Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/306

Bruxelles, den 7. maj 2012

Den digitale dagsorden: Kommissionen vedtager den første rapport om gennemførelsen af direktivet om audiovisuelle medietjenester

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en rapport om gennemførelsen af direktivet om audiovisuelle medietjenester. Direktivet muliggør den frie udveksling af audiovisuelt indhold og opfylder vigtige mål af samfundsmæssig interesse såsom at forbyde tilskyndelse til had, beskytte mindreårige mod skadeligt indhold og fremme europæiske audiovisuelle produktioner.

I rapporten lægges der særlig vægt på reklamepraksis og behovet for yderligere retningslinjer på området internetforbundet tv. Som følge heraf vil Kommissionen:

  • iværksætte en offentlig høring om internetforbundet tv (andet halvår af 2012) og

  • opdatere sine retningslinjer for tv-reklamer i 2013.

"Rapporten viser, at direktivet fungerer, men de forandringer, som internettet løbende skaber, såsom internetforbundet tv, betyder, at vi ikke kan læne os tilbage i stolen", sagde næstformand Neelie Kroes.

Gennemførelse af direktivet

25 medlemsstater har rapporteret fuldstændig gennemførelse af direktivet i national ret. To medlemsstater – Polen og Belgien – mangler stadig at tilpasse deres lovgivning.

Reklame

Reklame- og teleshoppingindslag på tv må ikke overstige 12 minutter pr. time. Rapporten viser, at gennemførelsen af denne bestemmelse har været med til at skabe en række nye reklameformater. For eksempel er der i Spanien indført en række nye forskellige typer tv-reklamer, som de spanske myndigheder ikke betragter som reklameindslag. Domstolen fandt imidlertid, at disse typer må betragtes som reklameindslag og derfor skal overholde 12-minuttersreglen.

Kommissionen undersøgte otte medlemsstaters reklamepraksis i referenceperioden. I en række medlemsstater overtrædes 12-minuttersreglen jævnligt. På baggrund af disse resultater blev der sendt administrative skrivelser til de pågældende medlemsstater, og drøftelserne herom er endnu ikke afsluttet. Kommissionen vil fortsat overvåge medlemsstaternes overholdelse af reklamebestemmelserne og om nødvendigt indlede overtrædelsesprocedurer.

Alkohol

I de medlemsstater, der blev undersøgt, udgør alkoholreklamer mellem 0,8 % og 3 % af den samlede reklameaktivitet på audiovisuelle medietjenester baseret på det samlede antal sendte indslag i undersøgelsesperioden. Der er ikke konstateret klare overtrædelser.

I forbindelse med gennemførelsen af direktivets krav til alkoholreklamer har 22 medlemsstater vedtaget noget strengere regler for alkoholreklamer. Disse regler vedrører kanaler, de produkter, der gøres reklame for, eller sendetidspunkt.

Børn

I henhold til direktivet må audiovisuel kommerciel kommunikation ikke skade mindreårige fysisk eller moralsk. Den må således ikke: direkte tilskynde mindreårige til at købe eller leje et produkt eller en tjenesteydelse ved at udnytte deres manglende erfaring eller deres godtroenhed, direkte opfordre mindreårige til at overtale deres forældre eller andre til at købe de varer eller tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte mindreåriges særlige tillid til forældre, lærere eller andre, eller uden grund vise mindreårige i farlige situationer.

En indholdsanalyse af de 100 mest sendte reklameindslag viste, at direktivets bestemmelser om beskyttelsen af mindreårige sjældent blev overtrådt. Som det er tilfældet med alkoholreklamer, er der kun få overtrædelser af direktivet som følge af de detaljerede beskrivelser i bestemmelserne. Dog ser det ud til, at reklameteknikker særligt rettet mod mindreårige bliver hyppigt brugt i tv-reklamer.

Fem medlemsstater forbyder reklamer i børneprogrammer. Fire medlemsstater pålægger et delvist forbud eller andre begrænsninger vedrørende reklamer i børneprogrammer, enten på specifikke sendetidspunkter eller for specifikke produkter, og syv medlemsstater forbyder, at der vises et sponsorlogo i børneprogrammer1.

Forskelsbehandling

Der blev også foretaget en analyse af kønsdiskriminering og kønsstereotyper i de 100 mest sendte reklameindslag i otte medlemsstater. Der blev fundet stereotype fremstillinger af kønsroller i mellem 21 % og 36 % af de analyserede indslag. I nogle medlemsstater associeres en række stillinger, fag eller produkter dog i mere systematisk grad med et specifikt køn end i andre medlemsstater. Rapporten viste, at ingen af de overvågede lande kan sige sig fri for sådanne stereotype fremstillinger.

I lyset af ovenstående vil Kommissionen fortsat overvåge gennemførelsen af reklamebestemmelserne i medlemsstaterne og opdatere sin fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne om tv-reklamer i 2013.

Internetforbundet tv

Internetforbundet tv (smart tv eller hybrid-tv) markerer en ny fase i processen, der kaldes "konvergens", som samler internet og tv-udsendelser. Ved at forsyne traditionelle tv-apparater med en internetforbindelse bliver det muligt for brugeren at vælge titler fra et programbibliotek og fra supplerende on-demand tjenester såvel som internetindhold.

Internetforbundet tv findes på nuværende tidspunkt i Tyskland og Italien og introduceres snart i Frankrig og Det Forenede Kongerige. Omend mange af de fjernsynsapparater, der sælges i dag, kan tilsluttes internettet, er kun 20 % til 30 % rent faktisk online. Der er på nuværende tidspunkt 47 mio. aktive internetforbundne enheder i de europæiske hjem, inklusive forbundne fjernsynsapparater, spillekonsoller, særskilte tv-modtagerbokse, Blu-ray-afspillere og modtagerbokse til betalings-tv. I takt med, at flere borgere har adgang til højere internethastigheder kombineret med en stigning i internetforbundne enheder og tilgængeligt indhold, kan det forventes, at der vil ske en relativt hurtig vækst inden for internetforbundet tv i løbet af de næste år.

For at sikre, at de europæiske borgere udnytter og har kvalitetsadgang til audiovisuelle produktioner ved brug af internetforbundne enheder og samtidig er tilstrækkeligt beskyttede, vil Kommissionen iværksætte en offentlig høring om området inden udgangen af 2012.

Baggrund

I artikel 33 i direktivet om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester fastsættes det, at Kommissionen regelmæssigt skal forelægge en rapport om gennemførelsen af direktivet for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Dette er den første rapport om gennemførelsen af direktivet, som dækker perioden 2009-2010.

Første del af rapporten ser tilbage på gennemførelsen af direktivet, inklusive spørgsmål vedrørende effekten af kvalitative reklamebestemmelser i en sektor, hvor udbuddet og den enkeltes reaktion på reklamer er under forandring.

Omend der ifølge vurderingen er plads til forbedringer, svækker dette ikke direktivets interventionslogik, men understreger, at der er brug for mere effektive midler. Med dette formål for øje tjener rapporten således som byggesten til styrkelse af informationsgrundlaget.

Anden del af rapporten er fremadrettet og vedrører vigtige teknologiske forandringers indflydelse på rammebestemmelserne, idet traditionelle udsendelser og internettet hastigt konvergerer.

Nyttige links

Rapporten

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm.

Websted for audiovisuelle politikker og mediepolitikker

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Den digitale dagsorden website

Neelie Kroes' websted:

Følg Neelie Kroes på Twitter:

1 :

Se kontaktudvalgsdokument http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.


Side Bar