Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012

50 χρόνια ΚΓΠ - Εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών

Το 2012 σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και παρείχε στους ευρωπαίους πολίτες επισιτιστική ασφάλεια και ζωντανή ύπαιθρο επί 50 έτη. Η ΚΓΠ παραμένει η μόνη πολιτική της ΕΕ που έχει κοινό ενωσιακό πλαίσιο και στην οποία η πλειονότητα των δημοσίων δαπανών σε όλα τα κράτη μέλη προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι από εθνικούς ή περιφερειακούς προϋπολογισμούς. Από τα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι η ΚΓΠ συνέβαλε στη σταθερή βελτίωση της οικονομίας, της παραγωγικότητας και του εμπορίου, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα νοικοκυριά να μειώσουν κατά το ήμισυ τις δαπάνες τους για τρόφιμα.

Η ΚΓΠ είναι μία πολιτική που συνεχώς εξελίσσεται για την αντιμετώπιση των αναγκαίων προκλήσεων. Για παράδειγμα, η διαδικασία μεταρρύθμισης που άρχισε το 1992 είχε ως αποτέλεσμα η ΚΓΠ να προσανατολιστεί περισσότερο προς την αγορά και να καταργήσει τις ενισχύσεις που στρεβλώνουν το εμπόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και τον διπλασιασμό του αριθμού των γεωργών στην ΕΕ (ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης από 15 σε 27 κράτη μέλη).

Τον Οκτώβριο 2011, η Επιτροπή υπέβαλε τις τελευταίες προτάσεις της για περαιτέρω μεταρρύθμιση της ΚΓΠ με στόχο την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων: επισιτιστική ασφάλεια, κλιματική αλλαγή, βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στήριξη του γεωργικού τομέα ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης διακύμανσης των γεωργικών τιμών καθώς και στήριξη της έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Ορόσημο στην ιστορία της ΚΓΠ

Το 1962, πολλές σημαντικές ημερομηνίες σηματοδότησαν την έναρξη της εφαρμογής της ΚΓΠ:

 • 14 Ιανουαρίου 1962, μετά από 140 ώρες διαπραγματεύσεων (πρώτος ευρωπαϊκός γεωργικός μαραθώνιος), το Συμβούλιο Υπουργών των Έξι έλαβε την απόφαση να προβεί στο δεύτερο στάδιο της μεταβατικής περιόδου, για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων γεωργικών αγορών για κάθε προϊόν, την εφαρμογή ειδικών κανόνων ανταγωνισμού και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

 • 4 Απριλίου 1962: Μετά τον δεύτερο γεωργικό μαραθώνιο, τα κείμενα των κανονισμών θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο.

 • 20 Απριλίου 1962: Τα κείμενα δημοσιεύτηκαν. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους εξαρτιόταν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας: για παράδειγμα, για την κοινή οργάνωση αγοράς σιτηρών, αυγών, κρέατος πουλερικών και χοίρων ημερομηνία έναρξης ισχύος ήταν η 1η Ιουλίου 1962.

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες:

 • 1962: Δημιουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής! Στόχος της πολιτικής αυτής ήταν η παροχή τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους πολίτες της ΕΕ και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς.

 • 1984: Ποσοστώσεις γάλακτος – Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προσαρμογή της παραγωγής γάλακτος στις ανάγκες της αγοράς.

 • 1992: Μεταρρύθμιση «Mac Sharry» - Η ΚΓΠ μετατοπίζεται από τη στήριξη της αγοράς στη στήριξη του παραγωγού. Η στήριξη των τιμών αντικαθίσταται από τις άμεσες ενισχύσεις. Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των τροφίμων, στην προστασία των παραδοσιακών και τοπικών ειδών διατροφής και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 • 2000: Το πεδίο εφαρμογής της ΚΓΠ διευρύνεται για να συμπεριληφθεί η αγροτική ανάπτυξη. Η ΚΓΠ επικεντρώνεται στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης, με στοχευμένα πολυετή προγράμματα, σχεδιασμένα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

 • 2003: Μεταρρύθμιση «Fischler/ενδιάμεση αναθεώρηση» - με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ καταργείται η σχέση μεταξύ επιδοτήσεων και παραγωγής. Οι γεωργοί προσανατολίζονται περισσότερο προς την αγορά και λόγω των ιδιαίτερων περιορισμών στην ευρωπαϊκή γεωργία, λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση. Πρέπει να τηρούν ειδικά πρότυπα για το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

 • 2004 & 2007: Ο αγροτικός πληθυσμός της ΕΕ διπλασιάζεται, μετά τις πρόσφατες διευρύνσεις σε 12 νέες χώρες. Το γεωργικό και αγροτικό τοπίο της ΕΕ αλλάζει επίσης.

 • 2012: Νέες διαπραγματεύσεις μεταρρύθμισης της ΚΓΠ για την ενίσχυση της οικονομικής και οικολογικής ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, την προώθηση της καινοτομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των βασικών γεωργικών δεδομένων

1962

1992

2002

2012

Αριθμός κρατών μελών

6

12

15

27

Αριθμός γεωργών (εκατ.)

6.5

7.2

6.2

13.7

Γεωργική έκταση (εκατ. εκτάρια)

69

118

126

172

1962

2012

Αξία της γεωργικής παραγωγής (πραγματικές τιμές, δισ. EUR / ECU)

20

350

Μέση απόδοση γάλακτος(kg ανά αγελάδα ανά έτος)

3000

6500

Μέση απόδοση σίτου (σε τόνους ανά εκτάριο)

2

6

Αξία εξαγωγών γεωργικών προϊόντων (σε πραγματικές τιμές, δισ. EUR / ECU)

3

90*

Αξία εισαγωγών γεωργικών προϊόντων (σε πραγματικές τιμές, δισ. EUR / ECU)

6

80*

Αξία συναλλαγών γεωργικών προϊόντων (σε πραγματικές τιμές, δισ. EUR / ECU)

10

170*

% δαπανών των νοικοκυριών για τρόφιμα (μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ)

30%

16%

Πηγή: DG AGRI· Σημείωση: * προσωρινά αριθμητικά στοιχεία Ιαν.-Νοεμ. 2011·

Για περισσότερες πληροφορίες, κυρίως σχετικά με τις εκδηλώσεις “CAP@50” στα διάφορα κράτη μέλη με την ευκαιρία της 50ής επετείου, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_el.htm

Εκτός από τη διοργανική εκδήλωση στις Βρυξέλλες στις 23 Ιανουαρίου, τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΕ επιβεβαίωσαν την οργάνωση εκδηλώσεων για την έναρξη της εκστρατείας, ως εξής:

 • Γερμανία (Βερολίνο, Gruene Woche) - 20 Ιανουαρίου 2012

 • Ιταλία (Βερόνα) - 2 Φεβρουαρίου 2012

 • Γαλλία (Παρίσι) - 27 Φεβρουαρίου 2012

 • Μπενελούξ (προς επιβεβαίωση) - 4 Απριλίου 2012


Side Bar