Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/310

Брюксел, 8 май 2012 г.

„Програма „Еразмус“ през 2010—2011 г.: какво показват данните

Днес Европейската комисия публикува нови данни за броя на студентите, преподавателите и останалия персонал в сферата на висшето образование, получили подкрепа по програма „Еразъм“ през академичната 2010—2011 година (IP/12/454). 231 410 студенти от ЕС и 42 813 служители в сферата на висшето образование са получили финансиране по програма „Еразъм“ за следване, стаж, преподаване или обучение в чужбина.

„Еразъм“ дава възможност на студентите да прекарат между 3 и 12 месеца в друга европейска страна — за следване или стаж в предприятия или други организации. От тази възможност може да се възползва всеки студент от участващо в програмата висше учебно заведение от една от 33-те държави по „Еразъм“ (държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Хърватия, както и Швейцария от академичната 2011—2012 г.). Студентите в сферата на краткосрочното висше професионално образование също могат да получават подкрепа по програмата.

Нов рекорд: над 230 000 студенти по програма „Еразъм“

От създаването на „Еразъм“ броят на студентите, участващи в програмата, продължава да расте. Той надхвърли 200 000 за пръв път през академичната 2009—2010 г., а достигнатият през 2010—2011 г. брой от 231 410 студенти, заминали през в чужбина с цел образование или обучение, представлява нов рекорд и годишно увеличение с 8,5 % в сравнение с предходната година (през 2009—2010 г. съответното нарастване спрямо предходната година е било 7,4 %).

Графика 1: Брой на студентите по „Еразъм“ на година в периода от 1987—1988 г. до 2010—2011 г.

Графика 2: Студентска мобилност по програма „Еразъм“ — относително изменение на броя на студентите по изпращаща страна в периода от 2009—2010 г. до 2010—2011 г.

Както се вижда от графика 2, броят на студентите по програма „Еразъм“ се е увеличил в почти всички страни. Най-голямото увеличение на изпратените в чужбина студенти се наблюдава в Хърватия (132 %), следвана от Лихтенщайн (52 %) и Кипър (22 %). В 19 страни е налице растеж над средния, който е 8,5 %.

В една страна — Люксембург — студентите по „Еразъм“ са намалели (-5,8 %). Тя обаче продължава да бъде страната, изпращаща най-много студенти в чужбина спрямо общия брой студенти в страната.

Шампионите на „Еразъм“

Испания е изпратила най-голям брой студенти както с учебна цел, така и на стаж (36 183), следвана от Франция (31 747) и Германия (30 274).

Испания е и най-популярната дестинация с 37 432 пристигащи студенти, следвана от Франция (27 721) и Германия (24 734). Обединеното кралство е било домакин на два пъти повече студенти (24 474) в сравнение с изпратените в чужбина (12 833). Повечето държави са изпратили повече студенти, отколкото са приели. Най-доброто равновесие между приемани и изпращани в чужбина студенти е регистрирано в Словения, следвана от Австрия, Нидерландия и Люксембург.

3041 висши учебни заведения са изпратили студенти по обмена в рамките на мобилността, което представлява увеличение с 6,6 % спрямо предходната година.

Графика 3: Студентска мобилност по „Еразъм“ — средни равнища на месечните стипендии от ЕС

Средната месечна стипендия от ЕС е намаляла от 254 евро през 2009—2010 г. на 250 евро през 2010—2011 г., като в резултат на това стипендия са могли да получат повече студенти, отколкото през предходната година. Горната таблица показва средната месечна стипендия за студенти, изпратени в чужбина от съответните държави. Комисията определя таван на месечната студентска стипендия за всяка отделна страна, като точната сума за всеки отделен случай се определя от националните агенции и висшите учебни заведения, които управляват програмата.

През 2010—2011 г. 254 студенти със специални потребности (увреждания) са получили допълнително финансиране, за да вземат участие в обмен по „Еразъм“; за сравнение: техният брой през 2009—2010 г. е бил 257.

7,2 % увеличение на обучението на студенти по „Еразъм“

„Еразъм“ предлага на студентите възможност да осъществят част от следването си в друго висше учебно заведение в чужбина за срок от 3 до 12 месеца.

От 231 410 студенти по „Еразъм“ 190 498 са заминали в чужбина да следват, което представлява увеличение със 7,2 % спрямо 2009 — 2010 г. Броят на заминаващите да следват в чужбина е намалял в три страни (Люксембург, Унгария и Полша), а в 16 страни се наблюдава увеличение над средното. Най-голямото относително увеличение в сравнение с данните от 2009 — 2010 г. е в Хърватия (96,6 %), следвана от Лихтенщайн (84,2 %) и Кипър (25,1 %).

Испания е страната, изпратила най-много студенти (31 427), следвана от Франция (25 789) и Германия (25 178). Испания продължава да е най-популярната дестинация за следване в чужбина, като е приела 30 580 студенти по „Еразъм“ (увеличение с 4,3 %), следвана от Франция (23 173 студенти, увеличение с 5,2 %) и Германия (19 120 студенти, увеличение с 6,6 %).

Средно студентите са се обучавали в чужбина в продължение на малко повече от 6,4 месеца, а средната стипендия е била 226 евро (спрямо 230 евро през предходната година).

Най-популярни образователни области сред студентите по „Еразъм“ са били социални науки, бизнес и право (34,7 %), следвани от хуманитарни науки и изкуства (3,5 %) и инженерни науки, промишлено производство и строителство (12,6 %).

15 % увеличение на стажовете по програма „Еразъм“

От 2007 г. насам „Еразъм“ предлага на студентите възможността да придобият практически опит в предприятия или други организации в чужбина. През 2010—2011 г. всеки шести студент по програмата, или 40 912 от общо 231 410 студенти, е избрал този вариант, което представлява увеличение с 15,1 % спрямо предходната година. Средната продължителност на стажа е била 4,3 месеца, като студентите са получавали месечна стипендия от ЕС със среден размер 366 евро (намаление спрямо получаваните през 2009 — 2010 г. 386 евро).

Както и в предишни години, Франция е страната, изпратила най-много студенти на стаж по програма „Еразъм“ (5958 студенти или 14,6 % от общия брой), следвана от Германия (5096 студенти или 12,5 %) и Испания (4756 студенти или 11,6 %). Обединеното кралство е най-популярната дестинация за стаж по „Еразъм“ с приети 6970 студенти (или 17 %), следвана от Испания (6852 студенти или 16,7 %) и Германия (5614 студенти или 13,7 %).

За да подпомогнат стажа в чужбина, висшите учебни заведения могат да създават консорциуми за стажове. Те са съставени от висши учебни заведения (ВУЗ) и други организации, като например предприятия или асоциации.
През 2010—2011 г. са били финансирани близо 74 консорциуми за стажове в 13 държави. Над 14 % от студентите са намерили стажантско място именно с помощта на такива консорциуми.

Най-голямата група стажанти по „Еразъм“ са били студенти в областта на социалните науки, бизнеса и правото (26,6 %), изпреварвайки студентите в областта на хуманитарните науки и изкуствата (17,1 %), чийто дял е бил най-голям през предходната академична година, следвани от студентите по селско стопанство и ветеринарна медицина (15,4 %), чийто брой е осем пъти по-голям в сравнение с предходната година.

Колко студенти (бакалаври и магистри) има общо в страните, участващи в програма „Еразъм“? Колко от тях са се обучавали изцяло или за известен период от време в чужбина през 2010—2011 г.?

От общо 22,5 милиона студенти в 32 страни, участващи в програмата, около 1 % са получили стипендии за студентска мобилност по „Еразъм“ през 2010—2011 г.1.

Ако се допусне, че средната продължителност на обучението във висшите учебни заведения е 45 години (бакалавърска и магистърска степен), може да се изчисли, че около 4,5 % от всички студенти в Европа получават стипендии по „Еразъм“ на даден етап от висшето си образование. От тях 67 % са бакалаври, 28 % — магистри, 1 % — докторанти, а 4 % се обучават в краткосрочна форма на обучение. Около 10 % от студентите като цяло са следвали или следват изцяло или за известен период в чужбина с подкрепата на „Еразъм“ или други публични или частни средства.

На срещата си в Букурещ (Румъния) на 26—27 април 2012 г. (IP/12/394), министрите на висшето образование приеха Болонската стратегия за мобилност, в която се заявява, че до 2020 г. 20 % от европейските висшисти ще са получили част от обучението си в чужбина в съответствие с европейския стандарт за мобилност, приет през ноември 2011 г.

Интензивни езикови курсове „Еразъм“ (ИЕКЕ)

Програма „Eразъм“ предлага специализирани курсове по по-малко използвани и по-рядко преподавани езици на ЕС, за да се помогне на студентите да се подготвят за следване или стаж в чужбина. Курсовете се организират в държавите, където тези езици са официални. Не се предлагат курсове за най-често изучаваните езици като английски, немски, френски или испански (кастилски).

Броят на финансираните ИЕКЕ е нараснал значително от създаването им насам. През 2010—2011 г. са били организирани 392 курса (спрямо 361 през предходната година, т.е. увеличение с 8,6 %) в 24 държави за общо 5872 студенти по „Еразъм“ (увеличение с 9 %).

Най-популярните държави за изучаване на езици са били Италия, Белгия (фламандската общност) и Португалия. Най-големият дял на пристигащи студенти по „Еразъм“, участвали в езиков курс — 18,9% от всички пристигащи студенти, е бил в Словения, следвана от Исландия (13,9 %) и Естония (12,7 %).

Мобилност на персонала по програма „Еразъм“ (преподавателска дейност и обучение на персонала)

„Еразъм“ дава възможност и на преподавателите в системата на висшето образование, както и на специалисти от предприятия в частния сектор да преподават в чужбина за срок от един ден до шест седмици. Също така, всички преподаватели в системата на висшето образование, както и друг персонал от висшите учебни заведения, могат да заминат на обучение в чужбина за срок от пет дни до шест седмици.

През академичната 2010—2011 година по програма „Еразъм“ са подпомогнати 42 813 посещения за обмен на преподаватели и друг персонал от висшите учебни заведения, осъществени с цел преподаване или посещаване на обучения в чужбина. Това представлява годишно увеличение от 13,3 % — значително по-голямо увеличение спрямо увеличението от предходната година (3,8 %).

Страните, изпратили в чужбина най-много персонал, са били Полша (5210), следвана от Испания (4506) и Германия (3674). Най-популярната дестинация за мобилност на персонала е била Испания (4304), следвана от Германия (4195) и Италия (3703). Като цяло съотношението между изпращаните в чужбина и приеманите от чужбина лица е по-балансирано при персонала, отколкото при студентите.

51,2 % от представителите на персонала, участващи в програма „Еразъм“ през 2010—2011 г. са били мъже. 13 представители със специални потребности са получили допълнително финансиране, за да участват в обмен по „Еразъм“ (спрямо 5 през предходната година). Средната продължителност на тези периоди за мобилност е била 5,7 дни, а средният размер на стипендията (в допълнение към редовната заплата) — 662 евро (намаление спрямо предоставяните през 2009 — 2010 г. 672 евро).

Общо 2254 висши учебни заведения са участвали в дейности по мобилност на персонала, или с 4,6 % повече в сравнение с предходната година.

Значителен ръст в областта на преподавателската дейност

Броят на преподавателите, възползвали се от финансиране по „Еразъм“ с цел преподаване, се увеличава непрестанно, като от началото на програмата през 1997—1998 г. са били финансирани над 300 000 посещения за обмен на персонал. От общо 42 813-те посещения за обмен, финансирани през 2010 — 2011 г., 31 617 са били с цел преподаване (или с 8,9 % повече от предходната година).

355 командировки с цел преподаване са били осъществени от служители на предприятия, поканени да преподават във висши учебни заведения в други европейски страни (с 37 % повече спрямо предходната година).

Страната, изпратила най-голям брой преподаватели, е Полша с 3376 финансирани командировки с цел преподаване, следвана от Испания (3272) и Германия (3006). Както и в предходни години, най-популярните дестинации за преподаване са били Германия (3059), Испания (3017) и Италия (2859).

Най-мобилни са били преподавателите, работещи в следните области: хуманитарни науки и изкуства (30,5 %); социални науки, бизнес и право (22,6 %); инженерни науки, промишлено производство и строителство (13,7 %). Преподавателите са посветили на преподавателска дейност в чужбина средно по 5,6 дни: наблюдава се минимално, но постоянно намаляване след 2000—2001 г., когато средният престой е бил 6,9 дни. Средната стипендия за преподавателска дейност — в допълнение на редовната заплата — е била 645 евро, което е лек спад спрямо предходната година (654 евро).

Обучението на персонала продължава да добива популярност

Рязко се увеличава популярността на подпомагането на обучението на персонала, въведено през 2007 г. От 42 813 посещения за обмен на служители, финансирани през 2010—2011 г., 11 196 са били за обучение на персонала (с 28 % повече спрямо предходната година). Този вид обмен е предназначен както за преподаватели, така и за друг персонал от висшите учебни заведения, включително на администраторски и обслужващи позиции.

През 2010—2011 г. 2728 служители във висши учебни заведения са преминали обучение в предприятия в чужбина (с 48,6 % повече спрямо предходната година).

Полша е страната, изпратила най-голям брой служители на обучение в чужбина (1834), следвана от Испания (1234) и Финландия (782). Най-популярната дестинация е била Испания (1287), следвана от Германия (1136) и Обединеното кралство (1121).

Средната продължителност на обучението на персонала е била 6,2 дни. В обученията са участвали повече жени (68 %), отколкото мъже, докато само 42,1 % от командированите с цел преподаване са били жени.

Броят на интензивните програми по „Еразъм“ продължава да се увеличава

Програма „Еразъм“ предлага на преподавателите и студентите възможност да се обединят по тематични програми за обучение с продължителност между десет дни и шест седмици. ЕС финансира организирането на така наречените интензивни програми, включително пътните и дневните разходи на участниците.

Страните, организирали най-голям брой интензивни програми, са Италия с 51 курса (12,6 % от общия брой), следвана от Германия (38 курса) и Франция (32 курса). Най-популярните области са били социални науки, бизнес и право (26 %); точни и инженерни науки, промишлено производство и строителство (18 %). По 15 % е делът на курсовете по математика и компютърни науки, от една страна и по хуманитарни науки и изкуства, от друга. Средната продължителност на курсовете е била малко над 12 дни.

През 2010—2011 г. са били организирани 404 интензивни програми по „Еразъм“ (спрямо 384 за предходната година). Общо са участвали 13 963 студенти (с 10,7 % повече чуждестранни и местни студенти) и 5010 преподаватели (с 14,4 % повече).

Проекти на „Еразъм“ за университетско сътрудничество

С програма „Еразъм“ също така се насърчава модернизацията на европейското висше образование, като се финансират съвместни проекти. Проектите, с продължителност до 3 години, имат за цел да насърчат реформите на политиките чрез транснационално сътрудничество между висшите учебни заведения и други заинтересовани страни. Кандидатури се подават веднъж на календарна година, като годишно на тези проекти се отпускат около 20 млн. евро.

Много проекти, финансирани по това направление на програма „Еразъм“, доведоха до важни промени в политиките. Например Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) първоначално беше проект по „Еразъм“, превърнал се впоследствие в основен инструмент за насърчаване на мобилността, който сега се използва в цяла Европа. (ECTS дава кредити за всяка част от дадена учебна програма въз основа на натоварването на студената с оглед постигане на конкретни учебни цели. Системата улеснява натрупването на кредити, получени по различни програми, и опростява признаването на следването в чужбина).

Броят на кандидатурите за проекти за университетско сътрудничество нараства с всяка изминала година. През 2011 г. са подадени 197 кандидатури (спрямо 194 през 2010 г.). От тях за финансиране са били избрани 69, т.е. средно процентът на успеваемост е 35 %. Най-голям е броят на предложения от Обединеното кралство (29), следвано от Финландия и Белгия (по 21), Италия (18) и Испания (16). . Обединеното кралство е и с най-голям брой успешни кандидатури с одобрени 17 проекта.

Колко средства отделя ЕС за програма „Еразъм“?

За настоящия бюджетен период (2007—2013 г.) за програма „Еразъм“ са заделени 3,1 млрд. евро от ЕС. През 2010—2011 г. общият бюджет е бил около 460 милиона евро, от които 435 милиона евро са били предназначени за подпомагане на мобилността.

По-голямата част от бюджета на „Еразъм“ се управлява от националните агенции в участващите държави. Почти 90 % от него се инвестира в мобилността на студентите и персонала. По „Еразъм“ също така се подпомагат многостранни проекти и мрежи, за които се изразходват около 4 % от бюджета. Те се управляват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел.

В долната таблица е показана общата сума на средствата по „Еразъм“ за мобилност по години.

Таблица 1: Децентрализирани средства по „Еразъм“, предоставени на националните агенции

Година

Годишен бюджет на „Еразъм“

за мобилност на студенти и персонал в милиони евро

% изменение спрямо предходна година

1988

13,00

1989

26,84

106,46%

1990

32,88

22,50%

1991

43,86

33,39%

1992

62,88

43,37%

1993

67,88

7,95%

1994

72,78

7,22%

1995

73,46

0,93%

1996

74,3

1,14%

1997

70,00

-5,79%

1998

100,27

43,24%

1999

100,27

0,00%

2000

111,79

11,49%

2001

116,19

3,94%

2002

121,9

4,91%

2003

142,53

16,92%

2004

168,00

17,87%

2005

200,96

19,62%

2006

245,75

22,29%

2007

372,25

51,48%

2008

416,36

11,85%

2009

415,25

-0,27%

2010

435,03

4,76%

2011

469,64

7,96%

2012

480,22

2,25%

2013(*)

489,82

2,00%

(*) прогнозна сума

Как се разпределят средствата по „Еразъм“ на национално равнище?

Общият бюджет на „Еразъм“ за студентска мобилност и мобилност на персонала се разпределя между различните държави въз основа на следните фактори:

  • Съвкупност: брой на студентите, висшистите и преподавателите в системата за висше образование (ниво 5-6 от Международната стандартна класификация на образованието, ISCED). Данните се предоставят от Евростат.

  • Разходи за живот и разстояние между столиците: използват се като коригиращи фактори, прилагани към фактора „съвкупност“.

  • Показател за предходни резултати: изчислен въз основа на броя на изпратените в чужбина преподаватели и студенти в миналото (като се използват най-новите налични данни).

Как се определя месечната стипендия от ЕС?

Стипендиите по „Еразъм“ са предназначени за частично покриване на допълнителните разходи за живот в чужбина и за пътуване. Студентите по „Еразъм“ не плащат такси за обучение в приемните учебни заведения в чужбина.

Националните агенции в отделните страни разпределят предоставените им средства между висшите учебни заведения. Националната агенция може да реши да отпусне по-голяма сума на по-малък брой студенти (такъв е случаят например в България, Кипър и Турция), или да отпусне по-малка сума на повече студенти (например във Франция и Италия), но е длъжна да съблюдава тавана на стипендиите, определен от Европейската комисия за всяка дестинация (вж. Ръководство за програма „Учене през целия живот“).

Националната агенция разпределя средствата между кандидатстващите учебни заведения въз основа на фактори като заявени суми или минали резултати. След това съответното учебно заведение решава точно какъв да бъде размерът на месечната стипендия, която ще плаща на студентите (както и на седмичната или дневна ставка за преподавателите) в определени от националната агенция рамки, които са различни в отделните страни.

Месечната стипендия зависи от дестинацията и вида мобилност. Например съществува тенденция да се отпускат по-високи стипендии за стаж, отколкото за следване в чужбина.

Стипендията по „Еразъм“, отпусната от Европейския съюз, може да бъде допълвана от съфинансиране от национални, регионални и местни източници.

Националните агенции могат да увеличат размера на месечната стипендия за студенти в неравностойно социално-икономическо положение.

През 2010—2011 г. средната месечна стипендия от ЕС за студентска мобилност е била в диапазона от 133 евро за испанските студенти до 653 евро за студентите от Кипър. Общо за всички страни средната месечна стипендия е била 250 евро

Как студентите и преподавателите могат да кандидатстват за стипендии по „Еразъм“?

В програма „Еразъм“ могат да участват всички студенти във висши учебни заведения, които притежават университетска харта „Еразъм“, от 33-те участващи в програмата страни (27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватска и, от академичната 2011—2012 г., Швейцария). Повечето висши учебни заведения в Европа – над 4000 на брой – са подписали университетската харта „Еразъм“.

Първата стъпка от кандидатстването за стипендия за следване или стаж е студентът да се обърне към отдела за международна дейност в своето висше учебно заведение и да попълни формуляр за договор за образование в случай на следване по „Еразъм“ или договор за обучение при стаж по „Еразъм“ преди настъпването на периода на мобилност. Тези договори, в които се съдържа програмата на студента за периода на следване или стаж, трябва да бъдат одобрени и подписани от изпращащото висше учебно заведение, приемното висше учебно заведение или предприятие в чужбина и от самия студент. Това води едновременно до опростяване и до осигуряване на пълно академично признаване от страна на изпращащата институция на успешно осъществената дейност по време на престоя по „Еразъм“.

Следване по програма „Еразъм“: за следване в чужбина се допускат студенти от втори курс нагоре във висше учебно заведение.

Стажове по програма Еразъм: в стаж по „Еразъм“ могат да участват студенти още от първи курс на висшето си образование.

Периодите на престой в чужбина – както за обучение, така и за стаж – могат да бъдат между 3 и 12 месеца за всеки вид престой или общо 24 месеца. За обучаващи се в сферата на краткосрочното висше професионално образование минималната продължителност на професионалните стажове е два месеца.

„Еразъм“ за преподаватели и други служители: Преподавателите трябва да представят на своето изпращащо висше учебно заведение или предприятие програма за преподаване, одобрена от приемното висше учебно заведение. Служители, желаещи да кандидатстват за стипендия за обучение по „Еразъм“, трябва по същия начин да представят програма за обучение, одобрена от изпращащото висше учебно заведение и приемното висше учебно заведение или предприятие.

На какви изисквания трябва да отговаря един университет, за да участва в програма „Еразъм“?

Университетите или другите висши учебни заведения трябва да се ангажират с дадени принципи и други задължения, посочени в университетската харта „Еразъм“, за да могат да участват в проекти за мобилност или сътрудничество по програмата. От особено значение е предоставянето на високо качество. Приемната институция не получава такси за обучение от пристигащите студенти по „Еразъм“, а при завръщането си студентите получават пълно признаване на успешно завършените курсове или проведения стаж.

Какво представлява „Еразмус Мундус“?

Програмата „Еразмус Мундус“ е международна програма, която е сродна на традиционната програма „Еразъм“, но е независима от нея. От създаването ѝ през 2004 г. досега повече от 25 000 студенти от други краища на света са получили стипендии по „Еразмус Мундус“, за да учат във висши учебни заведения в Европа. Целта на „Еразмус Мундус“, разполагаща с годишен бюджет от над 220 млн. евро (2011 г.), е да подпомага високите академични постижения, да насърчава сътрудничеството със страни извън ЕС и да увеличава привлекателността на европейското висше образование. „Еразмус Мундус“ предлага финансова помощ на висши учебни заведения и стипендии за лица, участващи в:

  • европейски съвместни магистратури и докторати (включително стипендии)

  • партньорства с висши учебни заведения извън Европа и стипендии за студенти и преподаватели

  • проекти за популяризиране на европейското висше образование по света

Международното измерение на европейските образователни програми ще бъде интегрирано в бъдещата програма „Еразъм за всички“ (IP/11/1398).

Защо програмата се нарича „Еразъм“?

Програма „Еразъм“ носи името на Еразъм Ротердамски (1466—1536 г.) — философ, богослов и хуманист, живял през периода на Реформацията и широко известен като противник на догматизма.

Еразъм живял и работил в различни части на Европа в търсене на знания, опит и прозрения, които могат да се придобият от досега с други страни.

Акронимът ERASMUS може да означава също и EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students (програма за действие на Европейската общност за мобилност на студентите).

За повече информация:

Вижте също: Нов рекорд за „Еразъм“ – обменът на студенти е нараснал с 8,5% (IP/12/454)

Повече за програма „Еразъм“

Факти и цифри за „Еразъм“ [брошура]

Статистика за „Еразъм”

1 :

През 2010 г. общият брой на студентите в ЕС-27 е бил около 18,5 милиона.


Side Bar