iš nacionalinių ar regioninių biudžetų. Skaičiai rodo, kad įgyvendinant BŽŪP nuolat didėjo ekonominė vertė, našumas ir prekybos mastas, o kartu perpus sumažėjo namų ūkių išlaidos maistui.

BŽŪP – tai politika, kuri buvo nuolat tobulinama, kad padėtų spręsti būtinus uždavinius. Pavyzdžiui, nuo 1992 m. vykdant reformas buvo vis labiau orientuojamasi į rinkos poreikius, atsisakant prekybą iškreipiančios paramos, kartu atsižvelgiant į vartotojams rūpimus klausimus (pavyzdžiui, gyvūnų gerovę) ir dvigubai išaugusį ūkininkų skaičių, kai ES išsiplėtė nuo 15 iki 27 valstybių narių.

2011 m. spalio mėn. Komisija pateikė paskutinius pasiūlymus dėl tolesnių BŽŪP reformų esamiems ir būsimiems uždaviniams spręsti. Šie uždaviniai: aprūpinti maistu, spręsti klimato kaitos problemas, užtikrinti tausų gamtos išteklių naudojimą, darnų regionų vystymąsi, padėti žemės ūkio sektoriui susidoroti su ekonomikos krizės padariniais ir didesniu žemės ūkio produktų kainų svyravimu, taip pat padėti siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“.

BŽŪP svarbiausi įvykiai

BŽŪP pradžią žymi kelios svarbios 1962‑ųjų datos.

 • 1962 m. sausio 14 d. po 140 valandų trukusių derybų (pirmasis Europos žemės ūkio derybų raundas) šešių valstybių narių Ministrų Taryba priėmė sprendimą pereiti prie pereinamojo laikotarpio antrojo etapo, nustatyti bendrą kiekvieno žemės ūkio produkto rinkos organizavimą, taikyti specialias konkurencijos taisykles ir įsteigti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą (EŽŪOGF).

 • 1962 m. balandžio 4 d. po antrojo žemės ūkio derybų raundo reglamentų tekstus priėmė Taryba.

 • 1962 m. balandžio 20 d. tekstai buvo paskelbti. Jų įsigaliojimo data priklausė nuo prekybos sezono pradžios, pavyzdžiui, reglamentai dėl bendro grūdų, kiaušinių, paukštienos ir kiaulienos rinkų organizavimo įsigaliojo 1962 m. liepos 1 d.

Vėlesnės svarbios datos:

 • 1962 m. pradėta įgyvendinti bendra žemės ūkio politika (BŽŪP). Šios politikos esmė – ES piliečius aprūpinti maisto produktais už prieinamą kainą, o ūkininkams užtikrinti tinkamą gyvenimo lygį.

 • 1984 m. pradėtos taikyti specialios priemonės – pieno kvotos, kad pieno gamyba atitiktų rinkos poreikius.

 • 1992 m. įgyvendinta MacSharry reforma, po kurios BŽŪP perorientuojama nuo rinkos rėmimo prie gamintojo rėmimo. Kainų palaikymo priemonės keičiamos tiesioginės pagalbos išmokomis. Daugiau dėmesio skiriama maisto kokybei, tradicinių bei regioninių maisto produktų apsaugai ir aplinkos apsaugai.

 • 2000 m. išplečiama BŽŪP taikymo sritis ir įtraukiama kaimo plėtra. BŽŪP prioritetu tampa ekonominis, socialinis ir kultūrinis Europos vystymasis; tuo tikslu nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu rengiamos tikslinės daugiametės programos.

 • 2003 m. įgyvendinus Fischler, arba tarpinės peržiūros, reformą subsidijos atsietos nuo gamybos. Ūkininkai labiau atsižvelgia į rinkos poreikius, o jų pajamos, atsižvelgiant į specifinius Europos žemės ūkio apribojimus, remiamos. Jie turi laikytis konkrečių aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ir maisto saugos standartų.

 • Po 2004 ir 2007 m. plėtros etapų, įstojus 12 naujų valstybių narių, ES ūkininkų skaičius padvigubėjo. Taip pat pakinta ES žemės ūkio ir kaimo sektoriaus struktūra.

 • 2012 m. vyksta derybos dėl naujos BŽŪP reformos siekiant stiprinti žemės ūkio sektoriaus ekonominį ir ekologinį konkurencingumą, skatinti naujoves, kovoti su klimato kaita, remti užimtumą ir ekonomikos augimą kaimo vietovėse.

Pagrindinių žemės ūkio duomenų dinamika

1962 m.

1992 m.

2002 m.

2012 m.

Valstybių narių skaičius

6

12

15

27

Ūkininkų skaičius (mln.)

6,5

7,2

6,2

13,7

Žemės ūkio paskirties žemė (mln. ha)

69

118

126

172

1962 m.

2012 m.

Žemės ūkio produktų vertė (realiosios kainos, mlrd. EUR/ECU)

20

350

Vidutinis primilžis (kg iš karvės per metus)

3000

6500

Vidutinis kviečių derlius (t/ha)

2

6

Žemės ūkio produktų eksporto vertė (reali vertė, mlrd. EUR/ECU)

3

90*

Žemės ūkio produktų importo vertė (reali vertė, mlrd. EUR/ECU)

6

80*

Prekybos žemės ūkio produktais vertė (reali vertė, mlrd. EUR/ECU)

10

170*

Namų ūkių išlaidų maistui dalis, % (ES vidurkis)

30 %

16 %

Šaltinis: Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD.

Pastaba: * 2011 m. sausio – lapkričio mėn. preliminarūs duomenys.

Daugiau informacijos, taip pat informacijos apie BŽŪP penkiasdešimtmečiui paminėti skirtos kampanijos BŽŪP@50 renginius skirtingose valstybėse narėse galima rasti

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_lt.htm

Sausio 23 d. Briuselyje vyksta BŽŪP penkiasdešimtmečiui skirtas tarpinstitucinis renginys. Be to, BŽŪP penkiasdešimtmečio kampanijai skirti renginiai taip pat numatyti šešiose ES valstybėse narėse steigėjose:

 • 2012 m. sausio 20 d. Vokietijoje (Berlyne, „Gruene Woche“)

 • 2012 m. vasario 2 d. Italijoje (Veronoje)

 • 2012 m. vasario 27 d. Prancūzijoje (Paryžiuje)

 • 2012 m. balandžio 4 d. Beniliukso šalyse (dar nepatvirtinta)


Side Bar