Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

Briselē, 2012. gada 7. maijā

Digitalizācijas programma: Komisija pieņem pirmo ziņojumu par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas piemērošanu

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar ziņojumu par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMPD) piemērošanu. AVMPD nodrošina audiovizuālā satura brīvu apriti un palīdz īstenot nozīmīgus sabiedriskās kārtības mērķus, piemēram, naida kurināšanas aizliegumu, nepilngadīgo aizsardzību pret kaitējošu saturu un Eiropas audiovizuālo darbu atbalstīšanu.

Svarīgākie ziņojumā aplūkotie jautājumi attiecas uz reklāmas praksi un vajadzību izstrādāt papildu ieteikumus par interneta televīziju (internetam pieslēdzamu televīziju). Tādēļ Komisija:

  • uzsāks sabiedrisko apspriešanu par interneta televīziju (2012. gada otrajā pusgadā);

  • atjauninās ieteikumus par reklāmu televīzijā (2013. gadā).

Ziņojums apliecina Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas lietderību, tomēr, domājot par izmaiņām, ko nosaka attīstība interneta jomā, piemēram, interneta televīzijas ieviešanu, mēs nevaram ieslīgt pašapmierinātībā,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa.

AVMPD īstenošana

Par AVMPD pilnīgu transponēšanu valsts tiesību aktos paziņojušas 25 dalībvalstis. Divām dalībvalstīm – Polijai un Beļģijai – savi tiesību akti vēl jāpielāgo direktīvas prasībām.

Reklāma

Televīzijā pārraidīto reklāmas un televeikala klipu garums nedrīkst pārsniegt 12 minūtes stundā. Ziņojumā minēts, ka šī noteikuma piemērošanas dēļ ir ieviesti dažādi reklāmas formāti. Piemēram, Spānijā tika ieviesti dažādi televīzijas reklāmas veidi, ko Spānijas iestādes neatzina par reklāmas klipiem. Tomēr Tiesa nolēma, ka minētie reklāmas veidi ir uzskatāmi par reklāmas klipiem, un tādēļ tiem ir piemērojams noteikums par 12 minūšu ierobežojumu.

Pārskata periodā Komisija uzraudzīja reklāmas izvietošanu astoņās dalībvalstīs. Vairākās dalībvalstīs attiecībā uz reklāmas klipiem noteiktais 12 minūšu ierobežojums regulāri ir pārkāpts. Pamatojoties uz šiem konstatētajiem faktiem, attiecīgajām dalībvalstīm tika nosūtītas administratīvas vēstules, bet apspriedes joprojām turpinās. Komisija arī turpmāk uzraudzīs, kā dalībvalstis ievēro reklāmas noteikumus, un vajadzības gadījumā uzsāks pienākumu neizpildes procedūras.

Alkohols

Uzraudzītajās dalībvalstīs alkohola reklāmas īpatsvars bija no 0,8 % līdz 3 % no audiovizuālo mediju pakalpojumu kopējā reklāmas apjoma, un tas tika noteikts, pamatojoties uz kopējo pārskata periodā pārraidīto klipu skaitu. Acīmredzami pārkāpumi netika konstatēti.

Īstenojot AVMPD prasības par alkohola reklāmu, 22 dalībvalstis ieviesa nedaudz stingrākus noteikumus par alkohola reklāmu, cita starpā reglamentējot kanālus, reklamējamos produktus vai laika ierobežojumus.

Bērni

Saskaņā ar AVMPD audiovizuālie komercpaziņojumi nedrīkst radīt fizisku vai morālu kaitējumu nepilngadīgajiem. Tas nozīmē, ka ar šiem paziņojumiem nedrīkst: tieši pārliecināt nepilngadīgos iegādāties vai nomāt preces vai pakalpojumus, izmantojot viņu pieredzes trūkumu vai lētticību; tieši iedrošināt viņus pārliecināt savus vecākus vai citus iegādāties reklamētās preces vai pakalpojumus; izmantot nepilngadīgo īpašo uzticēšanos vecākiem, skolotājiem vai citām personām vai nepamatoti parādīt nepilngadīgos bīstamās situācijās.

Izanalizējot 100 visbiežāk pārraidīto reklāmas klipu saturu, atklājās, ka direktīvas noteikumi par nepilngadīgo aizsardzību reklāmas jomā ir reti pārkāpti. Attiecībā uz alkohola reklāmu tika konstatēti daži AVMPD pārkāpumi, kuri pieļauti attiecīgo noteikumu precīzā formulējuma dēļ. Tomēr šķiet, ka televīzijas reklāmā bieži vien tiek izmantotas reklāmas metodes, kas orientētas uz nepilngadīgajiem.

Piecās dalībvalstīs ir aizliegts reklāmu pārraidīt bērnu raidījumos. Četrās dalībvalstīs ir daļēji aizliegta reklāma bērnu raidījumos vai šajā saistībā noteikti citi ierobežojumi, kuri attiecas uz konkrētiem laika ierobežojumiem vai konkrētiem produktiem, bet septiņās dalībvalstīs ir aizliegts bērnu raidījumos demonstrēt sponsoru logotipus1.

Diskriminācija

Ziņojumā izanalizēta arī diskriminācija dzimuma dēļ un dzimumu stereotipi 100 visbiežāk pārraidītajos reklāmas klipos astoņās dalībvalstīs. Konstatēts, ka dzimumu lomas stereotipiski izmantotas no 21 % līdz 36 % vērtēto klipu. Tomēr dažās dalībvalstīs vairāki amati, profesijas vai produkti ir saistīti ar konkrētu dzimumu sistemātiskāk nekā pārējās valstīs. Ziņojumā minēts, ka nav nevienas tādas valsts, kurā nebūtu konstatēti šādi uz stereotipiem balstīti modeļi.

Ņemot to vērā, Komisija papildus uzraudzīs reklāmas noteikumu īstenošanu dalībvalstīs un 2013. gadā atjauninās skaidrojošo paziņojumu par atsevišķiem televīzijas reklāmas noteikumu aspektiem.

Interneta televīzija

Interneta televīzija jeb hibrīdtelevīzija iezīmē jaunu pagrieziena punktu tā sauktajā „konverģences” procesā, kurā saplūst internets un televīzija. Iespēja tradicionālos televizorus pieslēgt internetam ļauj lietotājam no programmas izvēlēties konkrētus raidījumus, papildu pakalpojumus pēc pieprasījuma, kā arī interneta saturu.

Interneta televīzijas pakalpojumi patlaban ir pieejami Vācijā un Itālijā, bet drīzumā tiks ieviesti Francijā un Apvienotajā Karalistē. Lai gan daudzus tagad nopērkamos televizorus ir iespējams pieslēgt internetam, tikai 20–30 % televizoru patiešām darbojas tiešsaistē. Patlaban Eiropā ir 47 miljoni aktīvu mājsaimniecībās izmantojamu internetam pieslēdzamu ierīču, tostarp internetam pieslēdzami televizori, spēļu konsoles, autonomi TV pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloki, Blu-ray disku atskaņotāji un maksas televīzijas pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloki. Tā kā aizvien lielākam skaitam iedzīvotāju kļūst pieejams lielāks interneta ātrums un internetam pieslēdzamu ierīču skaits un pieejamā satura apjoms arī palielinās, var prognozēt, ka nākamo dažu gadu laikā interneta televīzijas izmantošanas apjomi var palielināties salīdzinoši strauji.

Līdz 2012. gada beigām Komisija uzsāks sabiedrisko apspriešanu, lai nodrošinātu, ka Eiropas iedzīvotāji izmanto visas šo jauno pakalpojumu priekšrocības un piekļuvi audiovizuālajiem darbiem, izmantojot internetam pieslēdzamas ierīces, un garantētu viņiem pietiekama līmeņa aizsardzību.

Vispārīga informācija

AVMPD 33. pantā Komisija ir aicināta regulāri iesniegt Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par direktīvas piemērošanu. Šis ir pirmais ziņojums par AVMPD piemērošanu laikposmā no 2009. līdz 2010. gadam.

Ziņojuma pirmajā daļā sniegts direktīvas īstenošanas retrospektīvs novērtējums, tostarp aplūkots jautājums par kvalitatīviem noteikumiem par reklāmas efektivitāti, kurā gan piedāvājums, gan auditorijas reakcija uz reklāmu ir mainīgi lielumi.

Novērtējumā ir apzinātas jomas, kurās jāveic uzlabojumi, tomēr tas nevis mazina AVMPD nozīmi, bet gan paredz vajadzību izmantot efektīvākus paņēmienus. Tādējādi ziņojums kalpo kā pamatakmens attiecīgās faktu bāzes stiprināšanai.

Otrajā daļā sniegts provizorisks novērtējums par to, kā būtiskas izmaiņas tehnoloģiju jomā varētu ietekmēt tiesisko regulējumu, ņemot vērā tradicionālās apraides un interneta pakalpojumu straujo saplūšanu.

Noderīgas saites

Ziņojums par piemērošanu:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm

Audiovizuālās un plašsaziņas līdzekļu politikas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusas tvītošanai

1 :

Sk. kontaktkomitejas dokumentu: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar