Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Bryssel, 23. tammikuuta 2012.

50 vuotta yhteistä maatalouspolitiikkaa – Eurooppa ja viljelijät kumppaneina

Vuonna 2012 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä kun EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) otettiin käyttöön. Se on Euroopan yhdentymisen kulmakivi, jonka ansiosta eurooppalaiset ovat saaneet nauttia elintarviketurvasta ja elävästä maaseudusta jo viiden vuosikymmenen ajan. YMP on EU:n politiikoista ainoa, jonka alalla sovelletaan EU:n yhteisiä puitteita ja jolla valtaosa kaikkien jäsenvaltioiden julkisista menoista rahoitetaan kansallisten tai alueellisten talousarvioiden sijaan EU:n talousarviosta. Lukujen perusteella taloudellinen arvo, tuottavuus ja kauppa ovat YMP:n ansiosta kasvaneet tasaisesti, ja elintarvikkeiden osuus kotitalouksien menoista on sen avulla puolittunut.

YMP:n kehitys on aina perustunut siihen, että vastataan edessä oleviin haasteisiin. Esimerkiksi vuonna 1992 alkanut uudistusprosessi on lisännyt markkinasuuntautuneisuutta ja vähentänyt kauppaa vääristäviä tukia. Samalla on otettu huomioon kuluttajien huolenaiheet, jotka liittyvät mm. eläinten hyvinvointiin, sekä viljelijöiden määrän kaksinkertaistuminen EU:ssa (EU:n laajennuttua 15:stä jäsenvaltiosta 27:ään).

Komissio esitteli vuoden 2011 lokakuussa viimeisimmät ehdotuksensa YMP:n lisäuudistuksiksi, joilla pyritään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Niitä ovat esim. elintarviketurva, ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö, tasapainoinen aluekehitys, viljelijöiden auttaminen selviämään talouskriisin vaikutuksista ja yhä suuremmista maataloushintojen vaihteluista sekä osallistuminen älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesti.

YMP:n historian virstanpylväät

Vuoteen 1962 sisältyi useita yhteisen maatalouspolitiikan alkuun liittyviä tärkeitä päivämääriä:

 • 14. tammikuuta 1962: Kuuden perustajajäsenvaltion edustajista koostunut ministerineuvosto tekee 140 tuntia kestäneiden neuvotteluiden (ns. ensimmäinen eurooppalainen maatalousmaraton) tuloksena päätöksen ottaa käyttöön yhteiset markkinajärjestelyt eri tuotteille, soveltaa erityisiä kilpailusääntöjä sekä luoda Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR).

 • 4. huhtikuuta 1962: Neuvosto hyväksyy kyseiset markkinajärjestelyasetukset ns. toisen eurooppalaisen maatalousmaratonin päätteeksi.

 • 20. huhtikuuta 1962: Asetukset julkaistaan. Niiden voimaantulopäivä määräytyy markkinointivuoden alkamisen mukaan: esim. viljan, munien, siipikarjan-, naudan- ja sianlihan yhteisen markkinajärjestelyn voimaantulopäiväksi tulee 1. heinäkuuta 1962.

Muita tärkeitä päivämääriä:

 • 1962: YMP tulee voimaan. Sen olennaisin periaate on tarjota eurooppalaisille kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja viljelijöille kohtuullinen elintaso.

 • 1984: Maitokiintiöt otetaan käyttöön. Niihin liittyy erityistoimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että maidontuotanto vastaisi markkinoiden tarpeita.

 • 1992: Ns. Mac Sharryn uudistus toteutetaan. Sen myötä YMP:ssä siirrytään maksamaan viljelijöille tuottajatukia markkinatukien sijaan. Hintatuet korvataan viljelijöille maksettavilla suorilla tuilla. Elintarvikkeiden laatua korostetaan yhä enemmän, samoin kuin perinteisten ja alueellisten elintarvikkeiden suojaamista sekä ympäristönsuojelua.

 • 2000: YMP laajennetaan kattamaan myös maaseudun kehittäminen. YMP:ssä keskitytään Euroopan taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla suunniteltujen kohdennettujen monivuotisten ohjelmien avulla.

 • 2003: Ns. Fischlerin välitarkistuksessa YMP:tä uudistetaan ja tuotantomääriin perustuva tukien maksaminen lopetetaan. Viljelijöiden toiminta perustuu yhä enemmän markkinoiden tarpeisiin, ja heille myönnetään Euroopan maatalouden erityisrajoitteiden vuoksi tulotukea. Viljelijöiden on myös noudatettava ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia erityisvaatimuksia.

 • 2004 ja 2007: EU:n viljelijäväestön määrä kaksinkertaistuu, kun EU:hun liittyy 12 uutta jäsenvaltiota. Myös EU:n maatalous ja maaseutu muuttuvat.

 • 2012: YMP:n uudistusneuvotteluilla pyritään parantamaan maatalousalan taloudellista ja ekologista kilpailukykyä, edistämään innovointia, torjumaan ilmastonmuutosta sekä tukemaan maaseutualueiden työllisyyttä ja kasvua.

Maatalouden perustietojen kehitys tilastojen valossa

1962

1992

2002

2012

Jäsenvaltioiden määrä

6

12

15

27

Viljelijöiden määrä (miljoonaa)

6,5

7,2

6,2

13,7

Maatalousmaa (miljoonaa hehtaaria)

69

118

126

172

1962

2012

Maataloustuotannon arvo (reaalihintoina, miljardia euroa/ecua)

20

350

Keskimääräinen maitotuotos (kg/lehmä/vuosi)

3 000

6 500

Keskimääräinen viljasato (tonnia/hehtaari)

2

6

Maatalousviennin arvo (reaalihintoina, miljardia euroa/ecua)

3

90*

Maataloustuonnin arvo (reaalihintoina, miljardia euroa/ecua)

6

80*

Maatalouskaupan arvo (reaalihintoina, miljardia euroa/ecua)

10

170*

Kotitalouksien elintarvikkeisiin käyttämät menot prosentteina (EU:n keskiarvo)

30 %

16 %

Lähde: Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (AGRI).
Huom.: * Luvut ovat alustavia lukuja vuoden 2011 tammi-marraskuulta.

Lisätietoja mm. YMP:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi eri jäsenvaltioissa järjestettävistä CAP@50 -tiedotuskampanjan tapahtumista on saatavilla internetosoitteesta http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_fi.htm

Brysselissä 23. tammikuuta 2012 järjestetyn toimielinten välisen tapahtuman lisäksi EU:n kuudessa perustajajäsenvaltiossa järjestetään kampanjan käynnistämiseen liittyviä tapahtumia seuraavasti:

 • Saksa (Berliini, Grüne Woche -messut) – 20. tammikuuta 2012

 • Italia (Verona) – 2. helmikuuta 2012

 • Ranska (Pariisi) – 27. helmikuuta 2012

 • Benelux-maat (paikka vahvistetaan myöhemmin) – 4. huhtikuuta 2012.


Side Bar