Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

Brussel, 7 mei 2012

Digitale Agenda: Commissie neemt eerste verslag aan over toepassing van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag gepresenteerd over de toepassing van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (AVMD-richtlijn). De AVMD-richtlijn maakt vrij verkeer van audiovisuele inhoud mogelijk en komt tegemoet aan belangrijke doelstellingen van openbaar belang, zoals het uitbannen van aansporing tot haat, het beschermen van minderjarigen tegen schadelijke inhoud en de promotie van Europese audiovisuele werken.

De hoofdpunten in het verslag zijn reclamepraktijken en de behoefte aan nadere richtsnoeren voor "connected tv" (tv gekoppeld met internet). Naar aanleiding daarvan zal de Commissie:

  • in de tweede helft van 2012 een publieke raadpleging over "connected tv" lanceren,

  • in 2013 de richtsnoeren over reclame op tv bijwerken.

"Het verslag geeft aan dat de AVMD-richtlijn werkt, maar door "connected tv" en andere veranderingen die uitgaan van het internet, blijft waakzaamheid geboden", aldus vicevoorzitter Neelie Kroes.

Uitvoering van de AVMD-richtlijn

Vijfentwintig lidstaten hebben aangegeven dat ze de AVMD-richtlijn volledig in nationale wetgeving hebben omgezet. Twee lidstaten (Polen en België) moeten hun wetgeving nog aanpassen.

Reclamewezen

Reclamespots en telewinkelen mogen niet langer dan 12 minuten per uur duren. Uit het verslag blijkt dat de toepassing van dit voorschrift tot verschillende reclameformats heeft geleid. Zo werden er in Spanje verschillende soorten tv-reclame geïntroduceerd die de Spaanse overheid niet als reclamespots beschouwde. Het Hof was echter van oordeel dat deze soorten reclame wel degelijk reclamespots waren en dus onder het 12-minutenvoorschrift vielen.

De Commissie heeft tijdens de referentieperiode reclamepraktijken in acht lidstaten gecontroleerd. In een aantal lidstaten wordt de 12-minutengrens voor reclamespots regelmatig overschreden. Op basis van die bevindingen zijn er administratieve brieven naar die lidstaten verstuurd en worden er gesprekken gevoerd. De Commissie zal blijven controleren of de lidstaten zich aan de reclamevoorschriften houden en, indien nodig, inbreukprocedures inleiden.

Alcohol

In de lidstaten die zijn gecontroleerd, maakt reclame voor alcohol tussen de 0,8 % en 3 % uit van de totale reclameactiviteit op audiovisuele mediadiensten, uitgaand van het totale aantal reclamespots dat tijdens de referentieperiode werd uitgezonden. Er was geen sprake van daadwerkelijke inbreuk op de voorschriften.

Bij het uitvoeren van de vereisten van de AVMD-richtlijn inzake reclame voor alcohol hebben 22 lidstaten enigszins strengere voorschriften ingevoerd voor reclame voor alcohol. Deze voorschriften zijn strenger wat betreft de zenders, de producten waarvoor reclame wordt gemaakt of de uitzendtijdstippen.

Kinderen

In de AVMD-richtlijn is vastgelegd dat commerciële audiovisuele communicatie geen fysiek of geestelijk letsel bij minderjarigen tot gevolg mag hebben. De volgende zaken zijn niet toegestaan: minderjarigen rechtstreeks aanzetten tot het kopen of huren van een product of dienst door in te spelen op hun onervarenheid of goedgelovigheid; minderjarigen er rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te overreden tot de aankoop van producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt; profiteren van het speciale vertrouwen dat minderjarigen hebben in ouders, leerkrachten of anderen; minderjarigen zonder reden in gevaarlijke situaties tonen.

Een analyse van de inhoud van de 100 reclamespots die het vaakst zijn uitgezonden, heeft aangetoond dat de bepalingen uit de richtlijn over de bescherming van minderjarigen zelden worden overtreden. Net als bij reclame voor alcohol zijn de relevante bepalingen zo gedetailleerd dat inbreuken op de AVMD-richtlijn weinig voorkomen. Toch worden er in tv-reclame blijkbaar vaak reclametechnieken gebruikt die speciaal zijn afgestemd op minderjarigen.

In vijf lidstaten is reclame tijdens kinderprogramma's verboden. In vier lidstaten geldt voor reclame in kinderprogramma's een gedeeltelijk verbod of zijn er andere beperkingen ingevoerd. Deze gelden ofwel tijdens bepaalde uitzendtijden of voor bepaalde producten. In zeven lidstaten is het verboden om in kinderprogramma's logo's van sponsors in beeld te brengen1.

Discriminatie

Het verslag bevat ook een analyse van de discriminatie op basis van geslacht en van stereotypen over de rol van mannen en vrouwen in de 100 reclamespots die het vaakst zijn uitgezonden in acht lidstaten. Stereotype voorstellingen van de rol van mannen en vrouwen werden aangetroffen in 21 % tot 36 % van de reclamespots die zijn geanalyseerd. In sommige lidstaten worden specifieke functies, beroepen of producten meer dan in andere lidstaten stelselmatig geassocieerd met een bepaald geslacht. Uit het verslag blijkt dat geen van de onderzochte landen immuun is tegen dergelijke stereotype voorstellingen.

Tegen deze achtergrond zal de Commissie de uitvoering van reclameregels in de lidstaten blijven controleren en zal zij in 2013 haar interpreterende mededeling over bepaalde aspecten van de bepalingen over tv-reclame bijwerken.

Connected tv

"Connected tv" of "hybride tv" betekent een nieuwe fase in het proces dat bekend staat als "convergentie", het samenbrengen van internet en het omroepwezen. Door internet met traditionele tv-toestellen te koppelen, kan de gebruiker titels uit een programmabibliotheek, aanvullende diensten op aanvraag en internetcontent kiezen.

"Connected tv"-diensten zijn al beschikbaar in Duitsland en Italië en worden binnenkort geïntroduceerd in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel een groot aantal momenteel in de handel verkrijgbare tv-toestellen met het internet kan worden verbonden, is slechts 20% tot 30 % daarvan ook daadwerkelijk online. In Europese huishoudens staan momenteel 47 miljoen actieve en aangesloten "connected tv"-apparaten, waaronder "connected tv"-toestellen, spelconsoles, losse tv-settopboxen, blu-rayspelers en betaal-tv-settopboxen. Meer burgers krijgen toegang tot steeds sneller internet, er komen meer "connected"-apparaten bij en het aanbod daarvoor wordt uitgebreid, zodat te verwachten staat dat "connected tv" de komende jaren relatief snel zal groeien.

Om de burgers in Europa in staat te stellen deze nieuwe diensten ten volle te benutten en via "connected"-apparatuur hoogwaardige toegang tot audiovisuele werken met adequate beveiliging te krijgen, zal de Commissie eind 2012 beginnen met een publieke raadpleging over dit onderwerp.

Achtergrond

Op grond van artikel 33 van de AVMD-richtlijn moet de Commissie regelmatig verslag uitbrengen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van deze richtlijn. Dit is het eerste verslag over de toepassing van de richtlijn in de periode 2009-2010.

In het eerste deel van het verslag wordt teruggekeken op de toepassing van de richtlijn, er wordt gepeild naar de doeltreffendheid van kwalitatieve reclamevoorschriften. Het gaat immers om een sector waarbinnen het aanbod aan het veranderen is en de burger anders begint om te gaan met reclame.

Dat er verbeteringen mogelijk zijn, is geen kritiek op de interventielogica van de AVMD-richtlijn, maar vormt een aansporing om effectievere maatregelen te nemen. Dit verslag dient dus als bouwsteen en bevat de solide feiten waarop dat streven kan berusten.

In het tweede deel wordt vooruitgeblikt op de invloed van grote technologische veranderingen op de wet- en regelgeving, aangezien het traditionele omroepwezen en het internet in hoog tempo met elkaar aan het versmelten zijn.

Nuttige links

Verslag over de toepassing

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm

Website over audiovisueel en mediabeleid

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Website van de Digitale Agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

1 :

Zie document van het Contactcomité http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar