Navigation path

Left navigation

Additional tools

memo/12/306

Brüssel, 7. mai 2012

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon võtab vastu esimese aruande audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta

Euroopa Komisjon esitas täna aruande audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv võimaldab audiovisuaalse sisu vaba ringlust ja vastab olulistele avaliku korra eesmärkidele, nagu vaenu õhutamise keelustamine, alaealiste kaitsmine kahjuliku sisuga teabe eest ning Euroopa audiovisuaalteoste edendamine.

Aruandes käsitletakse peamiselt reklaamitegevust ja edasiste suuniste vajadust nutitelerite (internetiühendusega telerite) valdkonnas. Seetõttu komisjon:

  • algatab avaliku arutelu nutitelerite kohta (2012. aasta teisel poolel),

  • ajakohastab oma suuniseid telereklaami vallas 2013. aastal.

„Aruanne näitas, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv toimib, kuid internetiga kaasnevad muutused, nagu nutitelerid, ei luba meil käed rüpes istuda.” märkis asepresident Kroes.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamine

25 liikmesriiki on teatanud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täielikust ülevõtmisest oma siseriiklikesse õigusaktidesse. Kaks liikmesriiki – Poola ja Belgia – peavad veel kohandama oma õigusakte.

Reklaam

Reklaami- ja otsepakkumiste lõikude maht ühes tunnis ei või olla üle 12 minuti. Aruandest selgus, et kõnealuse eeskirja kohaldamise tõttu hakati kasutama erinevaid reklaamiformaate. Näiteks võeti Hispaanias kasutusele eri tüüpi telereklaamid, mis Hispaania ametiasutuste arvamuse kohaselt ei olnud reklaamilõigud. Siiski leidis Euroopa Kohus, et tegemist on reklaamilõikudega ning seetõttu kehtib nende suhtes 12 minuti eeskiri.

Aruandeperioodil kontrollis komisjon reklaamitegevust kaheksas liikmesriigis. Mitmes liikmesriigis rikutakse reklaamilõikude 12-minutilist piirangut regulaarselt. Nende tähelepanekute põhjal saadeti vastavatele liikmesriikidele ametlikud kirjad ning arutelud jätkuvad. Komisjon jätkab reklaamieeskirjade täitmise kontrollimist liikmesriikides ja algatab vajaduse korral rikkumismenetlused.

Alkohol

Kontrollitud liikmesriikides moodustas alkoholireklaam 0,8 %−3 % kogu audiovisuaalmeedias esinevast reklaamist, arvestades kontrollperioodi jooksul edastatud reklaamilõikude koguarvu. Ilmseid rikkumisi ei leitud.

22 liikmesriiki on kehtestanud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi alkoholireklaami sätete rakendamisel veidi rangemad eeskirjad, mis hõlmavad kanaleid, reklaamitavaid tooteid või reklaamiaegasid.

Lapsed

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaselt ei tohi audiovisuaalsed ärilised teadaanded põhjustada füüsilist ega moraalset kahju alaealistele. See tähendab, et nendes ei tohi: otseselt keelitada alaealisi ostma või rentima toodet või teenust, kasutades ära nende kogenematust ja kergeusklikkust; otseselt ärgitada neid veenma oma vanemaid või teisi ostma reklaamitavat toodet või teenust; kasutada ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate ja muude isikute suhtes ega põhjendamatult näidata alaealisi ohtlikes olukordades.

Saja kõige sagedamini edastatava reklaamilõigu sisuanalüüs näitas, et direktiivi sätteid alaealiste kaitse kohta reklaami eest rikuti harva. Sarnaselt alkoholireklaamiga esineb asjaomaste sätete üksikasjaliku sõnastuse tõttu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rikkumisi vähe. Siiski ilmnes, et alaealistele suunatud reklaamivõtteid kasutatakse sagedasti telereklaamides.

Viies liikmesriigis on reklaam keelatud lastesaadete ajal. Neli liikmesriiki on kehtestanud reklaamile lastesaadete ajal osalise keelu või muu piirangu kindlate kellaaegade või kindlate toodete suhtes ning seitse liikmesriiki on keelanud lastesaadete ajal sponsori logo näitamise1.

Diskrimineerimine

Aruandes analüüsiti ka soolise diskrimineerimise ja sooliste stereotüüpide esinemist kaheksa liikmesriigi sajas kõige rohkem näidatud reklaamilõigus. Soorollide stereotüüpset esitamist esines 21 %−36 % analüüsitud lõikudes. Siiski seostati mõnes liikmesriigis teatud töökohti, ameteid ja tooteid süstemaatilisemalt kindla sooga kui teistes liikmesriikides Aruanne näitas, et ükski kontrollitud riik ei ole taolistest stereotüüpidest mõjutamata.

Eeltoodut silmas pidades jätkab komisjon reklaamieeskirjade rakendamise kontrollimist liikmesriikides ja ajakohastab 2013. aastal oma tõlgendavat teatist telereklaami käsitlevate sätete teatavate tahkude osas.

Nutiteler

Nutiteler (ingl k Connected TV e. Hybrid TV) tähistab uut etappi interneti ja televisiooni lähenemisel. Internetiühenduse lisamisega tavatelerile on kasutajal võimalik valida programmikataloogidest saateid ning teisi tellitavaid teenuseid, samuti internetis pakutavat sisu.

Nutiteleteenused on praegu kasutusel Saksamaal ja Itaalias ning varsti kavatsetakse need kasutusele võtta Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis. Kuigi paljud praegu müügil olevatest teleritest toetavad internetiühendust, siis vaid 20−30 % nendest on aktiivselt internetiga ühendatud. Euroopa kodudes on praegu 47 miljonit internetiühendusega seadet, sealhulgas nutitelerid, mängukonsoolid, eraldiseisvad digiboksid, Blu-ray-mängijad ja digiboksid tasuliste kanalite vaatamiseks. Kuna aina rohkem inimesi omab juurdepääsu kiiremale internetiühendusele ning internetiga ühendatud seadmete ja kättesaadava teabe hulk kasvab, siis võib oodata, et nutitelerite kasutamine kasvab suhteliselt kiiresti lähima paari aasta jooksul.

Selleks et Euroopa Liidu kodanikud saaksid täielikult kasutada kõnealuseid uusi teenuseid ja kvaliteetset juurdepääsu audiovisuaalsetele teostele nutiseadmete kaudu ning samal ajal oleksid piisavalt kaitstud, algatab komisjon 2012. aasta lõpuks selles küsimuses avaliku arutelu.

Taust

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artiklis 33 kutsutakse komisjoni üles regulaarselt esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruandeid direktiivi kohaldamise kohta. See on esimene aruanne audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta ning hõlmab ajavahemikku 2009−2010.

Aruande esimeses osas käsitletakse tagasivaateliselt direktiivi rakendamist, sealhulgas küsimusi kvalitatiivsete reklaamieeskirjade tõhususe kohta valdkonnas, kus pakkumine ja üksikisiku reaktsioon reklaamile muutub.

Hinnangus viidatakse küll vajalikele parandustele, kuid see ei nõrgesta audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi sekkumisloogikat, vaid näeb ette tõhusamaid vahendeid. Seega aitab aruanne tugevdada nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikku tõendusmaterjali.

Teises osas käsitletakse tulevikku suunatult oluliste tehnoloogiliste muudatuste mõju reguleerivale raamistikule, arvestades tavapärase ringhäälingu ja interneti kiiret lähenemist teineteisele

Kasulikud lingid

Rakendusaruanne

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm

Audiovisuaal- ja meediapoliitika veebisait:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

1 :

vt kontaktkomitee dokumenti http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm


Side Bar