Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

Bryssel den 7 maj 2012

Den digitala agendan: kommissionen antar första rapporten om tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster

EU-kommissionen har i dag lagt fram en rapport om tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster (nedan kallat direktivet). Direktivet möjliggör fri rörlighet för audiovisuellt innehåll och uppfyller viktiga mål av allmänt intresse, exempelvis förbud mot uppammande av hat, skydd av minderåriga från skadligt innehåll och främjande av europeiska audiovisuella verk.

De viktigaste frågorna som tas upp i rapporten är reklamformer och behovet av ytterligare vägledning om internetansluten tv. Därför kommer kommissionen att

  • inleda ett offentligt samråd om internetansluten TV (andra hälften av 2012), och

  • uppdatera sina riktlinjer om tv-reklam 2013.

Rapporten visar att direktivet fungerar, men utvecklingen till följd av internet, t.ex. internetansluten tv, medför att vi inte kan slå oss till ro, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Genomförande av direktivet

25 medlemsstater har anmält ett fullständigt införlivande av direktivet i sin nationella lagstiftning. Två medlemsstater – Polen och Belgien - har fortfarande inte anpassat sin lagstiftning.

Reklam

Reklam- och teleshoppinginslagen på tv får inte vara längre än 12 minuter per timme. Rapporten visade att tillämpningen av denna regel ledde till olika former av reklam. För att nämna ett exempel så införde man i Spanien olika typer av TV-reklam som inte klassificerades som reklaminslag av de spanska myndigheterna. Domstolen ansåg dock att dessa typer av reklam utgjorde reklaminslag och därför måste omfattas av tolvminutersregeln.

Under referensperioden övervakade kommissionen reklamformerna i åtta medlemsstater. I flera medlemsstater överträds regelbundet tolvminutersgränsen för reklaminslag. På grundval av dessa resultat överlämnades administrativa skrivelser till de berörda medlemsstaterna och diskussioner förs fortfarande. Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka att medlemsstaterna följer bestämmelserna om reklaminslag och, vid behov, inleda överträdelseförfaranden.

Alkohol

I de medlemsstater som granskats utgör alkoholreklamen mellan 0,8 % och 3 % av den sammanlagda reklamverksamheten avseende audiovisuella medietjänster, baserat på det totala antalet sända reklaminslag under den övervakade perioden. Inga tydliga överträdelser har konstaterats.

I samband med tillämpningen av direktivets krav på alkoholreklam har 22 medlemsstater infört aningen strängare regler för alkoholreklam som omfattar kanaler, de produkter som reklamen avser eller speciellt avsatt tid.

Barn

Enligt direktivet får inte audiovisuella kommersiella meddelanden orsaka minderåriga fysisk eller moralisk skada. Detta innebär att de inte får direkt uppmana minderåriga att köpa eller hyra en produkt eller tjänst genom att utnyttja deras oerfarenhet eller godtrogenhet. De får inte heller direkt uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar eller någon annan att köpa de varor eller tjänster som ingår i reklamen eller utnyttja det speciella förtroende minderåriga hyser för föräldrar, lärare eller andra personer, och de får inte utan skäl visa minderåriga i farliga situationer.

En innehållsanalys av de 100 mest sända reklaminslagen visade att direktivets bestämmelser om skyddet av minderåriga inom reklamen sällan överträds. Eftersom de relevanta bestämmelserna är formulerade på ett så detaljerat sätt finns det i likhet med alkoholreklamen mycket få överträdelser av direktivet. Det verkar dock som om de reklamtekniker som riktar sig särskilt till minderåriga ofta används i tv-reklam.

I fem medlemsstater är reklam i barnprogram förbjuden. Fyra medlemsstater har delvis förbjudit eller infört andra begränsningar när det gäller reklam i barnprogram under särskilda sändningstider eller för vissa produkter, och sju medlemsstater har förbjudit visningen av sponsringslogotyper i barnprogram1.

Diskriminering

I rapporten analyserades också könsdiskriminering och könsstereotyper i de 100 mest sända reklaminslagen i åtta medlemsstater. Stereotypa framställningar av könsroller förekom i 21–36 % av de undersökta inslagen. I en del medlemsstater kopplas dock flera befattningar, yrken eller produkter systematiskt samman med ett visst kön än i andra medlemsstater. Rapporten visade att inget av de länder som undersöktes är fritt från den sortens stereotypa framställningar.

Mot bakgrund av ovanstående kommer kommissionen att ytterligare övervaka genomförandet av bestämmelserna om reklaminslag i medlemsstaterna och under 2013 uppdatera sitt tolkningsmeddelande om vissa aspekter på bestämmelserna om tv-reklam.

Internetansluten TV

Internetansluten tv eller hybrid-tv markerar en ny fas i denna konvergensutveckling som sammankoppar internet och traditionella tv-sändningar. Genom att traditionella TV-apparater får internetanslutning blir det möjligt för användaren att välja titlar från ett programbibliotek och ytterligare beställtjänster samt internet innehåll.

Internetanslutna tv-tjänster finns för närvarande i Tyskland och Italien, och kommer snart att introduceras i Frankrike och Storbritannien. Även om många av de tv-apparater som idag säljs går att ansluta till internet är det bara 20–30 % av dem som verkligen är anslutna. Det finns för närvarande 47 miljoner aktiva internetanslutna utrustningar i hemmen, inbegripet internetanslutna tv-apparater, spelkonsoler, programoberoende digital-tv-boxar, Blu-ray-skivspelare och digital-tv-boxar för betal-tv. Eftersom allt fler medborgare får tillgång till högre internethastigheter och mängden anslutna utrustningar och tillgängligt innehåll ökar kan man förvänta sig att användningen av internetansluten tv kommer att öka relativt snabbt under de närmaste åren.

För att se till att de europeiska medborgarna kan utnyttja fördelarna med dessa nya tjänster till fullo och få högkvalitativ tillgång till audiovisuellt innehåll via internetanslutna utrustningar med fullgott skydd kommer kommissionen att inleda ett offentligt samråd i slutet av 2012.

Bakgrund

I artikel 33 i direktivet uppmanas kommissionen att regelbundet överlämna en rapport om tillämpningen av direktivet till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Det här är den första rapporten om tillämpningen av direktivet och den omfattar perioden 2009–2010.

Rapportens första del innehåller en tillbakablick på direktivets tillämpning, bl.a. i frågor som rör genomslagskraften hos kvalitativa bestämmelser om reklam i en sektor där utbudet och den enskilda individens reaktion på reklam genomgår en förändring.

I utvärderingen konstateras att det finns utrymme för förbättringar, men det innebär inte att det är något fel på handlingsprinciperna i direktivet utan snarare att det krävs mer effektiva medel. Rapporten fungerar alltså som en byggsten för att i detta syfte stärka faktabasen.

I rapportens andra del behandlas på ett framåtblickande sätt den inverkan som viktiga tekniska förändringar kommer att ha på regelverket eftersom konvergensen mellan traditionella sändningar och internet går så snabbt.

Länkar

Tillämpningsrapporten

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm.

Webbplatsen för AV- och mediapolitik

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter.

1 :

Se kontaktkommitténs dokument http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar