Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

2012 m. gegužės 7 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija priėmė pirmą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo ataskaitą

Europos Komisija šiandien pristatė Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo ataskaitą. Direktyva suteikia galimybę laisvai skleisti audiovizualinį turinį ir atitinka svarbius viešosios politikos tikslus, tokius kaip draudimas kurstyti neapykantą, nepilnamečių apsauga nuo žalingo turinio ir Europos audiovizualinių kūrinių populiarinimas.

Pagrindiniai ataskaitoje aptarti klausimai – reklamos veikla ir būtinybė parengti papildomas rekomendacijas dėl televizijos su integruota interneto prieiga. Todėl Komisija:

  • pradės viešas konsultacijas dėl televizijos su integruota interneto prieiga (2012 m. antrasis pusmetis);

  • 2013 m. atnaujins rekomendacijas dėl televizijos reklamos.

„Iš ataskaitos aišku, kad direktyvos nuostatos yra įgyvendinamos, tačiau interneto plėtra lemia pokyčius, tokius kaip televizijos su integruota interneto prieiga atsiradimas, todėl negalime atsipalaiduoti“, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes.

Direktyvos įgyvendinimas

25 valstybės narės pranešė apie tai, kad jos direktyvą jau perkėlė į nacionalinę teisę. Dvi valstybės narės – Lenkija ir Belgija – dar turi pritaikyti savo teisės aktus.

Reklamos paslaugos

Reklamai ir teleparduotuvių intarpams negali būti skiriama daugiau nei 12 minučių per valandą. Ataskaitoje atskleidžiama, kad dėl šios taisyklės randasi skirtingų rūšių reklamos. Pavyzdžiui, Ispanijoje imta transliuoti įvairių rūšių televizijos reklamą, kuri Ispanijos valdžios institucijų nepriskiriama reklamai. Tačiau Teismas nustatė, kad tai yra reklama, kuriai taip pat reikia taikyti 12 minučių taisyklę.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komisija stebėjo su reklama susijusią veiklą aštuoniose valstybėse narėse. Kai kuriose valstybėse narėse reklamai skirtų 12 minučių riba nuolat viršijama. Atsižvelgiant į tai atitinkamoms valstybėms narėms išsiųsti administraciniai raštai; diskusijos vyksta toliau. Komisija toliau stebės, kaip valstybės narės laikosi reklamos taisyklių ir, jei būtina, inicijuos pažeidimo procedūras.

Alkoholis

Iš visų reklaminių siužetų, per stebėtą laikotarpį transliuotų pasirinktose valstybėse narėse, alkoholio reklamai teko 0,8–3 % visos reklamos audiovizualinės žiniasklaidos priemonėse. Akivaizdžių pažeidimų nenustatyta.

Įgyvendindamos alkoholio reklamai taikomus direktyvos reikalavimus, 22 valstybės narės nustatė šiek tiek griežtesnes alkoholio reklamos taisykles, taikomas kanalams, reklamuojamiems produktams ar laiko tarpsniams.

Vaikai

Direktyvoje reikalaujama užtikrinti, kad pateikiama audiovizualinė komercinė informacija nepilnamečiams nedarytų fizinės ar moralinės žalos. Todėl būtina užtikrinti, kad teikiant tokią informaciją nepilnamečiai, kurie dažnai neturi patirties ir yra patiklūs, nebūtų tiesiogiai raginami pirkti ar nuomotis produktą arba paslaugą, jie nebūtų tiesiogiai skatinami įtikinėti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamus gaminius ar paslaugas, nebūtų naudojamasi dideliu jų pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis ir jie nebūtų be reikalo rodomi pavojingose situacijose.

Išnagrinėjus 100 dažniausiai transliuojamų reklamos siužetų paaiškėjo, kad direktyvos nuostatos dėl nepilnamečių apsaugos transliuojant reklamą pažeidžiamos retai. Atitinkamos nuostatos, kaip ir alkoholio reklamos atveju, yra išsamios, todėl direktyvos pažeidimų nėra daug. Tačiau atrodo, kad televizijos reklamoje dažnai naudojami nepilnamečiams skirti reklamos metodai.

Penkiose valstybėse narėse reklama vaikams skirtose programose draudžiama. Keturiose valstybėse narėse dalinis reklamos vaikams skirtose programose draudimas arba kiti apribojimai taikomi tam tikriems laiko tarpsniams arba konkretiems produktams, o septyniose valstybėse narėse vaikams skirtose programose draudžiama rodyti rėmėjų logotipus1.

Diskriminacija

Be to, ataskaitoje nagrinėta diskriminacija dėl lyties ir lyčių stereotipai 100 reklamų, dažniausiai transliuotų aštuoniose valstybėse narėse. Nustatyta, kad lyčių vaidmenys stereotipiškai vaizduojami 21–36 % nagrinėtų reklamų. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse tam tikros pareigos, profesijos ar produktai su viena iš lyčių siejami dažniau. Iš ataskaitos aišku, kad nė vienoje šalyje, kurioje vykdytas tyrimas, neišvengiama tokio stereotipiško vaizdavimo.

Atsižvelgdama į visa tai Komisija toliau stebės, kaip reklamos taisyklės įgyvendinamos valstybėse narėse ir 2013 m. atnaujins tam tikriems televizijos reklamos nuostatų aspektams skirtą aiškinamąjį komunikatą.

Televizija su integruota interneto prieiga

Televizija su integruota interneto prieiga arba mišrioji televizija – naujas konvergencijos proceso, kai sujungiamos interneto ir transliavimo paslaugos, etapas. Tradiciniuose televizoriuose įdiegus interneto prieigą vartotojai įgyja galimybę pasirinkti laidas iš programų bibliotekų, papildomas užsakomąsias paslaugas ir interneto turinį.

Šiuo metu televizijos su integruota interneto prieiga paslaugos teikiamos Vokietijoje ir Italijoje; netrukus jos bus pradėtos teikti Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nors daugelį naujų televizorių galima prijungti prie interneto, prijungta tik 20–30 % televizijos aparatų. Šiuo metu Europos vartotojai turi 47 milijonus buitinės elektronikos prietaisų su integruota interneto prieiga, įskaitant pažangiosios televizijos aparatus, žaidimų pultus, TV priedėlius, Blu-ray leistuvus ir mokamos TV priedėlius. Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau piliečių gali naudotis sparčiuoju internetu ir kad daugėja prietaisų su integruota interneto prieiga ir sukuriama daugiau turinio, artimiausiais metais televizija su integruota interneto prieiga turėtų plisti gana sparčiai.

Siekdama užtikrinti, kad Europos piliečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti šiomis naujomis paslaugomis ir mėgautis kokybiška prieiga prie audiovizualinių kūrinių per prietaisus su integruota interneto prieiga ir užtikrinta tinkama apsauga, Komisija iki 2012 m. pabaigos pradės viešas konsultacijas.

Pagrindiniai faktai

Pagal direktyvos 33 straipsnį Komisija raginama Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui reguliariai teikti ataskaitas apie direktyvos įgyvendinimą. Tai pirmoji direktyvos taikymo ataskaita; ji skirta 2009–2010 m. laikotarpiui.

Pirmoje ataskaitos dalyje apžvelgiamas direktyvos įgyvendinimas, įskaitant reklamai taikomų kokybės taisyklių veiksmingumo vertinimą sektoriuje, kuriame reklamos pasiūla ir vartotojų reakcija į ją kinta.

Kai vertinime nustatoma, kad padėtį galima gerinti, direktyvoje numatytos intervencijos galimybės neribojamos – tiesiog raginama imtis veiksmingesnių priemonių. Todėl ataskaita yra priemonė tuo tikslu kaupiamai informacijai tobulinti.

Antroje dalyje svarstoma, kokį poveikį svarbūs technologiniai pokyčiai gali turėtų reguliavimo sistemai, atsižvelgiant į tai, kad tradicinės televizijos transliacijos ir internetas sparčiai integruojami.

Naudingos nuorodos

Taikymo ataskaita

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm

Audiovizualinės politikos ir žiniasklaidos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

1 :

Žr. Ryšių komiteto dokumentą http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar