Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

Brusel 7. mája 2012]

Digitálna agenda: Komisia prijala prvú správu o uplatňovaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Európska komisia dnes uverejnila správu o uplatňovaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernice o AVMS). Smernica o AVMS umožňuje voľný pohyb audiovizuálneho obsahu a spĺňa dôležité ciele verejných politík, ako sú zákaz podnecovania k nenávisti, ochrana neplnoletých osôb pred škodlivým obsahom a podpora európskych audiovizuálnych diel.

Hlavnými problémami, ktorými sa zaoberá správa, sú reklamné praktiky a potreba ďalších usmernení pre Connected TV (televízia s možnosťou pripojenia na internet). Preto Komisia:

  • začne verejné konzultácie o Connected TV (v druhej polovici roku 2012),

  • aktualizuje usmernenia o televíznej reklame v roku 2013.

„Zo správy vyplýva, že smernica o AVMS funguje, ale zmeny súvisiace s internetom, ako je Connected TV, znamenajú, že sa nemôžeme uspokojiť s dosiahnutým výsledkom,“ uviedla podpredsedníčka Neelie Kroesová.

Vykonávanie smernice o AVMS

Úplnú transpozíciu smernice o AVMS do svojich vnútroštátnych právnych predpisov oznámilo 25 členských štátov. Dva členské štáty – Poľsko a Belgicko – ešte potrebujú upraviť svoje právne predpisy.

Reklama

Trvanie reklamných a telenákupných spotov v televíznom vysielaní nesmie v rámci jednej hodiny prekročiť 12 minút. Správa odhalila, že uplatňovanie tohto pravidla podnietilo vznik rôznych formátov reklamy. Napríklad v Španielsku boli zavedené rôzne druhy televíznej reklamy, ktoré španielske orgány nepovažovali za reklamné spoty. Súdny dvor však rozhodol, že tieto druhy predstavujú reklamné spoty, a preto sa musia započítavať do 12-minútového limitu.

Komisia počas referenčného obdobia monitorovala reklamu v ôsmich členských štátoch. V mnohých členských štátoch sa obmedzenie reklamných spotov na 12 minút bežne porušuje. Na základe týchto zistení boli príslušným členským štátom zaslané úradné listy a dialóg s nimi ešte stále prebieha. Komisia bude pokračovať v monitorovaní toho, ako členské štáty dodržiavajú pravidlá týkajúce sa reklamy, a v prípade potreby začne konania o porušení.

Alkohol

V monitorovaných členských štátoch predstavuje reklama na alkohol 0,8 % až 3 % celkovej reklamnej činnosti v audiovizuálnych mediálnych službách, vychádzajúc z celkového počtu spotov vysielaných počas sledovaného obdobia. Neboli zistené žiadne jednoznačné porušenia.

Pri vykonávaní požiadaviek smernice o AVMS týkajúcich sa reklamy na alkohol zaviedlo 22 členských štátov pre reklamu na alkohol mierne prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o kanály, inzerované produkty alebo vysielací čas.

Deti

Podľa smernice o AVMS audiovizuálne komerčné oznámenia nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu neplnoletým osobám. To znamená, že nesmú: priamo vyzývať neplnoleté osoby na zakúpenie alebo vypožičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť; priamo nabádať neplnoleté osoby, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby, aby im zakúpili ponúkané výrobky alebo služby; zneužívať mimoriadnu dôveru, ktorú neplnoleté osoby majú k rodičom, učiteľom alebo iným osobám; a ani bezdôvodne zobrazovať neplnoleté osoby v nebezpečných situáciách.

Obsahová analýza 100 najčastejšie vysielaných reklamných spotov ukázala, že ustanovenia smernice o ochrane neplnoletých osôb v reklame sa porušujú len zriedka. Tak ako pri reklame na alkohol vzhľadom na podrobné znenia príslušných ustanovení smernice o AVMS je prípadov porušenia málo. Napriek tomu sa však zdá, že reklamné techniky zamerané na neplnoleté osoby sa často používajú v televíznej reklame.

Päť členských štátov zakazuje reklamu v programoch pre deti. Štyri členské štáty reklamu v programoch pre deti zakazujú čiastočne alebo ju obmedzujú inak - buď na konkrétne vysielacie časy, alebo na určité produkty - a sedem členských štátov zakazuje zobrazovať logá sponzorov v programoch pre deti1.

Diskriminácia

V prípade 100 najčastejšie vysielaných reklamných šotov v ôsmich členských štátoch bola v rámci správy vykonaná analýza diskriminácie na základe pohlavia a rodových stereotypov. V 21 % až 36 % analyzovaných šotov bolo zistené stereotypné znázorňovanie úloh žien a mužov. V niektorých členských štátoch sú však určité pozície, profesie alebo výrobky spájané s konkrétnym pohlavím systematickejšie ako v iných členských štátoch. Správa odhalila, že žiadna zo skúmaných krajín nie je voči takejto stereotypnej prezentácii imúnna.

Vzhľadom na to bude Komisia ďalej monitorovať implementáciu pravidiel pre reklamu v členských štátoch a v roku 2013 aktualizuje aj svoje výkladové oznámenie o niektorých aspektoch ustanovení týkajúcich sa televíznej reklamy

Connected TV

Connected alebo Hybrid TV znamená novú fázu v procese známom ako „konvergencia“, ktorý prináša spojenie internetu s televíznym vysielaním. Tým, že sa tradičný televízny prijímač obohatí o pripojenie na internet, sa používateľovi umožní, aby si vyberal tituly z ponuky programovej knižnice a ďalších služieb na požiadanie, ako aj z obsahu umiestneného na internete.

Služby Connected TV v súčasnosti existujú v Nemecku a v Taliansku a v krátkom čase sa majú zaviesť vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve. Hoci mnohé z aktuálne predávaných televízorov je možné pripojiť na internet, iba 20 % až 30 % sa v skutočnosti pripája online. V súčasnosti je v európskych domácnostiach 47 miliónov aktívnych zariadení pripojených k internetu: jedná sa okrem iného o televízory pripojené na internet, herné konzoly, samostatné televízne set-top boxy, prehrávače Blu-ray diskov a set-top boxy pre platenú televíziu. Vzhľadom na to, že k rýchlejšiemu internetu má prístup čoraz viac ľudí a že sa zvyšuje počet zariadení pripojených na internet aj množstvo dostupného obsahu, možno očakávať, že využitie televízie s pripojením na internet v priebehu niekoľkých najbližších rokov relatívne rýchlo porastie.

Aby občania Európy mohli plne využívať výhody tejto novej služby a získali kvalitný prístup k audiovizuálnym dielam aj prostredníctvom pripojených zariadení a súčasne mali zabezpečenú dostatočnú ochranu, Komisia začne koncom roku 2012 verejné konzultácie o týchto otázkach.

Chronológia

Podľa článku 33 smernice o AVMS má Komisia pravidelne predkladať správu o uplatňovaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto prvá správa o uplatňovaní smernice o AVMS sa vzťahuje na obdobie rokov 2009 - 2010.

Prvá časť správy poskytuje spätný pohľad na implementáciu smernice vrátane otázok efektivity kvalitatívnych pravidiel pre reklamu v odvetví, v ktorom sa mení ponuka aj reakcie spotrebiteľov na reklamu.

Ak toto hodnotenie identifikuje priestor na zlepšenie, nie je tým oslabená intervenčná logika smernice o AVMS – naopak, znamená to výzvu na prijatie účinnejších prostriedkov. Správa preto slúži ako stavebný prvok na posilnenie dôkazového základu na tento účel.

Druhá časť sa zameriava na budúci vplyv významných technologických zmien na regulačný rámec v situácii, keď sa tradičné vysielanie rýchlo zbližuje s internetom.

Užitočné odkazy

Správa o uplatňovaní

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm.

Webové stránky venované audiovizuálnej a mediálnej politike

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Webová stránka Digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

1 :

Pozri dokument kontaktného výboru http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar